eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Wdrożenie systemu bezpieczeństwa opartego na sprzętowych zabezpieczeniach sieciowych typu NGFW, subskrypcja, wsparcie techniczne, migracja reguł i polityk z obecnego systemu i warsztaty szkoleniowe.Ogłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wdrożenie systemu bezpieczeństwa opartego na sprzętowych zabezpieczeniach sieciowych typu NGFW, subskrypcja, wsparcie techniczne, migracja reguł i polityk z obecnego systemu i warsztaty szkoleniowe.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Pomorskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191674836

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Okopowa 21/27

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-810

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58 326 87 35

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pomorskie.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.pomorskie.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wdrożenie systemu bezpieczeństwa opartego na sprzętowych zabezpieczeniach sieciowych typu NGFW, subskrypcja, wsparcie techniczne, migracja reguł i polityk z obecnego systemu i warsztaty szkoleniowe.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8cc5c611-fe00-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00238955

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041364/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa firewalli sprzętowych wraz z subskrypcją usług

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt Pomocy Technicznej na lata 2022-2023

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim, w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej.
2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje,
przekazywane winny być za pośrednictwem Platformy zakupowej za pomocą formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwem Platformy zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się
komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
4. Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: zamowienia@pomorskie.eu (nie dotyczy zadawania
pytań)
5. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje elektronicznie za pośrednictwem Platformy zakupowej. Informacje,
zawiadomienia, zmiany, odpowiedzi - Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie zakupowej. Korespondencja, której zgodnie z
obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana elektronicznie za pośrednictwem Platformy
zakupowej do konkretnego Wykonawcy, na adres mailowy wskazany w ofercie Wykonawcy.
6. Wykonawca, jako podmiot profesjonalny, ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez
Zamawiającego, bezpośrednio na Platformie zakupowej oraz na poczcie elektronicznie – pod adresem wskazanym w ofercie, gdyż
system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
7. Zamawiający wskazuje niezbędne wymagania techniczne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 256 kb/s;
2) przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript,
akceptująca pliki typu „cookies”.
Ponadto Zamawiający informuję, że występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku
do ilości 10 plików lub spakowanych folderów (pliki można spakować programem do archiwizacji np. 7-Zip) przy maksymalnej
wielkości 150 MB.
8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z Platformy zakupowej określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej Platformy
pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do aktualnej Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod adresem: Instrukcja składania ofert.
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej
w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie
oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i
nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy
Pzp.
10. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy zakupowej, dotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
Platformy zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: Instrukcje dla
Wykonawców. Pozostałe informacje zawarte na Platformie, a nie dotyczące technicznego z niej korzystania, nie są wiążące dla
Wykonawców.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa
Pomorskiego
z siedzibą przy ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk, tel. 58 326 87 58 adres e-mail: zamowienia@pomorskie.eu
W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iod@pomorskie.eu
i udzieleniu zamówienia, prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń lub obrony
przed roszczeniami.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
1) ustawa z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
2) ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
3) ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
4) art. 6 pkt.1 lit. c RODO
– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
4. Odbiorca lub kategorie odbiorców: podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania
na podstawie art. 18 oraz art. 74–76 ustawy Pzp. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem
danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu archiwizacji

