eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kętrzyn › "Budowa tężni solankowych nad jeziorkiem."Ogłoszenie z dnia 2022-08-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Budowa tężni solankowych nad jeziorkiem.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Kętrzyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743440

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 11

1.5.2.) Miejscowość: Kętrzyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-400

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umketrzyn@miastoketrzyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.miastoketrzyn.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa tężni solankowych nad jeziorkiem.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-34847582-fa01-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305189

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035401/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa tężni solankowych nad jeziorkiem

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00236100/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SO.271.30.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 162601,63 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa tężni solankowej nad jeziorkiem w Kętrzynie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych w zakresie i na zasadach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy, z prawem wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do Dokumentacji projektowej w zakresie i na zasadach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy, w tym przeniesienie prawa własności egzemplarzy i nośników CD/DVD, na których Dokumentację projektową utrwalono;
b) wykonanie robót budowlanych, w tym pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót według sporządzonych opracowań projektowych zgodnie z dokumentacją projektową posiadającą pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę wraz z opracowaniem Dokumentacji powykonawczej, w tym przeniesienie autorskich praw majątkowych w zakresie i na zasadach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy, z prawem wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do wskazanej Dokumentacji powykonawczej w zakresie i na zasadach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy, w tym przeniesienie prawa własności egzemplarzy i nośników CD/DVD, na których Dokumentację powykonawczą utrwalono.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 – Dokumentacja techniczna (PFU, mapka poglądowa, warunki techniczne).
3. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający udziela zamówienia w częściach, każda z nich stanowi odrębne postępowanie przetargowe.
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanym wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.