eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Uniejów › Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Uniejów poprzez modernizację infrastruktury drogowejOgłoszenie z dnia 2022-08-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Uniejów poprzez modernizację infrastruktury drogowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Uniejów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019579

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Błogosławionego Bogumiła 13

1.5.2.) Miejscowość: Uniejów

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-210

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@uniejow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://uniejow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Uniejów poprzez modernizację infrastruktury drogowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8a51cb67-1d32-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305626

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039860/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Uniejów poprzez modernizację infrastruktury drogowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3.W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji odbywa się za przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku niedziałania platformy Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: urzad@uniejow.pl lub ze służbowej poczty elektronicznej pracowników Urzędu Miasta w Uniejowie z rozszerzeniem @uniejow.pl ) z zastrzeżeniem, iż złożenie oferty może odbyć się wyłącznie za pomocą powyższej Platformy.
4. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
- a) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie gminy Uniejów; https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl
- b) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
- c) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej
- d) Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
1) Zamawiający wskazuje minimalne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
- a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
- b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
- c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
- d)Włączona obsługa JavaScript;
- e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
- Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Uniejów, z siedzibą ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99 – 210 Uniejów, telefon 63 288 97 40, fax 63 288 97 43; 63 288 97 40 wew. 43, adres e-mail: urzad@uniejow.pl;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Uniejów jest Pan Andrzej Olszak, kontakt: adres e-mail:daneosobowe@uniejow.pl, telefon 888-259-832;
Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 7 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.19.2022 AB

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

. CZĘŚĆ I „Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Uniejów poprzez modernizację infrastruktury drogowej.” –modernizacja drogi w Uniejowie oraz dróg w Spycimierzu.

3.1 Zakres zamówienia części I obejmuje przebudowę:

3.1.1 Remont drogi gminnej i wewnętrznej w m. Spycimierz o długości 1,830 m w formule „Zaprojektuj i wybuduj” na podstawie dołączonego Programu Funkcjonalno –Użytkowego
3.1.1.1 Zakres dla poniższego ciągu drogowego obejmuje:
a) Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi na podstawie dołączonego do postępowania programu funkcjonalno-użytkowego. w tym projektu budowlanego, projektu wykonawczego, STWiORB, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego wraz z uzyskaniem uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych niezbędnych do przystąpienia, do realizacji zadania oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z SWZ, opracowanym projektem budowlanym i projektem wykonawczym, STWiORB, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa Uzyskanie niezbędnych opinii, wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i zezwoleń oraz przygotowanie materiałów do złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji pozwolenie na budowę/zgłoszenie wykonania robót przez Wykonawcę oraz uzyskaniu innych decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego
b)Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez projektanta polegających
na przebudowie drogi w niżej wymienionym zakresie:
• korekta przebiegu drogi w istniejących granicach pasa drogowego,
• wykonanie obustronnych poboczy,
• wykonanie warstwy wyrównawczej z masy bitumicznej na odcinku od 0+000 – 0+162
• wykonanie warstwy ścieralnej KR-3 z masy bitumicznej,
• wykonanie oznakowania pionowego.

3.1.1.2 Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie:
- warstwy wyrównawczej 75 kg/m2, na odcinku od 0+000 – 0+162
- Warstwy ścieralna AC 11 S 4 cm KR3 na odcinku od 0+000 – 1+830
- obustronnych poboczy do szerokości 0,75 m z kruszywa kamiennego
-wykonanie oznakowania pionowego.

3.1.2 Drogi wewnętrznej w m. Uniejów (za wałem i dalej przy zbiorniku) o dł. Ok. 2,0 km na podstawie dołączonej dokumentacji projektowej.

Inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 2146/38, 2146/42, 2146/43, 2146/50, 2149/2 , 2149/3 , 2149/1 obręb 1 miasto Uniejów, gmina Uniejów.

3.1.2.1 Zakres prac obejmuje wykonanie kolejnego etapu robót budowlanych tj:
Na odcinku drogi o przebiegu między wałem a rzeką Wartą o długości 950 m górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego grubości 10cm po zagęszczeniu
Na odcinku drogi o przebiegu między wałem a rzeką Wartą o długości 350 m wykonanie korytowania oraz dwóch warstw podbudowy z kruszywa łamanego o łącznej grubości 30cm cm po zagęszczeniu

 Na odcinku długości 700m między wałem a zagrodą młynarską wykonanie warstwy wyrównawczej z kruszywa oraz nawierzchni z betonu asfaltowego ( warstwa ścieralna AC 11 S – 4,0 cm jak dla ruchu KR3)


3.1.2.2 Zakres robót zgodny z dołączonymi przedmiarami.

3.1.3 Drogi wewnętrznej w m. Spycimierz na działkach o numerach ewidencyjnych 310, 2 obręb Spycimierz, o długości około 0.310 km na podstawie dołączonej dokumentacji projektowej.

