eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Strzelce Opolskie › Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Gogolińskiej w Strzelcach OpolskichOgłoszenie z dnia 2022-08-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA STRZELCE OPOLSKIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413277

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Myśliwca 1

1.5.2.) Miejscowość: Strzelce Opolskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-100

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@strzelceopolskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzelceopolskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://bip.strzelceopolskie.pl/Zamowienia/index.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-174366e3-e0ad-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305195

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016773/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00190566/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.3.9.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku domu przedpogrzebowego na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich na potrzeby związane z użytkowaniem wskazanego cmentarza. W budynku znajdą się pomieszczenia związane z przygotowaniem zwłok i ceremonią pochówku, a także biuro zarządu cmentarza.
Zakres zamówienia obejmuje wybudowanie budynku domu przedpogrzebowym, wolnostojącego, dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Konstrukcja murowana i żelbetowa. Przyziemie w poziomie terenu. Pokrycie dachu mieszane tj.: fragment parteru stropodachem zielonym otoczonym ściankami attykowymi, natomiast przekrycie drugiej kondygnacji nadziemnej dachem drewnianym wielospadowym krytym blachą aluminiową na rąbek

4.5.3.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4945429,23 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4945429,23 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4945429,23 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Adamietz Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 532242263

7.3.3) Ulica: Braci Prankel

7.3.4) Miejscowość: Strzelce Opolskie

7.3.5) Kod pocztowy: 47-100

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4945429,23 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.