eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi 安idnica › "Doposa瞠nie Szko造 Podstawowej nr 6 w 安idnicy w ramach programu "Laboratoria Przysz這軼i"Og這szenie z dnia 2022-08-12


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o wyniku post瘼owania
Dostawy
„Doposa瞠nie Szko造 Podstawowej nr 6 w 安idnicy w ramach programu „Laboratoria Przysz這軼i”

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: SZKOx PODSTAWOWA NR 6 IM. TYSI。LECIA PA垶TWA POLSKIEGO W 名IDNICY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000690720

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: 58-100

1.5.2.) Miejscowo嗆: 安idnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-100

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: dolno郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wa豚rzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 748520585

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretaria-wodna@sp6.swidnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.sp6swidnica.edupage.org

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania:

https://umswidnica.eb2b.com.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - organ w豉dzy publicznej - organ administracji rz康owej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

„Doposa瞠nie Szko造 Podstawowej nr 6 w 安idnicy w ramach programu „Laboratoria Przysz這軼i”

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-49fc1dd2-fc2d-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00303698

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-08-12

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00047111/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.1 Doposa瞠nie Szko造 Podstawowej nr 6 w 安idnicy w ramach programu „Laboratoria Przysz這軼i

2.11.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zam闚ienie/umowa ramowa by這 poprzedzone og這szeniem o zam闚ieniu/og這szeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00238155/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Numer referencyjny: P-4/VII/22/SP6

4.2.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.3.) Warto嗆 zam闚ienia: 189268,29 PLN