3.1.3.1 Zakres robót obejmuje między innymi:
• wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych,
• wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem istniejącego podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
• wykonanie warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem oraz z kruszywa łamanego,
• wykonanie nawierzchni
• wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdów z kruszywa kamiennego,
• regulacja wysokościowa urządzeń,
• wykonanie robót wykończeniowych.

Uwaga: Zmiana w stosunku do dokumentacji projektowej i przedmiarów – wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego ( warstwa wiążąca gr 4 cm, warstwa ścieralna 4cm wraz z wcześniejszym skropieniem warstw) zamiast kostki betonowej gr. 8cm

3.1.3.2 Zakres robót obejmuje odcinek A od km 0+065 do 0+374,35. Obszar, na którym zostanie zrealizowana inwestycja objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla strefy uzdrowiskowej „C” na terenie miejscowości Spycimierz w gminie Uniejów.

3.1.3.3 Inwestycja zlokalizowana jest na stanowisku archeologicznym Spycimierz oraz w obszarze historycznego układu przestrzennego miasta Spycimierz ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków AZP pod numerem 65-45/177, będącego pozostałością osady miejskiej i miasta datowanego na XIV – XX wiek, w związku powyższym wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przeprowadzenia wykopaliskowych badań archeologicznych wyprzedzających wszelkiego rodzaju prace ziemne. O pozwolenie na przeprowadzenie badań należy wystąpić do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi.

3.1.4 Ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi gminnej nr 111152E łączącej m. Zieleń z m. Spycimierz na działkach o numerach ewidencyjnych 372, 1052, obręb Spycimierz, oraz częściowo na działce nr ewid. 102, obręb Zieleń na podstawie dołączonej dokumentacji projektowej

3.1.4.1Zakres robót obejmuje między innymi:
• Budowę ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż krawędzi jezdni drogi gminnej,
• budowę chodnika,
• Budowę poboczy,
• Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
• Wycinkę istniejących drzew,
( zakres robót nie obejmuje wykonania oświetlenia i kanału technologicznego). Zakres robót branży oświetleniowej obejmuje jedynie wykonie okablowania pod ciągiem pieszo rowerowym.

3.1.4.2 Inwestycja zlokalizowana jest częściowo na stanowiskach archeologicznych ujętych w ewidencji AZP pod numerem 62-45/75, które są pozostałością osady wczesnośredniowiecznej i osady nowożytnej a także pod numerem 62-45/177 będące pozostałością osady/miasta datowanego na XIV – XX wiek. W związku z powyższym wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przeprowadzenia wykopaliskowych badań archeologicznych wyprzedzających wzmiankowaną inwestycję oraz przeprowadzenia badań archeologicznych w postaci nadzoru. O pozwolenie na prowadzenie badań należy Wystąpić do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie badaniami archeologicznymi przez osobę posiadającą niezbędne kwalifikacje oraz wykonania ewentualnych innych obowiązków wynikających z pozyskanej decyzji Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

3.1.4.3 Zakres robót przewiduje następujące zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej- zamiast krawężników zastosować obrzeża zgodnie z przedmiarem robót, zamiast dwóch warstw nawierzchni asfaltowej – jedna warstwa nawierzchni asfaltowej- zgodnie z przedmiarem robót

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 22 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie podlegają nie odrzucone oferty według następujących kryteriów:
a) Cena - 60 %
b) Okres gwarancji na który Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady – 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na który Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II „Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Uniejów poprzez modernizację infrastruktury drogowej.” –modernizacja dróg w Czepowie, Górach i Wilamowie.

