eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słupsk › Poprawa funkcjonalności schroniska dla zwierzątOgłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Poprawa funkcjonalności schroniska dla zwierząt

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 221221715

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Przemysłowa 73

1.5.2.) Miejscowość: Słupsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zimslupsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zimslupsk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa funkcjonalności schroniska dla zwierząt

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ef3fb94a-1a2b-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304930

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019581/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.21 Poprawa funkcjonalności schroniska dla zwierząt

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:1) Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk 2) Poczty elektronicznej:
zamowienia@zimslupsk.pl
2.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk
3.W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem
https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk i formularza „Wyślij wiadomość do
zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej zamowienia@zimslupsk.pl
4.Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk do konkretnego wykonawcy.
5. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.
6.Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione.
7.Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania zplatformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych
czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciuplatformazakupowa.pl znajdują się
w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Infrastruktury Miejskiej (ZIM) w Słupsku, który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk; ZIM reprezentowany jest przez Dyrektora,2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem: Katarzyna Pierzchalska, adres e-mail: iod@zimslupsk.pl , telefon 59 841 00, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji,4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp, 5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, 6)obowiązek podania przez
Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 7)w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, 8)posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia), b)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników), c)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego), d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, 9)nie przysługuje Pani/Panu: a)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.c
RODO, 10)przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.261.31.2022.ZP7

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na poprawie funkcji użytkowych obiektu schroniska dla zwierząt poprzez:
1) w Części I – modernizację nawierzchni boksów dla zwierząt i wykonanie prac towarzyszących,
2) w Części II – modernizację wybiegów dla psów.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące zadania:
1) Część I – „Modernizacja nawierzchni boksów dla zwierząt i wykonanie prac towarzyszących”;
2) Część II – „Modernizacja wybiegów dla psów”.
3. Opis przedmiotu zamówienia dla Części I – „Modernizacja nawierzchni boksów dla zwierząt i wykonanie prac towarzyszących”. W zakresie Części I planowane są m.in. następujące prace:
1) modernizacja nawierzchni boksów dla zwierząt polegająca na:
a) usunięciu wierzchniej warstwy wykonanej z żywicy, tak by odsłonić na całej powierzchni posadzkę betonową;
b) uzupełnieniu większych ubytków za pomocą zaprawy wyrównującej w posadzce:
 zaprawa musi charakteryzować się wysoką wytrzymałością mechaniczną, brakiem rys skurczowych (wzmocniona włóknami),
 zakres grubości warstwy od 3 – 30 mm w jednym cyklu;
c) wykonaniu warstwy sczepnej pod podkłady podłogowe na całej powierzchni, zapewniającej wysoką przyczepność do podłoża (przyczepność do betonu min.
1,5 MPa);
d) wyprofilowaniu na nowo powierzchni za pomocą szpachli naprawczej do betonu grubości 3-10mm, odpornej na działanie warunków atmosferycznych oraz bezpośrednie oddziaływanie soli odladzających, o dużej wodoodporności i dyfuzyjności (przyczepność min.1,5 MPa, wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: 25,0 MPa, wytrzymałość na ściskanie: klasa R3, odporność na poślizg: klasa I i II).
2) modernizacja nawierzchni boksów dla zwierząt i pomieszczeń towarzyszących polegająca na:
a) usunięciu wierzchniej warstwy wykonanej z żywicy, tak by odsłonić na całej powierzchni posadzkę betonową;
b) uzupełnieniu większych ubytków za pomocą zaprawy wyrównującej w posadzce:
 zaprawa musi charakteryzować się wysoką wytrzymałością mechaniczną, brakiem rys skurczowych (wzmocniona włóknami) ),
 zakres grubości warstwy od 3 – 30 mm w jednym cyklu;
c) zagruntowaniu powierzchni;
d) ułożeniu płytek terakotowych na zaprawie klejowej.

Krawędzie przy wpustach liniowych należy uszczelnić i zabezpieczyć kątownikiem aluminiowym.

UWAGA: Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać akceptację Zamawiającego dotyczącą planowanego systemu wykonania posadzki betonowej pochodzącej od jednego producenta.

3) Zabezpieczenie ścian płytkami ceramicznymi
W budynku B należy usunąć odchodzącą farbę ze ścian i zabezpieczyć je przed zwierzętami przez przyklejenie płytek ceramicznych. Dodatkowo w pom. nr 14 nad zlewem należy przykleić płytki ścienne w celu zabezpieczenia ściany przed zabrudzeniem i wnikaniem wody w jej głąb.
4) Od wschodniej i południowej strony części inwentarskiej budynku A, istniejący murek należy poddać modernizacji poprzez skucie odspojonego tynku i wykonanie nowego tynku oraz zabezpieczenie go płytkami kamionkowymi przed warunkami atmosferycznymi.

