eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Dostawa m這ta udarno軼iowego - wahad這wegoOg這szenie z dnia 2022-08-16

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Dostawa m這ta udarno軼iowego - wahad這wego

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Sie Badawcza ㄆkasiewicz – Instytut Spawalnictwa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 386893674

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. B這gos豉wionego Czes豉wa 16-18

1.5.2.) Miejscowo嗆: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: is@is.lukasiewicz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.is.gliwice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - osoba prawna, o kt鏎ej mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Inna dzia豉lno嗆

Badania naukowe i prace rozwojowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Dostawa m這ta udarno軼iowego - wahad這wego

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-b4fcf26a-1d48-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00306396

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-08-16

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/pn/is_gliwice

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/is_gliwice

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Komunikacja pomi璠zy Zamawiaj帷ym,
a Wykonawcami odbywa si b璠zie jedynie drog elektroniczn w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 鈍iadczeniu us逝g
drog elektroniczn (t.j. Dz.U. 2020 poz. 344 z p騧n. zm.).
Preferowan drog komunikacji jest Platforma Zakupowa: https://platformazakupowa.pl/pn/is_gliwice
Ponadto dopuszcza si wykorzystanie poczty elektronicznej: tomasz.smykala@is.lukasiewicz.gov.pl
Oferta wraz z za陰cznikami musi by sporz康zona w formie elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (tzw. e-dow鏚 osobisty) - przez osob/y
uprawnione lub upowa積ion/e (na podstawie pe軟omocnictwa) do reprezentowania Wykonawcy .

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z pkt 26 SWZ - 26 Informacja dotycz帷a ochrony danych osobowych – RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 13/P/22

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Dostawa m這ta udarno軼iowego - wahad這wego:
- dostawa do dnia 15.12.2022r.
- dostawa kompletnych urz康ze, nie wymagaj帷ych 瘸dnego doposa瞠nia, ani dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiaj帷ego
- Dostarczony sprz皻 musi by nowy i wyprodukowany w 2021 lub 2022 roku.
- Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi您ane z dostarczeniem sprz皻u do siedziby Zamawiaj帷ego.
- Posadowienie, wypoziomowanie, kalibracj oraz testowe uruchomienia maszyny i wykonanie przyk豉dowego z陰cza spawanego u Zamawiaj帷ego;
- Przekazanie dokumentacji kompletu dokumentacji DTR, dokumentacji gwarancyjnej, instrukcji obs逝gi/konserwacji;
- Wykonawca zapewnia na urz康zenia co najmniej 24 miesi璚zn gwarancj – d逝go嗆 okresu gwarancji wynika z oferty Wykonawcy.
- Wykonawca zapewni kalibracj m這ta przez niezale積 jednostk posiadaj帷 akredytacj ISO 17025. Wzorcowanie musi by przeprowadzone metod bezpo鈔edni zgodnie z norm ISO 148-2.
- Wykonawca zapewni szkolenie personelu w siedzibie u篡tkownika potwierdzone imiennym certyfikatem (2-5 os鏏).

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 38540000-2 - Maszyny iaparatura badawcza ipomiarowa

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

Wykonawca musi wykaza, i w okresie ostatnich 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wykona/wykonuje nale篡cie minimum 2 dostawy o podobnym charakterze, jak przedmiot zam闚ienia, o warto軼i dostawy nie mniejszej ni: 200 000,00 z brutto

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: O鈍iadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert,
ofert cz窷ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, albo o鈍iadczenia o przynale積o軼i do tej samej grupy
kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, oferty cz窷ciowej lub wniosku o
dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu niezale積ie od innego Wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej. W
przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚, o鈍iadczenie sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie
ubiegaj帷ych si o zam闚ienie.
- O鈍iadczenie o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniach, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie odnosz帷ym
si do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust 1 pkt 1-3 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o
szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspierania agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa
narodowego;