4.1. Zakres zamówienia części II obejmuje przebudowę:

4.1.1 Drogi gminnej nr 111174E Wilamów – Kol. Wilamów na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 521 obręb Wilamów na odcinku o długości ok. 0,999m wykonanie robót budowalnych w formule „ Zaprojektuj i wybuduj” na podstawie Programu Funkcjonalno- Użytkowego

4.1.1.1 Zakres zamówienia obejmuje :

1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi na podstawie dołączonego do postępowania programu funkcjonalno-użytkowego. w tym projektu budowlanego, projektu wykonawczego, STWiORB, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego wraz z uzyskaniem uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych niezbędnych do przystąpienia, do realizacji zadania oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z SWZ, opracowanym projektem budowlanym i projektem wykonawczym, STWiORB, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa. Uzyskanie niezbędnych opinii, wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i zezwoleń oraz przygotowanie materiałów do złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji pozwolenie na budowę/zgłoszenie wykonania robót przez Wykonawcę oraz uzyskaniu innych decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego
2.Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez projektanta polegających
na budowie drogi w niżej wymienionym zakresie:
a)korekta przebiegu drogi w istniejących granicach pasa drogowego
b)wykonanie podbudowy
c)wykonanie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej,
d)ustawienie oznakowania pionowego,
e)korekta promieni na włączeniu do drogi powiatowej Nr 3729E (skrzyżowanie).

4.1.1.2 Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie:
 pobocza z kruszywa łamanego grub. 15 cm po zagęszczeniu
 podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 (0/31,5) – 20,0 cm,
 warstwa ścieralna AC 11 S – 4,0 cm jak dla ruchu KR3
4.1.1.3 Parametry drogi:
 liczba jezdni -1 o jednym pasie ruchu przeznaczonym do ruchu w obu kierunkach wraz z mijankami szt. 2
 szerokość jezdni – 4,0 m
 przekrój daszkowy – pochylenie 2%
- pobocza 2 x 0,75m z kruszywa łamanego

4.1.2 Drogi wewnętrznej w m. Wilamów urządzonej na działce nr 421 i 517, obręb Wilamów o długości 0,952 km -wykonanie robót budowalnych w formule „ Zaprojektuj i wybuduj” na podstawie Programu Funkcjonalno- Użytkowego

4.1.2.1 Zakres zamówienia obejmuje :
1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi na podstawie dołączonego do postępowania programu funkcjonalno-użytkowego, w tym projektu budowlanego, projektu wykonawczego, STWiORB, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego wraz z uzyskaniem uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych niezbędnych do przystąpienia, do realizacji zadania oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z SWZ, opracowanym projektem budowlanym i projektem wykonawczym, STWiORB, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa. Uzyskanie niezbędnych opinii, wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i zezwoleń oraz przygotowanie materiałów do złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji pozwolenie na budowę/zgłoszenie wykonania robót przez Wykonawcę oraz uzyskaniu innych decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego
2) Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez projektanta polegających
na budowie drogi w niżej wymienionym zakresie:
a)korekta przebiegu drogi w istniejących granicach działki,
b) wykonanie podbudowy
c)wykonanie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej,
d)ustawienie oznakowania pionowego,
e)korekta promieni na włączeniu do drogi powiatowej Nr 3730E (uzyskanie decyzji na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej) i drogi gminnej Nr 111172 E.

4.1.2.2 Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie:
 podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 (0/31,5) – 20,0 cm,
 warstwy ścieralnej AC 11 S – 4,0 cm jak dla ruchu KR3
 ustawienie oznakowania pionowego
4.1.2.3 Parametry drogi:
 szerokość jezdni – 3,0 m
 przekrój daszkowy – pochylenie 2%

4.1.3 Drogi gminnej nr 111172E Góry – Kuczki działka nr ewid 142 obręb Góry oraz na działce nr ewid. 211, obręb Kuczki o długości około 1,984km.- wykonanie robót budowalnych w formule „ Zaprojektuj i wybuduj” na podstawie Programu Funkcjonalno- Użytkowego

4.1.3.1 Zakres zamówienia obejmuje :
1) Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi na podstawie dołączonego do postępowania programu funkcjonalno-użytkowego, w tym projektu budowlanego, projektu wykonawczego, STWiORB, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego wraz z uzyskaniem uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych niezbędnych do przystąpienia, do realizacji zadania oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z SWZ, opracowanym projektem budowlanym i projektem wykonawczym, STWiORB, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa. Uzyskanie niezbędnych opinii, wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i zezwoleń oraz przygotowanie materiałów do złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji pozwolenie na budowę/zgłoszenie wykonania robót przez Wykonawcę oraz uzyskaniu innych decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego
2)Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez projektanta polegających
na budowie drogi w niżej wymienionym zakresie:
a) wykonanie obustronnych poboczy,
b) wykonanie warstwy wyrównawczej z masy bitumicznej,
c) wykonanie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej,
d) wykonanie oznakowania pionowego.

