eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Budowa przystanków wiedeńskich na ulicy Gdańskiej i Jagiellońskiej w Bydgoszczy - etap 1 w systemie projektuj i budujOgłoszenie z dnia 2022-08-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa przystanków wiedeńskich na ulicy Gdańskiej i Jagiellońskiej w Bydgoszczy - etap 1 w systemie projektuj i buduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 090476971

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Toruńska 174a

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-844

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 52-582-27-23

1.5.8.) Numer faksu: 52-582-27-77

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdmikp.bydgoszcz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Budowa i utrzymanie sieci drogowej i obiektow inżynierskich, lokalny transport drogowy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa przystanków wiedeńskich na ulicy Gdańskiej i Jagiellońskiej w Bydgoszczy - etap 1 w systemie projektuj i buduj

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b3952f76-1a39-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305755

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018895/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.26 Budowa przystanków wiedeńskich na ulicy Gdańskiej i Jagiellońskiej w Bydgoszczy - etap 1 w systemie projektuj i buduj

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/zdmikp_bydgoszcz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/651806

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, iż po wejściu w życie, tj. po dniu 25 maja 2018 r., przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach, dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w dokumentach i oświadczeniach składanych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału
w postępowaniu. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego
i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 12 do SWZ).
Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do pisemnego poinformowania
i uzyskania zgody każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach
i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie (jak we wzorze formularza ofertowego – załącznik nr 3 do SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 036/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja robót budowlanych w oparciu o sporządzoną dokumentację i uzyskane, wymagane przepisami prawa zezwolenie na ich rozpoczęcie dla etapu I przedsięwzięcia polegającego na budowie przystanków wiedeńskich w ciągu ul. Gdańskiej w Bydgoszczy w lokalizacjach:
- NO – Jagiellońska 1
- N5 – Gdańska 94 (przed Chodkiewicza)
- S5 – Gdańska 103/105 (przed Zamojskiego)
oraz w ramach opcji:
- N1 – Gdańska 6/8 (BCF)
- S1 – Gdańska 5
w zakresie i na warunkach wykonania zamówienia szczegółowo określonych w załącznikach do SWZ stanowiących jej integralną część tj:
1) w programie funkcjonalno- użytkowym (PFU) z załacznikiem
2) we wzorze umowy.

Poza podstawowym zakresem zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania
z opcji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z opcji w pełnym lub częściowym zakresie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji wskazując, iż prawem tym objęty jest zakres robót określony w PFU. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z opcji w pełnym lub częściowym zakresie. Warunkiem uruchomienia opcji, będą faktyczne potrzeby Zamawiającego, dysponowanie środkami finansowymi oraz złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z opcji w określonym zakresie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o kryteria szczegółowo opisane w rozdziale XXI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja jakości na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
1) doświadczenia wykonawcy - wykonawca zobowiązany jest wykazać się wykonaniem
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
a) jednej usługi obejmującej swoim zakresem opracowanie projektu budowlanego na budowę lub przebudowę ulicy o klasie funkcjonalno-technicznej „Z” lub wyższej, o powierzchni nie mniejszej niż 500 m²
b) jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie ulicy o klasie funkcjonalno-technicznej „Z” lub wyższej, o powierzchni nie mniejszej niż 500m²
Warunek będzie spełniony kiedy wykonawca wykaże, że wykonał ww. zakres łącznie (w ramach jednego zadania) lub oddzielnie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ww. warunek spełniają następująco: przynajmniej jeden z tych wykonawców musi posiadać doświadczenie w ww. zakresie, z tym że wymóg ten dotyczy wykonawcy, który bezpośrednio wykona roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2) osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia - wykonawca zobowiązany jest wykazać się dysponowaniem osobami, skieruje do realizacji zamówienia, posiadającymi kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż określone poniżej, dla poszczególnych funkcji, tj.:
a) kierownik budowy – minimum 1 osoba:
- minimalne kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej,
- minimalne doświadczenie zawodowe: trzy lata w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robót drogowych, liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych w tej specjalności.
b) projektant w specjalności inżynieryjnej drogowej – minimum 1 osoba
- minimalne kwalifikacje zawodowe: posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej,
- minimalne doświadczenie zawodowe: trzyletnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu, w danej specjalności, liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania, w tym co najmniej jedna usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej dla budowy lub przebudowy ulicy o klasie funkcjonalno-technicznej „Z” lub wyższej, o powierzchni nie mniejszej niż 500 m².

