eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi 安idnica › "Doposa瞠nie Szko造 Podstawowej nr 6 w 安idnicy w ramach programu "Laboratoria Przysz這軼i"Og這szenie z dnia 2022-07-05


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
„Doposa瞠nie Szko造 Podstawowej nr 6 w 安idnicy w ramach programu „Laboratoria Przysz這軼i”

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: SZKOx PODSTAWOWA NR 6 IM. TYSI。LECIA PA垶TWA POLSKIEGO W 名IDNICY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000690720

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: 58-100

1.5.2.) Miejscowo嗆: 安idnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-100

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: dolno郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wa豚rzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 748520585

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretaria-wodna@sp6.swidnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.sp6swidnica.edupage.org

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - organ w豉dzy publicznej - organ administracji rz康owej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

„Doposa瞠nie Szko造 Podstawowej nr 6 w 安idnicy w ramach programu „Laboratoria Przysz這軼i”

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-49fc1dd2-fc2d-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00238155

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-07-05

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00047111/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.1 Doposa瞠nie Szko造 Podstawowej nr 6 w 安idnicy w ramach programu „Laboratoria Przysz這軼i

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://umswidnica.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umswidnica.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Post瘼owanie prowadzone jest w j瞛yku polskim przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej za po鈔ednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://umswidnica.eb2b.com.pl/. Korzystanie z Platformy przez Wykonawc jest bezp豉tne.
2. Komunikacja mi璠zy zamawiaj帷ym a wykonawcami odbywa si wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ustawy, za po鈔ednictwem elektronicznej platformy zakupowej (dalej: „Platforma”) pod adresem: https://umswidnica.eb2b.com.pl/, kt鏎a spe軟ia wymagania opisane w art. 64 ustawy.
3. Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego, musi posiada konto na Platformie Zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie Zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezp豉tne.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej okre郵a Regulamin Platformy Zakupowej (dost瘼ny pod adresem internetowym https://umswidnica.eb2b.com.pl/). Wykonawca przyst瘼uj帷 do post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego tj. bezp豉tnie rejestruj帷 si lub loguj帷 (w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy, okre郵one w Regulaminie oraz uznaje go za wi捫帷y.
5. Instrukcja korzystania z Platformy:
1) w zak豉dce „Post瘼owania”, dalej „Lista post瘼owa otwartych” wykonawca wybiera niniejsze post瘼owanie oraz korzystaj帷 z polecenia „Zg這 si do udzia逝 w post瘼owaniu” przechodzi odpowiednio do Formularza rejestracyjnego – w przypadku, kiedy wykonawca nie posiada konta na Platformie, lub panelu logowania u篡tkownika do Systemu w przypadku posiadania konta na Platformie;
2) po wype軟ieniu formularza rejestracyjnego wykonawca otrzymuje wiadomo嗆 elektroniczn (e-mail) informuj帷, 瞠 mo瞠 dokona pierwszego logowania do Platformy. Rejestracja nowego konta podlega weryfikacji i akceptacji Operatora, kt鏎a mo瞠 potrwa do 24h (8h roboczych).