4.1.3.2 Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie:
 warstwy wyrównawczej AC 16 W – 3,0 cm,
 warstwy ścieralnej AC 11 S – 4,0 cm jak dla ruchu KR3
 obustronnych poboczy do szerokości 0,75 m z kruszywa kamiennego
 wykonanie oznakowania pionowego.


4.1.4 Drogi wewnętrznej, Góry – Myszki , Gm. Uniejów urządzonej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 182, obręb Góry o długości około 0, 999 km.- wykonanie robót budowalnych w formule „ Zaprojektuj i wybuduj” na podstawie Programu Funkcjonalno- Użytkowego

4.1.4.1 Zakres zamówienia obejmuje :
1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi na podstawie dołączonego do postępowania programu funkcjonalno-użytkowego, w tym projektu budowlanego, projektu wykonawczego, STWiORB, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego wraz z uzyskaniem uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych niezbędnych do przystąpienia, do realizacji zadania oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z SWZ, opracowanym projektem budowlanym i projektem wykonawczym, STWiORB, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa. Uzyskanie niezbędnych opinii, wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i zezwoleń oraz przygotowanie materiałów do złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji pozwolenie na budowę/zgłoszenie wykonania robót przez Wykonawcę oraz uzyskaniu innych decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego
2)Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez projektanta polegających
na budowie drogi w niżej wymienionym zakresie:
a)korekta przebiegu drogi w istniejących granicach pasa drogowego,
b)wykonanie obustronnych poboczy,
c)wykonanie podbudowy,
d)wykonanie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej,
e)wykonanie oznakowania pionowego.

4.1.4.2 Zakres robót budowlanych I etapu obejmuje wykonanie :
 podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 (0/31,5) – 20,0 cm,
 warstwa ścieralna AC 11 S – 4,0 cm jak dla ruchu KR3

4.1.4.3 Parametry drogi:
 Szerokość jezdni: 3,00 m
 Szerokość poboczy zmienna do 0,75 m
 przekrój daszkowy – pochylenie 2%

4.1.5 drogi wewnętrznej w Czepowie, gm. Uniejów na działkach o numerach ewidencyjnych 611; 606/2; 607; 584/3; 596; 597; 595/3; 588/1; 585/2; 505; 504/3; 508; 507; 506; 467 obręb Czepów o długości 1,135km wykonanie robót budowlanych na podstawie dołączanej dokumentacji projektowej
oraz na działce 596 w formule „ Zaprojektuj i wybuduj” na podstawie Programu Funkcjonalno- Użytkowego
4.1.5.1 Zakres robót obejmuje między innymi:
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kruszywa;
- korytowanie
- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na szerokości drogi 4,5m
- wykonanie poboczy,
- wykonanie nowego oznakowania pionowego,

4.1.5.2 Zakres robót budowlanych I etapu obejmuje wykonanie na długości 1,135km :
-Poboczy z kruszywa łamanego stan. mechanicznie 0/31,5 gr 15cm
-Warstwy podbudowy z kruszywa łam. stab. mech. 0/63 gr 12 cm
-Warstwa podbudowy kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5 gr 8cm
-Warstwy ścieralnej AC 11S 50/70 KR3 gr 4cm

4.1.5.3. Zakres zamówienia dla drogi wewnętrznej urządzonej na działce nr 596 obejmuje:
wykonanie dokumentacji projektowej dla całego odcinka drogi wewnętrznej o długości 497m oraz na podstawie sporządzonej dokumentacji wykonanie I etapu robót budowlanych tj. Dolnej warstwy podbudowy gr. 10cm z kruszywa łamanego na długości 365 m.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 22 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie podlegają nie odrzucone oferty według następujących kryteriów:
a) Cena - 60 %
b) Okres gwarancji na który Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady – 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na który Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów :
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej :

*( taki sam warunek dla I i II części)
Wykonawca zrealizował nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie dróg, dla których łączna wartość robót nie może być niższa niż 2 000 000,00 zł brutto i na potwierdzenie tego przedstawi dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

3. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy na wezwanie obejmują:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 7 do SWZ;

