eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakopane › Remont systemu wentylacji części przyziemia w pawilonie B Sądu Rejonowego w ZakopanemOgłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont systemu wentylacji części przyziemia w pawilonie B Sądu Rejonowego w Zakopanem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Zakopanem

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000571582

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gimnazjalna 13

1.5.2.) Miejscowość: Zakopane

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: 182024611

1.5.8.) Numer faksu: 182024602

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: srzakopane@zakopane.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zakopane.sr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont systemu wentylacji części przyziemia w pawilonie B Sądu Rejonowego w Zakopanem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-015e01ab-1a2a-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304809

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00098759/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Remont systemu wentylacji części przyziemia w pawilonie B

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-015e01ab-1a2a-11ed-acbd-46d0480cd9c4

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej „Platformy e-zamówienia” udostępnianej przez Urząd Zamówień Publicznych, zwany dalej Systemem.
System jest dostępny pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
W sytuacji awarii Systemu lub niedostępności Systemu, uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego poprzez System, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: dyrektor@zakopane.sr.gov.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Do zachowania zasad postaci elektronicznej dokumentów wymagane jest łączne spełnienie przez nie następujących warunków:
- są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielanie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniki danych;
- umożliwiają prezentacje treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
- umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;
- zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.
Zamawiający zapewnia pełny, bezpłatny, nieograniczony i bezpośredni dostęp do SWZ od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu, nie krócej niż do dnia udzielenia zamówienia na Platformie e-zamówienia.

Korzystanie z Systemu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia:

- posiadanie komputera PC o parametrach minimum Intel Core2Duo, 2 GB RAM, HDD z zainstalowanym jednym z systemów operacyjnych MS Windows 7 lub nowszy, OSX/Mac Os 10.10, Ubuntu 14.04:
- w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
- przeglądarka internetowa Chrome ver. 66 i późniejsze lub Firefox 59.0 i późniejsze, Safari 11.1 lub nowsza, Microsoft Edge ver 14 i późniejsze.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące RODO zostały zawarte w Rozdz. XXXII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: A-2601-3/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont systemu wentylacji części przyziemia w pawilonie B Sądu Rejonowego w Zakopanem.
Zakres prac należy wykonać zgodnie z załączonym projektem wykonawczym pn. „Budowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchni i stołówki”, przedmiarem robót oraz załączonymi rysunkami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca zał. do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium wyboru wykonawcy oceniane będzie według następujących zasad, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia:
1. Cena - 60 %
2. Okres rękojmi i gwarancji - 40 %
Kryteria wyboru oferenta oceniane będą według następujących zasad:
1/Kryterium cena.
W kryterium cena (C), w którym zamawiającemu zależy, aby wykonawca przedstawił jak najkorzystniejszy wskaźnik (cena), zostanie zastosowany następujący wzór:
Liczba Cn
zdobytych (C) = ----------- x waga kryterium 60%
punktów Cb
Gdzie:
Cn – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych
Cb – cena oferty badanej
60 % – procentowe znaczenie kryterium ceny
Procent punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najniższej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, którą ustalono na 60%.
2/ Kryterium okres rękojmi i gwarancji na roboty budowlane
W kryterium okres rękojmi i gwarancji na roboty budowlane (G), w którym zamawiającemu zależy, aby wykonawca przedstawił jak najkorzystniejszy wskaźnik (okres), zostanie zastosowany następujący wzór:
Liczba Gb
zdobytych (G) = ----------- x waga kryterium 40%
punktów Gmax
Gdzie:
Gb – okres rękojmi i gwarancji na roboty budowlane oferty badanej wśród ofert nie odrzuconych
Gmax – najdłuższy okres rękojmi i gwarancji na roboty budowlane wskazany przez wykonawcę w latach
40 % – procentowe znaczenie kryterium okresu rękojmi i gwarancji na roboty budowlane
Uwaga:
Minimalny okres rękojmi i gwarancji na roboty budowlane, jaki może wskazać wykonawca wynosi 2 lata.
Maksymalny okres rękojmi i gwarancji na roboty budowlane, jaki może wskazać wykonawca wynosi 5 lat. Jeżeli wykonawca wskaże okres gwarancji na roboty budowlane dłuższy niż 5 lat, zamawiający przyjmie do wyliczeń okres gwarancji na roboty budowlane 5 lat. W przypadku podania okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane krótszego niż 2 lata zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy jako niezgodną ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
Nie podanie w formularzu ofertowym okresu rękojmi i gwarancji na roboty budowlane również spowoduje odrzucenie oferty.
W ofercie okres rękojmi i gwarancji na roboty budowlane należy podać w latach.
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie długości okresu rękojmi i gwarancji na roboty budowlane oferty badanej wśród ofert nieodrzuconych przez najdłuższy okres rękojmi i gwarancji na roboty budowlane wskazany przez wykonawcę i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, którą ustalono na 40%.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów liczoną według wzoru:
Liczba zdobytych punktów = C + G
Gdzie:
C - liczba punktów uzyskanych w kryterium cena
G – okres rękojmi i gwarancji

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym -
Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów -
Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej -
Zamawiający uzna warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Polisa powinna być opłacona.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł każda oraz wykaże, że przynajmniej najważniejsze dwie z tych robót zostały wykonane należycie,
b) dysponuje przy realizacji niniejszego zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj. osobą/ osobami:
- na stanowisko kierownika robót, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia w zakresie kierowania robotami i instalacjami wentylacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831). Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wykaz wykonanych robót budowlanych, stanowiący załącznik nr 4 do SWZ wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty budowlane te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane,
-wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje do wykonania zamówienia, stanowiący załącznik nr 6 do SWZ wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających posiadanie przez w/w osoby odpowiednich kwalifikacji,
- dokument potwierdzający zawarcie i opłacenie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ,
2) zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia zdolności technicznej i zawodowej- załącznik nr 5 do SWZ
3) wykaz wykonanych dostaw i usług wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot , na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne odpowiednie dokumenty - zał. nr 4 do SWZ.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wypełniony i podpisany załącznik nr 5, 7 i 9 do SWZ).
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych).

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:
Bank Gospodarstwa Krajowego SA z dopiskiem „Wadium – postępowanie A-2601-3/22”-
konto nr 83 1130 1017 0021 1001 1090 0004.

4. Kserokopię wpłaty zaleca się dołączyć do oferty.

5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub podpisem osobistym. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 12 września 2022r. do godz. 12:00.
Za skuteczny termin wniesienia wadium w formie pieniężnej, przyjęty za ważny, będzie termin uznania rachunku Zamawiającego w dniu i godzinie składania ofert.

8. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą.

9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1/ wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia,
2/ wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
3/ do oferty wspólnej wykonawcy dołączają pełnomocnictwo.
4/ pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp
5/oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ
b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
- dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;
- dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, formularz cenowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną;
c) kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-12 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-zamówienia na stronie: www.ezamowienia.gov.pl do dnia 12 września 2022 r. do godz. 12:00.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-12 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.