3) zg這szenie do post瘼owania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy. Po wprowadzeniu danych u篡tkownika tj. adresu e-mail oraz has豉 zg這szenie jest automatycznie akceptowane przez Platform;
4) w zak豉dce „Za陰czniki organizatora” przedmiotowego post瘼owania dost瘼na jest dokumentacja post瘼owania (SWZ oraz pozosta貫 dokumenty). Pobranie dokumentu nast瘼uje po klikni璚iu na wybrany za陰cznik i wci郾i璚iu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich za陰cznik闚 jednocze郾ie nale篡 wybra polecenie „Pobierz paczk”, a nast瘼nie „Pobierz wszystkie za陰czniki organizatora”.
5) Zaleca si, aby Wykonawca na bie膨co 郵edzi (sugerujemy codziennie) zmiany jakich w trakcie post瘼owania mo瞠 dokona Zamawiaj帷y. Zalecenie dotyczy r闚nie informacji jakie Zamawiaj帷y kieruje do Wykonawc闚 po zako鎍zeniu sk豉dania ofert.
6. Zalecenia Zamawiaj帷ego odno郾ie podpisu elektronicznego:
a) odno郾ie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
- dla dokument闚 w formacie „pdf” zaleca si podpis w formatem PAdES,
- dokumenty w formacie innym ni „pdf” zaleca si podpisywa formatem XAdES.
b) odno郾ie podpisu osobistego:
- dla dokument闚 w formacie „pdf” lub „xml” zaleca si podpis wewn皻rzny (otoczony),
- dokumenty w formacie innym ni „pdf” zaleca si podpisywa podpisem zewn皻rznym lub otaczaj帷ym.
c) odno郾ie podpisu zaufanego:
- wielko嗆 dokument闚 nie mo瞠 przekracza 10 MB, dost瘼ny format podpisu „xml”.
7. Niezb璠ne wymagania sprz皻owo-aplikacyjne umo磧iwiaj帷e prac na Platformie:
1) sta造 dost瘼 do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej ni 4/1 mb/s,
2) komputer klasy PC lub lub Mac, o nast瘼uj帷ej konfiguracji: pami耩 RAM min. 8 GB, procesor dwurdzeniowy o taktowaniu min. 2,4 GHz, jeden z system闚 operacyjnych: MS Windows, Mac OS, Linux, z aktualnym wsparciem technicznym producenta,
3) zainstalowana dowolna przegl康arka internetowa, w najnowszej wersji: Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera,
4) w陰czona obs逝ga JavaScript,
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obs逝guj帷y pliki w formacie „pdf”.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urz璠owy Unii Europejskiej PL)
informuj, 瞠:
Administratorem Pani/Pana osobowych jest Szko豉 Podstawowa nr 6 Nr z siedzib w .安idnicy ul. Wodna 5-7 , ul. Jod這wa 21 tel: 74 8520585 , mail: sekretariat-wodna@sp6.swidnica.pl
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mo磧iwy jest pod numerem tel. nr 609 010 402 lub adresem email : krzysztof.olejniczak@comars.pl
Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c og鏊nego rozporz康zenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zada ustawowych, okre郵onych w Ustawie – Prawo o鈍iatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie o鈍iaty z dnia 7 wrze郾ia 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zada dydaktycznych, opieku鎍zych i wychowawczych w plac闚ce.
Pana/Pani/ ucznia dane osobowe przechowywane b璠 przez okresy zakre郵one
w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
Posiada Pan/Pani prawo do: 膨dania od administratora dost瘼u do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuni璚ia lub ograniczenia przetwarzania.
Przys逝guje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urz璠u Ochrony Danych.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowi您kowe ze wzgl璠u na przepisy prawa o鈍iatowego j/w.
Szko豉 Podstawowa Nr 6 z siedzib w 安idnicy ul. Wodna 5-7 , Jod這wa 21 nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w formie profilowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: P-4/VII/22/SP6

