eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Urszulin › Świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół i przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Urszulin od 01.09.2022 r. do 23.06.2023 r. w oparciu o bilety miesięczneOgłoszenie z dnia 2022-08-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół i przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Urszulin od 01.09.2022 r. do 23.06.2023 r. w oparciu o bilety miesięczne

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Urszulin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110197871

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kwiatowa 35

1.5.2.) Miejscowość: Urszulin

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-234

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@urszulin.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugurszulin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół i przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Urszulin od 01.09.2022 r. do 23.06.2023 r. w oparciu o bilety miesięczne

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fd1ada3b-19af-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303171

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037802/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów do szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Urszulin w roku szkolnym 2022/2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://urszulin.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://urszulin.ezamawiajacy.pl, sekretariat@urszulin.eu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 11.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej lub poczty elektronicznej.
11.11. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
- podłączenie do Internetu: min 512 Kb/s na komputer (zalecane
szerokopasmowe łącze internetowe);
- komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez
producenta;
- wybrana przeglądarka wpierana przez producenta: MS Internet Explorer,
Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
11.12. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
- zainstalowaną bezpłatną wersję oprogramowania Oracle JAVA w wersji co
najmniej 1.8.0_202 lub użycie JAVA w wersji oprogramowania OpenJDK wydanej na licencji GPL. Rekomendowaną wersją jest AdoptOpenJDK, dostępną na stronie https://adoptopenjdk.net;
- podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej
wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę;
- certyfikat kwalifikowany zainstalowany na komputerze, na którym Wykonawca
będzie się logował do konta (certyfikat musi być widoczny w magazynie logicznym certyfikatów systemu Windows o nazwie „Osobisty”).
11.13. Zamawiający wskazuje, że dopuszczalne formaty przesyłanych plików (o wielkości do 100 MB) ujęte są w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), tj. w rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 9.11.2017 r. w sprawie krajowych ram interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2247 ze zm.) - z zastrzeżeniem formatów, o których mowa wart. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
11.14. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
- plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany,
widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
- znaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny
czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
11. 15 Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy zakupowej w sposób ukazany w pkt 11.15 SWZ
11.16. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
11.17. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
11.18. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół i przedszkoli, których organem
prowadzącym jest Gmina Urszulin od 01.09.2022 r. do 23.06.2023 r. w oparciu o bilety miesięczne”” prowadzonym w trybie podstawowym;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), dalej „ustawa Pzp”;
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) Wykonawcy nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Or.271.19.2022.PW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 1 zamówienia trasa:
Grabniak – Garbatówka - Sumin – Kozubata – Zabrodzie – Urszulin
długość trasy i przewidywana liczba uczniów dowożonych przedstawia poniższa tabela:

Trasa 1:

Trasa nr Przystanek/
Miejscowość zamieszkania ucznia Liczba uczniów wsiadających Liczba uczniów wysiadających Dzienna długość trasy
w km (dowóz
i odwóz)
ZS*
w Urszulinie ZS*
w Urszulinie
1.
Grabniak
18
18

24km= 1 kurs
X 3 kursy =
72 km

Garbatówka
3
3

Sumin
6
3

Kozubata
1
1

Zabrodzie
6
6


Urszulin
34
34
Razem = 34 uczniów
34
34
* ZS – Zespół Szkół w Urszulinie, w jego skład wchodzi Szkoła Podstawowa
Podana liczba uczniów może ulec nieznacznej zmianie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 60
2 Długość okresu płatności faktury (G)
40

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
17.2 Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cn
C = x 60 pkt
Cb
gdzie,
C- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb - cena oferty badanej.
17.3 Kryterium „Długość okresu płatności faktury” liczone w dniach:
W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu płatności faktury tj. 14 dni, Wykonawca otrzyma zero (0) punktów.
W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu płatności faktury tj. 30 dni, Wykonawca otrzyma czterdzieści (40) punktów.
W przypadku zaoferowania okresu płatności faktury pomiędzy 14 a 30 dni
wykonawca otrzyma pkt wg wzoru:

Go
G= -------------- x 40 pkt
Gmax

Gdzie:
G – wartość punktowa, którą należy wyznaczyć,
Gmax – najdłuższy oferowany okres płatności faktury,
Go – okres płatności faktury podany w badanej ofercie.

Uwaga:
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości okresu płatności faktury
mniejszego niż 14 dni, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu długości okresu płatność faktury Zamawiający ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu płatności faktury dłuższy niż wyznaczony maksymalny 30 dniowy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 30 dni najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Długość okresu płatności faktury” . Wykonawcy oferują długości okresu płatności faktury w pełnych dniach (w przedziale od 14 do 30 dni).