Cały zakres prac dla Części I określa przedmiar robót.

4. Opis przedmiotu zamówienia dla Części II – „Modernizacja wybiegów dla psów”.
W zakresie Części II planowane są m.in. następujące prace:
1) modernizacja wybiegów dla psów poprzez:
a) wymianę gruntu na głębokości 30 cm,
b) wykonanie warstwy filtracyjnej żwirowej,
c) ułożenie geowłókniny oraz
d) rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej wraz z wykonaniem trawnika z siewu i rolki.
Cały zakres prac dla Części II określa przedmiar robót.
5. Przedmiot zamówienia dla obu części obejmuje wykonanie wszelkich robót towarzyszących, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności określonych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz w przedmiarach.
6. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w punktach 3 i 4 niniejszego rozdziału, a elementy niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia w każdej z części znajdują się w Załączniku nr 9 do SWZ. Są to:
1) rysunki techniczne,
2) przedmiary robót,
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)
oraz w Załączniku nr 10 do SWZ, który zawiera:
4) Kosztorys ofertowy dla Części I lub/i Części II.
7. Materiał rozbiórkowy nienadający się do powtórnego użycia Wykonawca zutylizuje na własny koszt bez możliwości ponownego jego użycia.
8. Wykonawca zobowiązany jest do wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi, zgodnie z art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
9. W przypadku, gdy w opisie zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że gwarantują one realizację robót w zgodzie z Prawem budowlanym i odpowiednimi normami, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie zamówienia oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego.
10. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów spełniających wymagania norm, posiadających odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz założone w projekcie parametry techniczne.
11. W przypadku potrzeby zmiany materiałów na etapie realizacji robót Wykonawca przed ich zastosowaniem musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego.
12. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia (dla obu Części) na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego tych robót. Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i będzie oceniany zgodnie z zasadami wskazanymi w SWZ.
13. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego robót.
14. Zamawiający wymaga, aby flota wykorzystywana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zawierała co najmniej 10 % pojazdów napędzanych energią elektryczną lub gazem ziemnym.
15. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia wskazano we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45442100-8 - Roboty malarskie

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z kryteriami oceny ofert opisanymi w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 2) Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na poprawie funkcji użytkowych obiektu schroniska dla zwierząt poprzez:
1) w Części I – modernizację nawierzchni boksów dla zwierząt i wykonanie prac towarzyszących,
2) w Części II – modernizację wybiegów dla psów.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące zadania:
1) Część I – „Modernizacja nawierzchni boksów dla zwierząt i wykonanie prac towarzyszących”;
2) Część II – „Modernizacja wybiegów dla psów”.
3. Opis przedmiotu zamówienia dla Części I – „Modernizacja nawierzchni boksów dla zwierząt i wykonanie prac towarzyszących”. W zakresie Części I planowane są m.in. następujące prace:
1) modernizacja nawierzchni boksów dla zwierząt polegająca na:
a) usunięciu wierzchniej warstwy wykonanej z żywicy, tak by odsłonić na całej powierzchni posadzkę betonową;
b) uzupełnieniu większych ubytków za pomocą zaprawy wyrównującej w posadzce:
 zaprawa musi charakteryzować się wysoką wytrzymałością mechaniczną, brakiem rys skurczowych (wzmocniona włóknami),
 zakres grubości warstwy od 3 – 30 mm w jednym cyklu;
c) wykonaniu warstwy sczepnej pod podkłady podłogowe na całej powierzchni, zapewniającej wysoką przyczepność do podłoża (przyczepność do betonu min.
1,5 MPa);
d) wyprofilowaniu na nowo powierzchni za pomocą szpachli naprawczej do betonu grubości 3-10mm, odpornej na działanie warunków atmosferycznych oraz bezpośrednie oddziaływanie soli odladzających, o dużej wodoodporności i dyfuzyjności (przyczepność min.1,5 MPa, wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: 25,0 MPa, wytrzymałość na ściskanie: klasa R3, odporność na poślizg: klasa I i II).
2) modernizacja nawierzchni boksów dla zwierząt i pomieszczeń towarzyszących polegająca na:
a) usunięciu wierzchniej warstwy wykonanej z żywicy, tak by odsłonić na całej powierzchni posadzkę betonową;
b) uzupełnieniu większych ubytków za pomocą zaprawy wyrównującej w posadzce:
 zaprawa musi charakteryzować się wysoką wytrzymałością mechaniczną, brakiem rys skurczowych (wzmocniona włóknami) ),
 zakres grubości warstwy od 3 – 30 mm w jednym cyklu;
c) zagruntowaniu powierzchni;
d) ułożeniu płytek terakotowych na zaprawie klejowej.

Krawędzie przy wpustach liniowych należy uszczelnić i zabezpieczyć kątownikiem aluminiowym.