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: - Wykaz us逝g wykonanych, a w przypadku us逝g ci庵造ch r闚nie wykonywanych, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest
kr鏒szy – w tym okresie, zawieraj帷y nast瘼uj帷e informacje: rodzaj us逝g, warto嗆 brutto us逝g, daty wykonania / wykonywania,
miejsca wykonania i podmiot na rzecz kt鏎ego us逝gi by造 wykonane lub s wykonywane. Zamawiaj帷y wymaga, by co najmniej 2
zam闚ienia wskazane w wykazie spe軟ia造 warunki udzia逝 okre郵one w SWZ, tzn. ka盥e z nich by這 鈍iadczone by這 przez ci庵造
okres co najmniej 12 miesi璚y i warto嗆 brutto danego zam闚ienia wynios豉 co najmniej 200 000,00 z.
- Dowody okre郵aj帷e, czy us逝gi wskazane przez wykonawc w wykazie zosta造 wykonane nale篡cie b康 te wykonywane s
nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego
us逝gi zosta造 wykonane. W przypadku us逝g nadal wykonywanych - dokumenty potwierdzaj帷e nale篡te wykonywanie us逝g
powinny by wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed terminem sk豉dania ofert.

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

Wype軟iony formularz pt. „opis przedmiotu zam闚ienia” potwierdzaj帷y zgodno嗆 oferowanego przedmiotu zam闚ienia z wymaganiami Zamawiaj帷ego.
Karty katalogowe / foldery producenta potwierdzaj帷e parametry zadeklarowane przez Wykonawc w formularzu pt. „opis przedmiotu zam闚ienia”;
Urz康zenie musi posiada deklaracj zgodno軼i CE. Certyfikat CE lub Deklaracj zgodno軼i – dotycz帷y oferowanego przedmiotu zam闚ienia.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe 鈔odki dowodowe podlegaj帷e uzupe軟ieniu po z這瞠niu oferty:

Wype軟iony formularz pt. „opis przedmiotu zam闚ienia” potwierdzaj帷y zgodno嗆 oferowanego przedmiotu zam闚ienia z wymaganiami Zamawiaj帷ego.
Karty katalogowe / foldery producenta potwierdzaj帷e parametry zadeklarowane przez Wykonawc w formularzu pt. „opis przedmiotu zam闚ienia”;
Urz康zenie musi posiada deklaracj zgodno軼i CE. Certyfikat CE lub Deklaracj zgodno軼i – dotycz帷y oferowanego przedmiotu zam闚ienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

W celu potwierdzenia posiadania uprawnie do podpisywania oferty lub udzielania pe軟omocnictw - odpis z w豉軼iwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do
rejestru lub ewidencji. Je瞠li Zamawiaj帷y b璠zie m鏬 uzyska powy窺ze za pomoc bezp豉tnych i og鏊nodost瘼nych baz
danych, rejestr闚 w szczeg鏊no軼i rejestr闚 publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dzia豉lno軼i podmiot闚 realizuj帷ych zadania publiczne, o ile Wykonawca wskaza w formularzu ofertowym dane
umo磧iwiaj帷e dost瘼 do tych 鈔odk闚 (link do stosownej strony).
Pe軟omocnictwo (je瞠li uprawnienia nie wynikaj z powy窺zego dokumentu ) do reprezentowania Wykonawcy ubiegaj帷ego
si o udzielenie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo przekazuje si w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pe軟omocnictwo zosta這
sporz康zone w postaci papierowej i opatrzone w豉snor璚znym podpisem, przekazuje si wersj cyfrow tego dokumentu
(np. skan) opatrzon kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
po鈍iadczaj帷ym zgodno嗆 wersji cyfrowej z dokumentem w postaci papierowej. Wszelkich po鈍iadcze, mo瞠 dokona
osoba/osoby wystawiaj帷e pe軟omocnictwo lub notariusz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku wyst徙ienia ni瞠j wymienionych okoliczno軼i pod warunkiem, 瞠 maj one wp造w na termin realizacji ca貫go Przedmiotu Umowy:
a) zw這ki wynikaj帷ych z przyczyn le膨cych po stronie Zamawiaj帷ego,
b) okoliczno軼i mog帷ych spowodowa zmian terminu wynikaj帷ych z dzia豉nia si造 wy窺zej tj. kl瘰ki 篡wio這we, huragan, pow鏚, katastrofy transportowe, po瘸r, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, kt鏎ych zaistnienie le篡 poza zasi璕iem i kontrol Stron;
2) zmiany wynikaj帷ej ze zmian powszechnie obowi您uj帷ych przepis闚 prawa w zakresie maj帷ym wp造w na realizacj Przedmiotu Umowy, a w szczeg鏊no軼i w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT - w zakresie spowodowanym wprowadzeniem zmian;

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-08-26 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/is_gliwice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-26 10:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2022-09-24

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.