eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Uniejów › Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Uniejów poprzez modernizację infrastruktury drogowejOgłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Uniejów poprzez modernizację infrastruktury drogowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Uniejów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019579

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Błogosławionego Bogumiła 13

1.5.2.) Miejscowość: Uniejów

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-210

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@uniejow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://uniejow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Uniejów poprzez modernizację infrastruktury drogowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8a51cb67-1d32-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00464163

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039860/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Uniejów poprzez modernizację infrastruktury drogowej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305626/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.19.2022 AB

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

. CZĘŚĆ I „Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Uniejów poprzez modernizację infrastruktury drogowej.” –modernizacja drogi w Uniejowie oraz dróg w Spycimierzu.

3.1 Zakres zamówienia części I obejmuje przebudowę:

3.1.1 Remont drogi gminnej i wewnętrznej w m. Spycimierz o długości 1,830 m w formule „Zaprojektuj i wybuduj” na podstawie dołączonego Programu Funkcjonalno –Użytkowego
3.1.1.1 Zakres dla poniższego ciągu drogowego obejmuje:
a) Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi na podstawie dołączonego do postępowania programu funkcjonalno-użytkowego. w tym projektu budowlanego, projektu wykonawczego, STWiORB, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego wraz z uzyskaniem uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych niezbędnych do przystąpienia, do realizacji zadania oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z SWZ, opracowanym projektem budowlanym i projektem wykonawczym, STWiORB, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa Uzyskanie niezbędnych opinii, wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i zezwoleń oraz przygotowanie materiałów do złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji pozwolenie na budowę/zgłoszenie wykonania robót przez Wykonawcę oraz uzyskaniu innych decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego
b)Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez projektanta polegających
na przebudowie drogi w niżej wymienionym zakresie:
• korekta przebiegu drogi w istniejących granicach pasa drogowego,
• wykonanie obustronnych poboczy,
• wykonanie warstwy wyrównawczej z masy bitumicznej na odcinku od 0+000 – 0+162
• wykonanie warstwy ścieralnej KR-3 z masy bitumicznej,
• wykonanie oznakowania pionowego.

3.1.1.2 Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie:
- warstwy wyrównawczej 75 kg/m2, na odcinku od 0+000 – 0+162
- Warstwy ścieralna AC 11 S 4 cm KR3 na odcinku od 0+000 – 1+830
- obustronnych poboczy do szerokości 0,75 m z kruszywa kamiennego
-wykonanie oznakowania pionowego.

3.1.2 Drogi wewnętrznej w m. Uniejów (za wałem i dalej przy zbiorniku) o dł. Ok. 2,0 km na podstawie dołączonej dokumentacji projektowej.

Inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 2146/38, 2146/42, 2146/43, 2146/50, 2149/2 , 2149/3 , 2149/1 obręb 1 miasto Uniejów, gmina Uniejów.

3.1.2.1 Zakres prac obejmuje wykonanie kolejnego etapu robót budowlanych tj:
Na odcinku drogi o przebiegu między wałem a rzeką Wartą o długości 950 m górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego grubości 10cm po zagęszczeniu
Na odcinku drogi o przebiegu między wałem a rzeką Wartą o długości 350 m wykonanie korytowania oraz dwóch warstw podbudowy z kruszywa łamanego o łącznej grubości 30cm cm po zagęszczeniu

 Na odcinku długości 700m między wałem a zagrodą młynarską wykonanie warstwy wyrównawczej z kruszywa oraz nawierzchni z betonu asfaltowego ( warstwa ścieralna AC 11 S – 4,0 cm jak dla ruchu KR3)


3.1.2.2 Zakres robót zgodny z dołączonymi przedmiarami.

3.1.3 Drogi wewnętrznej w m. Spycimierz na działkach o numerach ewidencyjnych 310, 2 obręb Spycimierz, o długości około 0.310 km na podstawie dołączonej dokumentacji projektowej.

3.1.3.1 Zakres robót obejmuje między innymi:
• wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych,
• wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem istniejącego podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
• wykonanie warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem oraz z kruszywa łamanego,
• wykonanie nawierzchni
• wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdów z kruszywa kamiennego,
• regulacja wysokościowa urządzeń,
• wykonanie robót wykończeniowych.