17.4 Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów (0) obliczoną na podstawie wzoru:
O=C+G
O – łączna ilość punktów oferty ocenianej,
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,
G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu płatności faktury”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu płatności faktury (G)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 2 zamówienia trasa:
Kulczyn - Wincencin – Andrzejów – Urszulin - Stare Załucze – Nowe Załucze – Dębowiec – Urszulin

długość trasy i przewidywana liczba uczniów dowożonych przedstawia poniższa tabela:
Trasa 2:

Trasa nr Przystanek/
Miejscowość zamieszkania ucznia Liczba uczniów wsiadających Liczba uczniów wysiadających Dzienna długość trasy
w km (dowóz
i odwóz)
ZS*
w Urszulinie ZS*
w Urszulinie
2 Kulczyn
444km= 1 kurs
X 3 kursy =
132 km
Wincencin
14
Andrzejów
10
Urszulin
28

Stare Załucze
7

Nowe Załucze
6

Dębowiec
23

Urszulin
36
Razem = 64 uczniów
64
64
* ZS – Zespół Szkół w Urszulinie, w jego skład wchodzi Szkoła Podstawowa
Podana liczba uczniów może ulec nieznacznej zmianie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 60
2 Długość okresu płatności faktury (G)
40

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
17.2 Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cn
C = x 60 pkt
Cb
gdzie,
C- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb - cena oferty badanej.
17.3 Kryterium „Długość okresu płatności faktury” liczone w dniach:
W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu płatności faktury tj. 14 dni, Wykonawca otrzyma zero (0) punktów.
W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu płatności faktury tj. 30 dni, Wykonawca otrzyma czterdzieści (40) punktów.
W przypadku zaoferowania okresu płatności faktury pomiędzy 14 a 30 dni
wykonawca otrzyma pkt wg wzoru:

Go
G= -------------- x 40 pkt
Gmax

Gdzie:
G – wartość punktowa, którą należy wyznaczyć,
Gmax – najdłuższy oferowany okres płatności faktury,
Go – okres płatności faktury podany w badanej ofercie.

Uwaga:
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości okresu płatności faktury
mniejszego niż 14 dni, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu długości okresu płatność faktury Zamawiający ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu płatności faktury dłuższy niż wyznaczony maksymalny 30 dniowy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 30 dni najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Długość okresu płatności faktury” . Wykonawcy oferują długości okresu płatności faktury w pełnych dniach (w przedziale od 14 do 30 dni).

17.4 Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów (0) obliczoną na podstawie wzoru:
O=C+G
O – łączna ilość punktów oferty ocenianej,
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,
G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu płatności faktury”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu płatności faktury (G)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 3 zamówienia trasa:
Jamniki – Łomnica – Wola Wereszczyńska – Zawadówka – Babsk – Wiązowiec - Urszulin
długość trasy i przewidywana liczba uczniów dowożonych przedstawia poniższa tabela:
Trasa 3:

Trasa nr Przystanek/
Miejscowość zamieszkania ucznia Liczba uczniów wsiadających Liczba uczniów wysiadających Dzienna długość trasy
w km (dowóz
i odwóz)
ZS* w Urszulinie SP* Wola Wereszczyńska ZS* w Urszulinie SP* Wola Wereszczyńska
3.
Jamniki
6
2
6


2

30km= 1 kurs
X 3 kursy =
90 km

Łomnica
4
1
4
1

Wola Wereszczyńska

0

0

0


0

Zawadówka
12
0
12
0

Babsk
10
0
10
0

Wiązowiec
4 0
4 0


Urszulin
36
36

Razem = 39 uczniów 36 3 36 3
* ZS – Zespół Szkół w Urszulinie, w jego skład wchodzi Szkoła Podstawowa
* SP – Szkoła Podstawowa w Woli Wereszczyńskiej
Podana liczba uczniów może ulec nieznacznej zmianie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 60
2 Długość okresu płatności faktury (G)
40

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
17.2 Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cn
C = x 60 pkt
Cb
gdzie,
C- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb - cena oferty badanej.
17.3 Kryterium „Długość okresu płatności faktury” liczone w dniach:
W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu płatności faktury tj. 14 dni, Wykonawca otrzyma zero (0) punktów.
W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu płatności faktury tj. 30 dni, Wykonawca otrzyma czterdzieści (40) punktów.
W przypadku zaoferowania okresu płatności faktury pomiędzy 14 a 30 dni
wykonawca otrzyma pkt wg wzoru:

Go
G= -------------- x 40 pkt
Gmax

Gdzie:
G – wartość punktowa, którą należy wyznaczyć,
Gmax – najdłuższy oferowany okres płatności faktury,
Go – okres płatności faktury podany w badanej ofercie.

Uwaga:
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości okresu płatności faktury
mniejszego niż 14 dni, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu długości okresu płatność faktury Zamawiający ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu płatności faktury dłuższy niż wyznaczony maksymalny 30 dniowy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 30 dni najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Długość okresu płatności faktury” . