eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stargard › Remont fragmentu chodnika ul. Reja w Stargardzie.Ogłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont fragmentu chodnika ul. Reja w Stargardzie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Stargard

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685734

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Hetmana Stefana Czarnieckiego 17

1.5.2.) Miejscowość: Stargard

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-110

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 915784881

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@um.stargard.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.stargard.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/um_stargard

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont fragmentu chodnika ul. Reja w Stargardzie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e6a1d209-f841-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303577

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025772/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.18 Przebudowa chodnika ulicy Reja w Stargardzie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00231693/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TZ.271.13.2022.2

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Określenie przedmiotu zamówienia:
1) wykonanie wszystkich niezbędnych robót związanych z remontem chodnika ul. Reja na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Słowackiego w Stargardzie - w zakresie i granicach określonych dokumentacją projektowo-kosztorysową, a w tym:
a) wycinka drzew i krzewów,
b) roboty rozbiórkowe i roboty ziemne,
c) zabezpieczenie kabli, regulacje studzienek,
d) przełożenia istniejącego krawężnika kamiennego,
e) nowy chodnik z kostki betonowe
f) nasadzenia,
g) inne roboty ujęte w przedmiarach robót oraz projekcie budowlanym;
2. Orientacyjne wielkości ilustrujące skalę zamówienia:
nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ~ 520 m2

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 196357,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 285046,35 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 196357,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Piotr Wiklak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 854-187-70-78

7.3.3) Ulica: Strzebielewo 11

7.3.4) Miejscowość: Dolice

7.3.5) Kod pocztowy: 73-115

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 196357,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający nie żądał w ofercie informacji o zakresie ewentualnego podwykonawstwa, dlatego nie ma wiedzy czy wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom. Nie mając innej możliwości na pytanie w sekcji 7.4.) "Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom" zaznaczono NIE

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.