Uwaga: Zmiana w stosunku do dokumentacji projektowej i przedmiarów – wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego ( warstwa wiążąca gr 4 cm, warstwa ścieralna 4cm wraz z wcześniejszym skropieniem warstw) zamiast kostki betonowej gr. 8cm

3.1.3.2 Zakres robót obejmuje odcinek A od km 0+065 do 0+374,35. Obszar, na którym zostanie zrealizowana inwestycja objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla strefy uzdrowiskowej „C” na terenie miejscowości Spycimierz w gminie Uniejów.

3.1.3.3 Inwestycja zlokalizowana jest na stanowisku archeologicznym Spycimierz oraz w obszarze historycznego układu przestrzennego miasta Spycimierz ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków AZP pod numerem 65-45/177, będącego pozostałością osady miejskiej i miasta datowanego na XIV – XX wiek, w związku powyższym wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przeprowadzenia wykopaliskowych badań archeologicznych wyprzedzających wszelkiego rodzaju prace ziemne. O pozwolenie na przeprowadzenie badań należy wystąpić do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi.

3.1.4 Ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi gminnej nr 111152E łączącej m. Zieleń z m. Spycimierz na działkach o numerach ewidencyjnych 372, 1052, obręb Spycimierz, oraz częściowo na działce nr ewid. 102, obręb Zieleń na podstawie dołączonej dokumentacji projektowej

3.1.4.1Zakres robót obejmuje między innymi:
• Budowę ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż krawędzi jezdni drogi gminnej,
• budowę chodnika,
• Budowę poboczy,
• Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
• Wycinkę istniejących drzew,
( zakres robót nie obejmuje wykonania oświetlenia i kanału technologicznego). Zakres robót branży oświetleniowej obejmuje jedynie wykonie okablowania pod ciągiem pieszo rowerowym.

3.1.4.2 Inwestycja zlokalizowana jest częściowo na stanowiskach archeologicznych ujętych w ewidencji AZP pod numerem 62-45/75, które są pozostałością osady wczesnośredniowiecznej i osady nowożytnej a także pod numerem 62-45/177 będące pozostałością osady/miasta datowanego na XIV – XX wiek. W związku z powyższym wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przeprowadzenia wykopaliskowych badań archeologicznych wyprzedzających wzmiankowaną inwestycję oraz przeprowadzenia badań archeologicznych w postaci nadzoru. O pozwolenie na prowadzenie badań należy Wystąpić do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie badaniami archeologicznymi przez osobę posiadającą niezbędne kwalifikacje oraz wykonania ewentualnych innych obowiązków wynikających z pozyskanej decyzji Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

3.1.4.3 Zakres robót przewiduje następujące zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej- zamiast krawężników zastosować obrzeża zgodnie z przedmiarem robót, zamiast dwóch warstw nawierzchni asfaltowej – jedna warstwa nawierzchni asfaltowej- zgodnie z przedmiarem robót

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.5.5.) Wartość części: 2837818 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II „Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Uniejów poprzez modernizację infrastruktury drogowej.” –modernizacja dróg w Czepowie, Górach i Wilamowie.

4.1. Zakres zamówienia części II obejmuje przebudowę:

4.1.1 Drogi gminnej nr 111174E Wilamów – Kol. Wilamów na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 521 obręb Wilamów na odcinku o długości ok. 0,999m wykonanie robót budowalnych w formule „ Zaprojektuj i wybuduj” na podstawie Programu Funkcjonalno- Użytkowego

4.1.1.1 Zakres zamówienia obejmuje :

1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi na podstawie dołączonego do postępowania programu funkcjonalno-użytkowego. w tym projektu budowlanego, projektu wykonawczego, STWiORB, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego wraz z uzyskaniem uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych niezbędnych do przystąpienia, do realizacji zadania oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z SWZ, opracowanym projektem budowlanym i projektem wykonawczym, STWiORB, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa. Uzyskanie niezbędnych opinii, wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i zezwoleń oraz przygotowanie materiałów do złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji pozwolenie na budowę/zgłoszenie wykonania robót przez Wykonawcę oraz uzyskaniu innych decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego
2.Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez projektanta polegających
na budowie drogi w niżej wymienionym zakresie:
a)korekta przebiegu drogi w istniejących granicach pasa drogowego
b)wykonanie podbudowy
c)wykonanie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej,
d)ustawienie oznakowania pionowego,
e)korekta promieni na włączeniu do drogi powiatowej Nr 3729E (skrzyżowanie).

