eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mokra Prawa › Sukcesywna dostawa oleju napędowego ON dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" sp. z o.o. z siedzibą w Mokrej PrawejOgłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa oleju napędowego ON
dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o.
z siedzibą w Mokrej Prawej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750051152

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 30

1.5.2.) Miejscowość: Mokra Prawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 46 8333808, 46 8332519

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wodkan-skierniewice-com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodkan-skierniewice.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

produkcja i dostawa wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa oleju napędowego ON
dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o.
z siedzibą w Mokrej Prawej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-212978ca-194f-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304389

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://przetargiwodkan.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, dokumentów, informacji oraz zawiadomień odbywa się za pośrednictwem Platformy zakupowej e-Zamawiający (dalej ,,Platforma” lub ,,System”) dostępnej pod adresem: https://przetargiwodkan.ezamawiajacy.pl i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Zamawiającego pod adresem: https://przetargiwodkan.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl . Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania (w przypadku posiadania konta na Platformie) lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego: podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. Rejestracja i korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu. Za datę przekazania zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki ,,Korespondencja”.
Szczegółowe zasady korzystania z Platformy zakupowej znajdują się w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego” - Instrukcja dla Wykonawcy dostępnej pod adresem: https://przetargiwodkan.ezamawiajacy.pl
Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
- komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej
w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
- zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie „pdf”.
Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
- dokumenty w formacie ,,pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES,
- dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 2 GB w formacie odpowiednio: txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
Zamawiający rekomenduje format danych przesyłanych plików: pdf
Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj.:
- plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert,
- oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów, np. osobistym i kwalifikowanym, może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L Nr 119 z 4 maja 2016 r., s. 1), dalej ,,RODO”, informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
„WOD-KAN” sp. z o.o., Mokra Prawa 30 , 96-100 Skierniewice,
2) inspektorem ochrony danych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. jest Pan Marek Maszewski; e-mail iod@wodkan-skierniewice.com.pl , tel. 46 833 38 08 wew. 39,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE dane osobowe będą przechowywane przez cały okres trwania projektu;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 02/ZK/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego ON dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ,,WOD-KAN” sp. z o.o. z siedzibą w Mokrej Prawej, spełniającego normę PN-EN 590+A1:2017-06 dla oleju napędowego oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1680 z późn. zm.) do zbiornika Zamawiającego o pojemności 5 000 litrów, zlokalizowanego na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ,,WOD-KAN” sp. z o.o., Mokra Prawa 30, powiat skierniewicki, województwo łódzkie, w szacunkowej ilości 120 000 litrów. Podana ilość oleju napędowego jest wartością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamawianego oleju napędowego do 20 % (dwadzieścia procent) w stosunku do wartości określonej powyżej w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zmniejszenie wielkości zamówienia określonej powyżej nie wymaga zmiany Umowy. Złożenie przez Zamawiającego w okresie trwania Umowy zamówienia o wielkości niższej niż wartość szacunkowa, określona powyżej, lecz nie niższej niż 80% tej wartości, nie rodzi dla Zamawiającego żadnych konsekwencji prawno-finansowych ani uprawnień po stronie Wykonawcy, a przede wszystkim roszczenia o zapłatę za niezamówione paliwo. Dostawy oleju napędowego odbywać się będą do zbiornika Zamawiającego (zbiornik Zamawiającego posiada i będzie posiadał w trakcie realizacji zamówienia aktualną decyzję UDT dopuszczającą zbiornik do eksploatacji) zlokalizowanego na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ,,WOD-KAN” sp. z o.o., Mokra Prawa 30, powiat skierniewicki, województwo łódzkie, specjalistycznymi zaplombowanymi autocysternami spełniającymi wymagania określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 756 z późn. zm.) wyposażonymi w legalizowane urządzenie pomiarowe do pomiaru ilości zrzucanego paliwa. Urządzenie pomiarowe, w jakie wyposażona jest autocysterna, musi spełniać wszelkie wymagania obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2068 z późn. zm.). Wykonawca powinien posiadać odpowiednie warunki, środki, wiedzę i doświadczenie konieczne do właściwego wykonywania przedmiotu zamówienia oraz zobowiązany