eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa wsparcia producenta do posiadanych licencji Symantec albo dostawa oprogramowania równoważnego oraz dostawa licencji do ochrony urządzeń mobilnych wraz z centralną konsolą zarządzającąOgłoszenie z dnia 2022-07-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wsparcia producenta do posiadanych licencji Symantec albo dostawa oprogramowania równoważnego oraz dostawa licencji do ochrony urządzeń mobilnych wraz z centralną konsolą zarządzającą

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Apelacyjny w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003894660

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Przy Rondzie 3

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-547

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 417 54 66

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@krakow.sa.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakow.sa.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

wymiar sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wsparcia producenta do posiadanych licencji Symantec albo dostawa oprogramowania równoważnego oraz dostawa licencji do ochrony urządzeń mobilnych wraz z centralną konsolą zarządzającą

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cac3753b-0344-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00255094

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00074864/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa wsparcia do posiadanych licencji na ochronę stacji roboczych lub dostawa oprogr. równoważnego i dostawa licencji służących do ochrony urządzeń mobilnych wraz z centralną konsolą zarządzającą

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w
szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień
publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem.2.System
jest dostępny pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl. 3. Przeglądanie i pobieranie publicznej
treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do
Systemu.4. Składanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ przez Wykonawców odbywa się w zakładce
„Pytania do postępowania”. Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w
tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są za
pośrednictwem Systemu, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w
zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków,
zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania plików na serwerze. Aktualna data i godzina,
zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Systemu.5.Do
pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest
posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy
elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do
autentykacji i podpisu.6.Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem
Systemu wynosi 100 MB.7.Korzystanie z Systemu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez
sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy następujących minimalnych wymagań
technicznych i specyfiki połączenia:
- posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego
oprogramowania:w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie
dokumentów:
a) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z
systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich
nowsze wersje
b) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze
lub Opera w ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
c) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest
używanie najnowszych wersji przeglądarek
● w zakresie składania podpisu kwalifikowanego:
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki
Szafir SDK Web
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się w
Systemie w zakładce E-learning.8. Pozostałe informacje znajdują się w SWZ w Rozdziale XIII.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące RODO zostały zawarte w SWZ oraz
wzorze umowy

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące RODO zostały zawarte w SWZ oraz
wzorze umowy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.-26-6/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wsparcia producenta do posiadanych licencji Symantec (do łącznie 2590 sztuk licencji) albo dostawa oprogramowania równoważnego (kryteria równoważności zostały opisane w załączniku nr 2 do SWZ, w niniejszym przypadku Wykonawca będzie zobowiązany również do całkowitego wdrożenia dostarczonego oprogramowania równoważnego oraz do dokonania transferu wiedzy w zakresie utrzymania zaoferowanego oprogramowania równoważnego dla pracowników Zamawiającego pełniących funkcję administratorów). Szczegółowy opis oraz sposób realizacji
zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ). Opis ten należy odczytywać wraz z
ewentualnymi zmianami treści SWZ, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48760000-3 - Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa licencji systemów bezpieczeństwa dla urządzeń mobilnych
w ilości 580 sztuk ze wsparciem technicznym i aktualizacją sygnatur na okres 1 roku wraz z centralną konsolą zarządzającą. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji
zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ). Opis ten należy odczytywać wraz z
ewentualnymi zmianami treści SWZ, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48760000-3 - Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpis lub informacja z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Zgodnie z art. 274 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający nie wezwie do złożenia dokumentu z punktu 1 o ile
Wykonawca wskaże w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale X punkt 1 SWZ, dane umożliwiające
dostęp do tych środków.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy wypełniony przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik
nr 1 do SWZ;
2. oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, w Rozdziale XI ust. 8 (jeżeli
dotyczy), w Rozdziale XII ust. 2 (jeżeli dotyczy) SWZ;
3. oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XII ust. 4 SWZ (jeżeli dotyczy);
4. zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI SWZ lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tego podmiotu (jeżeli dotyczy);
5. dowód wniesienia wadium;
6. dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli
dotyczy);
7. uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, o którym mowa w Rozdziale XIV ust.
19 SWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
Część 1: 2 300,00 zł,
Część 2: 250,00 zł.
W przypadku składania oferty na kilka części zamówienia, kwoty wadium podlegają zsumowaniu.
Pozostałe informacje znajdują się w Rozdziale XVI SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z
Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. W odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3
powyżej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 5.Oświadczenia i dokumenty
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.6. Pozostałe informacje znajdują
się w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Reguluje wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez System dostępny pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-22 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Rozdziale II
SWZ. Termin wykonania zamówienia: Część 1: Wykonawca wykupi subskrypcje do posiadanych przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie Symantec w terminie do trzech dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Wsparcie producenta do posiadanych licencji realizowane będzie przez okres 1 roku, jednak nie wcześniej niż od dnia 2 sierpnia 2022 r. W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego Wykonawca zobowiązany będzie do:
1. Dostawy oraz całkowitego wdrożenia oprogramowania równoważnego (w tym odbiór jakościowy) w terminie 20 dni od dnia zawarcia umowy.
2. dostarczenia wsparcia producenta oprogramowania na okres 1 roku, licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru potwierdzającego prawidłowe wdrożenie oprogramowania równoważnego. Szczegółowy opis terminu wykonania zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 (opis przedmiotu zamówienia) oraz w załączniku nr 4 (wzór umowy) do SWZ. Część 2: dostawa licencji systemów bezpieczeństwa dla urządzeń mobilnych
w ilości 580 sztuk ze wsparciem technicznym i aktualizacją sygnatur na okres 1 roku wraz z centralną konsolą zarządzającą nastąpi w terminie do trzech dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Szczegółowy opis terminu wykonania zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 (opis przedmiotu zamówienia) oraz w załączniku nr 4 (wzór umowy) do SWZ.

Zamawiający wykluczy Wykonawcę również na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (ogłoszonej w Dzienniku Ustaw w dniu 15 kwietnia 2022 r.)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.