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.5.) Warto嗆 zam闚ienia: 189268,29 PLN

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest „Doposa瞠nie Szko造 Podstawowej Nr 6 w 安idnicy w ramach programu „Laboratoria Przysz這軼i”.”
2. Szczeg馧owy Opis Przedmiotu Zam闚ienia zawiera Za陰cznik nr 5 do SWZ.
3. Zamawiaj帷y nie dokonuje podzia逝 zam闚ienia oraz nie dopuszcza sk豉dania ofert cz窷ciowych. Wykonawca sk豉da jedn ofert na realizacj przedmiotu zam闚ienia.
4. Przedmiot zam闚ienia obejmuje dostaw fabrycznie nowego sprz皻u i wyposa瞠nia edukacyjnego oraz fabrycznie nowego sprz皻u, wyposa瞠nia i materia堯w eksploatacyjnych do nauki dla uczni闚 Szko造 Podstawowej Nr 6 im. Tysi帷lecia Pa雟twa Polskiego przy ul. Wodnej 5-7 w 安idnicy. Oferowany przez Wykonawc sprz皻 i pomoce dydaktyczne powinny by produktami wysokiej, jako軼i, musz by fabrycznie nowe, nieu篡wane i wolne od wad materia這wych i prawnych oraz musz spe軟ia minimalne wymagania w zakresie parametr闚 technicznych i jako軼iowych okre郵onych w opisie przedmiotu zam闚ienia – za陰cznik nr 5 do SWZ.
5. Oferowany sprz皻 i pomoce dydaktyczne musz pochodzi z oficjalnego kana逝 dystrybucji zgodnie z wymaganiami producent闚.
6. Szczeg馧owe wymagania dotycz帷e warunk闚 realizacji przedmiotu zam闚ienia zawieraj projektowane postanowienia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i tej umowy stanowi帷ej za陰cznik nr 4 do SWZ.
7. Oferowany sprz皻 i pomoce dydaktyczne musz pochodzi z oficjalnego kana逝 dystrybucji zgodnie z wymaganiami producent闚.
8. Wykonawca zobowi您uje si do wykonania przedmiotu zam闚ienia z nale篡t staranno軼i, zgodnie z obowi您uj帷ymi normami i przepisami prawa, zasadami wsp馧czesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji dostawy.
9. Wraz z ka盥ym egzemplarzem sprz皻u i pomocy dydaktycznych Wykonawca dostarczy:
9.1. instrukcje u篡wania w j瞛yku polskim lub z t逝maczeniem na j. polski (niekoniecznie papierowe),
9.2. no郾iki, na kt鏎ych utrwalono oprogramowanie, (je瞠li dotyczy),
9.3. licencje do oprogramowania - je郵i s wymagane.
10. Po dostarczeniu do siedziby Zamawiaj帷ego, sprz皻 i pomoce dydaktyczne powinny by gotowe do poprawnej, bezawaryjnej pracy w zakresie wszystkich sk豉dowych element闚 i funkcji, zgodnie z opisem tych element闚. Niedopuszczalne jest, aby dla zapewnienia prawid這wej pracy sprz皻u i pomocy dydaktycznych konieczne by這 instalowanie dodatkowych element闚 (urz康ze), oprogramowania, w p騧niejszym czasie, szczeg鏊nie za dodatkow op豉t (nie dotyczy materia堯w zu篡walnych).
11. Wykonawca jest zobowi您any dostarczy przedmiot zam闚ienia, na w豉sny koszt i ryzyko oraz dokona jego wniesienia, roz豉dunku oraz monta簑 w budynku szko造. Zamawiaj帷y nie ponosi 瘸dnych dodatkowych koszt闚 dostawy, w tym przejazdu, dojazdu ewentualnych nocleg闚, itp. os鏏 odpowiedzialnych za instalacj lub uruchomienie przedmiotu dostawy.
12. Dostarczone urz康zenia i meble musz zosta z這穎ne, zamontowane, zainstalowane i uruchomione we wskazanych przez Zamawiaj帷ego pomieszczeniach/salach lekcyjnych.
13. Wymienione w opisie produkty musz by fabrycznie nowe, nieu篡wane, posiada karty gwarancyjne i instrukcj obs逝gi w j瞛yku polskim oraz musz by wolne od obci捫e prawami os鏏 trzecich.
14. Dostarczony sprz皻 musi zawiera wszystkie elementy niezb璠ne do funkcjonowania, uruchomienia i monta簑, ponadto elementy w ramach zestaw闚 musz by ze sob kompatybilne. Oprogramowanie musi mie mo磧iwo嗆 darmowych aktualizacji i poprawek bezpiecze雟twa. Dostarczone wyposa瞠nie musi by zgodne z obowi您uj帷ymi normami i posiada wymagane atesty, certyfikaty, w tym certyfikaty dopuszczaj帷e do u篡tku w jednostkach o鈍iatowych, aprobaty techniczne, deklaracje zgodno軼i, 鈍iadectwa bezpiecze雟twa, homologacje, licencje, itp.
