eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krotoszyn › Wykonywanie usług z zakresu gospodarki łowieckiej na terenie OHZ Nadleśnictwa Krotoszyn w 2022 rokuOgłoszenie z dnia 2021-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki łowieckiej na terenie OHZ Nadleśnictwa Krotoszyn w 2022 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krotoszyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250027755

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wiewiórowskiego 70

1.5.2.) Miejscowość: Krotoszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-700

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 62 725 32 68

1.5.8.) Numer faksu: 62 725 34 35

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: krotoszyn@poznan.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krotoszyn.poznan.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki łowieckiej na terenie OHZ Nadleśnictwa Krotoszyn w 2022 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ba2b8d5a-5796-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00303996

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00190855/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.3.2 Usługi z zakresu gospodarki leśnej planowane do wykonania w 2022 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób
komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania i wycofania ofert):a) W
postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt 8.9.),
zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz
do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i
Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia opublikowanego w BZP lub numerem postępowania
wskazanym w SWZ. b) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą
poczty elektronicznej, email: krotoszyn@poznan.lasy.gov.pl .c) Dokumenty elektroniczne składane są
przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający
dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych
kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w lit b) adres
email.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415)..11. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w
języku polskim.12. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o wszelkiej
zmianie adresu poczty elektronicznej podanego w ofercie.13. Zamawiający nie przewiduje zebrania
wykonawców.14. Komunikacja z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu komunikacji
elektronicznej odbywa się na numery telefonów podane w SWZ. Komunikacja ustna dotyczy informacji
o których mowa w art. 61 ust. 2 PZP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 28.1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2
rozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osóbfizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływutakichdanych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochroniedanychosobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”)
Zamawiającyinformuje, iżadministratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo
Krotoszyn.Administrator wyznaczył InspektoraOchrony Danych Osobowych Pani Agnieszka Sikora,z
którym w sprawach dotyczących przetwarzaniadanych osobowych możnaskontaktować się za
pośrednictwem poczty elektronicznej podadresemiod@rodo.pl lub telefonicznie pod numerem + 48 605
236 634 .28.5. Dane osoboweprzetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z prowadzeniemniniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego
rozstrzygnięciem, jakrównież, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP – w celu
zawarcia umowy wsprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania
postępowania oudzielenie zamówienia i jego archiwizacji.28.10. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje
dotyczącedanych osobowych nie będąpodejmowane w sposób zautomatyzowany.28.11. Osoba, której
dotycząpozyskane w związku z prowadzeniem niniejszegopostępowania dane osobowe, ma prawo:1)
dostępudo swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym wsytuacji, gdy
wykonanieobowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO wymagałoby niewspółmiernie
dużego wysiłkuZamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanieżądania, w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego
postępowania oudzielenie zamówienia publicznego;2) do sprostowana swoich danych osobowych –
zgodnie z art. 16RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia
danych osobowych, októrym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzieleniezamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z PZP oraz niemoże naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 3) do
żądania od Zamawiającego – jakoadministratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o którychmowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania wodniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze środków ochrony prawnej lub wcelu ochrony praw innej osobyfizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesupublicznego UniiEuropejskiej lub państwa członkowskiego; prawo to nie
ogranicza przetwarzaniadanych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego;4)wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
przypadku uznania, iżprzetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych
osobowych, w tym przepisyRODO.28.12. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem
ustawowym określonymwprzepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówieniapublicznego;konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP.28.13. Osobie,
której dane osobowezostały pozyskane przez Zamawiającego w związku zprowadzeniem niniejszego
postępowania oudzielenie zamówienia publicznego nieprzysługuje:1) prawo do usunięcia danych
osobowych, o czymprzesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,2) prawo do przenoszenia danych
osobowych, o którymmowa w art. 20 RODO, określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania danychosobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: S.270.19.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 477642 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U.2021.0.1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu gospodarki łowieckiej na terenie dwóch obwodów łowieckich Ośrodka Hodowli Zwierzyny nadleśnictwa (dalej zwanego również jako OHZ), do wykonania na terenie Nadleśnictwa Krotoszyn w roku 2022.
W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje: organizację polowań, zagospodarowanie obwodów łowieckich, budowę urządzeń łowieckich, dokarmianie zwierzyny, ochronę pól uprawnych i łąk przed szkodami od zwierzyny. Opis czynności zawiera załącznik nr 9 do SWZ.
Organizacja polowań.
W trakcie polowań prowadzący polowanie działając z ramienia Zamawiającego jest upoważniony do bezpośredniego wydawania obsłudze polowania poleceń związanych z wykonywaniem niezbędnych zadań związanych z prawidłową obsługą polowania.