4.1.1.2 Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie:
 pobocza z kruszywa łamanego grub. 15 cm po zagęszczeniu
 podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 (0/31,5) – 20,0 cm,
 warstwa ścieralna AC 11 S – 4,0 cm jak dla ruchu KR3
4.1.1.3 Parametry drogi:
 liczba jezdni -1 o jednym pasie ruchu przeznaczonym do ruchu w obu kierunkach wraz z mijankami szt. 2
 szerokość jezdni – 4,0 m
 przekrój daszkowy – pochylenie 2%
- pobocza 2 x 0,75m z kruszywa łamanego

4.1.2 Drogi wewnętrznej w m. Wilamów urządzonej na działce nr 421 i 517, obręb Wilamów o długości 0,952 km -wykonanie robót budowalnych w formule „ Zaprojektuj i wybuduj” na podstawie Programu Funkcjonalno- Użytkowego

4.1.2.1 Zakres zamówienia obejmuje :
1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi na podstawie dołączonego do postępowania programu funkcjonalno-użytkowego, w tym projektu budowlanego, projektu wykonawczego, STWiORB, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego wraz z uzyskaniem uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych niezbędnych do przystąpienia, do realizacji zadania oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z SWZ, opracowanym projektem budowlanym i projektem wykonawczym, STWiORB, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa. Uzyskanie niezbędnych opinii, wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i zezwoleń oraz przygotowanie materiałów do złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji pozwolenie na budowę/zgłoszenie wykonania robót przez Wykonawcę oraz uzyskaniu innych decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego
2) Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez projektanta polegających
na budowie drogi w niżej wymienionym zakresie:
a)korekta przebiegu drogi w istniejących granicach działki,
b) wykonanie podbudowy
c)wykonanie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej,
d)ustawienie oznakowania pionowego,
e)korekta promieni na włączeniu do drogi powiatowej Nr 3730E (uzyskanie decyzji na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej) i drogi gminnej Nr 111172 E.

4.1.2.2 Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie:
 podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 (0/31,5) – 20,0 cm,
 warstwy ścieralnej AC 11 S – 4,0 cm jak dla ruchu KR3
 ustawienie oznakowania pionowego
4.1.2.3 Parametry drogi:
 szerokość jezdni – 3,0 m
 przekrój daszkowy – pochylenie 2%

4.1.3 Drogi gminnej nr 111172E Góry – Kuczki działka nr ewid 142 obręb Góry oraz na działce nr ewid. 211, obręb Kuczki o długości około 1,984km.- wykonanie robót budowalnych w formule „ Zaprojektuj i wybuduj” na podstawie Programu Funkcjonalno- Użytkowego

4.1.3.1 Zakres zamówienia obejmuje :
1) Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi na podstawie dołączonego do postępowania programu funkcjonalno-użytkowego, w tym projektu budowlanego, projektu wykonawczego, STWiORB, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego wraz z uzyskaniem uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych niezbędnych do przystąpienia, do realizacji zadania oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z SWZ, opracowanym projektem budowlanym i projektem wykonawczym, STWiORB, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa. Uzyskanie niezbędnych opinii, wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i zezwoleń oraz przygotowanie materiałów do złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji pozwolenie na budowę/zgłoszenie wykonania robót przez Wykonawcę oraz uzyskaniu innych decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego
2)Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez projektanta polegających
na budowie drogi w niżej wymienionym zakresie:
a) wykonanie obustronnych poboczy,
b) wykonanie warstwy wyrównawczej z masy bitumicznej,
c) wykonanie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej,
d) wykonanie oznakowania pionowego.

4.1.3.2 Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie:
 warstwy wyrównawczej AC 16 W – 3,0 cm,
 warstwy ścieralnej AC 11 S – 4,0 cm jak dla ruchu KR3
 obustronnych poboczy do szerokości 0,75 m z kruszywa kamiennego
 wykonanie oznakowania pionowego.


