eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE ORAZ USŁUGA KONWOJOWANIA PIENIĘDZY I INNYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNYCHOgłoszenie z dnia 2022-08-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE ORAZ USŁUGA KONWOJOWANIA PIENIĘDZY I INNYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001256049

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ogrodowa 51A

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-873

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mokotow.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.warszawa.so.gov.pl/artykul/801/1158/sr-dla-warszawy-mokotowa-w-warszawie

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

sąd

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE ORAZ USŁUGA KONWOJOWANIA PIENIĘDZY I INNYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-71dabd84-082b-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304172

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00096280/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Usługa ochrony fizycznej obiektów i mienia Sądu oraz usługa konwojowania gotówki i In. wartości pieniężnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-71dabd84-082b-11ed-9a86-f6f4c648a056

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-71dabd84-082b-11ed-9a86-f6f4c648a056

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Podpis osobisty, elektroniczny lub kwalifikowany

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OG-26-1-4/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA
SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA
W WARSZAWIE ORAZ USŁUGA KONWOJOWANIA PIENIĘDZY
I INNYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

79714000-2 - Usługi w zakresie nadzoru

79715000-9 - Usługi patrolowe

85312310-5 - Usługi dozoru

98341140-8 - Usługi dozorowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-30 do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczeniem w zakresie ochrony osób i mienia skierowanie do pełnienia funkcji kierowników zmiany

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej: aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1995 ze zm.)
2) ekonomiczny i finansowy: ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę̨ co najmniej 1.000.000,00 zł
3) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje, co najmniej 2 (dwie) usługi w zakresie ochrony, z czego co najmniej jedna w budynku użyteczności publicznej o wartości równej lub wyższej 500.000,00 zł
3) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca wykaże, że na potrzeby realizacji umowy dysponuje osobami posiadającymi następujące kwalifikacje w zakresie:
a. co najmniej 12 osobami skierowanymi do ochrony obiektu, które zostały wpisane na listę̨ kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz posiadają̨ legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji, poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „poufne”, zgodne ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów poświadczeń bezpieczeństwa (Dz. U. z 2014, poz. 1452) ważne w okresie wykonywania umowy, zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych wydane przez Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych na podstawie art. 54 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742), z których co najmniej 6 (sześć) pełnić́ będą̨ obowiązki szefa zmiany,
b. co najmniej 4 osobami, które odbyły szkolenie z zakresu obsługi urządzenia rentgenowskiego służącego do prześwietlania bagażu, a także szkolenie z zakresu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej,
o którym mowa w art. 11 ustawy Prawo atomowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1941), posiadają̨ orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące, posiadają̨ „Paszporty Dozymetryczne”, o których mowa w art. 29 pkt 2 ustawy Prawo atomowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1941) i „Dozymetry Indywidualne”, o którym mowa w art. 17 ustawy Prawo atomowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1941),
c. co najmniej 2 osobami do realizacji konwoju, które zostały wpisane na listę̨ kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz posiadają̨ legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji, poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „poufne”, zgodne ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów poświadczeń bezpieczeństwa (Dz. U. z 2014, poz. 1452) ważne w okresie wykonywania umowy, zaświadczenie
o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych wydane przez Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych na podstawie art. 54 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742).
d. co najmniej 1 środkiem transportu przeznaczonym do konwojowania pieniędzy i innych wartości pieniężnych, napędzanym silnikiem mechanicznym wraz z wykwalifikowaną i przeszkoloną w tym zakresie pracownikiem (zgodnie z obowiązującymi przepisami). wykwalifikowaną i przeszkoloną w tym zakresie pracownikiem (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców ubiegających się̨ wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunki muszą spełniać ci z Wykonawców, którzy będą wykonywać czynności, co do których wymagania ww. są niezbędne.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie:
1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a. wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,
b. wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania umowy z przyczyn niewynikających z okoliczności leżących po stronie wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania wykonywania usługi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez wykonawcę),
c. wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da się przewidzieć mającego wpływ na prawidłowe wykonanie umowy, przedmiotu (zakresu) i sposobu realizacji umowy,
d. w przypadku wystąpienia okoliczności warunkujących ograniczenie możliwości i/lub celowości wykonywania usługi w uzgodnionym zakresie i/lub we wskazany sposób, w szczególności w przypadku zmiany, ograniczenia lub wyłączenia
z bieżącego użytkowania części powierzchni i/lub elementów wyposażenia objętych usługą np. w związku z prowadzonymi pracami konserwacyjnymi czy remontowymi.
2) W przypadku zmian terminu realizacji przedmiotu umowy, z powodów wymienionych w ust. 1)a, termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych okoliczności.
3) Postanowienia wymienione w ust. 1) stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę, lecz nie stanowią one zobowiązania zamawiającego na ich wprowadzenie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-26 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-71dabd84-082b-11ed-9a86-f6f4c648a056

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-26 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.