eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łowicz › "Dostawa oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Łowickiego oraz Gminy Domaniewice i jej jednostek organizacyjnych"Ogłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Łowickiego oraz Gminy Domaniewice i jej jednostek organizacyjnych”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT ŁOWICKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750147768

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stanisława Stanisławskiego 30

1.5.2.) Miejscowość: Łowicz

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-400

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: (46) 811 53 68

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: izp@powiatlowicki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.lowicz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 CKZ im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8341882519

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Blich 10

1.5.2.) Miejscowość: Łowicz

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-400

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 46 837 37 05

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: blich@zsp2lowicz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zsp2lowicz.pl

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8341882519

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sobocka 2

1.5.2.) Miejscowość: Kiernozia

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-412

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: (24) 277 90 84

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: oswkiernozia@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://moskiernozia.szkolnastrona.pl

Zamawiający 4

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Domaniewice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8341247409

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Główna 2

1.5.2.) Miejscowość: Domaniewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-434

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: (46) 838 35 22

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@domaniewice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://domaniewice.pl/

Zamawiający 5

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Domaniewicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8341247409

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Główna 13

1.5.2.) Miejscowość: Domaniewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-434

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: (46) 838 35 92

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szkola_jp@domaniewice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://spdomaniewice.edupage.org

Zamawiający 6

1.2.) Nazwa zamawiającego: Publiczne Przedszkole w Domaniewicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8341247409

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Główna 13

1.5.2.) Miejscowość: Domaniewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-434

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: (46) 838 35 79

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przedszkole@domaniewice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://przedszkolewdomaniewicach.pl

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Strony Porozumienia wymienieni w Sekcji I wyznaczają Powiat Łowicki do przeprowadzania postępowania, w imieniu i na rzecz stron Porozumienia i upoważniają go do dokonywania wszystkich czynności wymaganych do przeprowadzenia postępowania, w tym także do występowania przed właściwymi organami i sądami.
Strony Porozumienia ustalają, że po wyborze najkorzystniejszej oferty, każda ze Stron Porozumienia podpisze z wybranym wykonawcą odrębną umowę na zakup oleju opałowego.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Łowickiego oraz Gminy Domaniewice i jej jednostek organizacyjnych”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2700ab89-1965-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304769

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
(Adres skrytki ePUAP Zamawiającego (Starostwo Powiatowe w Łowiczu)): /2u86g2tsmx/SkrytkaESP) oraz poczty elektronicznej: izp@powiatlowicki.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal (Adres skrytki ePUAP Zamawiającego (Starostwo Powiatowe w Łowiczu)): /2u86g2tsmx/SkrytkaESP) oraz poczty elektronicznej: izp@powiatlowicki.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, a przypadku przekazywania tych dokumentów oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej - datą ich przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera pocztowego Zamawiającego.
7. Zamawiający przekazuje link do postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a069afdd-e16b-4de3-a8b7-32081db309e2 oraz ID postępowania miniPortalu: a069afdd-e16b-4de3-a8b7-32081db309e2
Postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu.
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów elektronicznych (innych niż oferta oraz załączniki do oferty), cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą
poczty elektronicznej, email: izp@powiatlowicki.pl
9. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz cyfrowe odwzorowania dokumentów składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania ww. dokumentów elektronicznych oraz cyfrowych odwzorowań dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: izp@powiatlowicki.pl
10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
12. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
- Jarosław Burzykowski – w sprawach dotyczących zagadnień merytorycznych: tel.: (46) 811 53 08,
- Rafał Pawłowski, Magdalena Żurawska - w sprawach dotyczących zagadnień formalnych tel. (46) 811 53 65,
- e-mail: izp@powiatlowicki.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679 poprzez zamieszczenie wymaganych informacji w dokumentach zamówienia ze względu na ograniczoną liczbę znaków niniejszego pola (maksymalna długość pola 4000).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.272.12.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Powiat Łowicki, jako Zamawiający upoważniony został do przeprowadzenia postępowania pn: „Dostawa oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Łowickiego oraz Gminy Domaniewice i jej jednostek organizacyjnych” na podstawie podpisanego porozumienia w imieniu:
1) Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 CKZ im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu,
2) Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi,
3) Urzędu Gminy w Domaniewicach,
4) Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Domaniewicach,
5) Publicznego Przedszkola w Domaniewicach.
Ww. Zamawiający zawarli na podstawie art. 38 ustawy „pzp” porozumienie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup oleju opałowego w ramach Grupy Zakupowej.

2. Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Łowickiego oraz Gminy Domaniewice i jej jednostek organizacyjnych.

3. Szacunkowa ilość oleju opałowego dla następujących jednostek:
1). Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 CKZ im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu ul. Blich 10, 99-400 Łowicz, 15 000 (l)
2) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi ul. Sobocka 2B, 99-412 Kiernozia: 20 000 (l)
3) Urząd Gminy w Domaniewicach ul. Głowna 2, 99-434 Domaniewice : 8 000 (l)
4) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Domaniewicach, ul. Głowna 13, 99-434 Domaniewice: 28 000 (l)
5) Przedszkole w Domaniewicach ul. Głowna 13, 99-434 Domaniewice: 18 000 (l)
6) Razem: 89 000 (l)
Szacunkowa łączna ilość oleju opałowego w okresie realizacji umowy wynosi do 89 000 litrów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości, co nie może stanowić podstawy do wnoszenia jakichkolwiek roszczeń przez Wykonawcę. Zamawiający zobowiązuje się do zamówienia minimum 50% szacowanego wolumenu ilości oleju opałowego w trakcie realizacji zamówienia.

