eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w dziedzinie chirurgicznej asysty lekarzy dla uczestników Projektu Pilotażowego programu specjalizacyjnego dla ratowników medycznych, pielęgniarek i .....Ogłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w dziedzinie chirurgicznej asysty lekarzy dla uczestników Projektu Pilotażowego programu specjalizacyjnego dla ratowników medycznych, pielęgniarek i .....

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ministerstwo Zdrowia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000287987

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Miodowa 15

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-952

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@mz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zamowienia-mz.ezamawiajacy.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w dziedzinie chirurgicznej asysty lekarzy dla uczestników Projektu Pilotażowego programu specjalizacyjnego dla ratowników medycznych, pielęgniarek i .....

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-af9dc528-1a33-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305154

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

17. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Osi priorytetowej VII - Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia-mz.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia-mz.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, zawiadomień
oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie.
2. Postępowanie prowadzone jest na Platformie pod adresem https://zamowienia-mz.ezamawiajacy.pl (dalej jako „Platforma”) i pod
nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ.
3. Przeglądanie i pobieranie treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie ani logowania do
Platformy.
4. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Ministerstwa Zdrowia pod adresem
pod adresem: https://zamowienia-mz.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.
5. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl,
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując
kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
6. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom
uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w formie lub postaci elektronicznej.
7. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury
założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
8. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
9. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się poprzez przycisk „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”.
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ na zasadach określonych w treści Ustawy PZP.
11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający, zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania https://zamowieniamz.
ezamawiajacy.pl
12. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca
winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa, którym jest Marketplanet - Otwarty
Rynek Elektroniczny S.A. – ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa; tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w
godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Ochrona danych osobowych – RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa;
2) z Inspektorem Ochrony Danych w Ministerstwie Zdrowia może Pani/Pan skontaktować się przez adres e-mail: iod@mz.gov.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu (Cel przetwarzania danych) na podstawie (Należy podać podstawę prawną przetwarzania, np. art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e.);
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą (Należy wymienić kategorię odbiorców, o ile istnieją);
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: (Należy podać podstawę prawną przekazania danych do państwa trzeciego w przypadku, gdy dane będą przekazywane do państwa trzeciego);
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres (Jeżeli nie ma możliwości wskazania okresu przechowywania, należy podać kryterium ustalania tego okresu, np. do czasu wyłonienia zwycięzcy konkursu, do czasu zakończenia rekrutacji itd.);
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (Należy wskazać prawa dostosowane do podstawy przetwarzania danych osobowych);
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Pani/Pana dane osobowe zostały pobrane z (Należy podać źródło danych, również gdy dane zostały podane z publicznie dostępnego źródła);
10) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania (Jeżeli zachodzi). Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach (Należy podać zasady profilowania), konsekwencją takiego przetwarzania będzie (Należy wskazać istotne informacje o zasadach zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz informacje o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą – na przykład, w jaki sposób będą oceniane czynniki osobowe osoby fizycznej. Przykładową konsekwencją takiego przetwarzania może być (…).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ADR.250.295.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na jedną część

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Tak

4.1.12.) Maksymalna liczba części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy: 1

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) I część – realizacja szkolenia specjalizacyjnego, zgodnie z przedmiotem zamówienia dla maksymalnie 5 uczestników szkolenia;

4.2.6.) Główny kod CPV: 80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

8. Zamawiający jest uprawniony do złożenia zamówienia opcjonalnego, a Wykonawca jest wówczas zobowiązany do jego wykonania, tj. do zrealizowania następujących Modułów:
1) MODUŁ: SZKOLENIE Z ZAKRESU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII – CZĘŚĆ I, obejmujący:
a) kursy specjalizacyjne:
 Podstawy intensywnej terapii pooperacyjnej 5 dni (40 godzin),
 Zaawansowana resuscytacja krążeniowo-oddechowa 3 dni (24 godziny),
b) staż kierunkowy w zakresie medycyny okołooperacyjnej i anestezjologii 30 dni (240 godzin);
2) MODUŁ: SZKOLENIE Z ZAKRESU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII – CZĘŚĆ II, obejmujący:
a) kursy specjalizacyjne:
 Wprowadzenie do intensywnej terapii dla chirurgicznego asystenta lekarza – intensywna terapia z elementami toksykologii 3 dni (24 godziny),
 Wentylacja mechaniczna 3 dni (24 godziny),
 Leczenie nerkozastępcze 3 dni (24 godziny),
 Opieka nad pacjentami w stanie terminalnym w oddziale intensywnej terapii 3 dni (24 godziny),
b) staż kierunkowy w zakresie intensywnej terapii 110 dni (880 godzin);
3) MODUŁ: SZKOLENIE Z ZAKRESU CHIRURGII OGÓLNEJ, obejmujący:
- staż kierunkowy w zakresie chirurgii ogólnej – finalizujący proces kształcenia specjalizacyjnego 55 dni (440 godziny

