eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zgorzelec › Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów w mieście Zgorzelec-Zakup ładowarki kołowejOgłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów w mieście Zgorzelec-Zakup ładowarki kołowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Zgorzelec

1.3.) Oddział zamawiającego: GM Zgorzelec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821546

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Domańskiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Zgorzelec

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-900

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@zgorzelec.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów w mieście Zgorzelec-Zakup ładowarki kołowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-27785385-196d-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303210

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019397/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów w mieście Zgorzelec

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zgorzelec

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zgorzelec

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/zgorzelec 2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby
komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie, o którym mowa w Rozdziale XII ust. 3 SWZ, odbywa się za
pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, z uwzględnieniem zapisów Rozdziału XIII
SWZ. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się
komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.3. Zamawiający i Wykonawcy mogą również komunikować się za
pomocą poczty elektronicznej: 1) Wykonawca na adres e-mail Zamawiającego: j.stankiewicz@zgorzelec.eu 2) Zamawiający za
pośrednictwem służbowej poczty e-mail osoby uprawnionej do komunikowania się z Wykonawcą:k.zagrodnik@zgorzelec.eu – na
adres e-mail Wykonawcy. 4. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu
przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej
przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich
nowsze wersje, 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0, 4)
włączona obsługa JavaScript, 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6)
szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3, 7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez
platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z
zegarem Głównego Urzędu Miar. 5. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków
dostępnej pod linkiem. 6. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej. 7.Oferta powinna być: 1)Sporządzona w języku polskim, 2)złożona przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl, 3) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 8.Rozszerzenia plików
wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej
oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”. 9.Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc
.docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf 10.W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje
wykorzystanie jednego z formatów (rozszerzeń): a).zip b).7Z 11.Wśród formatów (rozszerzeń) powszechnych a niewystępujących
w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone
nieskutecznie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE
L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Zgorzelec, reprezentowany przez Burmistrza Miasta.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:
iodo@zgorzelec.eu
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 i art. 74 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Urząd Miasta Zgorzelec na podstawie
przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres wskazany w ww. przepisach, tj. 5 lat dokumentacja zamówień publicznych oraz 10 lat umowy zawarte w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą
podlegać profilowaniu, stosownie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:
a) Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa
w art. 20 RODO;
c) Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11) Jednocześnie Miasto Zgorzelec przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.271.1.34.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 219512,20 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą fabrycznie nowego pojazdu - ładowarki kołowej, wyprodukowanej nie wcześniej niż w roku 2021, zwanej w dalszej części SWZ „ładowarką”, spełniającej minimalne parametry techniczne określone przez Zamawiającego w „Specyfikacji technicznej ładowarki”, stanowiącej Załącznik nr 6 do SWZ.
2. Ładowarkę należy dostarczyć za pomocą auto transportera lub lawety, w sposób zapewniający ich bezpieczną dostawę. Wszelkie koszty związane z dostawą ładowarki, w tym ubezpieczeniem transportu, ponosi Wykonawca.
3. Dostarczona ładowarka powinna posiadać wymagane wyposażenie standardowe zgodne z wymogami przepisów zatwierdzonych przez Parlament Europejski. Dostarczona ładowarka powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r.
4. Dostarczona ładowarka powinna posiadać niezbędne dokumenty umożliwiające jej prawidłową eksploatację.
5. Zamawiający wymaga, aby ładowarka w chwili wydania Zamawiającemu była zatankowana właściwym paliwem w ilości nie mniejszej niż 15 litrów oraz posiadała uzupełnione płyny eksploatacyjne.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia autoryzowanego serwisu gwarancyjnego zapewniającego przeglądy serwisowe niezbędne do utrzymania gwarancji dostarczonej ładowarki i jej naprawy.
7. Szczegółowy opis oraz warunki i zasady realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
8. Wymagania dotyczące gwarancji w zakresie realizacji zamówienia:
a) Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji na dostarczoną ładowarkę, bez limitu motogodzin.
b) Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
c) Jeżeli dla zachowania ważności warunków udzielonej gwarancji wymagane są przeglądy, konserwacje czy inne czynności serwisowe związane z właściwym użytkowaniem (materiałów, urządzeń części, sprzętu, itp.), wszystkie te czynności muszą zostać zapewnione przez Wykonawcę, a także uwzględnione
w cenie oferty.
d) Okres gwarancji na dostarczoną ładowarkę, stanowi jedno
z kryteriów oceny ofert. Zamawiający określa maksymalny punktowany okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy. Zasady oceny ofert zostały zawarte w Rozdziale XIX SWZ.
e) Szczegółowe wymagania dotyczące udzielonej gwarancji zostały zawarte w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.
9. Rozwiązania równoważne:
Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, tj. Specyfikacji technicznej ładowarki, wskazany jest konkretny sprzęt lub urządzenie, należy to traktować, jako wytyczną techniczno- jakościową i Zamawiający w odniesieniu do wskazanych wprost parametrów, danych, norm (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio sprzęt lub urządzenie lub jego część dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami oraz normami zawartymi w ww. dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych w ww. dokumentacji, funkcjonalnie możliwe do zastosowania w przedmiocie zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku wykaz wraz z opisem proponowanych rozwiązań równoważnych winien wynikać ze złożonego przedmiotowego środka dowodowego stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 43250000-0 - Ładowarki czołowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla każdej z części zamówienia, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60 %;
2) Okres gwarancji (G) – waga kryterium 40 %.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
Cena (C): Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto wskazana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
Zamawiający oceni oferty według wzoru:
C = (Cn/Cb) x 60
C – liczba punktów za kryterium „cena”,
Cn – cena ofertowa brutto najniższa z badanych ofert, spośród wszystkich złożonych ofert, niepodlegających odrzuceniu
Cb – cena ofertowa brutto badanej oferty
60 – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana
w tym kryterium