Przed rozpoczęciem polowania do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
 wyposażenie naganiaczy i innych osób obsługujących polowanie z ramienia Wykonawcy w kamizelki ostrzegawcze (w kolorze ustalonym z prowadzącym polowanie) oraz odpowiednią odzież i obuwie ochronne w zależności od panujących warunków atmosferycznych, a także dbałość o ich używanie przez obsługę polowania podczas całego polowania aż do ogłoszenia jego zakończenia;
 zabezpieczenie właściwego wyposażenia apteczki;
 zabezpieczenie innych materiałów niezbędnych do prawidłowej obsługi polowania (haki do transportu tusz ubitej zwierzyny, linki do ściągania zwierzyny itp.);
 punktualne (zgodnie z zaleceniem Przedstawiciela Zamawiającego prowadzącego dane polowanie zbiorowe) zgromadzenie podległych osób (naganiaczy i pomocników) i właściwie ustawienie ich do odprawy, a także odpowiednie rozlokowanie środków transportu; miejscem zbiórki jest Dom Łowiecki w Baszkowie (Baszków 116, 63-760 Zduny); w przypadku ewentualnej zmiany miejsca zbiórki Zamawiający jednoznacznie wskaże w Wykonawcy nowe miejsce zbiórki.
Obsługa polowania pędzonego obejmuje:
 zapewnienie każdego dnia polowania odpowiedniej liczby naganiaczy do wypłaszania zwierzyny w ilości co najmniej 12 osób w tym minimum dwóch osób przygotowanych do patroszenia zwierzyny;
Do obowiązków nagonki należy w szczególności: patroszenie upolowanej zwierzyny zgodnie zachowaniem zasad stosowania bioasekuracji w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa ASF; ściąganie do miejsc załadunku, donoszenie oraz załadunek ubitej zwierzyny na środek transportu, rozładunek na pokocie oraz w punkcie skupu wraz z pomocą przy ważeniu; przygotowanie ogniska w trakcie przerwy śniadaniowej podczas trwania polowania; informowanie prowadzącego polowanie zbiorowe o wszelkich przypadkach odnalezienia podczas poszczególnych pędzeń padłej lub rannej zwierzyny;
 zapewnienie w każdym dniu polowania odpowiedniej liczby psów do wypłaszania zwierzyny w ilości co najmniej 8 szt. Zamawiający wymaga aby to były wcześniej sprawdzone w łowisku psy ras myśliwskich lub ich mieszańce o cechach użytkowych spełniających wymogi dla psów używanych podczas polowań zbiorowych na zwierzynę grubą. O ilości psów w danym dniu polowania decyduje zlecający; Wykonawca jest zobowiązany do posiadania minimum jednego dodatkowego psa, który będzie psem zapasowym do wykorzystania w sytuacji zranienia lub zagubienia się innego psa biorącego udział w polowaniu;
Wskazane jest zaopatrzenie psów w jaskrawe elementy ułatwiające ich rozpoznanie w czasie polowania.
 zapewnienie w każdym dniu polowania środka transportu do przewożenia upolowanej zwierzyny wyposażonego w karawan umożliwiający podwieszania upolowanej zwierzyny. Środek transportu musi posiadać aktualny przegląd techniczny, ubezpieczenie OC i NW. Używany karawan powinien być zaopatrzony w pojemnik na narogi, pojemnik na wodę do mycia rąk oraz dostosowany do zasad bioasekuracji w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa ASF
 zapewnienie w trakcie polowania środków transportu dla myśliwych i naganiaczy.
 przygotowanie miejsca pokotu (dostarczenie i ułożenie gałęzi świerkowych, rozpalenie ogniska oraz pochodni, ułożenie pokotu wg wskazań prowadzącego polowanie, zabezpieczenie ubitej zwierzyny przed uszkodzeniami powodowanymi przez psy.
Nie później niż 2 dni przed terminem polowania wykonawca otrzyma pisemne zlecenie, w którym będą określone ilości i zakresy prac. Za zgodą stron termin przesłania zlecenia może ulec skróceniu.
Zagospodarowanie obwodów łowieckich
W ramach zagospodarowania obwodów łowieckich Wykonawca zapewni: uprawę poletek łowieckich poprzez ręczny siew i zbiór płodów, mechaniczną orkę, bronowanie, kultywatorowanie, wysiew nasion i nawozów przy użyciu siewnika. Material siewny zapewni Zamawiajacy, mechaniczne wyoranie ścieżek podchodowych,
Budowa i naprawa urządzeń łowieckich
W ramach tych zadań Wykonawca zapewni:
 budowę urządzeń łowieckich. Materiał do budowy ambon, zwyżek i lizawek zapewni Zamawiający.
 transport materiału przeznaczonego do budowy urządzeń łowieckich oraz transport tych urządzeń do określonego przez leśniczego miejsca w łowisku wykonany ciągnikiem,
 naprawę tych urządzeń z materiału nadleśnictwa zgodnie z zaleceniami leśniczego,
 rozbiórkę urządzeń łowieckich przeznaczonych do likwidacji.
Dokarmianie zwierzyny
W ramach tych zadań Wykonawca zapewni:
 dokarmianie zwierzyny polegające na wykładaniu karmy np. kukurydzy, buraków, kiszonki czy lizawek solnych w określonych przez leśniczego miejscach - materiał nadleśnictwa
 transport karmy np. kukurydzy, buraków, kiszonki czy lizawek solnych do określonych przez leśniczego miejsc wykonany ciągnikiem- materiał nadleśnictwa
 przygotowanie łowiska do polowań polegające na wykonaniu wizur, usuwaniu przeszkadzających gałęzi i krzewów, itp.
Ochrona pól uprawnych i łąk przed szkodami od zwierzyny.
 zabezpieczenie pól przed szkodami polegać będzie na wykonaniu grodzeń i pastuchów oraz na wykładaniu środków odstraszających ( materiał nadleśnictwa).
 wysiew i przyoranie ziarna kukurydzy na pasach zaporowych. Materiał siewny zapewni Zamawiający.
 Wykonawca zapewni pilnowanie pól w celu ograniczenia szkód wyrządzanych przez zwierzynę.
Szczegółowy określenie ilości godzin do wykonania zawiera załącznik nr 8 do SWZ. Określenie ilości godzin ma charakter szacunkowy. Faktyczna ilość godzin może być mniejsza lub większa, co nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami etyki i zwyczajów łowieckich oraz z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z: 1) ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U.2021.0.1275 z późn. zm.), 2) ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), 3) ustawą z dnia 13 października1995 r. Prawo łowieckie (tekst jedn. Dz.U.2020.1683 z późn. zm), 4) Instrukcją bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej” - wprowadzona zarządzeniem Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2012 r., 5) Instrukcją ochrony przeciwpożarowej lasu” - wprowadzona zarządzeniem Nr 81 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 grudnia 2019 r., 6) wytycznymi specyfikacji warunków zamówienia 7) wskazaniami Zamawiającego ustalanymi w trakcie wykonywania zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad bioasekuracji przy patroszeniu tusz, utylizacji patrochów oraz transporcie tusz, opisanych z załączniku nr 10 do SIWZ.
4. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (nomenklatura CPV)
77200000-2 Usługi leśnictwa
77600000-6 Usługi myśliwskie .
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Opis zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP został zawarty w rozdziale IV SWZ (Opis przedmiotu zamówienia).

