eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa wsparcia producenta do posiadanych licencji Symantec albo dostawa oprogramowania równoważnego oraz dostawa licencji do ochrony urządzeń mobilnych wraz z centralną konsolą zarządzającąOgłoszenie z dnia 2022-08-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa wsparcia producenta do posiadanych licencji Symantec albo dostawa oprogramowania równoważnego oraz dostawa licencji do ochrony urządzeń mobilnych wraz z centralną konsolą zarządzającą

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Apelacyjny w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003894660

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Przy Rondzie 3

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-547

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 417 54 66

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@krakow.sa.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakow.sa.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


wymiar sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wsparcia producenta do posiadanych licencji Symantec albo dostawa oprogramowania równoważnego oraz dostawa licencji do ochrony urządzeń mobilnych wraz z centralną konsolą zarządzającą

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cac3753b-0344-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00306016

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00074864/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa wsparcia do posiadanych licencji na ochronę stacji roboczych lub dostawa oprogr. równoważnego i dostawa licencji służących do ochrony urządzeń mobilnych wraz z centralną konsolą zarządzającą

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00255094/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.-26-6/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wsparcia producenta do posiadanych licencji Symantec (do łącznie 2590 sztuk licencji) albo dostawa oprogramowania równoważnego (kryteria równoważności zostały opisane w załączniku nr 2 do SWZ, w niniejszym przypadku Wykonawca będzie zobowiązany również do całkowitego wdrożenia dostarczonego oprogramowania równoważnego oraz do dokonania transferu wiedzy w zakresie utrzymania zaoferowanego oprogramowania równoważnego dla pracowników Zamawiającego pełniących funkcję administratorów). Szczegółowy opis oraz sposób realizacji
zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ). Opis ten należy odczytywać wraz z
ewentualnymi zmianami treści SWZ, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48760000-3 - Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej

4.5.5.) Wartość części: 286590,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa licencji systemów bezpieczeństwa dla urządzeń mobilnych
w ilości 580 sztuk ze wsparciem technicznym i aktualizacją sygnatur na okres 1 roku wraz z centralną konsolą zarządzającą. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji
zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ). Opis ten należy odczytywać wraz z
ewentualnymi zmianami treści SWZ, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48760000-3 - Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej

4.5.5.) Wartość części: 34312,81 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 286590,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 286590,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 286590,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: NTT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9521851834

7.3.3) Ulica: Sienna 73

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-833

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 286590,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 34312,81 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 34312,81 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 34312,81 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Net Complex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5472165461

7.3.3) Ulica: Wita Stwosza 5

7.3.4) Miejscowość: Bielsko-Biała

7.3.5) Kod pocztowy: 43-300

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 34312,81 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Część 1: Wykonawca wykupi subskrypcje do posiadanych przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie Symantec w terminie do trzech dni roboczych od dnia zawarcia umowy (Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu certyfikatu potwierdzającego wykupienie subskrypcji). Wsparcie producenta do posiadanych licencji realizowane będzie przez okres 1 roku, jednak nie wcześniej niż od dnia 2 sierpnia 2022 r.
Część 2: dostawa licencji systemów bezpieczeństwa dla urządzeń mobilnych w ilości 580 sztuk ze wsparciem technicznym i aktualizacją sygnatur na okres 1 roku wraz z centralną konsolą zarządzającą nastąpi w terminie do trzech dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.