Okres gwarancji (G): Podstawą przyznania punktów w kryterium „okres gwarancji” będzie okres gwarancji w miesiącach, na dostarczoną ładowarkę, bez limitu motogodzin, podany przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
Zgodnie z warunkami niniejszej SWZ w zakresie zamówienia, minimalny okres gwarancji na dostarczoną ładowarkę wynosi 24 miesiące, natomiast maksymalny wynosi 60 miesięcy.
Zamawiający oceni oferty wg wzoru:
G = (Gm/Gmax) x 40
G – liczba punktów za kryterium „okres gwarancji”
Gm- ilość miesięcy badanej ofert
Gmax – maksymalny okres gwarancji (60 m-cy)
40 – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana
w tym kryterium

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca określił okres gwarancji w miesiącach, przy czym do oceny ofert w ramach tego kryterium Zamawiający przyjmie maksymalnie 60 miesięczny okres gwarancji. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający podaną wartość wpisze do postanowień umowy, natomiast do obliczeń przyjęta zostanie maksymalna ilość punktów, tj. 40
W przypadku wskazania minimalnego – 24 miesięcznego okresu gwarancji Zamawiający przyzna 0 punktów.
W przypadku nie wskazania okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca zaoferował minimalny tj. 24 miesięczny okres gwarancji i nie przyzna ofercie punktów.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesięcy - jako niezgodną z warunkami zamówienia.
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona, wg poniższego wzoru:
P = C+G
P – całkowita liczba punktów
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”
G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „okres gwarancji”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowego środka dowodowego, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, tj. aktualnego na dzień złożenia oświadczenia własnego Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2A do SWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przedmiotowe oświadczenie składa każdy z nich.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda, na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, złożenia odpowiednio wraz z ofertą przedmiotowego środka dowodowego, tj. oświadczenia dot. potwierdzenia parametrów technicznych oferowanej ładowarki, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowego środka dowodowego,
o którym mowa w Rozdziale V ust. 1 SWZ, lub złożony przedmiotowy środek dowodowy będzie niekompletny, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
Wezwanie nie będzie miało zastosowania, jeżeli pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowego środka dowodowego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 3.290,00 PLN (Słownie: trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych 00/100).
2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert
i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą,
z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1)Pieniądzu;
2)Gwarancjach bankowych;
3)Gwarancjach ubezpieczeniowych;
4)Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy numer: 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461,
z dopiskiem: „Wadium do postępowania nr WZP.271.1.34.2022”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin (data oraz godzina) uznania (zaksięgowania) kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego. W związku z powyższym wadium powinno wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert, tj. przed upływem godziny i dnia wyznaczonego, jako ostateczny termin składania ofert.
5.Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej, zgodnie z zapisami ust. 8 i zawierać w swej treści co najmniej poniżej wskazane wymagania:
1)Musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp,
2)Z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium,
3)Powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków,
4)Termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą,
5)W treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania,
6)Beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Miejska Zgorzelec
7)W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający uzna wadium (w formie gwarancji lub poręczenia) za prawidłowe, jeżeli będzie ono dawało Zamawiającemu możliwość skutecznego zrealizowania swoich roszczeń
w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zatrzymanie wadium, niezależnie od tego, który z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doprowadził do ziszczenia się przesłanek określonych w art. 96 ust. 6 ustawy Pzp.
6.Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium
w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7.Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.
8. Wadium w formie gwarancji (bankowej, ubezpieczeniowej) lub poręczeń nie musi zostać opatrzone podpisem gwaranta o ile jest sporządzone w oryginale (nie skan!) w postaci elektronicznej (jako plik, najczęściej format .pdf). Oznacza to, że wadium ma zostać przekazane Zamawiającemu dokładnie w takiej postaci, w jakiej Wykonawca pozyskał je od gwaranta lub poręczyciela – bez dokonywania jakichkolwiek zmian w dokumencie elektronicznym.
9. Informacje dot. wadium zostały określone w Rozdziale XV SWZ. Zamawiający nie zamieścił pełnego opisu ze względu na ograniczoną wielkość pola.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z zapisami Rozdziału X SWZ.
2. Oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 2A do SWZ.
3. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, o ile umowa taka nie zostanie załączona do oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzania zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zgorzelec

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-22 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamówienie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
2. Realizacja niniejszego zamówienia następuje na zasadach
i warunkach określonych w:
1) Wstępnej promesie dotyczącej dofinansowania inwestycji
z programu rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/7362/PolskiLad a następnie
Promesie udzielonej Zamawiającemu po dokonaniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty
oraz
2) Uchwale Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 01 lipca 2021 r.
w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych;
3) Regulaminie Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
3. Warunkiem udzielenia Zamawiającemu Promesy będzie dokonany przez Zamawiającego wybór wszystkich Wykonawców
inwestycji, która podzielona została na cztery części (postępowania w zakresie trzech pozostałych części prowadzone jest w
ramach odrębnego postępowania). Wypłata dofinansowania pełnej kwoty Promesy nastąpi po zakończeniu realizacji inwestycji, która we wszystkich częściach została określona na okres 11 miesięcy. W związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych, a także możliwości wystawienia faktury w okresie wcześniejszym niż określony w
projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.