eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Inowrocław › Sukcesywna dostawa środków czystości do Sanatorium Uzdrowiskowego "Przy Tężni" w Inowrocławiu s.p.z.o.z.Ogłoszenie z dnia 2022-08-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa środków czystości do
Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy Tężni” w Inowrocławiu s.p.z.o.z.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SANATORIUM UZDROWISKOWE "PRZY TĘŻNI" IM. DR JÓZEFA KRZYMIŃSKIEGO W INOWROCŁAWIU S.P.Z.O.Z.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010625117

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Przy Stawku 12

1.5.2.) Miejscowość: Inowrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@przytezni.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przytezni.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/przytezni

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa środków czystości do
Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy Tężni” w Inowrocławiu s.p.z.o.z.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e1c350b6-fde3-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00306022

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00058954/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa środków czystości

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00244212/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-6-2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1 Środki do dezynfekcji i czystości dla Działu Żywienia (załącznik nr 4 do SWZ)
Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi ilościami stanowi załącznik nr 4.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 161672,80 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 2 Środki do dezynfekcji i czystości dla Zakładu Rehabilitacji Leczniczej (załącznik nr 5 do SWZ)
Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi ilościami stanowi załącznik 5.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 97351,44 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 3 Środki chemiczne i dezynfekcyjne Sekcja Higieny (załącznik nr 6 do SWZ)
Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi ilościami stanowi załącznik 6.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.5.5.) Wartość części: 332089,76 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 165349,77 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 165349,77 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 165349,77 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Gastro Centrum Adam Koprowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7641307701

7.3.3) Ulica: Poznańska 70A

7.3.4) Miejscowość: Piła

7.3.5) Kod pocztowy: 64-920

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 165349,77 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 97511,39 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 97511,39 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 97511,39 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Gastro Centrum Adam Koprowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7641307701

7.3.3) Ulica: Poznańska 70A

7.3.4) Miejscowość: Piła

7.3.5) Kod pocztowy: 64-920

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 97511,39 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 347687,86 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 347687,86 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 347687,86 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Gastro Centrum Adam Koprowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7641307701

7.3.3) Ulica: Poznańska 70A

7.3.4) Miejscowość: Piła

7.3.5) Kod pocztowy: 64-920

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 347687,86 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.