eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Borzytuchom › Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce, Gmina Borzytuchom (3)Ogłoszenie z dnia 2022-08-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce, Gmina Borzytuchom (3)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BORZYTUCHOM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979482

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zwycięstwa 56

1.5.2.) Miejscowość: Borzytuchom

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-141

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: k.januszewski@borzytuchom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://ug.borzytuchom.ibip.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce, Gmina Borzytuchom (3)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8edbbaf6-c53b-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305211

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019056/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Modernizacja SUW w Dąbrówce

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00134863/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SK.271.8.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1542622,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”. Modernizacja SUW zakłada budowę dwóch zbiorników terenowych wody uzdatnionej, przebudowę budynku hydroforni, modernizację i wymianę układu technologii uzdatniania wody, wymianę i przebudowę instalacji zewnętrznych podziemnych, wymianę agregatów pompowych. Prace projektowe i budowlane należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ - programem funkcjonalno – użytkowym.
2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający udziela zamówienia w częściach, a każda z nich stanowi przedmiot odrębnego postępowania przetargowego.
3. Zamawiający będzie zobowiązany do zapewnienia i udostępnienia terenu budowy.
4. Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody ma na celu poprawę jakości uzdatniania wody, zwiększenie przepustowości i zapewnienie bezawaryjnej ciągłości dostawy wody przeznaczonej do picia mieszkańcom miejscowości Dąbrówka w gminie Borzytuchom.
Na terenie stacji uzdatniania wody na działce nr 320 obręb 003 Dąbrówka w Dąbrówce w gminie Borzytuchom planuje się zaprojektowanie i wykonanie:
a) remont budynku stacji uzdatniania wody wraz z adaptacjami budowlanymi, a także wymianą drzwi zewnętrznych,
b) adaptacji istniejących fundamentów lub wyburzeniu z wykonaniem nowych fundamentów pod urządzenia i zbiorniki ciśnieniowe nowego układu technologii uzdatniania wody w hali SUW,
c) nowych posadzek wraz z izolacjami poziomymi i wykończeniem z płytek typu GRES,
d) naprawy tynków ścian, szpachlowania i malowania ścian i sufitu,
e) nowej instalacji zasilania en.el. rozdzielni głównej umożliwiającej podłączenie rezerwowego zasilania z mobilnego agregatu prądotwórczego,
f) nowej instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynku SUW,
g) nowej instalacji odgromowej budynku SUW i zbiornika retencyjnego,
h) nowej instalacji sterowania i AKPiA oraz instalacji alarmowej,
i) w budynku SUW demontaż istniejącego układu technologicznego zbiorników filtracyjnych ciśnieniowych wraz z orurowaniem (filtry ciśnieniowe pośpieszne – odżelaziacze i odmanganiacze),
j) demontażu istniejących zbiorników hydroforowych, instalacji i filtrów,
k) tymczasowego obejścia instalacji uzdatniania wody na czas wykonania nowego układu z wykorzystaniem urządzeń technologicznych z demontażu w celu zapewnienia ciągłości zaopatrzenia w wodę do spożycia spełniającą wymagane parametry sanitarne dla wody przeznaczonej do spożycia o tymczasowej minimalnej wydajności SUW Qmin=10 m3/h,
l) dostawę i montaż nowego kompletnego układu technologii uzdatniania wody w budynku SUW,
m) dostawy i podłączenia zestawu pompowego hydroforowego zasilania w wodę do celów gospodarczych i ppoż. jak i dla potrzeb układu technologicznego SUW,
n) dostawy i montażu pompy płuczącej i dmuchawy powietrza do płukania i regeneracji złóż filtracyjnych nowych filtrów ciśnieniowych pośpiesznych,
o) dostawa i montaż jednego zbiornika retencyjnego pionowego wody uzdatnionej o pojemności 50m3,
p) niezbędnych czynności technologicznych w tym prób ciśnieniowych, szczelności, płukania i dezynfekcji,
q) rozruchu technologicznego nowego układu SUW wraz z uzyskaniem wymaganych parametrów technologicznych SUW,
r) wyposażenie SUW w niezbędne urządzenia: agregaty sprężarkowe, osuszacze powietrza,
s) wymiany istniejących podwodnych agregatów pompowych (pomp głębinowych) wraz z rurociągami tłocznymi w istniejących studniach głębinowych: studni nr SW4/87 Program Funkcjonalno-Użytkowy „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości DĄBRÓWKA gm. Borzytuchom” zlokalizowanej na działce nr 23/3 i studni nr SW5/04 zlokalizowanej na działce nr 23/6 obręb Dąbrówka,
t) podłączenia odpływu podczyszczonych wód poprocesowych (z płukania filtrów) do istniejących osadników,
u) podłączenia nowego rurociągu wody uzdatnionej z budynku SUW do istniejącej sieci rozdzielczej w Dąbrówce.
5. Szczegółowy opis, zakres zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej – Załącznik nr 5 do SWZ.
6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanym wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2050594,07 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2050594,07 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2050594,07 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usługowo -Produkcyjno – Handlowy „HIRSZ”

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 90620755

7.3.3) Ulica: ul. Słowackiego 9

7.3.4) Miejscowość: Stężyca

7.3.5) Kod pocztowy: 83-322

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

PROMIS Mirosław Łopato
77-100 Bytów, ul. Jana Pawła II7/3
Część zamówienia: Prace projektowe

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2050594,07 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.