4.4.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest „Doposa瞠nie Szko造 Podstawowej Nr 6 w 安idnicy w ramach programu „Laboratoria Przysz這軼i”.”
2. Szczeg馧owy Opis Przedmiotu Zam闚ienia zawiera Za陰cznik nr 5 do SWZ.
3. Zamawiaj帷y nie dokonuje podzia逝 zam闚ienia oraz nie dopuszcza sk豉dania ofert cz窷ciowych. Wykonawca sk豉da jedn ofert na realizacj przedmiotu zam闚ienia.
4. Przedmiot zam闚ienia obejmuje dostaw fabrycznie nowego sprz皻u i wyposa瞠nia edukacyjnego oraz fabrycznie nowego sprz皻u, wyposa瞠nia i materia堯w eksploatacyjnych do nauki dla uczni闚 Szko造 Podstawowej Nr 6 im. Tysi帷lecia Pa雟twa Polskiego przy ul. Wodnej 5-7 w 安idnicy. Oferowany przez Wykonawc sprz皻 i pomoce dydaktyczne powinny by produktami wysokiej, jako軼i, musz by fabrycznie nowe, nieu篡wane i wolne od wad materia這wych i prawnych oraz musz spe軟ia minimalne wymagania w zakresie parametr闚 technicznych i jako軼iowych okre郵onych w opisie przedmiotu zam闚ienia – za陰cznik nr 5 do SWZ.
5. Oferowany sprz皻 i pomoce dydaktyczne musz pochodzi z oficjalnego kana逝 dystrybucji zgodnie z wymaganiami producent闚.
6. Szczeg馧owe wymagania dotycz帷e warunk闚 realizacji przedmiotu zam闚ienia zawieraj projektowane postanowienia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i tej umowy stanowi帷ej za陰cznik nr 4 do SWZ.
7. Oferowany sprz皻 i pomoce dydaktyczne musz pochodzi z oficjalnego kana逝 dystrybucji zgodnie z wymaganiami producent闚.
8. Wykonawca zobowi您uje si do wykonania przedmiotu zam闚ienia z nale篡t staranno軼i, zgodnie z obowi您uj帷ymi normami i przepisami prawa, zasadami wsp馧czesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji dostawy.
9. Wraz z ka盥ym egzemplarzem sprz皻u i pomocy dydaktycznych Wykonawca dostarczy:
9.1. instrukcje u篡wania w j瞛yku polskim lub z t逝maczeniem na j. polski (niekoniecznie papierowe),
9.2. no郾iki, na kt鏎ych utrwalono oprogramowanie, (je瞠li dotyczy),
9.3. licencje do oprogramowania - je郵i s wymagane.
10. Po dostarczeniu do siedziby Zamawiaj帷ego, sprz皻 i pomoce dydaktyczne powinny by gotowe do poprawnej, bezawaryjnej pracy w zakresie wszystkich sk豉dowych element闚 i funkcji, zgodnie z opisem tych element闚. Niedopuszczalne jest, aby dla zapewnienia prawid這wej pracy sprz皻u i pomocy dydaktycznych konieczne by這 instalowanie dodatkowych element闚 (urz康ze), oprogramowania, w p騧niejszym czasie, szczeg鏊nie za dodatkow op豉t (nie dotyczy materia堯w zu篡walnych).
11. Wykonawca jest zobowi您any dostarczy przedmiot zam闚ienia, na w豉sny koszt i ryzyko oraz dokona jego wniesienia, roz豉dunku oraz monta簑 w budynku szko造. Zamawiaj帷y nie ponosi 瘸dnych dodatkowych koszt闚 dostawy, w tym przejazdu, dojazdu ewentualnych nocleg闚, itp. os鏏 odpowiedzialnych za instalacj lub uruchomienie przedmiotu dostawy.
12. Dostarczone urz康zenia i meble musz zosta z這穎ne, zamontowane, zainstalowane i uruchomione we wskazanych przez Zamawiaj帷ego pomieszczeniach/salach lekcyjnych.
13. Wymienione w opisie produkty musz by fabrycznie nowe, nieu篡wane, posiada karty gwarancyjne i instrukcj obs逝gi w j瞛yku polskim oraz musz by wolne od obci捫e prawami os鏏 trzecich.
14. Dostarczony sprz皻 musi zawiera wszystkie elementy niezb璠ne do funkcjonowania, uruchomienia i monta簑, ponadto elementy w ramach zestaw闚 musz by ze sob kompatybilne. Oprogramowanie musi mie mo磧iwo嗆 darmowych aktualizacji i poprawek bezpiecze雟twa. Dostarczone wyposa瞠nie musi by zgodne z obowi您uj帷ymi normami i posiada wymagane atesty, certyfikaty, w tym certyfikaty dopuszczaj帷e do u篡tku w jednostkach o鈍iatowych, aprobaty techniczne, deklaracje zgodno軼i, 鈍iadectwa bezpiecze雟twa, homologacje, licencje, itp.
15. Wymagane jest, aby Wykonawca dokonuj帷 instalacji/pod陰czenia sprz皻u elektronicznego b璠帷ego przedmiotem zam闚ienia, zachowa wszelk staranno嗆 chowaj帷 i zabezpieczaj帷 przewody, kable itp., zgodnie z zasadami BHP.
16. Dostarczony sprz皻 i pomoce dydaktyczne musz by dostosowane do u篡tkowania z wykorzystaniem napi璚ia sieciowego w Polsce (je瞠li dotyczy).
17. W zakres uruchomienia wchodzi:
17.1. wypakowanie sprz皻u z karton闚, usuni璚ie przez Wykonawc powsta造ch odpad闚 przy uruchomieniu, rozstawienie we wskazanym miejscu oraz pod陰czenie urz康ze peryferyjnych;
17.2. pod陰czenie do sieci energetycznej oraz logicznej;
17.3. uruchomienie urz康ze, zainstalowanie wymaganego oprogramowania: system operacyjny, pakiet biurowy, oprogramowanie oraz innych program闚, zainstalowanie wymaganych sterownik闚; nale篡 r闚nie, je瞠li b璠zie to wymagane dokona aktywacji program闚, dane do rejestracji program闚 zostan podane przez Zamawiaj帷ego;
17.4. wykonanie podstawowych test闚 sprz皻owych (pami耩, dysk procesor);
17.5. przekazanie hase oraz danych rejestracyjnych do zainstalowanych program闚, no郾ik闚, licencji, instrukcji Zamawiaj帷emu.
18. Wykonawca zobowi您any jest do przeprowadzenia, dla os鏏 wskazanych przez Zamawiaj帷ego, instrukta簑/szkolenia w zakresie korzystania z przedmiotu zam闚ienia.
19. Je瞠li w SWZ b康 w za陰cznikach do SWZ zosta造 wskazane jakiekolwiek nazwy producenta, nazwy w豉sne, znaki towarowe, patenty, normy czy pochodzenie (materia堯w lub urz康ze), nale篡 przyj望, 瞠 Zamawiaj帷y zawsze dopuszcza rozwi您anie r闚nowa積e. Celem niniejszego post瘼owania jest osi庵ni璚ie okre郵onej w SWZ jako軼i i funkcjonalno軼i, a nie nabycie materia堯w lub urz康ze konkretnej marki lub producenta. Z tych wzgl璠闚 Zamawiaj帷y do這篡 nale篡tej staranno軼i, aby przedmiot zam闚ienia nie zosta opisany przez wskazanie znak闚 towarowych, patent闚 lub pochodzenia, 廝鏚豉 lub szczeg鏊nego procesu, kt鏎e mog造by doprowadzi do uprzywilejowania lub wyeliminowania niekt鏎ych wykonawc闚 lub produkt闚. Je瞠li, pomimo tego, oka瞠 si w jakimkolwiek miejscu SWZ oraz w za陰cznikach do SWZ wyst瘼uj takie wskazania, nie nale篡 ich traktowa jako wymaga odnosz帷ych si do przedmiotu zam闚ienia, a nale篡 je rozpatrywa wy陰cznie w kategoriach wskaza o charakterze informacyjnym (nie wi捫帷ych dla wykonawc闚). Z tych wzgl璠闚 oferta, kt鏎a nie b璠zie odpowiada豉 tym wskazaniom nie b璠zie uznawana za niezgodn z tre軼i SWZ i nie zostanie z tych powod闚 odrzucona. Ci篹ar udowodnienia, 瞠 materia jest r闚nowa積y spoczywa na Wykonawcy.
20. Na przedmiot zam闚ienia Wykonawca udzieli minimalnej gwarancji to窺amej z gwarancj producenta wskazan w Szczeg馧owym Opisie Przedmiotu Zam闚ienia – Za陰cznik Nr 5 do SWZ. Wykonawca mo瞠 przed逝篡 Zamawiaj帷emu gwarancj producenta o 12 miesi璚y, za przed逝瞠nie gwarancji Wykonawca otrzyma punkty w kryterium oceny ofert.
21. Przekazanie przedmiotu dostawy zostanie dokonane na protokole zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie strony potwierdzaj帷ym kompletno嗆 dostawy zgodnie z zam闚ieniem. Podpisanie protoko逝 i odbi鏎 sprz皻u w ramach dostawy nie pozbawia Zamawiaj帷ego prawa do zg豉szania reklamacji z tytu逝 jego jako軼i. Zamawiaj帷y ma prawo do sk豉dania reklamacji dotycz帷ych jako軼i dostarczonych przedmiot闚 umowy za pomoc pism, faksu lub poczty elektronicznej, kt鏎e to formy s wi捫帷e dla Wykonawcy.
22. W przypadku otrzymania przedmiotu zam闚ienia z貫j jako軼i oraz w razie ujawnienia wad po odbiorze, Wykonawca na sw鎩 koszt dokona jego wymiany na nowy lub dokona usuni璚ia wad w terminie, do 14 dni roboczych od chwili zg這szenia. W闚czas za dat odbioru ustala si dat odbioru przedmiotu zam闚ienia bez wad.
VII. TERMIN WYKONANIA ZAM紟IENIA
Zamawiaj帷y wymaga realizacji zam闚ienia w terminie: od dnia podpisania umowy do 19.08.2022 r.

