eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Limanowa › "Organizacja wizyt zawodoznawczych dla uczniów z ZSTiO w Limanowej oraz ZSP w Mszanie Dolnej".Ogłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Organizacja wizyt zawodoznawczych dla uczniów z ZSTiO w Limanowej oraz ZSP w Mszanie Dolnej”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT LIMANOWSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892854

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Józefa Marka 9

1.5.2.) Miejscowość: Limanowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-600

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 183337800

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat.limanowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.limanowski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Organizacja wizyt zawodoznawczych dla uczniów z ZSTiO w Limanowej oraz ZSP w Mszanie Dolnej”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8d0f0bdf-1a2c-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304563

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016375/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Organizacja wizyt zawodoznawczych dla uczniów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt pn.: „Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.
3. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
4. Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o:
a) podpisie zaufanym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j Dz. U. 2021 r. poz. 670);
b) podpisie osobistym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j Dz. U. 2020 r. poz. 332 ze zm.).
5. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES;
b) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES;
c) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego);
d) w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, zalecamy stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
6. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:
a) stały dostęp do sieci Internet;
b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich
głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),
e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
7. Zamawiający dopuszcza pliki o wielkości do 80 MB w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx., .rtf, .odt.
8. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców muszą być zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia
2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
9. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
a) załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;
b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny
czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie „Data przesłania”;
c) o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.
10. W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy
(karta: „Zapytania/Wyjaśnienia”, „Wiadomości”, „Dokumenty na wezwanie”). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.
11. Ofertę wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy (karta: „Oferta/Załączniki”), podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Limanowej przy ulicy Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa, tel. 18 33 37 816, e-mail starostwo@powiat.limanowski.pl;
b) osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest inspektor ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się telefonicznie pod nr tel.18 33 37 835 lub e-mail: iod@powiat.limanowski.pl ;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
d) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów,
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres odpowiedni dla dokumentacji zamówień publicznych, zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
f) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, zakres wymaganych danych wynika z przepisów ustawy Pzp i jest związany z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania wymaganych danych wynikają z ustawy Pzp,
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 oraz jeśli dotyczy art. 14 RODO (oświadczenia są ujęte w formularzu oferty – załączniku nr 1 do SWZ).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ograniczenia stosowania przepisów RODO:
a) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia
2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień zwartej umowy w sprawie
zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;
b) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZ.272.19.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie częściowe nr 1: „Organizacja wizyt zawodoznawczych dla uczniów z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mszanie Dolnej”.

Opis: Przedmiotem zamówienia jest organizacja wizyt zawodoznawczych dla uczniów z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mszanie Dolnej.
W ramach zamówienia przewidziano:
1) Wizyty zawodoznawcze jednodniowe dla 90 uczniów oraz 6 opiekunów (3 grupy po 30 uczniów oraz po 2 opiekunów na grupę).
- miejsce wyjazdu: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Mszanie Dolnej ul. Józefa Marka 2, 34 – 730 Mszana Dolna;
- miejsce docelowe: Restauracja Koncertowa w Krynicy Zdroju przy ul. Piłsudskiego 76, 33-380 Krynica – Zdrój;
2) Wizyty zawodoznawcze dwudniowe dla 90 uczniów oraz 6 opiekunów (3 grupy po 30 uczniów oraz po 2 opiekunów na grupę);
Przewidziano 2 wizyty dwudniowe:
Wizyta 1: 2 grupy uczniów po 30 osób oraz po 2 opiekunów na grupę; miejsce wyjazdu: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Mszanie Dolnej ul. Józefa Marka 2, 34 – 730 Mszana Dolna; miejsce docelowe: Warszawa
- Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- Centrum Pieniądza im. Sławomira Skrzypka,
- Sejm.
Wizyta 2: 1 grupa uczniów (30 osób) oraz 2 opiekunów; miejsce wyjazdu: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Mszanie Dolnej ul. Józefa Marka 2, 34 – 730 Mszana Dolna; miejsce docelowe: Chęciny/Ćmielów/Chmielów.
- MY BOX LOGISTICS w Chęcinach,
- Fabryka Porcelany AS Ćmielów,
- Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. w Chmielowie.
Organizacja wizyt zawodoznawczych polega w szczególności na realizacji celu wizyty, zapewnieniu transportu autokarem klasy komfort, pierwszej lub LUX, ubezpieczenia, materiałów szkoleniowych, zaświadczeń/certyfikatów firmowych, biletów wstępu i oprowadzenia grup, pilota – przewodnika na całej trasie wyjazdu oraz przewodników lokalnych w obiektach, wyżywienia oraz noclegów w przypadku wizyt dwudniowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, program wizyt oraz warunki wykonania zamówienia zawarte są w opisie przedmiotu zamówienia oraz projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załączniki do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 63500000-4 - Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

