eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łowicz › "Dostawa oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Łowickiego oraz Gminy Domaniewice i jej jednostek organizacyjnych"Ogłoszenie z dnia 2022-10-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Dostawa oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Łowickiego oraz Gminy Domaniewice i jej jednostek organizacyjnych”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT ŁOWICKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750147768

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stanisława Stanisławskiego 30

1.5.2.) Miejscowość: Łowicz

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-400

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: (46) 811 53 68

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: izp@powiatlowicki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.lowicz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.9.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 CKZ im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8341882519

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Blich 10

1.5.2.) Miejscowość: Łowicz

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-400

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 46 837 37 05

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: blich@zsp2lowicz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zsp2lowicz.pl

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8341882519

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sobocka 2

1.5.2.) Miejscowość: Kiernozia

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-412

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: (24) 277 90 84

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: oswkiernozia@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://moskiernozia.szkolnastrona.pl

Zamawiający 4

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Domaniewice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8341247409

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Główna 2

1.5.2.) Miejscowość: Domaniewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-434

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: (46) 838 35 22

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@domaniewice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://domaniewice.pl/

Zamawiający 5

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Domaniewicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8341247409

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Główna 13

1.5.2.) Miejscowość: Domaniewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-434

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: (46) 838 35 92

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szkola_jp@domaniewice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://spdomaniewice.edupage.org

Zamawiający 6

1.2.) Nazwa zamawiającego: Publiczne Przedszkole w Domaniewicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8341247409

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Główna 13

1.5.2.) Miejscowość: Domaniewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-434

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: (46) 838 35 79

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przedszkole@domaniewice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://przedszkolewdomaniewicach.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Łowickiego oraz Gminy Domaniewice i jej jednostek organizacyjnych”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2700ab89-1965-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00373430

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304769/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.272.12.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 577610,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Powiat Łowicki, jako Zamawiający upoważniony został do przeprowadzenia postępowania pn: „Dostawa oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Łowickiego oraz Gminy Domaniewice i jej jednostek organizacyjnych” na podstawie podpisanego porozumienia w imieniu:
1) Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 CKZ im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu,
2) Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi,
3) Urzędu Gminy w Domaniewicach,
4) Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Domaniewicach,
5) Publicznego Przedszkola w Domaniewicach.
Ww. Zamawiający zawarli na podstawie art. 38 ustawy „pzp” porozumienie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup oleju opałowego w ramach Grupy Zakupowej.

2. Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Łowickiego oraz Gminy Domaniewice i jej jednostek organizacyjnych.

3. Szacunkowa ilość oleju opałowego dla następujących jednostek:
1). Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 CKZ im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu ul. Blich 10, 99-400 Łowicz, 15 000 (l)
2) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi ul. Sobocka 2B, 99-412 Kiernozia: 20 000 (l)
3) Urząd Gminy w Domaniewicach ul. Głowna 2, 99-434 Domaniewice : 8 000 (l)
4) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Domaniewicach, ul. Głowna 13, 99-434 Domaniewice: 28 000 (l)
5) Przedszkole w Domaniewicach ul. Głowna 13, 99-434 Domaniewice: 18 000 (l)
6) Razem: 89 000 (l)
Szacunkowa łączna ilość oleju opałowego w okresie realizacji umowy wynosi do 89 000 litrów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości, co nie może stanowić podstawy do wnoszenia jakichkolwiek roszczeń przez Wykonawcę. Zamawiający zobowiązuje się do zamówienia minimum 50% szacowanego wolumenu ilości oleju opałowego w trakcie realizacji zamówienia.

4. Olej opałowy musi spełniać następujące parametry:
- wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg
- temperatura zapłonu nie niższa niż 56st.C;
- temperatura płynięcia nie wyższa niż -20st.C;
- lepkość kinematyczna w temperaturze 20st.C nie większa niż 6,00ml/s2;
- zawartość siarki nie więcej niż 0,1% (m/m);
- gęstość w temperaturze 15st.C nie wyższa niż 0,860 kg/m3;
- zawartość wody nie większa niż 200mg/kg;
- pozostałość po koksowaniu w 10 % pozostałości destylacyjnej nie wyższa niż 0,3 % (m/m);
- zawartość zanieczyszczeń stałych nie wyższa niż 24 mg/kg;
- pozostałość po spopieleniu nie wyższa niż 0,01 % (m/m);
- skład frakcyjny:
- do 250 st. C destyluje nie więcej niż 65% (V/V);
- do 350 st. C destyluje nie więcej niż 85 % (V/V);
- barwa czerwona.

5. Dostawy oleju dokonywane będą partiami według potrzeb poszczególnych jednostek, bezpośrednio do zbiorników zainstalowanych w tych jednostkach. Przewidywana maksymalna wielkość jednorazowej dostawy wynosi tyle, ile pojemność zbiornika olejowego w danej jednostce. Przewidywana minimalna jednorazowa dostawa oleju opałowego to po 1 000 litrów dla: Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 CKZ im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi. Przewidywana minimalna jednorazowa dostawa oleju opałowego to po 2 000 litrów dla: Urzędu Gminy w Domaniewicach, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Domaniewicach oraz Przedszkola w Domaniewicach.

6. Zamówienie nie zostało podzielone na części ze wzglądów m.in. ekonomicznych.
Na podstawie porozumienia została powołana Grupa Zakupowa do przeprowadzenia postępowania w celu uzyskania jak najniższej ceny dzięki efektowi skali. Wolumen oleju opałowego, który został przewidziany do zakupu w niniejszym postępowaniu nie ogranicza w najmniejszym stopniu dostępu firm z sektora MSP. Dokonanie podziału zamówienia na części byłoby sztuczne i nieracjonalne. W opinii Zamawiającego korzystniejsze warunki realizacji zamówienia będą miały miejsce w sytuacji, w której udzielenie zamówienia nastąpi w całości jednemu wykonawcy. Nie wpływa to na zmniejszenie konkurencyjności sektora MŚP, pozwala na racjonalne i efektywne wykorzystanie środków publicznych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 552429,41 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 559008,56 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 552429,41 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MKAJ SKORUPA SP. Z O. O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5272534037

7.3.3) Ulica: Traktorowa 126

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 91-204

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 552429,41 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-04-30

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Umowy o łącznej wartości 552429,41 zł zostały zawarte indywidualnie przez poszczególnych członków grupy zakupowej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.