eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nisko › Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku biblioteki na potrzeby filii NCK w NowosielcuOgłoszenie z dnia 2022-08-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku biblioteki na potrzeby filii NCK w Nowosielcu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nisko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409442

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 14

1.5.2.) Miejscowość: Nisko

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-400

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@nisko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nisko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku biblioteki na potrzeby filii NCK w Nowosielcu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d8729af6-f6dc-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305650

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00228531/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.29.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku biblioteki na potrzeby filii NCK w Nowosielcu Dokumentacja projektowa będzie obejmować wykonanie:
1) Aktualizację mapy do celów projektowych;
2) Projektu zagospodarowania terenu;
3) Projekt architektoniczno-budowlany;
4) Projektu technicznego,
5) Projektu instalacji sanitarnych: wod - kan, co, wentylacji mechanicznej;
6) Projekt instalacji elektrycznej, teletechnicznej - internet;
7) Informacji BIOZ;
8) Szczegółową specyfikację technicznych wykonania i odbioru robót;
9) Przedmiar robót;
10) Kosztorys inwestorski;
11) Komplet uzgodnień i materiałów do uzyskania innych decyzji wynikających z przepisów prawa.
2. Przebudowa dotyczy części budynku biblioteki, użytkowana jako gabinet stomatologiczny. W wyniku przebudowy powstaną pomieszczenia zaznaczone na załączonym schemacie. – Załącznik nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwana dalej „SWZ”).
 Powstałe pomieszczenia:
1) pomieszczenie nr 1 – szatnia:
2) Pomieszczenie nr 2 - pracownia I: - płytki (fartuch) do skucia, okno do wymiany na nowe z parapetem i szybami antywłamaniowymi P4, woda przy oknie w posadzce do likwidacji;
3) pomieszczenie nr 3 - biuro: – poszerzenie pomieszczenia poprzez przesunięcie ścianki działowej, tzn. rozebranie ścianki istniejącej i wykonanie nowej z płyty K-G w innym miejscu, płytki na ścianie do zerwania, nowe okno z parapetem i szybami antywłamaniowymi P4 z wycięciem otworu na okno;
4) pomieszczenie nr 4 – toaleta ogólnodostępna i dla niepełnosprawnych - likwidacja ścianki działowej, wymiana okna na okno z szyba P4, poszerzenie otworu drzwiowego i wstawienie drzwi min. 90 cm;
5) pomieszczenie nr 5 – kotłownia: - montaż kotła gazowego i zasobnika na ciepła wodę;
6) pomieszczenie nr 6 - pracownia II: - likwidacja pieca kaflowego, rozbiórka ścianki działowej, zamurowanie drzwi na hol, montaż drzwi przesuwnych na hol (w szerszej części pomieszczenia), montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych wraz z oknem, montaż dwóch zlewów z ociekaczem na szafce meblowej;
7) pomieszczenie nr 7- hol: - zmiana usytuowania drzwi z holu do pracowni I,
 Roboty wewnętrzne: malowanie ścian i sufitów z ewentualnym szpachlowaniem i tynkowaniem po niezbędnej zabudowie w przebudowywanych pomieszczeniach, zabudowa wentylacji, zabudowa rur, płytki na ścianach do wys. 2m w łazience i kotłowni, podłogi i posadzki (płytki w łazience i kotłowni w pozostałych pomieszczeniach wykładzina PVC).
 Instalacje elektryczne i sanitarne: w zakresie przebudowy do wymiany.
 Roboty zewnętrzne:
1) malowanie ogrodzenia, wykonanie schodów przy nowych drzwiach aluminiowych (wejście do pracowni II), dojście do furtki (od strony wschodniej) z kostki, wymiana odcinka rynny Ø 150 i rury spustowej. Wymiana podbitki pod okapem dachu wraz z deską okapową, z obróbką deski:
2) wiata na rowery oraz kostka na stanowiska rowerowe.
3) Wyposażenie:
a. szatnia - wieszaki na ubrania wierzchnie, szafki na ubrania i buty (otwarte) z ławką do siedzenia;
b. WC - uchwyty ruchome i stałe przy umywalce i muszli, lustro dla niepełnosprawnych, pojemnik na papier toaletowy, ręcznik i mydło.
3. Opracowanie powinno zawierać:
1) Aktualizację mapy do celów projektowych;
2) Projektu zagospodarowania terenu;
7) Projekt architektoniczno-budowlany;
8) Projektu technicznego,
9) Projektu instalacji sanitarnych: wod - kan, co, wentylacji mechanicznej;
10) Projekt instalacji elektrycznej, teletechnicznej - internet;
15) Informacji BIOZ;
16) Szczegółową specyfikację technicznych wykonania i odbioru robót;
17) Przedmiar robót;
18) Kosztorys inwestorski;
19) Komplet uzgodnień i materiałów do uzyskania innych decyzji wynikających z przepisów prawa.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 22755,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 86100,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 22755,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SAN-PROJ Usługi Projektowe Kalamarz Janusz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7941665474

7.3.4) Miejscowość: Przeworsk

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Branża konstrukcyjna - mgr inż. Janusz Para - jednoosobowa działalność gospodarcza.
Branża instalacyjna- mgr inż. Marek Kosior - jednoosobowa działalność gospodarcza.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 22755,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.