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika specjalizacji w nadzorowaniu szkoleń w systemie ochrony zdrowia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) II część – realizacja szkolenia specjalizacyjnego, zgodnie z przedmiotem zamówienia dla maksymalnie 5 uczestników szkolenia;

4.2.6.) Główny kod CPV: 80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

8. Zamawiający jest uprawniony do złożenia zamówienia opcjonalnego, a Wykonawca jest wówczas zobowiązany do jego wykonania, tj. do zrealizowania następujących Modułów:
1) MODUŁ: SZKOLENIE Z ZAKRESU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII – CZĘŚĆ I, obejmujący:
a) kursy specjalizacyjne:
 Podstawy intensywnej terapii pooperacyjnej 5 dni (40 godzin),
 Zaawansowana resuscytacja krążeniowo-oddechowa 3 dni (24 godziny),
b) staż kierunkowy w zakresie medycyny okołooperacyjnej i anestezjologii 30 dni (240 godzin);
2) MODUŁ: SZKOLENIE Z ZAKRESU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII – CZĘŚĆ II, obejmujący:
a) kursy specjalizacyjne:
 Wprowadzenie do intensywnej terapii dla chirurgicznego asystenta lekarza – intensywna terapia z elementami toksykologii 3 dni (24 godziny),
 Wentylacja mechaniczna 3 dni (24 godziny),
 Leczenie nerkozastępcze 3 dni (24 godziny),
 Opieka nad pacjentami w stanie terminalnym w oddziale intensywnej terapii 3 dni (24 godziny),
b) staż kierunkowy w zakresie intensywnej terapii 110 dni (880 godzin);
3) MODUŁ: SZKOLENIE Z ZAKRESU CHIRURGII OGÓLNEJ, obejmujący:
- staż kierunkowy w zakresie chirurgii ogólnej – finalizujący proces kształcenia specjalizacyjnego 55 dni (440 godziny

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika specjalizacji w nadzorowaniu szkoleń w systemie ochrony zdrowia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3) III część – realizacja szkolenia specjalizacyjnego, zgodnie z przedmiotem zamówienia dla maksymalnie 5 uczestników szkolenia;

4.2.6.) Główny kod CPV: 80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

8. Zamawiający jest uprawniony do złożenia zamówienia opcjonalnego, a Wykonawca jest wówczas zobowiązany do jego wykonania, tj. do zrealizowania następujących Modułów:
1) MODUŁ: SZKOLENIE Z ZAKRESU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII – CZĘŚĆ I, obejmujący:
a) kursy specjalizacyjne:
 Podstawy intensywnej terapii pooperacyjnej 5 dni (40 godzin),
 Zaawansowana resuscytacja krążeniowo-oddechowa 3 dni (24 godziny),
b) staż kierunkowy w zakresie medycyny okołooperacyjnej i anestezjologii 30 dni (240 godzin);
2) MODUŁ: SZKOLENIE Z ZAKRESU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII – CZĘŚĆ II, obejmujący:
a) kursy specjalizacyjne:
 Wprowadzenie do intensywnej terapii dla chirurgicznego asystenta lekarza – intensywna terapia z elementami toksykologii 3 dni (24 godziny),
 Wentylacja mechaniczna 3 dni (24 godziny),
 Leczenie nerkozastępcze 3 dni (24 godziny),
 Opieka nad pacjentami w stanie terminalnym w oddziale intensywnej terapii 3 dni (24 godziny),
b) staż kierunkowy w zakresie intensywnej terapii 110 dni (880 godzin);
3) MODUŁ: SZKOLENIE Z ZAKRESU CHIRURGII OGÓLNEJ, obejmujący:
- staż kierunkowy w zakresie chirurgii ogólnej – finalizujący proces kształcenia specjalizacyjnego 55 dni (440 godziny