jest do ich wykonywania z należytą starannością, wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Wykonawca oświadczy, że sprzedawany olej napędowy będzie wysokiej jakości i będzie posiadał świadectwa jakości paliwa, poświadczone przez producenta paliwa lub atesty akredytowanego laboratorium (w języku polskim). Świadectwa będą powiązane z dowodem dostawy lub wydania, poprzez umieszczenie na nich numeru i daty dostawy lub wydania. Wykonawca oświadczy także, że olej napędowy będzie spełniał wszelkie określone obowiązującymi przepisami normy oraz parametry określone Polską Normą PN-EN 590+A1:2017-06, z uwzględnieniem odrębnych parametrów w okresie letnim i zimowym. Dostawy oleju napędowego będą realizowane przez Wykonawcę jego środkami transportu na jego ryzyko i koszt do zbiornika Zamawiającego, zlokalizowanego na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ,,WOD-KAN” sp. z o.o., Mokra Prawa 30, powiat skierniewicki, województwo łódzkie, po otrzymaniu uprzedniego zamówienia od Zamawiającego. Poszczególne dostawy będą wykonywane na podstawie złożonych zamówień średnio 2 razy w miesiącu i będą obejmowały nie więcej niż 5 000 litrów (każda). Szczegółowe terminy oraz ilości dostaw przedmiotu zamówienia będą podawane przez Zamawiającego, w formie telefonicznego, faksowego lub mailowego zamówienia, przy czym dostawa winna zostać zrealizowana najpóźniej w ciągu 24 godzin od daty złożenia zamówienia. Zamawiający będzie składał zamówienia do godziny 12:00. Zamówienia złożone po godzinie 12:00 będą traktowane jako złożone następnego dnia.
Dostawy winny odbywać się w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 8:00 do 14:00. Każda dostawa zostanie uznana przez Zamawiającego za zrealizowaną dopiero z chwilą przepompowania oleju napędowego ON do zbiornika Zamawiającego i potwierdzenia przez niego ilości i rodzaju oleju wydrukiem z legalizowanego urządzenia pomiarowego cysterny. Załadunek zbiornika oleju napędowego ON nastąpi każdorazowo w obecności osoby uprawnionej ze strony Zamawiającego. Odbiór dostarczonego przez Wykonawcę do zbiornika paliwa oleju napędowego, zostanie każdorazowo potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez osoby uprawnione ze strony Zamawiającego. Dostawy oleju napędowego będą odbywać się przy rozliczeniu w litrach rzeczywistych na podstawie odczytu i wydruku z legalizowanego urządzenia pomiarowego cysterny.
Do każdej dostawy paliwa należy dostarczyć potwierdzone świadectwo jakości paliwa (w wersji papierowej lub elektronicznej) od danego producenta lub wykonane przez uprawnione laboratorium. Ponadto świadectwo musi:
a) być zgodne z ilością dostarczonego paliwa,
b) zawierać podstawowe dane charakteryzujące dostarczone paliwo,
c) być zaopatrzone w datę wykonania badania,
d) wykonane nie wcześniej niż 7 dni przed dostawą.
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich warunków transportu oleju napędowego. W szczególności olej napędowy będzie dostarczany w plombowanych zbiornikach (każda komora cysterny).
W razie stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia plomb, a także niedoręczenia przez Wykonawcę świadectwa jakości dostarczonego oleju napędowego, Zamawiający uprawniony będzie do odmowy jego odbioru. W przypadku odmowy odbioru Zamawiający może żądać według własnego wyboru dostarczenia oleju napędowego odpowiednio zaplombowanego wraz z świadectwem jakości w ciągu 24 godzin albo dokonać zakupu oleju od innego podmiotu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Skorzystanie z uprawnień przewidzianych w zdaniu poprzednim nie wyłącza dodatkowych roszczeń odszkodowawczych Zamawiającego oraz prawa do naliczania przez Zamawiającego kar umownych za przekroczenie terminu pierwszej dostawy, której odmówiono odbioru i/lub za przekroczenie terminu nowej dostawy w razie skorzystania z tego uprawnienia.
Zamawiający ma przy każdej dostawie prawo do pobrania próbki oleju napędowego do badania jego jakości w obecności kierowcy Wykonawcy, w ilości do 2 litrów z każdej komory. W trakcie obowiązywania umowy Wykonawca może zostać obciążony kosztami jednego badania laboratoryjnego pobranych próbek w przypadku stwierdzenia właściwej jakości dostarczonego produktu. Wykonawca ponosi koszt badań laboratoryjnych pobranych próbek każdorazowo w przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości dostarczonego produktu. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania pobranej próbki oleju napędowego w terminie 30 dni od daty jego odbioru. W razie stwierdzenia niewłaściwej jakości dostarczonego produktu, Zamawiający może żądać według własnego wyboru wymiany dostarczonego oleju napędowego na wolny od wad w ciągu 24 godzin albo dokonać zakupu od innego podmiotu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Skorzystanie z uprawnień przewidzianych w zdaniu poprzednim nie wyłącza dodatkowych roszczeń odszkodowawczych Zamawiającego oraz prawa do naliczania przez Zamawiającego kar umownych za przekroczenie terminu pierwszej dostawy, której odmówiono odbioru i/lub za przekroczenie terminu na dokonanie wymiany w razie skorzystania z tego uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego wynikające z wad paliwa, gdy ujawni się wada paliwa nie znana Zamawiającemu w chwili nabycia paliwa, przy czym odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje szkody będące bezpośrednim następstwem zaistnienia powyższej wady oraz Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o powyższej szkodzie nie później niż w terminie 10 dni od jej wykrycia.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134000-7 - Oleje napędowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej będzie stosował następujące kryteria oceny ofert:

