eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czarnia › Przebudowa drogi gminnej Michałowo, Gmina CzarniaOgłoszenie z dnia 2022-08-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej Michałowo, Gmina Czarnia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZARNIA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550668226

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 41

1.5.2.) Miejscowość: Czarnia

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-431

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 297727017

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@czarnia.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: czarnia.samorzady.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej Michałowo, Gmina Czarnia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d27f133c-1a37-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304915

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035016/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa drogi gminnej Michałowo

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://czarnia.samorzady.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na
ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji)
https://miniportal.uzp.gov.pl/, oraz za pomocą poczty elektronicznej: fundusze@czarnia.com.pl / sekretariat@czarnia.com.pl.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do: formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz
formularza do komunikacji.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz
Regulaminu ePUAP.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest
Gmina Czarnia, Czarnia 41,07-431 Czarnia.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania
Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@drmendyk.pl
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw. z ustawą z dnia 11 września
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp) w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego;
3) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z
którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą
oprogramowania, zewnętrznym audytorem). Odbiorcami danych będą także osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(Pzp);
4) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
5) Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
2. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo w przypadku zamówień realizowanych
w ramach projektów (np. współfinansowanych
ze środków Unii Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.
2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przy czym:
a. w przypadku obowiązków wynikających z art. 15 ust. 1-3 RODO Zamawiający ma prawo żądać od osoby, której dane dotyczą
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazw lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia;
b. skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
tego postępowania. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej w celu ochrony praw innej osoby fizycznej i prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego. Konsekwencje niepodania danych określa ustawa Pzp.
4) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FUK.271.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 8299663,62 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Przebudowa drogi gminnej Michałowo. Gmina Czarnia
Zamówienie obejmuje:
Przebudowę drogi gminnej Michałowo gminy Czarnia w lokalizacji:
Województwo mazowieckie, powiat ostrołęcki, gmina Czarnia
A. BRANŻA DROGOWA
1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
1.D.1 Opracowanie dokumentacji projektowej do uzyskania decyzji ZRID dla drogi kl. D, wraz z podziałem działek pod pas drogowy na długości L = 8,302 km
2. ROBOTY POMIAROWE
1.D.2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym, wraz z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
3. KARCZOWANIE DRZEW – WYCINKA ZAGAJNIKÓW, KRZAKÓW I ZAROŚLI
1.D.3 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowanie pni i wywiezieniem. Pozycja obejmuje koszty oczyszczenia terenu w pasie drogowym z drzew, krzaków i zarośli oraz zagajników. Pozycja obejmuje także usunięcie karp po wycince. Zakres: 33 208m2.
4. ODHUMUSOWANIE TERENU – USUNIECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ
1.D.4 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości od 10 cm do 20 cm z załadowaniem i wywiezieniem – zagospodarowanie po stronie wykonawcy. Zakres: 33 208 m2
