eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Budowa przystanków wiedeńskich na ulicy Gdańskiej i Jagiellońskiej w Bydgoszczy - etap 1 w systemie projektuj i budujOgłoszenie z dnia 2022-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa przystanków wiedeńskich na ulicy Gdańskiej i Jagiellońskiej w Bydgoszczy - etap 1 w systemie projektuj i buduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 090476971

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Toruńska 174a

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-844

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 52-582-27-23

1.5.8.) Numer faksu: 52-582-27-77

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdmikp.bydgoszcz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/zdmikp_bydgoszcz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Budowa i utrzymanie sieci drogowej i obiektow inżynierskich, lokalny transport drogowy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa przystanków wiedeńskich na ulicy Gdańskiej i Jagiellońskiej w Bydgoszczy - etap 1 w systemie projektuj i buduj

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b3952f76-1a39-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00358442

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018895/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.26 Budowa przystanków wiedeńskich na ulicy Gdańskiej i Jagiellońskiej w Bydgoszczy - etap 1 w systemie projektuj i buduj

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305755/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 036/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1503000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja robót budowlanych w oparciu o sporządzoną dokumentację i uzyskane, wymagane przepisami prawa zezwolenie na ich rozpoczęcie dla etapu I przedsięwzięcia polegającego na budowie przystanków wiedeńskich w ciągu ul. Gdańskiej w Bydgoszczy w lokalizacjach:
- NO – Jagiellońska 1
- N5 – Gdańska 94 (przed Chodkiewicza)
- S5 – Gdańska 103/105 (przed Zamojskiego)
oraz w ramach opcji:
- N1 – Gdańska 6/8 (BCF)
- S1 – Gdańska 5
w zakresie i na warunkach wykonania zamówienia szczegółowo określonych w załącznikach do SWZ stanowiących jej integralną część tj:
1) w programie funkcjonalno- użytkowym (PFU) z załacznikiem
2) we wzorze umowy.

Poza podstawowym zakresem zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania
z opcji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z opcji w pełnym lub częściowym zakresie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 08.09.2022 r., godz. 10:00 złożona została 1 oferta, przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe AFFABRE Sp. z o. o., ul. Inwalidów 1, 85-727 Bydgoszcz. W wyniku badania i oceny złożonej oferty oraz badania braku podstaw wykluczenia
i spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, Komisja przetargowa ustaliła, że oferta nie podlega odrzuceniu i dokonała jej oceny, w wyniku której uzyskała łącznie liczbę 100 punktów na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w SWZ, tj.:
1. Cena – 60 pkt
2. Gwarancja jakości na wykonane roboty budowlane – 40 pkt

W związku z tym, że Zamawiający na sfinansowanie zamówienia podstawowego przeznaczył kwotę 1.163.580,00 PLN, a cena ofertowa spółki AFFABRE wynosi 2.205.455,19 PLN, podjęto decyzję
o przeprowadzeniu negocjacji w celu polepszenia treści oferty w zakresie jej ceny, które mogłyby doprowadzić do znaczącego jej obniżenia. Negocjacje odbyły się w dniu 15.09.2022 r. W ramach prowadzonych negocjacji Wykonawca poinformował, że nie ma możliwości obniżenia ceny swojej oferty dla zamówienia podstawowego do wysokości środków, przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający w tym miejscu zadeklarował, że może zwiększyć kwotę pierwotnie przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia do 1.950.000,00 PLN.
Po przeanalizowaniu tej zmiany, w ocenie Zamawiającego znacznej, Wykonawca ponownie oświadczył, że nie ma możliwości obniżenia ceny swojej oferty dla zamówienia podstawowego, nawet do tak zwiększonej kwoty.
W tej sytuacji, wobec braku podstaw do dalszych negocjacji, podjęto decyzję o odstąpieniu od zapraszania Wykonawcy do składania oferty dodatkowej, która jak wynikało z jednoznacznego oświadczenia Wykonawcy, nie byłaby równa lub niższa cenowo od możliwości finansowych Zamawiającego.
Czynność taka byłaby pozorna i niepotrzebnie przedłużałaby prowadzoną procedurę, zwłaszcza
w sytuacji zamiaru wszczęcia nowego postępowania z tym samym przedmiotem zamówienia.
Reasumując, w związku z uznaniem, że cena ofertowa jest za wysoka w stosunku do przedmiotu
i zakresu zamówienia, a jednocześnie wobec braku możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację zadania, w takiej wysokości jakiej oczekiwał Wykonawca, jedyny uczestnik omawianego tu postępowania, Zamawiający zmuszony jest unieważnić postępowanie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.