eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mokra Prawa › Sukcesywna dostawa oleju napędowego ON dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" sp. z o.o. z siedzibą w Mokrej PrawejOgłoszenie z dnia 2022-09-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa oleju napędowego ON
dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o.
z siedzibą w Mokrej Prawej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750051152

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 30

1.5.2.) Miejscowość: Mokra Prawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 46 8333808, 46 8332519

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wodkan-skierniewice-com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodkan-skierniewice.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://przetargiwodkan.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


produkcja i dostawa wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa oleju napędowego ON
dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o.
z siedzibą w Mokrej Prawej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-212978ca-194f-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00352064

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304389/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 02/ZK/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 794040,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego ON dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ,,WOD-KAN” sp. z o.o. z siedzibą w Mokrej Prawej, spełniającego normę PN-EN 590+A1:2017-06 dla oleju napędowego oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1680 z późn. zm.) do zbiornika Zamawiającego o pojemności 5 000 litrów, zlokalizowanego na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ,,WOD-KAN” sp. z o.o., Mokra Prawa 30, powiat skierniewicki, województwo łódzkie, w szacunkowej ilości 120 000 litrów. Podana ilość oleju napędowego jest wartością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamawianego oleju napędowego do 20 % (dwadzieścia procent) w stosunku do wartości określonej powyżej w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zmniejszenie wielkości zamówienia określonej powyżej nie wymaga zmiany Umowy. Złożenie przez Zamawiającego w okresie trwania Umowy zamówienia o wielkości niższej niż wartość szacunkowa, określona powyżej, lecz nie niższej niż 80% tej wartości, nie rodzi dla Zamawiającego żadnych konsekwencji prawno-finansowych ani uprawnień po stronie Wykonawcy, a przede wszystkim roszczenia o zapłatę za niezamówione paliwo. Dostawy oleju napędowego odbywać się będą do zbiornika Zamawiającego (zbiornik Zamawiającego posiada i będzie posiadał w trakcie realizacji zamówienia aktualną decyzję UDT dopuszczającą zbiornik do eksploatacji) zlokalizowanego na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ,,WOD-KAN” sp. z o.o., Mokra Prawa 30, powiat skierniewicki, województwo łódzkie, specjalistycznymi zaplombowanymi autocysternami spełniającymi wymagania określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 756 z późn. zm.) wyposażonymi w legalizowane urządzenie pomiarowe do pomiaru ilości zrzucanego paliwa. Urządzenie pomiarowe, w jakie wyposażona jest autocysterna, musi spełniać wszelkie wymagania obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2068 z późn. zm.). Wykonawca powinien posiadać odpowiednie warunki, środki, wiedzę i doświadczenie konieczne do właściwego wykonywania przedmiotu zamówienia oraz zobowiązany jest do ich wykonywania z należytą starannością, wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Wykonawca oświadczy, że sprzedawany olej napędowy będzie wysokiej jakości i będzie posiadał świadectwa jakości paliwa, poświadczone przez producenta paliwa lub atesty akredytowanego laboratorium (w języku polskim). Świadectwa będą powiązane z dowodem dostawy lub wydania, poprzez umieszczenie na nich numeru i daty dostawy lub wydania. Wykonawca oświadczy także, że olej napędowy będzie spełniał wszelkie określone obowiązującymi przepisami normy oraz parametry określone Polską Normą PN-EN 590+A1:2017-06, z uwzględnieniem odrębnych parametrów w okresie letnim i zimowym. Dostawy oleju napędowego będą realizowane przez Wykonawcę jego środkami transportu na jego ryzyko i koszt do zbiornika Zamawiającego, zlokalizowanego na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ,,WOD-KAN” sp. z o.o., Mokra Prawa 30, powiat skierniewicki, województwo łódzkie, po otrzymaniu uprzedniego zamówienia od Zamawiającego. Poszczególne dostawy będą wykonywane na podstawie złożonych zamówień średnio 2 razy w miesiącu i będą obejmowały nie więcej niż 5 000 litrów (każda). Szczegółowe terminy oraz ilości dostaw przedmiotu zamówienia będą podawane przez Zamawiającego, w formie telefonicznego, faksowego lub mailowego zamówienia, przy czym dostawa winna zostać zrealizowana najpóźniej w ciągu 24 godzin od daty złożenia zamówienia. Zamawiający będzie składał zamówienia do godziny 12:00. Zamówienia złożone po godzinie 12:00 będą traktowane jako złożone następnego dnia.
