eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Inowrocław › Sukcesywna dostawa środków czystości do Sanatorium Uzdrowiskowego "Przy Tężni" w Inowrocławiu s.p.z.o.z.Ogłoszenie z dnia 2022-07-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa środków czystości do
Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy Tężni” w Inowrocławiu s.p.z.o.z.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SANATORIUM UZDROWISKOWE "PRZY TĘŻNI" IM. DR JÓZEFA KRZYMIŃSKIEGO W INOWROCŁAWIU S.P.Z.O.Z.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010625117

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Przy Stawku 12

1.5.2.) Miejscowość: Inowrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@przytezni.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przytezni.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa środków czystości do
Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy Tężni” w Inowrocławiu s.p.z.o.z.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e1c350b6-fde3-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00244212

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00058954/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa środków czystości

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/przytezni

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/przytezni

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem.
3. System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/przytezni
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu.
5. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.
6. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont jej Użytkowników Wewnętrznych odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania.
7. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej (czyli opatrzoną podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania plików na serwerze. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Systemu.
8. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
9. Korzystanie z Systemu możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego)
• Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11
• Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek
• system operacyjny Windows 7 i późniejsze
b) Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP
• zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
• w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
• oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.
10. Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.
11. Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne.
12. Użytkownikom Zewnętrznym Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Systemu, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z usług Systemu
13. W sytuacji awarii Systemu lub przerwy technicznej działania Systemu Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: ilona.dabrowska@przytezni.pl (nie dotyczy składania ofert ).
Pozostałe informacje opisane zostały w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni"im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Przy Stawku 12, 88-100 Inowrocław.
2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych i mogą Państwo się z nim kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@przytezni.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i b RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym oraz zawarcia umowy;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/ Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/ Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c i b RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-6-2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1 Środki do dezynfekcji i czystości dla Działu Żywienia (załącznik nr 4 do SWZ)
Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi ilościami stanowi załącznik nr 4.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1.Jeżeli w trakcie realizacji umowy okaże się, iż Zamawiający posiada środki finansowe oraz potrzebę zamówienia większej ilości środków czystości w stosunku do określonej w podstawowym zakresie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. do zamówienia u Dostawcy dodatkowej ilości środków czystości oraz zwiększenia wartości umowy maksymalnie o 30 % wartości Umowy określonej w § 6 ust. 1, z zastosowaniem cen podanych w ofercie Dostawcy i w niniejszej umowie.
2. Zamawiający zastrzega, iż dokonanie zakupu środków czystości w ramach „prawa opcji” jest jego uprawnieniem, a nie zobowiązaniem. Realizacja prawa opcji może nastąpić w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak zamówień w ramach „prawa opcji” nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Dostawcy w stosunku do Zamawiającego.
3. Zamawiający przekaże Dostawcy zawiadomienie dotyczące uruchomienia „prawa opcji” w formie pisemnej.
4. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga zmiany umowy.
5. Środki czystości dostarczane w ramach prawa opcji muszą być takie same jak objęte zakresem podstawowym oraz w cenach jednostkowych określonych przez Dostawcę w swojej ofercie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 2 Środki do dezynfekcji i czystości dla Zakładu Rehabilitacji Leczniczej (załącznik nr 5 do SWZ)
Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi ilościami stanowi załącznik 5.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy okaże się, iż Zamawiający posiada środki finansowe oraz potrzebę zamówienia większej ilości środków czystości w stosunku do określonej w podstawowym zakresie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. do zamówienia u Dostawcy dodatkowej ilości środków czystości oraz zwiększenia wartości umowy maksymalnie o 30 % wartości Umowy określonej w § 6 ust. 1, z zastosowaniem cen podanych w ofercie Dostawcy i w niniejszej umowie.
2. Zamawiający zastrzega, iż dokonanie zakupu środków czystości w ramach „prawa opcji” jest jego uprawnieniem, a nie zobowiązaniem. Realizacja prawa opcji może nastąpić w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak zamówień w ramach „prawa opcji” nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Dostawcy w stosunku do Zamawiającego.
3. Zamawiający przekaże Dostawcy zawiadomienie dotyczące uruchomienia „prawa opcji” w formie pisemnej.
4. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga zmiany umowy.
5. Środki czystości dostarczane w ramach prawa opcji muszą być takie same jak objęte zakresem podstawowym oraz w cenach jednostkowych określonych przez Dostawcę w swojej ofercie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 3 Środki chemiczne i dezynfekcyjne Sekcja Higieny (załącznik nr 6 do SWZ)
Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi ilościami stanowi załącznik 6.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy okaże się, iż Zamawiający posiada środki finansowe oraz potrzebę zamówienia większej ilości środków czystości w stosunku do określonej w podstawowym zakresie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. do zamówienia u Dostawcy dodatkowej ilości środków czystości oraz zwiększenia wartości umowy maksymalnie o 30 % wartości Umowy określonej w § 6 ust. 1, z zastosowaniem cen podanych w ofercie Dostawcy i w niniejszej umowie.
2. Zamawiający zastrzega, iż dokonanie zakupu środków czystości w ramach „prawa opcji” jest jego uprawnieniem, a nie zobowiązaniem. Realizacja prawa opcji może nastąpić w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak zamówień w ramach „prawa opcji” nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Dostawcy w stosunku do Zamawiającego.
3. Zamawiający przekaże Dostawcy zawiadomienie dotyczące uruchomienia „prawa opcji” w formie pisemnej.
4. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga zmiany umowy.
5. Środki czystości dostarczane w ramach prawa opcji muszą być takie same jak objęte zakresem podstawowym oraz w cenach jednostkowych określonych przez Dostawcę w swojej ofercie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w niniejszej SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie, ocena zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia – zał. nr 2 do SWZ.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie, ocena zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia – zał. nr 2 do SWZ.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie, ocena zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia – zał. nr 2 do SWZ.


