eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Boćki › Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w BoćkachOgłoszenie z dnia 2022-08-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boćkach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Boćki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659220

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Armii Krajowej 3

1.5.2.) Miejscowość: Boćki

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-111

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 857319610

1.5.8.) Numer faksu: 857319612

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminabocki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gminabocki.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boćkach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-197a936b-1a2c-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304554

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00249822/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boćkach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal (adres ePUAP zamawiającego: UGBocki/skrytka) oraz poczty elektronicznej: sekretariat@gminabocki.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).
2) Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.
3) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/; ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal (adres ePUAP-u Zamawiającego): /UGBocki/skrytka oraz poczty elektronicznej: sekretariat@gminabocki.pl
4) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
5) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
6) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
7) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP/datę wpływu na pocztę elektroniczną.
8) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ.
9) Dokumenty elektroniczne, składane są przez wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na adres email sekretariat@gminabocki.pl. Maksymalny rozmiar wiadomości (wraz z załącznikami) przesyłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 20 MB. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp,
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać\ integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BGK.271.3.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa i termomodernizacja istniejącego budynku szkoły podstawowej w Boćkach, budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej, wraz z podziemnym zbiornikiem na gaz płynny o poj. 6,7m3 oraz budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej” w ramach realizacji inwestycji: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boćkach”. Inwestycja jest zlokalizowana na działce nr ewid. 595, przy ul. Dubieńskiej 4, w miejscowości Boćki, gmina Boćki, powiat bielski, województwo podlaskie.
Dane powierzchniowe i kubaturowe budynku szkoły:
1/ Powierzchnia użytkowa 4 145,50 m2
2/ Powierzchnia zabudowy 1 428,00 m2
3/ Kubatura 14 590,80 m3
Ogólny opis robót budowlanych:
Podpiwniczenie: Ocieplenie ścian fundamentowych wraz z wykonaniem zasypki od poziomu terenu do poziomu ław fundamentowych z rozbiórką nawierzchni utwardzonych a po wykonaniu izolacji ponowne ułożenie, wymiana części drzwi wewnętrznych na korytarzach przy klatkach schodowych, obudowa z pustaków o REI 120 klatek schodowych, wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami
Parter: Ocieplenie ścian fundamentowych przy wejściu głównym wraz z wykonaniem zasypki od poziomu terenu do poziomu ław fundamentowych z rozbiórką nawierzchni utwardzonych a po wykonaniu izolacji ponowne ułożenie, wymiana części drzwi wewnętrznych z poszerzeniem otworów drzwiowych, wymiana drzwi zewnętrznych, obudowa z pustaków o REI 120 klatek schodowych, wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami, dodatkowe docieplenie ścian zewnętrznych, podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Pierwsze piętro: Wymiana części drzwi wewnętrznych z poszerzeniem otworów drzwiowych, obudowa z pustaków o REI 120 klatek schodowych, wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami, dodatkowe docieplenie ścian zewnętrznych
Drugie piętro: Wymiana części drzwi wewnętrznych z poszerzeniem otworów drzwiowych, obudowa z pustaków o REI 120 klatek schodowych, wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami, dodatkowe docieplenie ścian zewnętrznych
Więźba dachowa i dach:
Na 4-kondygnacyjnej części budynku (blok dydaktyczny) należy zlikwidować istniejące deskowanie pełne wraz pokryciem gątem bitumicznym, ze względu na jego zły stan techniczny a w jego miejsce wykonać membranę wiatroizolacyjną, kontrłaty, łaty i poszycie z blachy płaskiej na rąbek.
Nad salą gimnastyczną (blok sportowo żywieniowy) istniejący dach o konstrukcji stalowej z dźwigarów kratowych, zaprojektowano poszycie z płyt warstwowych po wykonaniu demontażu starego pokrycia z blachy trapezowanej i izolacji z wełny mineralnej.
Nad częścią 3-kondygnacyjną części budynku (obok sali gimnastycznej), istniejąca drewniana więźba dachowa pokryta gątem bitumicznym przeznaczona jest do likwidacji a następnie w jej miejsce należy wykonać nową więźbę dachową i poszycie z blachy stalowej, płaskiej, na rąbek.
Kominy z kanałami wentylacyjnymi w przestrzeni nieogrzewanej poddasza należy docieplić wełną mineralną.
Wykonać niezbędne obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe.
Kominy z kanałami wentylacyjnymi nad pokryciem dachowym oblicować płytką klinkierową.
Pod okapami wykonać podbitkę z deski na bloku dydaktycznym i nowej więźbie obok sali gimnastycznej
Strop nad ostatnią kondygnacja na bloku dydaktycznym ocieplić nową izolacją termiczną, starą izolację należy zlikwidować