4.1.4 Drogi wewnętrznej, Góry – Myszki , Gm. Uniejów urządzonej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 182, obręb Góry o długości około 0, 999 km.- wykonanie robót budowalnych w formule „ Zaprojektuj i wybuduj” na podstawie Programu Funkcjonalno- Użytkowego

4.1.4.1 Zakres zamówienia obejmuje :
1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi na podstawie dołączonego do postępowania programu funkcjonalno-użytkowego, w tym projektu budowlanego, projektu wykonawczego, STWiORB, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego wraz z uzyskaniem uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych niezbędnych do przystąpienia, do realizacji zadania oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z SWZ, opracowanym projektem budowlanym i projektem wykonawczym, STWiORB, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa. Uzyskanie niezbędnych opinii, wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i zezwoleń oraz przygotowanie materiałów do złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji pozwolenie na budowę/zgłoszenie wykonania robót przez Wykonawcę oraz uzyskaniu innych decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego
2)Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez projektanta polegających
na budowie drogi w niżej wymienionym zakresie:
a)korekta przebiegu drogi w istniejących granicach pasa drogowego,
b)wykonanie obustronnych poboczy,
c)wykonanie podbudowy,
d)wykonanie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej,
e)wykonanie oznakowania pionowego.

4.1.4.2 Zakres robót budowlanych I etapu obejmuje wykonanie :
 podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 (0/31,5) – 20,0 cm,
 warstwa ścieralna AC 11 S – 4,0 cm jak dla ruchu KR3

4.1.4.3 Parametry drogi:
 Szerokość jezdni: 3,00 m
 Szerokość poboczy zmienna do 0,75 m
 przekrój daszkowy – pochylenie 2%

4.1.5 drogi wewnętrznej w Czepowie, gm. Uniejów na działkach o numerach ewidencyjnych 611; 606/2; 607; 584/3; 596; 597; 595/3; 588/1; 585/2; 505; 504/3; 508; 507; 506; 467 obręb Czepów o długości 1,135km wykonanie robót budowlanych na podstawie dołączanej dokumentacji projektowej
oraz na działce 596 w formule „ Zaprojektuj i wybuduj” na podstawie Programu Funkcjonalno- Użytkowego
4.1.5.1 Zakres robót obejmuje między innymi:
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kruszywa;
- korytowanie
- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na szerokości drogi 4,5m
- wykonanie poboczy,
- wykonanie nowego oznakowania pionowego,

4.1.5.2 Zakres robót budowlanych I etapu obejmuje wykonanie na długości 1,135km :
-Poboczy z kruszywa łamanego stan. mechanicznie 0/31,5 gr 15cm
-Warstwy podbudowy z kruszywa łam. stab. mech. 0/63 gr 12 cm
-Warstwa podbudowy kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5 gr 8cm
-Warstwy ścieralnej AC 11S 50/70 KR3 gr 4cm

4.1.5.3. Zakres zamówienia dla drogi wewnętrznej urządzonej na działce nr 596 obejmuje:
wykonanie dokumentacji projektowej dla całego odcinka drogi wewnętrznej o długości 497m oraz na podstawie sporządzonej dokumentacji wykonanie I etapu robót budowlanych tj. Dolnej warstwy podbudowy gr. 10cm z kruszywa łamanego na długości 365 m.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.5.5.) Wartość części: 3290179 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 3 Prawa zamówień publicznych, (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty Na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający zamierza przeznaczyć łącznie 5 000 000,00 zł , w tym na część I „Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Uniejów poprzez modernizację infrastruktury drogowej.” –modernizacja drogi w Uniejowie oraz dróg w Spycimierzu: 2 500 000,00zł i na część II „Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Uniejów poprzez modernizację infrastruktury drogowej.” –modernizacja dróg w Czepowie, Górach i Wilamowie : 2 500 000,00zł
Przed upływem terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty na część I i 2 oferta na część II.
Ceny ofert przewyższały kwotę jaką Zamawiający zamierzał i mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wobec powyższego Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4537409,73 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4987176,45 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 3 Prawa zamówień publicznych, (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty Na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający zamierza przeznaczyć łącznie 5 000 000,00 zł , w tym na część I „Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Uniejów poprzez modernizację infrastruktury drogowej.” –modernizacja drogi w Uniejowie oraz dróg w Spycimierzu: 2 500 000,00zł i na część II „Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Uniejów poprzez modernizację infrastruktury drogowej.” –modernizacja dróg w Czepowie, Górach i Wilamowie : 2 500 000,00zł
Przed upływem terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty na część I i 2 oferta na część II.
Ceny ofert przewyższały kwotę jaką Zamawiający zamierzał i mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wobec powyższego Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3795337,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4380042,30 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.