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Posiada Pani/Pan prawo:
1) żądania dostępu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
zamawiający może, zgodnie z art. 75 ustawy Pzp, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
2) żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie może
naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
3) usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub w inny sposób
przetwarzane;
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 PZP wykonanie tego obowiązku nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,
00-913 Warszawa.
3. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanych z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.
6. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DAZ-Z.272.43.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu bezpieczeństwa opartego na sprzętowych zabezpieczeniach sieciowych typu NGFW wraz z subskrypcjami, wsparciem technicznym i migracją reguł i polityk z obecnie posiadanego systemu oraz warsztatami szkoleniowymi.
2. Szczegółowy zakres warsztatów szkoleniowych został określony w art. 5 Opisu przedmiotu zamówienia ( dalej zwanym OPZ) stanowiącym załącznik do SWZ.
3. System bezpieczeństwa musi być zbudowany w oparciu o urządzenia wyspecyfikowane w OPZ, w całość rozwiązania musi pochodzić od jednego producenta.
4. Oferowany sprzęt musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucji.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony załącznik nr 1 do SWZ tj. w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ). Szczegółowe uregulowania dotyczące sposobu wykonania zamówienia zostały wskazane we wzorze Umowy, który stanowią załączniki nr 2 do SWZ.
6. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze względu na charakter przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia jest jednorodny, w ramach zamówienia zakupione zostaną urządzenia typu NGFW wraz z usługami, nie możemy dokonać zakupu urządzeń oddzielnie od pozostałych usług, gdyż wtedy nie otrzymalibyśmy funkcjonalności której oczekujemy, w związku z powyższym brak jest możliwości jego podziału. Przedmiot zamówienia ma charakter jednorodny. Wielkość oraz zakres zamówienia nie stanowi bariery dla Wykonawców, w tym małych i średnich przedsiębiorstw działających na rynku IT. Tym samym brak podziału na części nie zawęża zakresu Wykonawców i nie ogranicza konkurencji.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
9. Podwykonawstwo:
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy (Podwykonawcom).
1) W związku z realizacją zamówienia Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zamówienia.
2) Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podał (jeżeli są już znani) nazwy tych Podwykonawców.
3) Powierzenie części Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp, tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ.
11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.
13. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci katalogów elektronicznych ani dołączania katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp.
14. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenie zamówienia prowadzone jest w PLN.
15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
16. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
17. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zmawiający, ze względu na brak możliwości opisania przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, odwołuje się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych, bądź wskazane są znaki towarowe, patenty, źródła pochodzenia lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
18. W przypadku, gdy w dokumentach, które stanowią opis przedmiotu zamówienia podano nazwy materiałów, produktów konkretnych producentów to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty o co najmniej takich samych parametrach technicznych oraz jakościowych. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów, wydajność, trwałość oraz jakość jest nie gorsza od jakości produktów opisanych w SWZ.
19. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32420000-3 - Urządzenia sieciowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 77 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie kryterium oceny ofert. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami: Sposób przyznawania punktów:
Liczba punktów danej oferty będzie stanowiła sumę pkt. przyznanych w każdym z kryteriów, zgodnie z wzorem:
P=Pk1+PK2+Pk3
P– całkowita liczba pkt. dla rozpatrywanej oferty
Pk1–liczba pkt. w kryterium „Cena brutto wykonania zamówienia”
Pk2 –liczba pkt.w w kryterium „Deszyfracja”
Pk3 –liczba pkt. w kryterium „Zdalny Dostęp”
kryterium:„Cena brutto wykonania zamówienia”
Wzór
PC=[CN/CRx80%]x100
PC– ilość pkt.dla kryterium
CN– najniższa oferowana cena
CR– cena oferty rozpatrywanej
kryterium „deszyfracja”
Zamawiający przyzna punkty za rozwiązanie polegające na zamieszczeniu w urządzeniu głównym NGFW (a nie w zewnętrznym urządzeniu) funkcjonalności deszyfracji wychodzących połączeń SSL/TLS na wszystkich portach, wskazanych w polityce deszyfracji oraz deszyfracji wychodzących połączeń typu STARTTLS. Odszyfrowany ruch zostaje przekazany do zewnętrznych urządzeń bezpieczeństwa, które po przeprowadzeniu analizy zwrócą ruch do NGFW, w celu jego dalszego przetwarzania. NGFW musi przy tym współpracować z zewnętrznymi urządzeniami bezpieczeństwa funkcjonującymi w trybie transparentnym lub w trybie L3. Punktowane jest rozwiązanie niezawierające zewnętrznego urządzenia przesyłającego, ze względu na zmniejszenie potencjalnych punktów awarii, zmniejszenie skomplikowania topologii oraz uproszczoną i jednolitą administrację urządzeniami NGFW. Nie dopuszcza się rozwiązania przesyłającego do zewnętrznych systemów bezpieczeństwa jedynie kopii ruchu. Jeżeli opisana funkcjonalność wiąże się z koniecznością wykupienia wsparcia (support) i/lub subskrypcji u producenta oferowanego rozwiązania wówczas takie usługi abonamentowe muszą zostać wykupione i dostarczone Zamawiającemu. Wymagane jest by były one dostarczone na cały czas na który Wykonawca zaoferuje pozostałe subskrypcje i support tj. min.36 mies.

