eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Wdrożenie systemu bezpieczeństwa opartego na sprzętowych zabezpieczeniach sieciowych typu NGFW, subskrypcja, wsparcie techniczne, migracja reguł i polityk z obecnego systemu i warsztaty szkoleniowe.Ogłoszenie z dnia 2023-07-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Wdrożenie systemu bezpieczeństwa opartego na sprzętowych zabezpieczeniach sieciowych typu NGFW, subskrypcja, wsparcie techniczne, migracja reguł i polityk z obecnego systemu i warsztaty szkoleniowe.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Pomorskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191674836

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Okopowa 21/27

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-810

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58 326 87 35

1.5.8.) Numer faksu: 48 58 32 68 556

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pomorskie.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.pomorskie.eu/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wdrożenie systemu bezpieczeństwa opartego na sprzętowych zabezpieczeniach sieciowych typu NGFW, subskrypcja, wsparcie techniczne, migracja reguł i polityk z obecnego systemu i warsztaty szkoleniowe.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8cc5c611-fe00-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00305991

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041364/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa firewalli sprzętowych wraz z subskrypcją usług

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt Pomocy Technicznej na lata 2022-2023

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00238955

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DAZ-Z.272.43.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 450500,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu bezpieczeństwa opartego na sprzętowych zabezpieczeniach sieciowych typu NGFW wraz z subskrypcjami, wsparciem technicznym i migracją reguł i polityk z obecnie posiadanego systemu oraz warsztatami szkoleniowymi.
2. Szczegółowy zakres warsztatów szkoleniowych został określony w art. 5 Opisu przedmiotu zamówienia ( dalej zwanym OPZ) stanowiącym załącznik do SWZ.
3. System bezpieczeństwa musi być zbudowany w oparciu o urządzenia wyspecyfikowane w OPZ, w całość rozwiązania musi pochodzić od jednego producenta.
4. Oferowany sprzęt musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucji.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony załącznik nr 1 do SWZ tj. w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ). Szczegółowe uregulowania dotyczące sposobu wykonania zamówienia zostały wskazane we wzorze Umowy, który stanowią załączniki nr 2 do SWZ.
6. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze względu na charakter przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia jest jednorodny, w ramach zamówienia zakupione zostaną urządzenia typu NGFW wraz z usługami, nie możemy dokonać zakupu urządzeń oddzielnie od pozostałych usług, gdyż wtedy nie otrzymalibyśmy funkcjonalności której oczekujemy, w związku z powyższym brak jest możliwości jego podziału. Przedmiot zamówienia ma charakter jednorodny. Wielkość oraz zakres zamówienia nie stanowi bariery dla Wykonawców, w tym małych i średnich przedsiębiorstw działających na rynku IT. Tym samym brak podziału na części nie zawęża zakresu Wykonawców i nie ogranicza konkurencji.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
9. Podwykonawstwo:
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy (Podwykonawcom).
1) W związku z realizacją zamówienia Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zamówienia.
2) Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podał (jeżeli są już znani) nazwy tych Podwykonawców.
3) Powierzenie części Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp, tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ.
11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.
13. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci katalogów elektronicznych ani dołączania katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp.
14. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenie zamówienia prowadzone jest w PLN.
15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
16. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
17. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zmawiający, ze względu na brak możliwości opisania przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, odwołuje się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych, bądź wskazane są znaki towarowe, patenty, źródła pochodzenia lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
18. W przypadku, gdy w dokumentach, które stanowią opis przedmiotu zamówienia podano nazwy materiałów, produktów konkretnych producentów to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty o co najmniej takich samych parametrach technicznych oraz jakościowych. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów, wydajność, trwałość oraz jakość jest nie gorsza od jakości produktów opisanych w SWZ.
19. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 32420000-3 - Urządzenia sieciowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 650099,28 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 650099,28 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 650099,28 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: NGE Polska Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5832901503

7.3.3) Ulica: ul. Kartuska 228 A

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-125

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 650099,28 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 77 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.