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie spełniają warunek, jeżeli co najmniej jeden z nich dysponuje osobami o kwalifikacjach, uprawnieniach i doświadczeniu zawodowym w zakresie określonym powyżej, z tym że wymóg ten dotyczy wykonawcy, który bezpośrednio wykona usługi lub roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wymienione wyżej osoby winne posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (wg stanu prawnego obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania).
Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może polegać na potencjale podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp. Podmiot, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby
nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca
w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on
w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których
te zdolności są wymagane. W tym przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp
w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego, czyli art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4 Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Oświadczenie składają odpowiednio: wykonawca/każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (sporządzone wg wzorów Zamawiającego), Wzory oświadczeń określają załączniki nr 10 i 11 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe (aktualne na dzień złożenia) składane na wezwanie zamawiającego, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp - składa wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, powierzchni, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu określa załącznik do SWZ;
2) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich przedmiotu, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (sporządzony według wzoru Zamawiającego) oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu określa załącznik do SWZ.
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający dopuścił aby wykaz usług dotyczył usług wykonanych, w okresie dłuższym niż ostatnie 3 lata, zgodnie z § 9 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne.
W przypadku robót budowlanych i usług wykonanych w ramach jednego zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj” - wykonawca składa tylko wykaz robót budowalnych, o którym mowa w pkt 1).
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych lub usług wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, to ww. wykaz robót budowlanych lub usług dotyczy robót budowlanych lub usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Uwaga: Wykonawca wykazując doświadczenie może uczynić to jedynie w zakresie, w którym sam je nabył. Jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach wykonawców występujących wspólnie (np. konsorcjum) to wykazaniu podlega doświadczenie powstałe jedynie w granicach wykonania prac/robót przez dany podmiot.
3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za projektowanie, kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi, wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli dotyczy). Wzór oświadczenia określa załącznik nr 7 do SWZ.
Oświadczenie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
2) Zobowiązanie podmiotu (jeżeli dotyczy) udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, określające w szczególności:

a) nazwę i wskazanie siedziby podmiotu udostępniającego wykonawcy swoje zasoby,
b) nazwę i wskazanie siedziby wykonawcy, któremu podmiot trzeci udostępnił swoje zasoby,
c) określenie zamówienia publicznego, tj: „Budowa przystanków wiedeńskich na ulicy Gdańskiej i Jagiellońskiej w Bydgoszczy – etap 1 w systemie projektuj i buduj” Nr sprawy 036/2022.
d) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, (tj. informacje, jakie konkretnie zasoby zostaną udostępnione),
e) sposób wykorzystania przez wykonawcę zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, (tj. informacje, w jaki sposób udostępnione zasoby będą wykorzystywane przy wykonywaniu zamówienia publicznego),
f) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, (tj. informacje, na jakiej podstawie wykonawca będzie nimi dysponował),
g) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
h) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (nie dotyczy sytuacji finansowej lub ekonomicznej), zrealizuje roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Zobowiązanie innego podmiotu, składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym (osoby/osób uprawnionych do działania w imieniu podmiotu trzeciego).
Zobowiązanie wraz z dowodami, że osoba podpisująca zobowiązanie, była uprawniona do działania w imieniu innego podmiotu, wykonawca dołącza do oferty jako załączniki.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 58 Pzp, (np. konsorcjum, spółka cywilna), to:
1) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego,
2) Wszyscy wykonawcy występujący wspólnie muszą upoważnić na piśmie pod rygorem nieważności (art. 99 §2 K.c.) ustanowionego pełnomocnika, jako przedstawiciela pozostałych, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców i dołączone
do składanej oferty,
3) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie,
4) Z treści formularza ofertowego powinno wynikać, że oferta składana jest w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
5) W miejscach dotyczących danych poszczególnych wykonawców (nazwa, adres, NIP, REGON) należy wpisać stosowne dane dotyczące poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem wymienionym w pełnomocnictwie, występującym jako reprezentant pozostałych

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian umowy w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp, w tym art. 455 oraz w zakresie i na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy. Postanowienia te określa wzór umowy - zał. Nr 1 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca sklada ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem www.platformazakupowa.pl/zdmikp_bydgoszcz; adres strony prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/651806

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-31 10:20

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-29

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Podstawy wykluczenia z postępowania - poza Pzp

1. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835), Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, który podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 7 ust. 1 tej ustawy, tj.:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
2. Wykluczenie następuje na okres trwania ww. okoliczności.
3. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.
4. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy, które
w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej, o której mowa w art. 7 ust. 7 ww. ustawy.
5. Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.