4.2.6.) Główny kod CPV: 77200000-2 - Usługi leśnictwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77600000-6 - Usługi myśliwskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

7. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.
Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 1 pkt. 1.12 stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Opis zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP został zawarty w rozdziale IV SWZ (Opis przedmiotu zamówienia).
6.1 Zamówienia, o których mowa w pkt 6 będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakresem rzeczowym usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 6 objęte będą prace z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu gospodarki łowieckiej i obejmujące jednocześnie czynności wskazane rodzajowo w załączniku nr 8-9 do SWZ, które wynikają z planów urządzenia lasu obowiązujących na obszarze administracyjnym Nadleśnictwa Krotoszyn bądź które w związku z zagwarantowaniem prawidłowej gospodarki leśnej stały się konieczne do wykonania w następstwie lub w związku ze zdarzeniami przyrodniczymi, klimatycznymi lub atmosferycznymi.
6.2 Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 6 nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60%;
2) Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – waga kryterium 40%.

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 60%
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60%
cena oferty ocenianej brutto *
*spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa (łączna) brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – waga kryterium 40%. Kryterium Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia obejmuje „Zapewnienie własnego transportu dla myśliwych i naganiaczy przy użyciu samochodów terenowych (z napędem na cztery koła) umożliwiających transport min. 15 myśliwych i naganiaczy w trakcie jednego polowania.
Wykonawca zamieści informację o przyjęciu na siebie zobowiązania umownego do samodzielnej realizacji kluczowych części zamówienia w Ofercie (załącznik nr 1 do SIWZ). Brak wskazania w Ofercie przyjęcia przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie uznawane jako nieprzyjęcie takiego zobowiązania, a Oferta Wykonawcy uzyska 0 pkt w ramach niniejszego kryterium oceny ofert. Oferta Wykonawcy, który zaciągnie takie zobowiązanie otrzyma 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia obejmuje „Zapewnienie własnego transportu dla myśliwych i naganiaczy przy użyciu samochodów terenowych (z napędem na cztery koła) umożliwiających transport min. 15 myśliwych i naganiaczy w trakcie jednego polowania.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) w zakresie doświadczenia , zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował lub realizuje na podstawie jednej lub większej ilości umów, co najmniej 1 usługę polegającą na wykonywaniu prac z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu gospodarki łowieckiej, na kwotę nie mniejszą niż 340.000,00 zł brutto;
b) Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
1) co najmniej 1 szt. ciągników rolniczych o mocy nie mniejszej niż 40 KM.
2) co najmniej 1 szt. agregatu uprawowego,
3) co najmniej 1 szt. siewnika rolniczego,
4) co najmniej 1 szt. rozsiewacza do nawozów,
5) co najmniej 1 szt. pługa rolniczego.
c)warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia.
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 10 pkt 4 Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ilości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane; wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 5 do SWZ;
2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami -Załącznik nr 6 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 6000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100 złotych);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku: PKO BP S.A. o/Kalisz nr rachunku 59 1020 2212 0000 5602 0349 4168 „Wadium – „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki łowieckiej w Nadleśnictwie Krotoszyn w 2022r.”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania: 1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p. 2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium; 3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania; 6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krotoszyn 7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian oraz warunki ich wprowadzenia określa załącznik nr 4 - umowa

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-15 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.