5. ROBOTY ROZBIÓRKOWE – ROZBIÓRKA NAW. BITUMICZNEJ I INNYCH ELEMENTÓW NP. OGRODZEŃ, PRZEPUSTÓW
1.D.5 Rozebranie istniejącej. nawierzchni bitumicznej grub. 4 cm z pozostawieniem w miejscu rozbiórki do ponownego wykorzystania na podbudowę. Frezowanie nawierzchni bitumicznej z pozostawieniem destruktu w miejscu rozbiórki. Zakres: odc. 1975 mb x 4 m= 7900 m2
2.D.5 Inne roboty rozbiórkowe: przepustów do przebudowy, ogrodzeń oraz innych elementów kolidujących z pzt.
6. ROBOTY ZIEMNE – WYKOPY, DOWÓZ GRUNTU I FORMOWANIE NASYPÓW KORPUSU DROGOWEGO
1.D.6 Wykopy. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. III-IV z transportem urobku samochodem samowyładowującym. Roboty ziemne w granicach projektowanej korony drogi.
2.D.6 Dostawa gruntu przepuszczalnego do formowania korpusu drogowego lub na wymianę gruntu podłoża.
3.D.6 Nasypy. Formowanie i zagęszczanie nasypów – w celu uformowania korpusu drogowego lub wymiany gruntu podłoża. Zakres: 8302 mx 2 x0,50m3/mb= 8302m3
7. BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
1.D.7 Budowa kanału technologicznego na długości ciągu głównego. Kanał typu KTu ( profil minimalny: 1 x RO110 mm+ 1x RS 4,70 mm) Studnie typu SKR-1 Zakres: 8 172 mb
8. USUNIĘCIE KOLIZJI
1.D.8 Przestawienie słupów napowietrznej linii sieci elektroenergetycznej kolidujących z proj. zagospodarowaniem pasa drogowego.
9. PRZEPUSTY
1.D.9 Przebudowa przepustu na kanale Cupel. Wykonanie przepustu z rury HDPE o średnicy 100-150 cm wraz z żelbetowymi ściankami czołowymi na wlocie i wylocie przepustu.
10. PODBUDOWY – WZMOCNIENIE IST. NAW. ŻWIROWEJ I PODBUDOWA Z KR. ŁAMANEGO
1.D.10 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Zakres: 8302 mb x 5,50 m= 45661m2
2.D.10 Uzupełnienie istniejącej nawierzchni żwirowej mieszanką kruszywa naturalnego CNR fr. 0/31,50 mm warstwą o gr.10- 15 cm w celu wzmocnienia nośności i uzupełnienia na poszerzeniach wraz z profilowaniem i zagęszczeniem. Wykonanie w-wy górnej podbudowy z m. kr. łamanego C50/30 fr. 0/31,50 mm o grubości -15 cm. Zakres: 8302 mb x 5,5 m= 45 661m2
3.D.10 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na zjazdach publicznych i indywidualnych
4.D.10 Uzupełnienie istniejącej nawierzchni żwirowej zjazdów publicznych i indywidualnych warstwą mieszanki kruszywa naturalnego o gr. 10-15 cm w celu wzmocnienia lub wykonania dolnej warstwy podbudowy. Wykonanie w-wy górnej podbudowy z m. kruszywa łamanego C50/30 fr. 0/31,50 mm o grubości – 15 cm
11. NAWIERZCHNIA BITUMICZNA JEZDNI Z AC11S, OBC. RUCHEM KR 1 I ZJAZDÓW Z NAW. Z KRUSZYWA
1.D.11 Nawierzchnia - warstwa ścieralna jezdni drogi głównej z AC 11 S 50/70 grub.5 cm KR1. Wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstwy podbudowy z kruszywa łamanego. Zakres: 8302 mb x 5,00 m= 41 510 m2
2.D.11 Nawierzchnia - warstwa ścieralna zjazdów publicznych i indywidualnych z AC 11S 50/70 grub. 5 cm KR1.
3.D.11 Nawierzchni zjazdów z mieszanki kruszywa łamanego zag. mechanicznie fr. 0/31,50 m C50/30 o gr. 15 cm
12. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
1.D.12 Roboty wykończeniowe w pasie drogowym po robotach zasadniczych budowy jezdni głównej i zjazdów. Plantowanie terenu, umocnienia skarp i dna rowów płytami eko-ażur, ułożenie nawierzchni chodnika z płytek betonowych 50x50x7 cm
13. ELEMENTY ORGANIZACJI RUCHU I BEZPIECZEŃSTWA NA DRODZE
1.D.13 Oznakowanie pionowe i poziome po przebudowie drogi. Wykonanie aktywnych przejść dla pieszych w uzgodnionej lokalizacji.
14. POBOCZA GRUNTOWE WZMOCNIONE KRUSZYWEM ŁAMANYM C50/30
1.D.14 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie wraz z zagęszczeniem w ciągu drogi głównej i na zjazdach. Zakres: 8302 mx2x0,75 m= 12 453 m2
2.D.14 Pobocze utwardzone kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie fr. 0/31,50 mm o grub. 5 cm. Zakres; 8 302 mbx2x0,75 m= 12 453 m2.
W uzgodnionej lokalizacji montaż stacji rowerowej.
15. OGRODZENIA – PRZESTAWIENIE OGRODZENIA
1.D.15 Przestawienie ogrodzeń posesji prywatnych kolidujących z pzt.
16. PRZESTAWIENIE KAPLICZKI / KRZYŻA PRZYDROŻNEGO
1.D.16 Przestawienie kapliczki / krzyża przydrożnego
17. BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
1.D.17 Lampy hybrydowa solarno - wiatrowa . Oświetlenie skrzyżowań: z DW 614 oraz z DP 2509W
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje dokumentacja PFU wraz z załącznikami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112500-0 - Usuwanie gleby