zaoferowanie ww. funkcjonalności- 10pkt.

brak zaoferowanie ww. funkcjonalności-0pkt.

Ocena w kryterium „Deszyfracja” odbędzie się na podstawie wypełnionej cz. C formularza ofertowego. Wykonawca w celu uzyskania punktów w powyższym kryterium zobowiązany jest do wskazania informacji wymaganych ww. cz. C formularza. Brak przedmiotowych informacji będzie skutkować przyznaniem–0 pkt.

kryterium „zdalny dostęp”
Zaoferowany system bezpieczeństwa będzie mógł obsługiwać zestawianie tuneli Remote Access VPN z komputerów (MS Windows, iOS, MacOS) za pośrednictwem klienta VPN Palo Alto Networks GlobalProtect. Punktowane jest rozwiązanie nie wymagające od Zamawiającego konieczności migracji obecnie wykorzystywanego oprogramowania klienta VPN na stacjach użytkowników wewnętrznych oraz zewnętrznych do nowego oprogramowania klienta VPN. Proces migracji jest (w ocenie Zamawiającego) czasochłonny, wymagający bardzo dużego zaangażowania ze strony pracowników Zamawiającego i wymagający przeprowadzenia szkoleń dla pracowników nowego narzędzia. Tym samym wymagający dużego nakładu pracy po jego stronie i mogącego powodować przerwy w pracy poszczególnych pracowników.Jednocześnie podczas wdrożenia może wymagać utrzymania dwóch rozwiązań równolegle celem zapewnienia ciągłości pracy co bezpośrednio wpływa na koszty ponoszone przez Zamawiającego.Utrzymanie możliwości zestawianie tuneli Remote Access VPN z komputerów (MS Windows, iOS, MacOS) za pośrednictwem obecnie użytkowanego klienta wpływa korzystnie i bezpośrednio na koszt nabycia i wdrożenia rozwiązania.
zaoferowanie ww. funkcjonalności-10pkt
braku zaoferowanie ww. funkcjonalności-0pkt
Ocena w kryterium „Zdalny dostęp” odbędzie się na podstawie wypełnionej cz. C formularza ofertowego. Wykonawca w celu uzyskania pkt. w ww. kryterium zobowiązany jest do wskazania informacji wymaganych ww. cz. C formularza. Brak przedmiotowych informacji będzie skutkować przyznaniem–0pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: „deszyfracja”

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: „zdalny dostęp”

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający wymaga spełnienia warunku udziału w postępowaniu, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia, w którym upłynął termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie należycie wykonał minimum 2 ( dwie) odrębne dostawy których przedmiotem był aktywny sprzęt sieciowy (typu np. firewalle, switche) o wartości każdej z dostaw nie mniejszej niż 500 000 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. Tym samym, Zamawiający dokona weryfikacji wyłącznie na podstawie oświadczenia wstępnego, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 2 pkt 1) SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykaz dostaw wykonanych (wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ), , w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z podaniem ich wartości, oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są: - referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane; - oświadczenie Wykonawcy, jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego, nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów.
UWAGA:
a) przez dwie odrębne dostawy rozumie się dostawy wykonane na podstawie dwóch różnych zleceń/umów,
b) jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli spełnia go w całości ten podmiot,
c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, wyżej wymieniony warunek udziału w postępowaniu winien spełniać w całości co najmniej jeden z Wykonawców,
d) w przypadku, gdy za wykonane przez Wykonawcę dostawy rozliczenie nastąpiło w walucie innej niż w PLN, Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w niniejszym postępowaniu, zobowiązany jest do przeliczenia wartości wykonanych dostaw przyjmując średni kurs złotego w stosunku do walut obcych określony w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego - opublikowanych na dzień zamieszczenia Ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia na stronie Zamawiającego.
3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. W przypadku posługiwania się przez Wykonawcę cudzym potencjałem (podmiot trzeci), Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3. Wykonawca, w dniu podpisania umowy, złoży aktualne na dzień składania oświadczenia, że:
- nie podlega wykluczeniu w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. ( załącznik nr 7 do SWZ )