63511000-4 - Organizacja wycieczek

60170000-0 - Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:
1) Kryterium 1 - Cena (C) – dla wszystkich zadań częściowych
W kryterium „Cena” można uzyskać maksymalnie 60 pkt. Oferta o najniższej cenie otrzyma 60 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej.
Ostatecznie oferta otrzyma w tym kryterium zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikająca z działania:
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga, gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert w danym zadaniu,
- Cof - cena podana w ofercie w danym zadaniu.
2) Kryterium 2 – Data produkcji autokaru (D) – dla wszystkich zadań częściowych
W kryterium „Data produkcji autokaru” oceniany będzie rok produkcji autokaru, którym Wykonawca zrealizuje zamówienie. Ocena oferty w powyższych kryteriach odbywać się będzie na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty – pkt 2 odpowiednio dla zadania częściowego.
Wykonawca zapewnia przejazd autokarami, o standardzie: Comfort Class, First Class lub Luxus Class, wyposażonymi w szczególności w klimatyzację, pasy bezpieczeństwa dla pasażerów, spełniającym wymogi stawiane przez właściwe przepisy w tym o ruchu drogowym oraz inne dotyczące przewozu osób.
Za uzyskane 100 % w przedmiotowym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 pkt. Zaoferowany rocznik autokaru zostanie wpisany do umowy z wybranym Wykonawcą.
Ocena ofert w tym kryterium zostanie dokonana zgodnie z zasadą:
- rok produkcji pojazdu 2022 – 40 pkt,
- rok produkcji pojazdu 2021 – 35 pkt,
- rok produkcji pojazdu 2020 – 30 pkt,
- rok produkcji pojazdu 2019 – 25 pkt,
- rok produkcji pojazdu 2018 – 20 pkt,
- rok produkcji pojazdu 2017 – 15 pkt,
- rok produkcji pojazdu 2016 – 10 pkt,
- rok produkcji pojazdu 2015 – 5 pkt,
- rok produkcji pojazdu 2014 lub starszy – 0 pkt.
Jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty, odpowiednio dla zadania częściowego, nie zaznaczy deklarowanej daty produkcji autokaru za pomocą którego wykona zamówienie, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca wykona zamówienie z wykorzystaniem autokaru rok produkcji 2014 lub starszy i taka data zostanie wpisana do umowy. Brak wypełnienia, niejednoznaczne, niepełne lub nieprawidłowe wypełnienie formularza oferty w zakresie kryterium obciąża Wykonawcę i skutkować będzie nie przyznaniem w tym kryterium punktów.
Zastąpienie autokaru wskazanego i ocenianego w ramach kryterium będzie możliwe tylko wtedy, gdy Wykonawca zaoferuje do realizacji autokar spełniający wymagania SWZ i obowiązujących przepisów, nie starszy niż zaoferowany pierwotnie w ofercie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Data produkcji autokaru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie częściowe nr 2: „Organizacja wizyt zawodoznawczych dla uczniów z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej”.
Opis: Przedmiotem zamówienia jest organizacja wizyt zawodoznawczych dla uczniów z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej.
W ramach zamówienia przewidziano:
1) Wizyty zawodoznawcze jednodniowe dla 90 uczniów oraz 6 opiekunów (3 grupy po 30 uczniów oraz po 2 opiekunów na grupę).
- miejsce wyjazdu: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Zygmunta Augusta 8 w Limanowej;
- miejsce docelowe zostanie podane Wykonawcy na 2 tygodnie przed wyjazdem, Wykonawca uwzględni przejazd autokarem na całej trasie w ilości 500 km;
2) Wizyty zawodoznawcze dwudniowe dla 90 uczniów oraz 6 opiekunów (3 grupy po 30 uczniów oraz po 2 opiekunów na grupę);
- miejsce wyjazdu: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Zygmunta Augusta 8 w Limanowej;
- miejsce docelowe zostanie podane Wykonawcy na 2 tygodnie przed wyjazdem, Wykonawca uwzględni przejazd autokarem na całej trasie w ilości 750 km.
Organizacja wizyt zawodoznawczych polega w szczególności na realizacji celu wizyty, zapewnieniu transportu autokarem klasy komfort, pierwszej lub LUX, ubezpieczenia, materiałów szkoleniowych, zaświadczeń/certyfikatów firmowych, biletów wstępu i oprowadzenia grup, pilota – przewodnika na całej trasie wyjazdu oraz przewodników lokalnych w obiektach, wyżywienia oraz noclegów w przypadku wizyt dwudniowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, program wizyt oraz warunki wykonania zamówienia zawarte są w opisie przedmiotu zamówienia oraz projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załączniki do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 63500000-4 - Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

