eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Dostawa używanego pługa do orki na potrzeby Zakładu Doświadczalnego BartążkekOgłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa używanego pługa do orki na potrzeby Zakładu Doświadczalnego Bartążkek

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Bartążek

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00007948000169

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bartążek, ul. Warmiński Las 46

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-687

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdbartazek@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ihar.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Państwowy Instytut Badawczy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Rolnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa używanego pługa do orki na potrzeby Zakładu Doświadczalnego Bartążkek

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e57bc336-0153-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304186

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00070676/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup maszyn i urządzeń do uprawy roli w Zakładzie Doświadczalnym Bartążek

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00249243/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pług do orki 5 skibowy (1 szt.), rok produkcji nie później niż 2014-2015 r., obracalny o zmiennej szerokości skiby od 30-50 cm, ustawianej hydraulicznie; system zabezpieczeń korpusów płużnych resorowy; odkładnie ażurowe lub pełne, wymagane wyższe słupice i szerszy rozstaw na ramie; może być wyposażony w przedpłużki, wyposażony w koło podporowe ogumione, podporę do ustawienia na placu; dodatkowe pożądane wyposażenie: krój tarczowy przy ostatnim korpusie; dodatkowo: możliwość założenia 6 korpusu; w pełni sprawny,

4.5.3.) Główny kod CPV: 16000000-5 - Maszyny rolnicze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił postępowanie z uwagi na brak złożonych ofert

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.