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości: 6 000,00 złotych (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100),
2. Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert i winno być utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp, tj.:
1) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
2) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia,
3) Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
b) którego oferta została odrzucona;
c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
d) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
4) Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 2, pkt 3, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku w banku: PKO Bank Polski S.A. numer rachunku 62 1020 1811 0000 0102 0312 3098 z podaniem tytułu: Wdrożenie systemu bezpieczeństwa opartego na sprzętowych zabezpieczeniach sieciowych typu NGFW wraz z subskrypcjami, wsparciem technicznym i migracją reguł i polityk z obecnie posiadanego systemu oraz warsztatami szkoleniowymi
7. Będzie ono przechowywane na rachunku bankowym Zamawiającego. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Zamawiającego przy czym należy pamiętać, że wadium jest wniesione należycie w dniu i o godzinie uznania rachunku Zamawiającego, a nie w dniu i o godzinie dokonania przelewu przez wykonawcę. Wadium musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
8. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 2-4, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
9. Niewniesienie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymanie wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożenie wniosku o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 skutkować będzie odrzuceniem oferty wykonawcy.
10. Wadium, o którym mowa w ust. 4 pkt 2-4, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowej zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 pkt 1-3 ustawy Pzp.
CD w sekcji nr IX

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie składają
odrębnie:
- każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna). W takim
przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) wykonawcy
zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie
do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego należy załączyć do oferty.
3. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie
żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,
oraz pełnomocnictwa do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli pełnomocnictwo to nie wynika z treści
tej umowy lub dokumentów załączonych do oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Wszelkie istotne zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy.
2. Zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty mogą dotyczyć:
1) terminów realizacji Umowy,
2) przedmiotu umowy (zmiany parametrów technicznych, wersji oprogramowania, modelu urządzenia).
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 nastąpią:
1) w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. Pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz, którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie. O braku możliwości dotrzymania terminu Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, określając jednocześnie nowy termin realizacji zamówienia,
2) w zakresie pkt 2 w przypadku gdy nastąpi zmiana nazwy handlowej lub innego oznaczenia towaru wskazanego w ofercie nie powodująca zmiany przedmiotu umowy;
3) w zakresie pkt 2 w przypadku gdy zmiana parametrów lub wersji oprogramowania przyczyni się do poprawy jakości zamówienia, przy czym zmiana ta nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji zamówienia,
4) w przypadku gdy nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na termin, sposób lub zakres realizacji przedmiotu umowy.
4. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy.
5. Wszelkie istotne zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy mogą być dokonywane wyłącznie w przypadkach określonych powyżej i wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany.
Szczegóły dotyczące zmian umowy znajdują się w SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy zakupowej. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Kontynuacja s. VI:
4.Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta, która uzyska najwyższą liczbę pkt.
5.W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych pkt..
-W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.
6.Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, a jeżeli zostały złożone oferty, które otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, w sposób o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
Kontynuacja sekcji dot. Wadium: 11.
W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument ten powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy:
1) nazwę wykonawcy, beneficjenta gwarancji (Zamawiający), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem
3) kwotę zobowiązania,
4) termin ważności gwarancji lub poręczenia,
5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego gdy wykonawca:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie lub
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana lub
d) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
12. Zwrot wadium – Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 98 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy Pzp.
13. Utrata wadium – Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami według zasad określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
Uwaga:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust.
1ustawy Pzp. oraz na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp
W rozdz. IX SWZ zostały wskazane dokumenty składane wraz z ofertą

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.