63511000-4 - Organizacja wycieczek

60170000-0 - Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:
1) Kryterium 1 - Cena (C) – dla wszystkich zadań częściowych
W kryterium „Cena” można uzyskać maksymalnie 60 pkt. Oferta o najniższej cenie otrzyma 60 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej.
Ostatecznie oferta otrzyma w tym kryterium zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikająca z działania:
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga, gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert w danym zadaniu,
- Cof - cena podana w ofercie w danym zadaniu.
2) Kryterium 2 – Data produkcji autokaru (D) – dla wszystkich zadań częściowych
W kryterium „Data produkcji autokaru” oceniany będzie rok produkcji autokaru, którym Wykonawca zrealizuje zamówienie. Ocena oferty w powyższych kryteriach odbywać się będzie na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty – pkt 2 odpowiednio dla zadania częściowego.
Wykonawca zapewnia przejazd autokarami, o standardzie: Comfort Class, First Class lub Luxus Class, wyposażonymi w szczególności w klimatyzację, pasy bezpieczeństwa dla pasażerów, spełniającym wymogi stawiane przez właściwe przepisy w tym o ruchu drogowym oraz inne dotyczące przewozu osób.
Za uzyskane 100 % w przedmiotowym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 pkt. Zaoferowany rocznik autokaru zostanie wpisany do umowy z wybranym Wykonawcą.
Ocena ofert w tym kryterium zostanie dokonana zgodnie z zasadą:
- rok produkcji pojazdu 2022 – 40 pkt,
- rok produkcji pojazdu 2021 – 35 pkt,
- rok produkcji pojazdu 2020 – 30 pkt,
- rok produkcji pojazdu 2019 – 25 pkt,
- rok produkcji pojazdu 2018 – 20 pkt,
- rok produkcji pojazdu 2017 – 15 pkt,
- rok produkcji pojazdu 2016 – 10 pkt,
- rok produkcji pojazdu 2015 – 5 pkt,
- rok produkcji pojazdu 2014 lub starszy – 0 pkt.
Jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty, odpowiednio dla zadania częściowego, nie zaznaczy deklarowanej daty produkcji autokaru za pomocą którego wykona zamówienie, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca wykona zamówienie z wykorzystaniem autokaru rok produkcji 2014 lub starszy i taka data zostanie wpisana do umowy. Brak wypełnienia, niejednoznaczne, niepełne lub nieprawidłowe wypełnienie formularza oferty w zakresie kryterium obciąża Wykonawcę i skutkować będzie nie przyznaniem w tym kryterium punktów.
Zastąpienie autokaru wskazanego i ocenianego w ramach kryterium będzie możliwe tylko wtedy, gdy Wykonawca zaoferuje do realizacji autokar spełniający wymagania SWZ i obowiązujących przepisów, nie starszy niż zaoferowany pierwotnie w ofercie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Data produkcji autokaru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, powyższe oświadczenie składa każdy z Wykonawców na zasadach określonych w pkt 9.5 SWZ.
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
3) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby, jeżeli w ich imieniu działa osoba, której umocowanie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych, o których mowa w ppkt 2;
4) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o którym mowa w pkt 9.1 i 9.2. SWZ. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo). W
przypadku spółki cywilnej, jeśli z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania Wykonawcy mogą załączyć do oferty
umowę spółki cywilnej. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w pkt 7 SWZ.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w
art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (pkt 10.2 SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie o
braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U z 2022 r. poz. 835), w okolicznościach o których mowa w pkt 7.5 SWZ zamieszczone zostało w treści formularza oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwości zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanych w Projektowanych postanowieniach umowy - § 8 PPU.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-24 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja wizyt zawodoznawczych dla uczniów z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mszanie Dolnej w ramach projektu: „Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR oraz budżetu państwa.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, ponadto na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), z postępowania wykluczy:
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.