eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Poprawa stanu zachowania muraw kserotermicznych poprzez wycinanie drzew i krzewów w obszarze Natura 2000 Żurawce,w ramach realizacji projektu "LubelskaNatura2000-wdrażanie planów zadań ochronnych[...]Ogłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Poprawa stanu zachowania muraw kserotermicznych poprzez wycinanie drzew i krzewów w obszarze Natura 2000 Żurawce,w ramach realizacji projektu „LubelskaNatura2000–wdrażanie planów zadań ochronnych[...]

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 060418276

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bazylianówka 46

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-144

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: +48817106500

1.5.8.) Numer faksu: +48817106501

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@lublin.rdos.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gov.pl/web/rdos-lublin

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa stanu zachowania muraw kserotermicznych poprzez wycinanie drzew i krzewów w obszarze Natura 2000 Żurawce,w ramach realizacji projektu „LubelskaNatura2000–wdrażanie planów zadań ochronnych[...]

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-48da3400-1a0d-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304880

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00055135/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Poprawa stanu zachowania muraw kserotermicznych (wycięcie drzew i krzewów w obszarze Natura 2000 Żurawce)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

POIS.02.04.00-00-0024/16 „Lubelska Natura 2000 – wdrażanie planów zadań ochronnych”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu, dostępnego pod
adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć
udział
w postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług
administracji publicznej (ePUAP).
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem należy posługiwać się numerem referencyjnym:
WOF.261.5.7.2022.WM
5. Za termin przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla
Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
7. Wszelkie dokumenty, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez wykonawcę po otwarciu ofert, powinny być
przekazywane ze skrzynki ePUAP Wykonawcy wskazanej w ofercie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 1.1. Zgodnie z
art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
Zamawiający informuje, że:1.1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin. 1.1.2. Wyznaczyliśmy
inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych poprzez: email:iod.lublin@rdos.gov.pl lub pisemnie na adres Administratora danych. 1.1.3.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 1.1.4. Odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18-19 oraz art. 74-76 ustawy. 1.1.5. Z danych osobowych będziemy
korzystać do momentu zakończenia realizacji celu określonego w pkt 1.1.3 tj. zgodnie z art. 78 ust. 1
ustawy, przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Po tym czasie z
danych będziemy korzystać przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa. 1.1.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy. 1.1.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 1.1.8. Posiada
Pani/Pan: 1.1.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 1.1.8.2. na podstawie
art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 1.1.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2RODO,
1.1.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.1.1.8.5. 1.1.9. nie przysługuje Pani/Panu: 1.1.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO
prawo do usunięcia danych osobowych, 1.1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym
mowa w art. 20 RODO; 1.1.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WOF.261.5.7.2022.WM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Przedmiotem zamówienia jest poprawa stanu zachowania muraw kserotermicznych poprzez wycinanie drzew i krzewów w
obszarze Natura 2000 Żurawce, w ramach realizacji projektu „Lubelska Natura 2000 – wdrażanie planów zadań ochronnych”
POIS.02.04.00-00-0024/16.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
2.1. wykonanie prac polegających na poprawie warunków siedliskowych murawy kserotermicznej w specjalnym obszarze
ochrony siedlisk Natura 2000 Żurawce PLH060029, w części obejmującej oddział leśny nr 55, wydzielenie a, b i d leśnictwa
Leliszka w Nadleśnictwie Tomaszów (działka ewidencyjna nr 51 obrębu Machnów Stary, gmina Lubycza Królewska, powiat
tomaszowski).
2.2. prace obejmują usuwanie krzewów i drzew z obszaru murawy kserotermicznej,
w tym:
2.2.1. odrostów krzewów i drzew powstałych po wcześniejszych wycinkach, min. krzewów derenia, tarniny, kaliny koralowej,
jeżyny, robinii akacjowej – wycinka,
2.2.2. siewek drzew i krzewów, głównie siewek sosny – wyrywanie.
Prace obejmują powierzchnię ok. 11,5 ha. Powierzchnia charakteryzuje się niewielkimi spadkami terenu. Dojazd do
murawy, położonej na wyniesieniu śródpolnym, drogą asfaltową, a następnie drogą gruntową (polną) o długości
ok. 1000 m.
3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SWZ, będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do
umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77211400-6 - Usługi wycinania drzew

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba
działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. 2. Pełnomocnictwo
lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy - jeżeli w
imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika
z dokumentów, o których mowa w pkt 13. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający
umocowanie do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego - jeżeli w ich imieniu działa osoba, której umocowanie do ich
reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 14. Dokumenty wymienione w
pkt. 1 - 3 dotyczące osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na
zasadach określonych w art. 118 ustawy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, brak podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców. 2. W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie wymagane w pkt 5.5), podmiotowe środki dowodowe
wymagane w sekcji IX pkt 1.2. (o ile zachodzi taka okoliczność) oraz dokumenty wymagane w pkt 5.11) ppkt 1 winien złożyć każdy wykonawca.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-24 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się elektronicznie za pośrednictwem„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-24 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawcy zobowiązani są złożyć: 1.1. Formularz ofertowy - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące
wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. W
formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie
korespondencja związana z postępowaniem. 1.2. Podmiotowe środki dowodowe, wykazujące przesłanki określone w art.
110 ust. 2 w przypadku zajścia okoliczności określonych w art. 108 ust 1 pkt 1, 2, 5 ustawy Pzp.

2. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: od minimum 30 dni kalendarzowych do maksymalnie 40 dni kalendarzowych - od dnia 1 października 2022 r., zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w ofercie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.