d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie, ocena zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia – zał. nr 2 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Przedmiotowe środki dowodowe: Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych tj.
• Oświadczenie, że oferowany asortyment posiada świadectwa dopuszczenia do obrotu na terenie RP, które Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu na każde jego wezwanie. Dostarczenie wraz z pierwszą dostawą kart charakterystyki dla każdego asortymentu.
• Pozwolenie ministra właściwego do spraw zdrowia na wprowadzenie do obrotu produktu biobójczego – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09.10.2015r. o produktach biobójczych– zgodnie z wytycznymi w załącznikach 4,5 i 6 do SWZ/,
• Karty Charakterystyki substancji niebezpiecznej zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami – zgodnie z wytycznymi w załącznikach 4,5 i 6 do SWZ,
a) Atesty PZH, deklaracje zgodności, zgłoszenie do CPNP, ulotki produktowe – zgodnie z wytycznymi w załącznikach 4,5 i 6 do SWZ


Zamawiający wezwie Wykonawców do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, w przypadku stwierdzenia braku w ofercie żądanych dokumentów, analogicznie do dyspozycji art. 107 ust 2 ustawy Pzp.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Przedmiotowe środki dowodowe: Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych tj.
• Oświadczenie, że oferowany asortyment posiada świadectwa dopuszczenia do obrotu na terenie RP, które Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu na każde jego wezwanie. Dostarczenie wraz z pierwszą dostawą kart charakterystyki dla każdego asortymentu.
• Pozwolenie ministra właściwego do spraw zdrowia na wprowadzenie do obrotu produktu biobójczego – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09.10.2015r. o produktach biobójczych– zgodnie z wytycznymi w załącznikach 4,5 i 6 do SWZ/,
• Karty Charakterystyki substancji niebezpiecznej zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami – zgodnie z wytycznymi w załącznikach 4,5 i 6 do SWZ,
a) Atesty PZH, deklaracje zgodności, zgłoszenie do CPNP, ulotki produktowe – zgodnie z wytycznymi w załącznikach 4,5 i 6 do SWZ


Zamawiający wezwie Wykonawców do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, w przypadku stwierdzenia braku w ofercie żądanych dokumentów, analogicznie do dyspozycji art. 107 ust 2 ustawy Pzp.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy złożyć wraz z ofertą:

1. Formularz ofertowy zał. nr 1 do SWZ.
2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikami nr 2 i 3 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Oferta cenowa na poszczególne pakiety – załącznik nr 4, 5, i 6 do SWZ.
4. Odpowiednie pełnomocnictwa:
a) gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy;
b) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty;

Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Ponadto wraz z ofertą należy złożyć:
1. Przedmiotowe środki dowodowe: Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych tj.
• Oświadczenie, że oferowany asortyment posiada świadectwa dopuszczenia do obrotu na terenie RP, które Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu na każde jego wezwanie. Dostarczenie wraz z pierwszą dostawą kart charakterystyki dla każdego asortymentu.
• Pozwolenie ministra właściwego do spraw zdrowia na wprowadzenie do obrotu produktu biobójczego – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09.10.2015r. o produktach biobójczych– zgodnie z wytycznymi w załącznikach 4,5 i 6 do SWZ/,
• Karty Charakterystyki substancji niebezpiecznej zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami – zgodnie z wytycznymi w załącznikach 4,5 i 6 do SWZ,
a) Atesty PZH, deklaracje zgodności, zgłoszenie do CPNP, ulotki produktowe – zgodnie z wytycznymi w załącznikach 4,5 i 6 do SWZ


Zamawiający wezwie Wykonawców do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, w przypadku stwierdzenia braku w ofercie żądanych dokumentów, analogicznie do dyspozycji art. 107 ust 2 ustawy Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji, danych zawartych w ofercie oraz postanowień określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ. Zakres Dostawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do Umowy w formie aneksu w następujących przypadkach:
a) zmiany stawki podatku VAT na środki czystości dostarczane na podstawie niniejszej Umowy, przy czym zmianie ulegnie tylko i wyłącznie cena (ceny) jednostkowa brutto, cena (ceny) jednostkowa netto pozostanie bez zmian. Nowa stawka (stawki) podatku VAT będzie obowiązywać strony wraz z wejściem w życie stosownych przepisów prawa. Maksymalna wartość zamówienia brutto w całym okresie obowiązywania Umowy może w takiej sytuacji ulec zmianie jedynie w zakresie proporcjonalnym do ewentualnych zmian stawki podatku VAT,
b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy,
c) wystąpienie siły wyższej, zgodnie z postanowieniami § 11, w takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania niniejszej umowy o czas w jakim siła wyższa uniemożliwiała wykonanie obowiązków Stron lub dokonają zwiększenia lub obniżenia cen środków czystości w zakresie spowodowanym działaniem/ustaniem siły wyższej.
d) dopuszcza się możliwość przedłużenia okresu obowiązywania niniejszej umowy o kolejne 3 miesiące, w przypadku niewykorzystania całej wartości przedmiotu umowy, określonej w § 6 ust. 1. Przedłużenie okresu obowiązywania umowy nastąpi przy zastosowaniu zasad i wysokości wynagrodzenia określonego w treści niniejszej umowy.
e) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy ze względu na wstrzymanie, zakończenie produkcji / wycofanie z obrotu środków czystości wskazanych w ofercie Dostawcy,
f) konieczności zmiany osób przewidzianych do wzajemnego współdziałania, lub wykonywania przedmiotu Umowy,
g) zmiany nazwy, siedziby Stron Umowy, innych danych identyfikacyjnych.
3. W razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 2 lit. a), b), c) każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Dostawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpić ma zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Dostawcy. Przy czym w przypadku jeżeli po ustaniu siły wyższej ceny rynkowe środków czystości ulegną obniżeniu w stosunku do cen ustalonych wskutek zaistnienia siły wyższej, strony zawrą aneks do Umowy w celu proporcjonalnego obniżenia cen środków czystości.
4. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 2 lit. e) Dostawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistniałej sytuacji wraz ze szczegółowym opisem zmiany i wynikających stąd konsekwencji, przedstawiając jednocześnie pisemne oświadczenie producenta potwierdzające wstrzymanie, zakończenie produkcji lub wycofania z produkcji środków czystości określonych w ofercie Dostawcy. W przypadku ustalenia, iż zaistniały przesłanki uzasadniające dokonanie zmiany Umowy w związku z zaistnieniem sytuacji, o której mowa wyżej, Zamawiający może wyrazić pisemną zgodę na zmianę Umowy, z tym jednak, że zmienione środki czystości muszą być o nie gorszych parametrach niż określone w ofercie Dostawcy oraz za cenę nie wyższą niż określona w ofercie.
5. Wyklucza się takie zmiany Umowy, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/przytezni

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-18 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.