- kryterium ,,cena brutto oferty” (C) – waga 100%

2. Powyższemu kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie: Liczba punktów: 100
Waga :100%
Sposób oceny [według wzoru]
cena oferowana minimalna brutto
C = ---------------------------------------------------- x 100 pkt
cena badanej oferty brutto

Punktacja przyznawana ofertom w ww. kryterium będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów, biorąc pod uwagę ww. kryterium oceny, spośród ofert nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania przedstawione w ustawie Pzp oraz w treści niniejszej SWZ.
Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, o którym mowa w rozdziale VII SWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
tj. posiadania koncesji na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.). zwaną dalej ,,Prawem energetycznym”;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną i ważną na czas obowiązywania umowy koncesję (decyzję wraz z warunkami jej udzielenia) na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie przepisów Prawa energetycznego.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO: w odniesieniu do braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) oświadczenia wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
Wzór oświadczenia stanowi zał. nr 5 do SWZ.
(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa odrębne oświadczenie).
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa odrębny dokument).
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty, o których mowa w rozdziale VIII pkt. 5 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO: w odniesieniu do warunku uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) aktualnej koncesji (decyzji wraz z warunkami jej udzielenia) na obrót paliwami ciekłymi, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, na podstawie przepisów Prawa energetycznego, ważnej co najmniej na czas obowiązywania umowy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – stanowiące zał. nr 2 do SWZ. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, złożył oświadczenie, dotyczące tych podwykonawców.
Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
Ofertę sporządza się na Formularzu ofertowym lub wg takiego samego schematu, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ;
2) pełnomocnictwo(a) ustanowione do reprezentowania Wykonawcy(-ów) ubiegającego (-ych) się o udzielenie zamówienia publicznego – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru albo ewidencji – (jeżeli dotyczy);
3) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ - (jeżeli dotyczy).
4) dokument wadialny, potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna (poręczenia/gwarancje) – w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji - (jeżeli dotyczy).
Ww. dokumenty:
- muszą być sporządzone z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy;
- należy dodać na Platformie zakupowej w zakładce OFERTY poprzez wybranie polecenia „Dodaj dokument” i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany.
Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona złoży po otwarciu ofert na wezwanie Zamawiającego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
10 000 zł. (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100),
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
Pozostałe informacje dot. wadium określono w rozdziale XI SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres umocowania.
3) Zaleca się, aby pełnomocnikiem (Liderem) był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4) Oferta winna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się lub ustanowionego pełnomocnika (Lidera).
5) Ustanowiony pełnomocnik (Lider) winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, na rzecz każdego z wykonawców wspólnie ubiegającego się oraz do wyłącznego występowania w realizacji umowy.
6) W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 58 ustawy Pzp, warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2 ppkt. 2) SWZ jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
7.1 W takiej sytuacji Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp do dołączenia do oferty oświadczenia (zał. nr 3 do SWZ), z którego wynikać będzie, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
8) Brak podstaw wykluczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie oceniany w odniesieniu do każdego z Wykonawców niezależnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian postanowień umowy, w zakresie wskazanym we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-25 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://przetargiwodkan.ezamawiajacy.pl/ w zakładce „Oferty”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-25 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
– wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
– wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
– wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, oferta Wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy zostaje odrzucona.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.