Wykonanie nowej instalacji ogrzewania budynku oraz dostosowanie budynku do wymagań przeciwpożarowych w następującym zakresie, m.in.:
- instalacja centralnego ogrzewania (m.in. grzejniki płytowe, rurociągi),
- instalacja źródła ciepła (źródłem ciepła na cele ogrzewania i wentylacji będą projektowane gazowe absorpcyjne pompy ciepła, zestaw kotłów gazowych zewnętrznych oraz kocioł zewnętrzny gazowy dla instalacji ciepła technologicznego oraz podziemna instalacja do budynku),
- doziemna instalacja gazowa ze zbiornikiem podziemnym o poj. 6,7 m3,
- instalacja hydrantowa,
- instalacja oddymiania klatek schodowych,
- pozostałe elementy niezbędne w poszczególnych instalacjach,
- przyłącze elektryczne od projektowanej instalacji źródła ciepła do rozdzielnicy w istniejącym budynku,
- likwidacja starej instalacji c.o. i hydrantowej.
- zapewnienie nadzoru archeologicznego w trakcie prowadzenia robót ziemnych,
Wykonanie naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,92 kW posadowionej na gruncie wraz z przyłączem zewnętrznym do budynku i instalacją wewnątrz budynku gdzie zlokalizowana jest rozdzielnica główna, wykonanie ogrodzenia elektrowni, zapewnienie nadzoru archeologicznego w trakcie prowadzenia robót ziemnych
Szczegółowy zakres prac i robót do wykonania przez Wykonawcę opisany jest w dokumentacji projektowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45442100-8 - Roboty malarskie

45431000-7 - Kładzenie płytek

45432113-9 - Kładzenie parkietu

45443000-4 - Roboty elewacyjne

44220000-8 - Stolarka budowlana

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

34928200-0 - Ogrodzenia

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale XX SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył minimum dwie roboty budowlane, każda w ramach odrębnego kontraktu, polegające na budowie/przebudowie/rozbudowie/nadbudowie/remoncie, o wartości brutto nie niższej niż 2 000 000,00 zł każda, (z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane).
Wykonana robota budowlana musi być poparta dowodami potwierdzającymi, że została wykonana w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona.
b) Dysponuje/będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z poniższym uszczegółowieniem:
- Kierownik budowy - jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,
- Kierownik robót - jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
3.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na potencjał innych podmiotów, warunek o którym mowa w pkt.2 ppkt.1 lit. a, musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców lub jeden podmiot.
4.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na potencjał innych podmiotów, warunek o którym mowa w pkt.2 ppkt.1 lit. b, zostanie spełniony jeśli co najmniej jeden z Wykonawców lub jeden podmiot spełnia w/w warunek albo łącznie wykażą dysponowanie osobami.
5.Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w Rozdziale XIX pkt. 2 ppkt 1 lit a SWZ wg Załącznika Nr 5 do niniejszej SWZ.
Dokument należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
2) Dowody określające, czy wykazane roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Dokument/-y należy złożyć w jednej z poniższych postaci:
a) dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane- w przypadku gdy dokument został sporządzony w postaci elektronicznej,
b) cyfrowego odwzorowania tego dokumentu sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.
3) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w Rozdziale XIX pkt. 2 ppkt 1 lit. b SWZ, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg Załącznika Nr 6 do niniejszej SWZ.
Dokument należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Potwierdzenie aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale XXI pkt 1 lit b SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego (wzór druku - załącznik nr 9 do SWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokument składa każdy wykonawca.
W przypadku polegania na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby, składa także podmiot udostępniający zasób.
Dokument/-y należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia i/lub podmiotu udostępniającego zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS w Brańsku O/Boćki 18 8063 0001 0050 0500 2004 0048. W tytule przelewu zaleca się podanie następującej adnotacji: „wadium nr postępowania BGK.271.3.2022".
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
7. Za wniesienie wadium w terminie, w formie pieniężnej, Zamawiający uważa wadium, które znajduje się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
8. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej przy użyciu:
- ePUAPu, dostępnego pod adresem: /UGBocki/skrytka
- poczty elektronicznej: sekretariat@gminabocki.pl
9. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia musi spełniać poniższe warunki:
a) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.
b) z jej treści powinno jednoznaczne wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
c) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
d) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
e) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
f) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Gmina Boćki,
g) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
10. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy p.z.p. zostanie odrzucona.
11. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Pełnomocnictwo należy złożyć w jednej z poniższych postaci:
a) w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy),
b) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
c) cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego przez mocodawcę, tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym mocodawcy,
d) cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego przez notariusza, tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty załączają:
a) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XXI w pkt 1 lit. b - każdy wykonawca;
b) oświadczenie, o którym mowa Rozdziale XXI pkt. 1 lit a - każdy z wykonawców, w zakresie w jakim wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie ,o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy p.z.p., z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ).
Dokument/-y, o których mowa w pkt 3 należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielnie zamówienia.
Dokument, o którym mowa w pkt. 4 należy złożyć w jednej z poniższych postaci:
- w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Pełnomocnika), - cyfrowego odwzorowania oświadczenia sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego przez wykonawcę lub wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wykonawcy lub wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, - cyfrowego odwzorowania oświadczenia sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego przez notariusza, tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały opisane w załączniku Nr 4 do SWZ we wzorze umowy w paragrafie 13.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę przez e-PUAP za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-30 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.