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39162110-9 - Sprz皻 dydaktyczny

31710000-6 - Sprz皻 elektroniczny

30232100-5 - Drukarki iplotery

38651000-3 - Aparaty fotograficzne

38651600-9 - Kamery cyfrowe

32341000-5 - Mikrofony

30213100-6 - Komputery przeno郾e

42661000-7 - Urz康zenia do lutowania na mi瘯ko ina twardo

32330000-5 - Aparatura do nagrywania ipowielania d德i瘯u iobrazu wideo

32340000-8 - Mikrofony ig這郾iki

32351000-8 - Akcesoria do sprz皻u d德i瘯owego iwideo

38650000-6 - Sprz皻 fotograficzny

39100000-3 - Meble

39112000-0 - Krzes豉

32322000-6 - Urz康zenia multimedialne

19730000-2 - W堯kna sztuczne

80000000-4 - Us逝gi edukacyjne iszkoleniowe

48900000-7 - R騜ne pakiety oprogramowania isystemy komputerowe

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 4

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 225382,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 225382,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 225382,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

7.2.) Wielko嗆 przedsi瑿iorstwa wykonawcy: Ma造 przedsi瑿iorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: Multimy Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 520134761

7.3.3) Ulica: Przemys這wa 24

7.3.4) Miejscowo嗆: P這ck

7.3.5) Kod pocztowy: 09-400

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-02

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 225382,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej:

do 2022-08-19

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.