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika specjalizacji w nadzorowaniu szkoleń w systemie ochrony zdrowia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4) IV część – realizacja szkolenia specjalizacyjnego, zgodnie z przedmiotem zamówienia dla maksymalnie 5 uczestników szkolenia;

4.2.6.) Główny kod CPV: 80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

8. Zamawiający jest uprawniony do złożenia zamówienia opcjonalnego, a Wykonawca jest wówczas zobowiązany do jego wykonania, tj. do zrealizowania następujących Modułów:
1) MODUŁ: SZKOLENIE Z ZAKRESU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII – CZĘŚĆ I, obejmujący:
a) kursy specjalizacyjne:
 Podstawy intensywnej terapii pooperacyjnej 5 dni (40 godzin),
 Zaawansowana resuscytacja krążeniowo-oddechowa 3 dni (24 godziny),
b) staż kierunkowy w zakresie medycyny okołooperacyjnej i anestezjologii 30 dni (240 godzin);
2) MODUŁ: SZKOLENIE Z ZAKRESU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII – CZĘŚĆ II, obejmujący:
a) kursy specjalizacyjne:
 Wprowadzenie do intensywnej terapii dla chirurgicznego asystenta lekarza – intensywna terapia z elementami toksykologii 3 dni (24 godziny),
 Wentylacja mechaniczna 3 dni (24 godziny),
 Leczenie nerkozastępcze 3 dni (24 godziny),
 Opieka nad pacjentami w stanie terminalnym w oddziale intensywnej terapii 3 dni (24 godziny),
b) staż kierunkowy w zakresie intensywnej terapii 110 dni (880 godzin);
3) MODUŁ: SZKOLENIE Z ZAKRESU CHIRURGII OGÓLNEJ, obejmujący:
- staż kierunkowy w zakresie chirurgii ogólnej – finalizujący proces kształcenia specjalizacyjnego 55 dni (440 godziny

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika specjalizacji w nadzorowaniu szkoleń w systemie ochrony zdrowia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5) V część – realizacja szkolenia specjalizacyjnego, zgodnie z przedmiotem zamówienia dla maksymalnie 5 uczestników szkolenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

8. Zamawiający jest uprawniony do złożenia zamówienia opcjonalnego, a Wykonawca jest wówczas zobowiązany do jego wykonania, tj. do zrealizowania następujących Modułów:
1) MODUŁ: SZKOLENIE Z ZAKRESU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII – CZĘŚĆ I, obejmujący:
a) kursy specjalizacyjne:
 Podstawy intensywnej terapii pooperacyjnej 5 dni (40 godzin),
 Zaawansowana resuscytacja krążeniowo-oddechowa 3 dni (24 godziny),
b) staż kierunkowy w zakresie medycyny okołooperacyjnej i anestezjologii 30 dni (240 godzin);
2) MODUŁ: SZKOLENIE Z ZAKRESU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII – CZĘŚĆ II, obejmujący:
a) kursy specjalizacyjne:
 Wprowadzenie do intensywnej terapii dla chirurgicznego asystenta lekarza – intensywna terapia z elementami toksykologii 3 dni (24 godziny),
 Wentylacja mechaniczna 3 dni (24 godziny),
 Leczenie nerkozastępcze 3 dni (24 godziny),
 Opieka nad pacjentami w stanie terminalnym w oddziale intensywnej terapii 3 dni (24 godziny),
b) staż kierunkowy w zakresie intensywnej terapii 110 dni (880 godzin);
3) MODUŁ: SZKOLENIE Z ZAKRESU CHIRURGII OGÓLNEJ, obejmujący:
- staż kierunkowy w zakresie chirurgii ogólnej – finalizujący proces kształcenia specjalizacyjnego 55 dni (440 godziny

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika specjalizacji w nadzorowaniu szkoleń w systemie ochrony zdrowia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów- Wykonawca posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgicznej asysty lekarza zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty
w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia i został wpisany na listę jednostek posiadających akredytację;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy przewidziane są w paragrafie 10 Projektowanych postanowień umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia-mz.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-23 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.