eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bolesławiec › Dostawę materiałów do zabiegów ortopedycznych wraz z depozytem i użyczeniem instrumentarium dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w BolesławcuOgłoszenie z dnia 2022-08-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawę materiałów do zabiegów ortopedycznych wraz z depozytem i użyczeniem instrumentarium dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000310338

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jeleniogórska, 4

1.5.2.) Miejscowość: Bolesławiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-700

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szpitalboleslawiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozbol.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawę materiałów do zabiegów ortopedycznych wraz z depozytem i użyczeniem instrumentarium dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a2601bb5-1a65-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305142

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00056069/26/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.15 Dostawę materiałów do zabiegów ortopedycznych wraz z depozytem i użyczeniem instrumentarium dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_boleslawiec

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_boleslawiec

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej tj. dedykowanej elektronicznej Platformy Zakupowej „openNexus” https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_
boleslawiec, zwanej dalej Platformą zakupową lub za pomocą poczty elektronicznej (nie dotyczy złożenia oferty).
9.2 Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730)
9.2.1 Składanie ofert przez Platformę zakupową „openNexus”, jest dla Wykonawców całkowicie bezpłatne.
9.2.2 Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o
którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2020 poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. (formaty danych:
.pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .xls, .xlsx). Zamawiający zaleca w szczególności .pdf jako format przesyłania danych.
9.2.3 Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami, a także oświadczeniami składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej
lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
9.2.4 W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów .zip, .7Z. Wśród formatów
powszechnych a nie występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich
plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
9.2.5 Przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z
tłumaczeniem na język polski.
9.2.6 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów
i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy (adres:
https://platformazakupowa.pl/ strona/1-regulamin). Składając ofertę Wykonawca akceptuje Regulamin platformazakupowa.pl dla
Użytkowników (Wykonawców).
9.2.7 Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub
spakowanych folderów przy maksymalnej wielości 150 MB. Przy dużych plikach kluczowe jest łącze internetowe i dostępna
przepustowość łącza po stronie serwera platformazakupowa.pl oraz użytkownika. Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia
jej z wyprzedzeniem minimum 24h, aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria
www.platformazakupowa.pl , awaria Internetu, problemy techniczne związane z brakiem np. aktualnej przeglądarki itp. W przypadku
większych plików zalecamy skorzystanie z instrukcji pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 MB każda.
9.2.8 Instrukcja pakowania pilików dostępna pod adresem: (https://docs.google.com/document/d/
1kdC7je8RNO5FSk_N0NY7nv1Xj1WYJza-CmXvYH8evhk/edit)

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_boleslawiec

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 32/PN/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 201817,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawę materiałów do zabiegów ortopedycznych wraz z depozytem i użyczeniem instrumentarium dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 8.1 W
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda dołączenia do oferty
następujących dokumentów, na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp:
8.1.1 Wypełnionego Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu wg
wzoru Załącznika nr 3 do SWZ.
8.1.2 Zamawiający dokona wstępnej oceny czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę
oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ.
8.1.3 Odpis lub informację z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu
Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem. Wykonawca nie
jest zobowiązany do złożenia dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Zapisy tego punktu stosuje się odpowiednio do
osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub Podwykonawcy
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących
dokumentów, na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp:
8.1.1 Wypełnionego Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu wg
wzoru Załącznika nr 3 do SWZ.
8.1.2 Zamawiający dokona wstępnej oceny czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę
oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ.
8.1.3 Odpis lub informację z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu
Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem. Wykonawca nie
jest zobowiązany do złożenia dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Zapisy tego punktu stosuje się odpowiednio do
osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub Podwykonawcy
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00244565/01 z dnia 2022-07-07
2022-07-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Wykonawcy zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów (dokumenty należy złożyć wraz z
ofertą):
6.1.1. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany wyrób medyczny spełnia wymogi Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o
wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 974) (Załącznik nr 4 do SWZ), w tym posiada ważne i aktualne na dzień
otwarcia ofert dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie
W przypadku gdy przedmiot zamówienia nie wymaga spełniania powyższego warunku należy wyraźnie zaznaczyć to w
składanej ofercie. Na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy, dokumenty potwierdzające
spełnienie powyższego wymogu.
6.1.2. Katalog lub prospekt lub folder - w języku polskim każdego zaoferowanego przedmiotu zamówienia - zawierający
dane identyfikujące zaoferowany przedmiot zamówienia wraz z numerem katalogowym zaoferowanego przedmiotu
zamówienia (numer katalogowy musi być zgodny, z numerem podanym w OPZ (Załączniku nr 2 do SWZ) - w oparciu o które
została przygotowana oferta. W katalogu/ prospekcie/ folderze należy wyraźnie zaznaczyć, których pozycji (Załączniku nr 2
do SWZ) dotyczy dany zapis- celem identyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia i numeru katalogowego. W
przypadku braku numeru katalogowego lub informacji o numerze katalogowym w katalogu, prospekcie lub folderze, należy
złożyć oświadczenie Wykonawcy, w powyższym zakresie.
6.2. Zamawiający zastrzega, że jeżeli Wykonawca, nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone
przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w terminie 5 dni.
W przypadku, o którym mowa powyżej, wezwania do uzupełnienia nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy
służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert, pomimo złożenia
przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
6.3. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

6.1.1. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany wyrób medyczny spełnia wymogi Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o
wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 974)6.1.2. Katalog lub prospekt lub folder - w języku polskim każdego
zaoferowanego przedmiotu zamówienia - zawierający dane identyfikujące zaoferowany przedmiot zamówienia wraz z
numerem katalogowym zaoferowanego przedmiotu zamówienia

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wypełnienie oświadczenia (załącznik nr 3 do SWZ )w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonowcy z
udziału w postępowaniu na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r. (Dz. Urz. UE nr
L 229 z 31.7.2014, str. 1) zmienionego art. 1 pkt 23 Rozporządzenia Rady (UE) z dnia 8 kwietnia 2022 nr 2022/576 w
sprawie dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.
Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) i art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach związanych w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U z
2022r. poz. 835).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

9.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika (lidera)
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00244565/01 z dnia 2022-07-07
2022-07-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
w sprawie zamówienia publicznego.
9.2 Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt. 8.1.
9.3 Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa pkt. 8.1 została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
9.4 Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:
9.4.1 partnerzy ustanawiają i wskazują pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby pełnomocnikiem (liderem) był jeden z uczestników Konsorcjum.
Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty;
9.4.2 oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich partnerów;
9.4.3 każdy z partnerów musi złożyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania według załącznika nr 3 do
SWZ
9.4.4 składając ofertę wspólną należy złożyć do oferty oświadczenie wskazujące, która część zamówienia będzie
realizowana przez poszczególne podmioty Konsorcjum,
9.4.5 wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem) konsorcjum;

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z treścią art. 455 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w postanowieniach umowy w
stosunku do treści wybranej oferty. Możliwość dokonania zmian została ujęta w projekcie umowy.
Wszelkie zmiany w zawartej umowie wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/ spzoz_boleslawiec na stronie danego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-22 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.