eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKACH AKADEMII SZTUKI WOJENNEJOgłoszenie z dnia 2022-08-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKACH AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Sztuki Wojennej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 011574244

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. gen. Antoniego Chruściela 103

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-910

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: j.taborska@akademia.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKACH AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e0c41b4f-1d2f-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305516

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00014904/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.14 Usługa w zakresie urzymania czystości w budynkach ASzWoj

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://akademia-mil.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://akademia-mil.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawcy w celu bezproblemowej
komunikacji z Zamawiającym na Platformie powinni
przed upływem terminu składania ofert przystąpić do postępowania na Platformie poprzez funkcję
„Przystąp do postępowania” oraz posiadać założone konto w aplikacji Marketplanet OnePlace.
2. W celu bezproblemowej pracy z Platformą, Wykonawca powinien posiadać co najmniej:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż
56 KB/s;
2) komputer klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows XP/Vista/Windows
7/ Windows 10; w przypadku komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows 7/ Windows 8
przeglądarka MS Internet Explorer 10.0 (lub nowsza) z obsługą Active X lub dla systemów
operacyjnych XP/Vista/Windows 7/Windows 8 przeglądarka Firefox z obsługą Javy, siła szyfrowania:
128bit; w przypadku komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 przeglądarka MS
Internet Explorer 11 z obsługą Active X lub Firefox
z obsługą Javy, siła szyfrowania: 128bit;
3) zainstalowaną dowolną przeglądarkę internetową: Chrome; Mozilla Firefox;
4) włączoną obsługę JavaScript;
5) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę
certyfikatu używanego przez Wykonawcę.
3. Dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
1) dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES,
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy
należy użyć formatu XAdES. W takiej sytuacji należy załączyć oddzielny plik
z podpisem (w takiej sytuacji Wykonawca winien upewnić się, że załącza oba
pliki, tj. plik z treścią dokumentu oraz plik z podpisem elektronicznym).
3) Zamawiający zaleca, aby kwalifikowany podpis elektroniczny, którym posługuje
się Wykonawca był podpisem wydanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
bądź innych krajów należących do Unii Europejskiej.
4. Obsługiwane przez Platformę formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości
do 100 MB w formatach: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx,
csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4,
ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES,
PAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
5. Każdy plik załączony i zapisany przez Wykonawcę na Platformie, widoczny jest
w Systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero
po automatycznym odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
6. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego
datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data "-
czas lokalny serwera synchronizowany odpowiednim źródłem czasu.
7. Format kodowania treści w obrębie platformy - UTF8.
8. Cała komunikacja pomiędzy użytkownikiem Systemu a serwerem jest wykonywana przy użyciu bezpiecznego protokołu HTTPS
(szyfrowanie TLS