Dostawy winny odbywać się w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 8:00 do 14:00. Każda dostawa zostanie uznana przez Zamawiającego za zrealizowaną dopiero z chwilą przepompowania oleju napędowego ON do zbiornika Zamawiającego i potwierdzenia przez niego ilości i rodzaju oleju wydrukiem z legalizowanego urządzenia pomiarowego cysterny. Załadunek zbiornika oleju napędowego ON nastąpi każdorazowo w obecności osoby uprawnionej ze strony Zamawiającego. Odbiór dostarczonego przez Wykonawcę do zbiornika paliwa oleju napędowego, zostanie każdorazowo potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez osoby uprawnione ze strony Zamawiającego. Dostawy oleju napędowego będą odbywać się przy rozliczeniu w litrach rzeczywistych na podstawie odczytu i wydruku z legalizowanego urządzenia pomiarowego cysterny.
Do każdej dostawy paliwa należy dostarczyć potwierdzone świadectwo jakości paliwa (w wersji papierowej lub elektronicznej) od danego producenta lub wykonane przez uprawnione laboratorium. Ponadto świadectwo musi:
a) być zgodne z ilością dostarczonego paliwa,
b) zawierać podstawowe dane charakteryzujące dostarczone paliwo,
c) być zaopatrzone w datę wykonania badania,
d) wykonane nie wcześniej niż 7 dni przed dostawą.
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich warunków transportu oleju napędowego. W szczególności olej napędowy będzie dostarczany w plombowanych zbiornikach (każda komora cysterny).
W razie stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia plomb, a także niedoręczenia przez Wykonawcę świadectwa jakości dostarczonego oleju napędowego, Zamawiający uprawniony będzie do odmowy jego odbioru. W przypadku odmowy odbioru Zamawiający może żądać według własnego wyboru dostarczenia oleju napędowego odpowiednio zaplombowanego wraz z świadectwem jakości w ciągu 24 godzin albo dokonać zakupu oleju od innego podmiotu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Skorzystanie z uprawnień przewidzianych w zdaniu poprzednim nie wyłącza dodatkowych roszczeń odszkodowawczych Zamawiającego oraz prawa do naliczania przez Zamawiającego kar umownych za przekroczenie terminu pierwszej dostawy, której odmówiono odbioru i/lub za przekroczenie terminu nowej dostawy w razie skorzystania z tego uprawnienia.
Zamawiający ma przy każdej dostawie prawo do pobrania próbki oleju napędowego do badania jego jakości w obecności kierowcy Wykonawcy, w ilości do 2 litrów z każdej komory. W trakcie obowiązywania umowy Wykonawca może zostać obciążony kosztami jednego badania laboratoryjnego pobranych próbek w przypadku stwierdzenia właściwej jakości dostarczonego produktu. Wykonawca ponosi koszt badań laboratoryjnych pobranych próbek każdorazowo w przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości dostarczonego produktu. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania pobranej próbki oleju napędowego w terminie 30 dni od daty jego odbioru. W razie stwierdzenia niewłaściwej jakości dostarczonego produktu, Zamawiający może żądać według własnego wyboru wymiany dostarczonego oleju napędowego na wolny od wad w ciągu 24 godzin albo dokonać zakupu od innego podmiotu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Skorzystanie z uprawnień przewidzianych w zdaniu poprzednim nie wyłącza dodatkowych roszczeń odszkodowawczych Zamawiającego oraz prawa do naliczania przez Zamawiającego kar umownych za przekroczenie terminu pierwszej dostawy, której odmówiono odbioru i/lub za przekroczenie terminu na dokonanie wymiany w razie skorzystania z tego uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego wynikające z wad paliwa, gdy ujawni się wada paliwa nie znana Zamawiającemu w chwili nabycia paliwa, przy czym odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje szkody będące bezpośrednim następstwem zaistnienia powyższej wady oraz Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o powyższej szkodzie nie później niż w terminie 10 dni od jej wykrycia.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09134000-7 - Oleje napędowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09134100-8 - Olej napędowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 910257,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 910257,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 910257,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DAMO sp.z o.o. sp.k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 101836795

7.3.3) Ulica: ul. Małszyce 2d/2e

7.3.4) Miejscowość: Łowicz

7.3.5) Kod pocztowy: 99-400

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 910257,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.