UWAGA: Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać akceptację Zamawiającego dotyczącą planowanego systemu wykonania posadzki betonowej pochodzącej od jednego producenta.

3) Zabezpieczenie ścian płytkami ceramicznymi
W budynku B należy usunąć odchodzącą farbę ze ścian i zabezpieczyć je przed zwierzętami przez przyklejenie płytek ceramicznych. Dodatkowo w pom. nr 14 nad zlewem należy przykleić płytki ścienne w celu zabezpieczenia ściany przed zabrudzeniem i wnikaniem wody w jej głąb.
4) Od wschodniej i południowej strony części inwentarskiej budynku A, istniejący murek należy poddać modernizacji poprzez skucie odspojonego tynku i wykonanie nowego tynku oraz zabezpieczenie go płytkami kamionkowymi przed warunkami atmosferycznymi.

Cały zakres prac dla Części I określa przedmiar robót.

4. Opis przedmiotu zamówienia dla Części II – „Modernizacja wybiegów dla psów”.
W zakresie Części II planowane są m.in. następujące prace:
1) modernizacja wybiegów dla psów poprzez:
a) wymianę gruntu na głębokości 30 cm,
b) wykonanie warstwy filtracyjnej żwirowej,
c) ułożenie geowłókniny oraz
d) rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej wraz z wykonaniem trawnika z siewu i rolki.
Cały zakres prac dla Części II określa przedmiar robót.
5. Przedmiot zamówienia dla obu części obejmuje wykonanie wszelkich robót towarzyszących, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności określonych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz w przedmiarach.
6. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w punktach 3 i 4 niniejszego rozdziału, a elementy niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia w każdej z części znajdują się w Załączniku nr 9 do SWZ. Są to:
1) rysunki techniczne,
2) przedmiary robót,
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)
oraz w Załączniku nr 10 do SWZ, który zawiera:
4) Kosztorys ofertowy dla Części I lub/i Części II.
7. Materiał rozbiórkowy nienadający się do powtórnego użycia Wykonawca zutylizuje na własny koszt bez możliwości ponownego jego użycia.
8. Wykonawca zobowiązany jest do wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi, zgodnie z art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
9. W przypadku, gdy w opisie zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że gwarantują one realizację robót w zgodzie z Prawem budowlanym i odpowiednimi normami, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie zamówienia oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego.
10. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów spełniających wymagania norm, posiadających odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz założone w projekcie parametry techniczne.
11. W przypadku potrzeby zmiany materiałów na etapie realizacji robót Wykonawca przed ich zastosowaniem musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego.
12. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia (dla obu Części) na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego tych robót. Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i będzie oceniany zgodnie z zasadami wskazanymi w SWZ.
13. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego robót.
14. Zamawiający wymaga, aby flota wykorzystywana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zawierała co najmniej 10 % pojazdów napędzanych energią elektryczną lub gazem ziemnym.
15. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia wskazano we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z kryteriami oceny ofert opisanymi w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:
a) dla Części I – że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie jedną (1) robotę budowlaną (umowę), której przedmiotem było wykonanie robót budowlanych (w tym robót dotyczących wykonania posadzki przemysłowej o powierzchni nie mniejszej niż 100 m2) o wartości brutto nie mniejszej niż 200 000 zł,
b) dla Części II – że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie roboty obejmujące założenie trawnika o powierzchni minimum 1 000 m2 z rolki lub z siewu.
3. Zamawiający, w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez wykonawców.
4. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy w odniesieniu do warunków, które zostały opisane w pkt 2 ppkt 4 niniejszego rozdziału - zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - Załącznik nr 6 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
1) dla Części I: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),
2) dla Części II: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1
pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
39 1140 1153 0000 2179 2400 1003 z dopiskiem: "Wadium – Poprawa funkcjonalności schroniska dla zwierząt”
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp,
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium,
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie,
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, że pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert),
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer referencyjny przedmiotowego postępowania,
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku,
ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk, który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk,
7) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią
(tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w Rozdz. IX pkt 1 SWZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy - zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących zamówień na roboty budowlane lub usługi.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym we wzorze umowy.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-29 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 i rozporządzeniu Rady (WE) nr 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 01.03.2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021r. poz. 217,2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24.02.2022r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. Powyższe wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
Kontrola udzielania zamówień publicznych w zakresie zgodności z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego będzie wykonywana zgodnie z art. 596 ustawy Pzp.
Jako sankcję przewidziano również karę pieniężną nakładaną na osobę lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub w konkursie. Przy czym, przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie rozumie się odpowiednio złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, złożenie oferty, przystąpienie do negocjacji lub złożenie pracy konkursowej.
2. Przedsięwzięcie będące przedmiotem niniejszego ogłoszenia otrzymało dofinansowane w ramach PROGRAMU RZĄDOWEGO „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.