15. Wymagane jest, aby Wykonawca dokonuj帷 instalacji/pod陰czenia sprz皻u elektronicznego b璠帷ego przedmiotem zam闚ienia, zachowa wszelk staranno嗆 chowaj帷 i zabezpieczaj帷 przewody, kable itp., zgodnie z zasadami BHP.
16. Dostarczony sprz皻 i pomoce dydaktyczne musz by dostosowane do u篡tkowania z wykorzystaniem napi璚ia sieciowego w Polsce (je瞠li dotyczy).
17. W zakres uruchomienia wchodzi:
17.1. wypakowanie sprz皻u z karton闚, usuni璚ie przez Wykonawc powsta造ch odpad闚 przy uruchomieniu, rozstawienie we wskazanym miejscu oraz pod陰czenie urz康ze peryferyjnych;
17.2. pod陰czenie do sieci energetycznej oraz logicznej;
17.3. uruchomienie urz康ze, zainstalowanie wymaganego oprogramowania: system operacyjny, pakiet biurowy, oprogramowanie oraz innych program闚, zainstalowanie wymaganych sterownik闚; nale篡 r闚nie, je瞠li b璠zie to wymagane dokona aktywacji program闚, dane do rejestracji program闚 zostan podane przez Zamawiaj帷ego;
17.4. wykonanie podstawowych test闚 sprz皻owych (pami耩, dysk procesor);
17.5. przekazanie hase oraz danych rejestracyjnych do zainstalowanych program闚, no郾ik闚, licencji, instrukcji Zamawiaj帷emu.
18. Wykonawca zobowi您any jest do przeprowadzenia, dla os鏏 wskazanych przez Zamawiaj帷ego, instrukta簑/szkolenia w zakresie korzystania z przedmiotu zam闚ienia.
19. Je瞠li w SWZ b康 w za陰cznikach do SWZ zosta造 wskazane jakiekolwiek nazwy producenta, nazwy w豉sne, znaki towarowe, patenty, normy czy pochodzenie (materia堯w lub urz康ze), nale篡 przyj望, 瞠 Zamawiaj帷y zawsze dopuszcza rozwi您anie r闚nowa積e. Celem niniejszego post瘼owania jest osi庵ni璚ie okre郵onej w SWZ jako軼i i funkcjonalno軼i, a nie nabycie materia堯w lub urz康ze konkretnej marki lub producenta. Z tych wzgl璠闚 Zamawiaj帷y do這篡 nale篡tej staranno軼i, aby przedmiot zam闚ienia nie zosta opisany przez wskazanie znak闚 towarowych, patent闚 lub pochodzenia, 廝鏚豉 lub szczeg鏊nego procesu, kt鏎e mog造by doprowadzi do uprzywilejowania lub wyeliminowania niekt鏎ych wykonawc闚 lub produkt闚. Je瞠li, pomimo tego, oka瞠 si w jakimkolwiek miejscu SWZ oraz w za陰cznikach do SWZ wyst瘼uj takie wskazania, nie nale篡 ich traktowa jako wymaga odnosz帷ych si do przedmiotu zam闚ienia, a nale篡 je rozpatrywa wy陰cznie w kategoriach wskaza o charakterze informacyjnym (nie wi捫帷ych dla wykonawc闚). Z tych wzgl璠闚 oferta, kt鏎a nie b璠zie odpowiada豉 tym wskazaniom nie b璠zie uznawana za niezgodn z tre軼i SWZ i nie zostanie z tych powod闚 odrzucona. Ci篹ar udowodnienia, 瞠 materia jest r闚nowa積y spoczywa na Wykonawcy.
20. Na przedmiot zam闚ienia Wykonawca udzieli minimalnej gwarancji to窺amej z gwarancj producenta wskazan w Szczeg馧owym Opisie Przedmiotu Zam闚ienia – Za陰cznik Nr 5 do SWZ. Wykonawca mo瞠 przed逝篡 Zamawiaj帷emu gwarancj producenta o 12 miesi璚y, za przed逝瞠nie gwarancji Wykonawca otrzyma punkty w kryterium oceny ofert.
21. Przekazanie przedmiotu dostawy zostanie dokonane na protokole zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie strony potwierdzaj帷ym kompletno嗆 dostawy zgodnie z zam闚ieniem. Podpisanie protoko逝 i odbi鏎 sprz皻u w ramach dostawy nie pozbawia Zamawiaj帷ego prawa do zg豉szania reklamacji z tytu逝 jego jako軼i. Zamawiaj帷y ma prawo do sk豉dania reklamacji dotycz帷ych jako軼i dostarczonych przedmiot闚 umowy za pomoc pism, faksu lub poczty elektronicznej, kt鏎e to formy s wi捫帷e dla Wykonawcy.
22. W przypadku otrzymania przedmiotu zam闚ienia z貫j jako軼i oraz w razie ujawnienia wad po odbiorze, Wykonawca na sw鎩 koszt dokona jego wymiany na nowy lub dokona usuni璚ia wad w terminie, do 14 dni roboczych od chwili zg這szenia. W闚czas za dat odbioru ustala si dat odbioru przedmiotu zam闚ienia bez wad.
VII. TERMIN WYKONANIA ZAM紟IENIA
Zamawiaj帷y wymaga realizacji zam闚ienia w terminie: od dnia podpisania umowy do 19.08.2022 r.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39162110-9 - Sprz皻 dydaktyczny