2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

3) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia z postępowania wskazanym przez zamawiającego o których mowa w
Rozdziale IX niniejszego SWZ - Załącznik nr 8 do SWZ.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w Rozdziale XI SWZ przedstawienia podmiotowych środków dowodowych o których mowa w ust. 3 pkt 2-3 dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 3 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem,
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
8. W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.4) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, dat i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających , czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - Załącznik nr 9 do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania, o którym mowa w art. 125 ust 1 Ustawy PZP – zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu, stanowią dowód, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert,
2) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji zasobów – załącznik nr 3 do SWZ (jeśli dotyczy).
3) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania, o którym mowa w art. 125 ust 1 Ustawy PZP – zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu, stanowią dowód, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert (jeśli dotyczy)
4) pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. Konsorcjum/spółka cywilna) oraz pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik (jeśli dotyczy).
5) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 117 ust 4 ustawy PZP – Załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy);
1. Ofertę stanowi:
-Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
-Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału – Załącznik nr 2
-Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy – Załącznik nr 3 (jeżeli dotyczy)
-Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnieniu warunków oraz o niepodleganiu wykluczeniu – Załącznik nr 4 (jeżeli dotyczy)
-Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
-Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 117 ust 4 ustawy PZP – Załącznik nr 5 (jeżeli dotyczy)
-Potwierdzenie wniesienia wadium

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości :
Dla części I : 30 000,00 zł (słownie zł: trzydzieści tysięcy zł 00/100).
Dla części II: 30 000,00 zł (słownie zł: trzydzieści tysięcy zł 00/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależność do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne. Termin, na jaki winna być zawarta umowa Wykonawców występujących wspólnie, nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia załączają do oferty oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp wskazując, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 5 do SWZ.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub do świadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane lub usług, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanej zmianą stawki
podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (...)albo minimalnej
stawki godzinowej oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych
planów kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
(...)
2) zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
a) zmiany będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, która spowodowała niezawinione i
niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:
- wstrzymania robót przez Zamawiającego,
- wystąpienia zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy, przy czym
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi przerwy wywołanej w/w
okolicznościami,
b) warunków atmosferycznych uniemożliwiających ze względów technologicznych wykonanie przedmiotu umowy w
ustalonym terminie lub negatywnie wpływających, na jakość wykonania lub trwałość przedmiotu umowy,
c) wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych wprowadzonych poprzez zmiany w dokumentacji dokonane przez
Zamawiającego po dacie podpisania przedmiotowej umowy;
d) przedłużającego się oczekiwania na uzgodnienia, decyzje administracyjne, itp.; które to nie jest zawinione przez
Wykonawcę
e) działania siły wyższej,
3) zmiany zasad finansowania zamówienia,
4) zostanie stwierdzona konieczność zaniechania wykonania części robót budowlanych, powodująca zmniejszenie
przedmiotu umowy i wynagrodzenia o kwotę stanowiącą równowartość zaniechanych robót
5) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji przedmiotu zamówienia, spowodowanych działaniem osób
trzecich,
6) pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:
a)zmiany dotyczącej zatrudnienia podwykonawców w przypadku(...)
b)zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowiązanego), na którego zasoby wykonawca powoływał się, w
celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na wniosek Wykonawcy uzasadniający taką zmianę, po
wykazaniu przez Wykonawcę, (...)
c)zmiany podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocypodwykonawców, po spełnieniu przesłanek wynikających z SWZ, umowy oraz ustawy,
d)zmiany nazwy, adresu jakiejkolwiek ze stron umowy,
e)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu
umowy lub świadczenia stron umowy.10. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmian i uzupełnień w
niniejszej umowie, które nie stanowią istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (zmiany zgodne
z dyspozycją art. 455 ustawy11.Warunki zmiany ceny
1) W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie obniżeniu stawka podatku od towarów i usług(...)2) W
przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie podwyższeniu stawka podatku od towarów i usług (...)3) W
przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie zmianie wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
wysokość minimalnej stawki godzinowej(..)4) W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegną zmianie zasady
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne(...)5) W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegną zmianie zasady gromadzenia i
wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych(...)6) Wynagrodzenie Wykonawcy za roboty niewykonane może
zostać zwaloryzowane dla oddania zmiany (wzrostu lub spadku) cen materiałów (..)Szczegółowy zakres zmian- SWZ
rozdział XXIII

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-30 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przedmiot zamówienia będzie realizowany przy udziale środków z Programu, Rządowy Fundusz Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych3) Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu wyklucza się:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3,
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3,
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i
2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
1. Wykonawca, którego oferta została wybrana w zakresie zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy (dalej "zabezpieczenie") w wysokości 5% ceny całkowitej brutto wskazanej w ofercie. Zabezpieczenie
służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.