4. Olej opałowy musi spełniać następujące parametry:
- wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg
- temperatura zapłonu nie niższa niż 56st.C;
- temperatura płynięcia nie wyższa niż -20st.C;
- lepkość kinematyczna w temperaturze 20st.C nie większa niż 6,00ml/s2;
- zawartość siarki nie więcej niż 0,1% (m/m);
- gęstość w temperaturze 15st.C nie wyższa niż 0,860 kg/m3;
- zawartość wody nie większa niż 200mg/kg;
- pozostałość po koksowaniu w 10 % pozostałości destylacyjnej nie wyższa niż 0,3 % (m/m);
- zawartość zanieczyszczeń stałych nie wyższa niż 24 mg/kg;
- pozostałość po spopieleniu nie wyższa niż 0,01 % (m/m);
- skład frakcyjny:
- do 250 st. C destyluje nie więcej niż 65% (V/V);
- do 350 st. C destyluje nie więcej niż 85 % (V/V);
- barwa czerwona.

5. Dostawy oleju dokonywane będą partiami według potrzeb poszczególnych jednostek, bezpośrednio do zbiorników zainstalowanych w tych jednostkach. Przewidywana maksymalna wielkość jednorazowej dostawy wynosi tyle, ile pojemność zbiornika olejowego w danej jednostce. Przewidywana minimalna jednorazowa dostawa oleju opałowego to po 1 000 litrów dla: Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 CKZ im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi. Przewidywana minimalna jednorazowa dostawa oleju opałowego to po 2 000 litrów dla: Urzędu Gminy w Domaniewicach, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Domaniewicach oraz Przedszkola w Domaniewicach.

6. Zamówienie nie zostało podzielone na części ze wzglądów m.in. ekonomicznych.
Na podstawie porozumienia została powołana Grupa Zakupowa do przeprowadzenia postępowania w celu uzyskania jak najniższej ceny dzięki efektowi skali. Wolumen oleju opałowego, który został przewidziany do zakupu w niniejszym postępowaniu nie ogranicza w najmniejszym stopniu dostępu firm z sektora MSP. Dokonanie podziału zamówienia na części byłoby sztuczne i nieracjonalne. W opinii Zamawiającego korzystniejsze warunki realizacji zamówienia będą miały miejsce w sytuacji, w której udzielenie zamówienia nastąpi w całości jednemu wykonawcy. Nie wpływa to na zmniejszenie konkurencyjności sektora MŚP, pozwala na racjonalne i efektywne wykorzystanie środków publicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

2. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie najniższa cena. Oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

C=(Cmin / Coferta) * 100 pkt.,
Cmin oznacza najniższą cenę zaoferowaną w postępowaniu,
Coferta - cena badanej oferty.

3. Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

4. O wyborze oferty decyduje najwyższa liczba uzyskanych punktów.

5. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

6. W przypadku, gdy Zamawiający skorzysta z możliwości negocjacji i Wykonawca na zaproszenie do złożenia oferty dodatkowej, złoży taką ofertę zawierającą nową, niższą cenę, ocenie podlegać będzie oferta Wykonawcy złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu z uwzględnieniem zmiany ceny wynikającej z oferty dodatkowej.

7. Zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający publiczni mogą zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia. Kryterium ceny zostało zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, gdyż przedmiot zamówienia ma ustalone standardy jakościowe. Standardy jakościowe zostały opisane w Rozdziale V ust. 3 niniejszej SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi objętymi zamówieniem, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 117 ust. 2 ustawy Pzp: „Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.”
3. Poleganie na zasobach innych podmiotów – nie dotyczy, ze względu na treść art. 118 ust. 1 ustawy Pzp.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu:
- Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
2. Dokumenty wskazane w ust. 1 składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. W terminie składania ofert należy złożyć:
1.1. Ofertę (wg załącznika nr 2 do SWZ),
1.2. Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile oferta zostanie złożona przez pełnomocnika,
1.3. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli Wykonawcy składają ofertę wspólnie,
1.4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg załącznika nr 3 do SWZ).
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa pkt 1.4, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania Wykonawca (jeśli dotyczy) przedstawia odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub wskazuje w ofercie dane bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, umożliwiające dostęp do nich.
4. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 3 należy złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki lub, w przypadku spółek działających w systemie common law, członka rady dyrektorów spółki, a także umowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki) potwierdzający umocowanie o reprezentowania Wykonawcy.
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa powyżej, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
6. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa (sporządzonego uprzednio w formie pisemnej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz (w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa nie może być poświadczone przez upełnomocnionego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie w formularzu ofertowym należy zaznaczyć, że oferta składana jest przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wymienić dane wszystkich Wykonawców występujących wspólnie oraz wskazać Pełnomocnika do ich reprezentowania wraz z załączeniem pełnomocnictwa.

3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z tych Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 117 ust. 2 ustawy Pzp: „Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.”

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W związku z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
b) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązujących - mających wpływ na sposób realizacji przedmiotu umowy,
c) sytuacji, na które nie miał wpływu Wykonawca lub Zamawiający, których nie przewidziano w chwili zawarcia umowy pomimo dochowania należytej staranności, utrudniających lub uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane tylko za zgodą obu Stron, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany oraz muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-23 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-21

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający nie przewiduje możliwości ograniczenia liczby Wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Oprócz podstaw wykluczenia Wykonawców określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje również wykluczenie na podstawie przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r., poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.