eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piotrków Trybunalski › Świadczenie usług zarządzania projektemOgłoszenie z dnia 2022-08-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług zarządzania projektem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZWIĄZEK POWIATÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366763734

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Henryka Sienkiewicza 16A

1.5.2.) Miejscowość: Piotrków Trybunalski

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zpwl.powiat-piotrkowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zpwl.bip.net.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

geodezja i kartografia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług zarządzania projektem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-907e6d57-19ab-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303784

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.zpwl.bip.net.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: za pośrednictwem aplikacji miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej
a) Składanie ofert następuje za pośrednictwem aplikacji miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal
b) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (nie dotyczy oferty z wymaganymi załącznikami), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@zpwl.powiat-piotrkowski.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: b) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (nie dotyczy oferty z wymaganymi załącznikami), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@zpwl.powiat-piotrkowski.pl
c) Zamawiający informuje, iż przekazywanie dokumentów o których mowa w treści § 3 ust. 1 Rozporządzenia ws. komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
(za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji)).
d) Przekazywanie dokumentów innych niż wskazane w w/w Rozporządzeniu może nastąpić
w sposób określony w akapicie powyżej SWZ lub za pośrednictwem e-mail: zamowienia@zpwl.powiat-piotrkowski.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i złożona w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej (opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), zgodnie z treścią zawartą we wzorze formularza oferty

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPWŁ.272.3.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług zarządzania projektem dla inwestycji pn.:
1. Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi.
2. Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktu-ry informacji przestrzennej.
3. Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych.
Szczegółowy zakres zamówienia określa załącznik nr 5 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85312320-8 - Usługi doradztwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2026-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą
łączną liczbę punktów w kryteriach przyjętych w niniejszym postępowaniu.Jeżeli nie będzie można
wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans
ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę z najniższą ceną, a
jeżeli zostaną złożone oferty o takie samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych
nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika projektu

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie Koordynatora prac geodezyjnych

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie Koordynatora finansowego

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ust. 2 pkt 4) ustawy w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 1 usługę obejmującą zarządzanie projektem w zakresie:
• Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków [EGiB] – kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków prowadzona w trybie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021 poz. 1990 ze zm.),
• Dostawa bazy danych GESUT (geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu), Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu - Dz.U. 2021 poz. 1374,
• BDOT500 (Baza danych obiektów topograficznych) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej - Dz.U. 2021 poz. 1385
• Wykonanie cyfrowej archiwizacji – skanowania i digitalizacji dokumentów geodezyjno - kartograficznych zgromadzonych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) oraz utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemu ewidencji prac geodezyjnych i kartograficznych.
dla min. 9 Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) o wartości podpisanych umów co najmniej 40 mln PLN (brutto), w zakresie branżowym obejmującym:
• Kierownika Projektu,
• Koordynator finansowy
• Koordynatora prac geodezyjnych.
2) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje 3 osobami zdolnymi do realizacji zamówienia:
1) Kierownik projektu:
1. posiada wykształcenie wyższe,
2. posiada wiedzę w zakresie stosowania przepisów i wytycznych dotyczących realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych.
3. posiada następujące doświadczenie:
a) w okresie 6 lat przed upływem terminu składnia ofert, przez okres co najmniej 24 miesięcy, pełnił co najmniej funkcję menadżera projektu lub funkcję równoważną (przez co rozumie się funkcję, w ramach której wykonywał obowiązki związane z zarządzaniem projektem oraz pracą zespołu projektowego), w ramach co najmniej 2 projektów współfinansowanych ze środków publicznych, o wartości co najmniej 20 mln zł każdy,
b) w okresie 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, był zaangażowany na podstawie umowy o pracę/umowy cywilno – prawnej w realizację co najmniej 5 projektów finansowanych ze środków publicznych przez co najmniej 12 miesięcy w każdym z projektów, każdy dla instytucji publicznej oraz co najmniej 2 projektów o wartości co najmniej 20 mln zł i okresie realizacji co najmniej 24 miesiące.
 określone w pkt. a) oraz b) projekty zostały zakończone, przez co rozumie się zatwierdzenie wniosku o płatność końcową lub raportu końcowego.
 warunki doświadczenia osoby oddelegowanej do realizacji zamówienia opisane w punktach a) i b) sumują się. Oznacza to, że Wykonawca w celu spełnienia warunku doświadczenia opisanego w punkcie b) może wykazać to samo doświadczenie które przedstawi Zamawiającemu w celu spełnienia warunku opisanego w punkcie a), jeżeli spełnia łącznie wymagania określone zarówno w pkt. a) jaki b) powyżej.