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem danych osobowych przetwarzanych w
związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Akademia Sztuki
Wojennej
z siedzibą przy Al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103, 00-910 Warszawa.
8. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować się za
pośrednictwem adresu e-mail: iod@akademia.mil.pl
9. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia Podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z ustawą
Prawo zamówień publicznych i rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu i udzielenie zamówienia.
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00131579/01 z dnia 2022-04-22
2022-04-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na
podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Usługi
10. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny, wynikający
z przepisów, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy;
11. Dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Ograniczenie dostępu do danych
osobowych może wystąpić tylko w przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie
z ustawą Prawo zamówień publicznych.
12. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ograniczenie
dostępu do danych osobowych może
wystąpić tylko w przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
13.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
- dostępu do danych osobowych przy czym w przypadku gdy wykonanie obowiązków,
o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby dużego wysiłku zamawiający może żądać od
osoby której dane dotyczą dodatkowych informacji,
- żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO przy czym żądanie nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
14. Osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, ich
usunięcia ani prawo wniesienia sprzeciwu, ponieważ przetwarzanie danych odbywa się na podstawie
art. 6 ust.1 lit. c RODO.
15. W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, ani do profilowania.
16. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).
17. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest
obowiązkowe ale niezbędne do wzięcia w nim udziału. Zamawiający może żądać ich podania na
podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PK-ZZP-261.40.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie utrzymania czystości
w budynkach Akademii Sztuki Wojennej zgodnie z wymaganiami określonymi
w SWZ.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1A do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
4. Do podstawowych czynności i obowiązków Wykonawcy należy:
1) utrzymanie czystości w budynkach nr 6, 14, 28, 40, 59, 69 oraz 112 należących do Akademii Sztuki Wojennej znajdujących się przy al. Gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa;
2) czynności związane z utrzymaniem czystości, będą wykonywane przez Wykonawcę za pomocą jego własnego personelu, niezbędnego sprzętu i własnych środków czystości. Ręczniki papierowe, papier toaletowy oraz mydło do pojemników zamontowanych w toaletach zabezpiecza Zamawiający.
3) wykonywanie czynności za pomocą innych osób trzecich lub podzlecanie świadczenia usług osobom trzecim będzie się odbywać jedynie za zgodą Zamawiającego.
4) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia schludnego wyglądu pracowników wykonujących usługę, każdy z pracowników będzie musiał mieć przyczepiony identyfikator z napisem „ Serwis sprzątający” oraz nazwę firmy.
5) do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca skieruje minimum 10 pracowników, zgodnie z przedłożonym w dniu podpisania umowy Wykazem osób skierowanych do realizacji usługi, zawierającym następujące dane: imię i nazwisko, numer PESEL, formę zatrudnienia, wymiar czasu pracy;
6) w przypadku dokonania zmiany pracowników przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca każdorazowo powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, przekazując uzupełnione dane.
7) Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia z należytą starannością i dokładnością.
8) oceny prawidłowości wykonania przedmiotowych prac dokonuje Zamawiający. Odbiór wykonanej usługi nastąpi po podpisaniu przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonywania wszelkich poprawek na żądanie Zamawiającego, o ile konieczność ich dokonania wyniknie
z niewłaściwego wykonania usługi.
9) w przypadku nieterminowego wykonania usług Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin wykonania określonych usług.
10) Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłego współdziałania z pracownikami Zamawiającego.
11) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydawania poleceń pracownikom Wykonawcy, wykonującym czynności w zakresie obejmującym przedmiot niniejszej umowy.
12) Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca używał środków czystości najwyższej jakości, posiadających wszystkie wymagane przez prawo atesty, badania, itp., dopuszczające je do obrotu i użycia do powszechnego stosowania. Zamawiający ma prawo do bieżącej kontroli środków zastosowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu umowy i żądania zmiany środków w przypadku zakwestionowania ich jakości.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kontrola jakości sprzątania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 12.000,00 zł, (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100 zł).
2. Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr 62 1130 1017 0020 1546 2290 0001 w Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
z dopiskiem „wadium w postępowaniu Nr sprawy: AszWoj-PK-ZZP.261.40.2022”. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa
w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

erta wspólna.
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienie (konsorcja i spółki cywilne) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Podpisy na pełnomocnictwie, o którym mowa w ust. 4 pkt 5 i ust. 8 muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców. Dokument pełnomocnictwa winien zostać złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Podpisy
i poświadczenie ze zgodność z oryginałem złożone muszą być za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian treści umowy:
1) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
a) w sytuacjach, których nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
a nie powstałych z winy Zamawiającego lub Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu usługi wraz
z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego;
b) termin realizacji umowy będzie mógł ulec skróceniu na skutek zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia, przy czym za siłę wyższą uznaje się katastrofalne działania przyrody, nowe akty prawne władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz zaburzenia życia zbiorowego (np. zamieszki, wojna), niezależne od Stron umowy, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań stron wynikających z umowy, a których Strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec pomimo działania z dochowaniem należytej staranności;
2. Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. b, powoływania się przez Strony umowy na siłę wyższą, ta Strona, która się na nią powołuje zobowiązana jest do poinformowania pisemnie drugiej Strony o wystąpieniu konkretnych okoliczności siły wyższej w terminie 7 dni od jej wystąpienia, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na tę okoliczność.
4. Wszystkie postanowienia opisane powyżej stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
5. Powyższe zmiany wymagają zachowania formy pisemnej (w formie aneksu), pod rygorem nieważności.
6. Aneks, o którym mowa w ust. 5 będzie obowiązywał od dnia jego zawarcia ze skutkiem od dnia wejścia w życie zmian przepisów będących podstawą do zmiany wysokości wynagrodzenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://akademia-mil.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-26 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-24

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.