31710000-6 - Sprz皻 elektroniczny

30232100-5 - Drukarki iplotery

38651000-3 - Aparaty fotograficzne

38651600-9 - Kamery cyfrowe

32341000-5 - Mikrofony

30213100-6 - Komputery przeno郾e

42661000-7 - Urz康zenia do lutowania na mi瘯ko ina twardo

32330000-5 - Aparatura do nagrywania ipowielania d德i瘯u iobrazu wideo

32340000-8 - Mikrofony ig這郾iki

32351000-8 - Akcesoria do sprz皻u d德i瘯owego iwideo

38650000-6 - Sprz皻 fotograficzny

39100000-3 - Meble

39112000-0 - Krzes豉

32322000-6 - Urz康zenia multimedialne

19730000-2 - W堯kna sztuczne

80000000-4 - Us逝gi edukacyjne iszkoleniowe

48900000-7 - R騜ne pakiety oprogramowania isystemy komputerowe

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2022-08-19

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj帷y b璠zie si kierowa nast瘼uj帷ymi kryteriami oceny ofert
L.p Kryterium oceny ofert Waga kryterium
w %
1) Cena ofertowa brutto – C 60
2) Okres gwarancji d逝窺zy ni gwarancja producenta – G 40

2. Zadanie b璠zie oceniane zgodnie z kryteriami wymienionymi powy瞠j. Za ofert najkorzystniejsz zostanie uznana oferta zawieraj帷a najkorzystniejszy bilans punkt闚 w kryteriach.
3. Spos鏏 obliczenia punkt闚 w danym kryterium:

1) Cena ofertowa brutto – C

cena najta雟zej oferty spo鈔鏚 ofert niepodlegaj帷ych odrzuceniu
C = --------------------------------------------------------------------- x 60pkt
cena badanej oferty

2) Okres gwarancji d逝窺zy ni gwarancja producenta – G

Ocenie podlega wskazany w formularzu oferty okres gwarancji d逝窺zy ni gwarancja producenta.

Zamawiaj帷y wskaza w Opisie przedmiotu zam闚ienia (OPZ) minimaln wymagan gwarancj w ka盥ej z pozycji wyposa瞠nia.
Wykonawca sk豉daj帷 ofert zobowi您any jest zagwarantowa co najmniej gwarancj wskazan przez Zamawiaj帷ego.
W sytuacji, gdy Wykonawca zaoferuje przed逝瞠nie minimalnej gwarancji dla ka盥ej pozycji wyposa瞠nia o kolejne 12 miesi璚y, otrzyma 40,00 pkt w przedmiotowym kryterium.

4. Ca趾owita liczba punkt闚, jak otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poni窺zego wzoru:
L = C + G
gdzie:
L – ca趾owita liczba punkt闚,
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa brutto”,
G – punkty uzyskane w kryterium „Okres gwarancji d逝窺zy ni gwarancja producenta”.

5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczeg鏊nych kryteriach oceny ofert b璠zie liczona z dok豉dno軼i do dw鏂h miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
6. Zamawiaj帷y udzieli zam闚ienia Wykonawcy, kt鏎ego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj帷y mo瞠 膨da od Wykonawc闚 wyja郾ie dotycz帷ych tre軼i z這穎nych przez nich ofert lub innych sk豉danych dokument闚 lub o鈍iadcze. Wykonawcy s zobowi您ani do przedstawienia wyja郾ie w terminie wskazanym przez Zamawiaj帷ego.
8. Zamawiaj帷y wybiera najkorzystniejsz ofert w terminie zwi您ania ofert okre郵onym w SWZ.
9. Je瞠li termin zwi您ania ofert up造nie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiaj帷y wezwie Wykonawc, kt鏎ego oferta otrzyma豉 najwy窺z ocen, do wyra瞠nia, w wyznaczonym przez Zamawiaj帷ego terminie, pisemnej zgody na wyb鏎 jego oferty.
10. W przypadku braku zgody, o kt鏎ej mowa w ust. 9, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiaj帷y zwraca si o wyra瞠nie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, chyba 瞠 zachodz przes豉nki do uniewa積ienia post瘼owania.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji d逝窺zy ni gwarancja producenta