45233129-9 - Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233225-2 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233140-2 - Roboty drogowe

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 19 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena, okres gwarancji

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
-zdolności technicznej lub zawodowej:
a. dotyczącej Wykonawcy:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
− należycie wykonał (zakończył tj. doprowadził do wystawienia protokołu odbioru lub równoważnego dokumentu), co
najmniej 1 zadanie (umowę) polegającą na budowie lub przebudowie/remoncie lub rozbudowie drogi o nawierzchni
asfaltowej o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto;
UWAGA:
Zadanie to roboty budowlane w ramach jednej umowy.
b. dotyczącej osób:
Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami
zawodowymi odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, wskaże osobę którą musi mieć dostępną
na etapie realizacji zamówienia, spełniającą następujące wymagania:
I. Kierownik budowy (minimum 1 osoba):
− posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
Osoba, o której mowa w pkt I powinny posiadać uprawnienia budowlane, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29
kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. 2019, poz. 831).
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) osoby, które
przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania
zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zachowują uprawnienia do pełnienia tych
funkcji w dotychczasowym zakresie. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie określone na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią
przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646). Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane
odpowiadające uprawnieniom wymaganych przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w/w ustawie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
2) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 10 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 6 do SWZ;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, Wykonawcy składają jeden dokument – wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 7 do SWZ;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy, składają jeden dokument – wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ;
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi - załącznik nr 5 do SWZ.
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia,
wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale
X SWZ. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - zgodnie z wzorem Załącznika nr 4 do SWZ.
5. Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz;
6. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku nr rachunku: 91 8920 0001 0000 1733 2000 0050
z dopiskiem "Wadium: Przebudowa drogi gminnej Michałowo, Gmina Czarnia”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Czarnia, Czarnia 41, 07-431 Czarnia,
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - zgodnie z wzorem Załącznika nr 4 do SWZ.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony mogą ubiegać się o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
2. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w rozliczeniu okresowym może podlegać waloryzacji w oparciu o wskaźnik zmian cen produkcji budowlano-montażowej ustalany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszany w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski” w przypadku, gdy zmiana cen produkcji budowlano — montażowej przekroczy 5% w
odniesieniu do miesiąca zawarcia umowy.
3. Pierwsza waloryzacja może nastąpić nie wcześniej niż po 15 miesiącach od podpisania umowy i będzie wyliczona jako średnia arytmetyczna ze wskaźnika, o którym mowa w ust. 2 za okres poprzednich 15 miesięcy. Waloryzacja wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia dotyczyć będzie robót niezrealizowanych do dnia złożenia wniosku.
4. Każda kolejna waloryzacja dokonywana będzie po upływie 3 miesięcy od poprzedniej waloryzacji i będzie wyliczana jako średnia arytmetyczna ze wskaźnika za okres, który upłynął od poprzedniej waloryzacji.
5. Zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyć tej części wynagrodzenia, która w kosztorysie Wykonawcy obejmuje pozycje, których wartość uzależniona jest od cen kosztów i materiałów, o których mowa w §24 ust. 1.
6. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w §24 ust. 1 nie może przekroczyć 1,5 %
wynagrodzenia, o którym mowa w §9 ust. 1 umowy.
7. W celu skorzystania z uprawnienia do ubiegania się o zmianę wynagrodzenia z przyczyn, o których mowa w §24 ust. 1,
Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie.
8. Do wniosku o którym mowa w §24 ust. 7 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty, z których będzie wynikać, w
jakim zakresie zmiany cen materiałów i kosztów mają wpływ na koszty wykonania umowy.
9. Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w §24 ust. 7 przekaże Wykonawcy informację o zakresie zmian wynagrodzenia należnego Wykonawcy, albo informację o braku podstaw do
dokonania zmian wraz z uzasadnieniem.
10. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności
określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian.
Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę. Szczegóły opis zmian umowy określa wzór umowy będący załącznikiem do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-30 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-30 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-28

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.