eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Sukcesywne dostawy narzędzi stomatologicznychOgłoszenie z dnia 2021-12-07

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywne dostawy narzędzi stomatologicznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA IM. DR. N. MED. ZBIGNIEWA ŻAKA W KRAKOWIE

1.3.) Oddział zamawiającego: Sekcja Administracyjno - Gospodarcza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351516973

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Batorego 3

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-135

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sag@wps.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wps.com.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy narzędzi stomatologicznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1c1522e3-579a-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00304003

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00011497/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sukcesywna dostawa materiałów medycznych oraz jedorazowa dostawa sprzętów i materiałów medycznych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zamówienie z wolnej ręki przeprowadzone zgodnie z art. 305 pkt 2 PZP ponieważ w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ocds-148610-00633fe3-31a2-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WPS.SAG.272-3/21

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 67775,52 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowią sukcesywne dostawy narzędzi stomatologicznych. Szczegółowe wymagania jakościowe, parametry użytkowe przedmiotu zamówienia, a także przewidywane ilości zawiera Formularz Cenowy - Załącznik do umowy

4.5.3.) Główny kod CPV: 33130000-0 - Instrumenty i urządzenia stomatologiczne i specjalistyczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 89790,55 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 89790,55 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 89790,55 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MIWO – DENT s.c. Anna Woźniacka, Mirosław Woźniacki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6751231861

7.3.3) Ulica: Kielecka 17

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-523

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 89790,55 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2021-11-08 do 2022-11-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.