2) Koordynator finansowy:
1. posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne,
2. posiada wiedzę i min. 5 letnie doświadczenie w dziedzinie rozliczania projektów finansowanych ze środków funduszy publicznych, w tym:
a) w okresie 5 lat przed upływem terminu składnia ofert, przez okres, co najmniej 24 miesięcy, pełnił funkcję specjalisty ds. obsługi finansowej lub koordynatora finansowego projektu współfinansowanego ze środków publicznych lub funkcję równoważną (przez co rozumie się funkcję, w ramach której wykonywał obowiązki związane z rozliczaniem projektu współfinansowanego ze środków publicznych),
b) w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, rozliczył (złożył wniosek o płatność końcową lub raport końcowy, który został zaakceptowany) co najmniej 4 projektów finansowanych ze środków publicznych w tym co najmniej 1 dla instytucji publicznej o wartości min. 20 mln. i okresie realizacji co najmniej 24 miesiące.
3) Koordynatora prac geodezyjnych:
1. Wykształcenie wyższe geodezyjne,
2. uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii co najmniej w zakresie art. 43 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2101) (dalej: „ustawa PGK”) lub odpowiadające im ważne uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2018.2272 t.j.);
3. co najmniej 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika prac geodezyjnych co najmniej w zakresie art. 43 pkt. 1 i 2 ustawy PGK;
4. Posiadanie doświadczenia w wykonywaniu modernizacji ewidencji gruntów, budynków i lokali;
5. Wiedza w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej: „PZGiK”) oraz działania ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (dalej: „ODGiK”);
6. Kompleksowa i wszechstronna znajomość ustawy PGK, Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1472), rozporządzeń wykonawczych do tych ustawy oraz pozostałych norm prawnych regulujących działanie PZGiK i ODGiK;
7. Doświadczenie w zakresie obowiązków związanych z pracą zespołu projektowego dotyczącego projektu współfinansowanego ze środków publicznych, w tym funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o wartości co najmniej 30 mln zł,
8. Doświadczenie w zakresie kontroli, weryfikacji, administrowania, bieżącej aktualizacji baz danych – o których mowa w następujących punktacji ustawy PGK:
a) art.4 ust. 1a pkt 2 ewidencji gruntów i budynków (dalej: „EGiB”),
b) art. 4 ust. 1a pkt 3 geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (dalej: „GESUT”),
c) art. 4 ust. 1a pkt 7rejestru cen i wartości nieruchomości (dalej: „RCiWN”),
d) art. 4 ust. 1a pkt 10 bazy danych szczegółowej osnowy geodezyjnej (dalej „BDSOG”),
e) art. 4 ust. 1a pkt 12 bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000 (dalej: „BDOT500”),
f) art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2 mapa ewidencyjna (dalej: „ME”) i mapa zasadnicza (dalej: „MZ”) jako standardowe opracowania kartograficzne tworzone na podstawie bazy danych wymienionych powyżej,
Poprzez uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii Zamawiający rozumie uprawnienia zawodowe, o których mowa w ustawie PGK oraz w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 7.02.2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografji (Dz. U. z 2014 r., poz. 176) lub odpowiadające im ważne uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2018.2272 t.j. ).
Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia wyżej wskazanych funkcji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; Ww oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia (w tym nazwa i zakres uprawnień), zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
2) wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu i zakresu oraz załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane należycie;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym celu Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, przedłożą wraz z ofertą:

1) stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z Rozdziałem XV SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
UWAGA: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę
2) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (Rozdział XV pkt 2 ppkt 1 SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
a) Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie.
3) oświadczenie, z którego wynika, które roboty, usługi lub dostawy wykonają poszczególni wykonawcy, w sytuacji określonej w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy.

5. Zasady rozliczania prac pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, zwanymi dalej Konsorcjum*, w tym zasady wystawiania faktur na rzecz Zamawiającego, należy określić w umowie regulującej współpracę tych Wykonawców, przy czym:
1) Zamawiający zaleca, aby podmiotem uprawnionym do wystawiania faktur na rzecz Zamawiającego, przyjmowania płatności i dokonywania rozliczeń był Lider/Pełnomocnik Konsorcjum**,
2) Za
mawiający dopuszcza, aby faktury na rzecz Zamawiającego, były wystawiane przez poszczególnych członków Konsorcjum, pod warunkiem, że umowa Konsorcjum będzie zawierać odpowiednie zapisy w tym zakresie i wskazywać zakres prac wykonywanych przez poszczególnych członków Konsorcjum.
6. W przypadku, gdy umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia, nie będzie zawierała zasad rozliczania prac pomiędzy tymi Wykonawcami, w tym zasad wystawiania faktur na rzecz Zamawiającego, Zamawiający przyjmie, że jedynym Wykonawcą uprawnionym do wystawiania faktur będzie lider/pełnomocnik konsorcjum.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy określa załącznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu. Forma i sposób złożenia zostały opisane w SWZ oraz w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Instrukcji Użytkownika Systemu miniPortal ePUAP, dostępnych na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/, oraz Regulaminie ePUAP,

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-19 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.