eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Węgorzyno › Zakup karetki pogotowia dla Centrum Zarządzania Kryzysowego w Węgorzynie - II etapOgłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup karetki pogotowia dla Centrum Zarządzania Kryzysowego w Węgorzynie - II etap

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Węgorzyno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685964

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Węgorzyno

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-155

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 91 39 71 563

1.5.8.) Numer faksu: 91 39 71 567

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@wegorzyno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.wegorzyno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ad065bf5-0ccc-11ed-8000-d680d39e541a

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup karetki pogotowia dla Centrum Zarządzania Kryzysowego w Węgorzynie - II etap

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ad065bf5-0ccc-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304471

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00014389/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup karetki pogotowia dla Centrum Zarządzania Kryzysowego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.10.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 428508,96 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. fabrycznie nowej karetki pogotowia - ambulansu typu C, z wyposażeniem wraz z systemem transportowym (nosze oraz krzesełko kardiologiczne), spełniającego wymagania określone w aktualnej, zharmonizowanej polskiej normie PN-EN 1789+A2 (zwanej dalej również Normą 1789) lub równoważnej w zakresie odpowiednim do przedmiotu (zakresu) prowadzonego postępowania.
Zamawiający wymaga by oferowany ambulans był fabrycznie nowy, nieeksploatowany, rok produkcji: nie wcześniej niż 2022 r.
Całość wyposażenia ambulansu drogowego w sprzęt medyczny musi być zgodne z Dyrektywą 93/42 /EEC oraz 89/686/EEC. Rok produkcji całości sprzętu i wyposażenia – nie wcześniej niż 2022 r.
Ambulans musi posiadać certyfikat potwierdzający pozytywnie przeprowadzone badania wytrzymałościowe (kompleksowe testy zderzeniowe całego Ambulansu) wykonane przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z aktualną Normą PN EN 1789+ A2 lub równoważną (certyfikat Wykonawca będzie obowiązany przedłożyć Zamawiającemu przy dostawie).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 1a do SWZ.
Celem weryfikacji czy ofertowany produkt spełnia wymagania Zamawiającego, wymaga się złożenia wraz z ofertą specyfikacji technicznej pojazdu i jego wyposażenia (sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 34114121-3 - Karetki

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

42415320-7 - Wyposażenie pojazdów ratowniczych

33192160-1 - Nosze

33100000-1 - Urządzenia medyczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający, działając na podstawie art. 260 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. – dalej jako „PZP”), informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup karetki pogotowia dla Centrum Zarządzania Kryzysowego w Węgorzynie – II etap” znak postępowania ZP.271.10.2022, zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 w zw. z art. 266 PZP, ponieważ w postępowaniu nie została złożona żadna oferta.

Zgodnie z art. 255 pkt 1 PZP Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.
Mając na uwadze powyższe, ziściła się ww. przesłanka unieważnienia postępowania, ponieważ w postępowaniu nie została żadna oferta.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.