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Nie

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

14. Ponadto Wykonawca musi do oferty do陰czy:
1) o鈍iadczenie o powierzeniu wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom (Za陰cznik nr 3 do SWZ), o ile dotyczy,
2) odpis lub informacj z Krajowego Rejestru S康owego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej lub innego w豉軼iwego rejestru - w celu potwierdzenia, 瞠 osoba dzia豉j帷a w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Wykonawca nie jest zobowi您any do z這瞠nia dokument闚, je瞠li Zamawiaj帷y mo瞠 je uzyska za pomoc bezp豉tnych i og鏊nodost瘼nych baz danych, o ile wykonawca wskaza dane umo磧iwiaj帷e dost瘼 do tych dokument闚,
3) pe軟omocnictwo upowa積iaj帷e do z這瞠nia oferty, o ile ofert sk豉da pe軟omocnik,
4) pe軟omocnictwo dla pe軟omocnika do reprezentowania w post瘼owaniu Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia - dotyczy ofert sk豉danych przez Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo winno by za陰czone do oferty.
2. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w Rozdz. XVIII ust. 7 SWZ, sk豉da ka盥y z wykonawc闚. O鈍iadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia ka盥ego z Wykonawc闚.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wz鏎 umowy, stanowi Za陰cznik nr 4 do SWZ.
2. Zmiana umowy podlega uniewa積ieniu, je瞠li zosta豉 dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP.
3. Zamawiaj帷y o鈍iadcza, i przewiduje mo磧iwo嗆 istotnych zmian umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru Wykonawcy, na podstawie art. 454 i art. 455 ustawy PZP oraz w przypadku wyst徙ienia co najmniej jednej z okoliczno軼i wymienionych w 9 ust. 2 wzoru umowy.
4. Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy w formie pisemnej, aneksem zaakceptowanym przez obie strony, w przypadku wyst徙ienia okoliczno軼i, kt鏎ych nie mo積a by這 przewidzie w chwili zawarcia umowy, a w szczeg鏊no軼i:
1) zmiany przepis闚 prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy;
2) z powodu okoliczno軼i si造 wy窺zej np. wyst徙ienia zdarzenia losowego wywo豉nego przez czynniki zewn皻rzne, kt鏎ego nie mo積a by這 przewidzie z pewno軼i, w szczeg鏊no軼i zagra瘸j帷ego bezpo鈔ednio 篡ciu lub zdrowiu ludzi lub gro膨cego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;
3) odst徙ienia na wniosek Zamawiaj帷ego od realizacji cz窷ci zam闚ienia i zwi您anej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wyst徙ienia obiektywnych okoliczno軼i, kt鏎ych Zamawiaj帷y nie m鏬 przewidzie na etapie przygotowania post瘼owania, a kt鏎e powoduj, 瞠 wykonanie przedmiotu zam闚ienia bez ograniczenia zakresu zam闚ienia powodowa這by dla Zamawiaj帷ego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zam闚ienia i zwi您ane z tym racjonalne wydatkowanie 鈔odk闚 publicznych;
4) wprowadzenia zmian w stosunku do SWZ w zakresie wykonywania prac nie wykraczaj帷ych poza zakres przedmiotu umowy, w sytuacji konieczno軼i usprawnienia procesu realizacji zam闚ienia.
5. W przypadku, gdy w umowie znajduj si oczywiste b喚dy pisarskie lub rachunkowe Zamawiaj帷y dopuszcza zmiany postanowie umowy, w kt鏎ych wyst瘼uj takie oczywiste b喚dy pisarskie lub rachunkowe.
6. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 dokonania zmian i uzupe軟ie nieistotnych umowy (nie stanowi帷ych zmian istotnych niniejszej umowy), w szczeg鏊no軼i:
1) zmiana nazwy, siedziby stron umowy, numer闚 kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,
2) zmiana os鏏 odpowiedzialnych za kontakty i nadz鏎 nad przedmiotem umowy.
7. odst徙ienia na wniosek Zamawiaj帷ego od realizacji cz窷ci zam闚ienia i zwi您anej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wyst徙ienia obiektywnych okoliczno軼i, kt鏎ych Zamawiaj帷y nie m鏬 przewidzie na etapie przygotowania post瘼owania, a kt鏎e powoduj, 瞠 wykonanie przedmiotu zam闚ienia bez ograniczenia zakresu zam闚ienia powodowa這by dla Zamawiaj帷ego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zam闚ienia i zwi您ane z tym racjonalne wydatkowanie 鈔odk闚 publicznych,
8. wprowadzenia zmian w stosunku do SWZ w zakresie wykonywania prac nie wykraczaj帷ych poza zakres przedmiotu umowy, w sytuacji konieczno軼i usprawnienia procesu realizacji zam闚ienia.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-07-14 09:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://umswidnica.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-14 10:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2022-08-12

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.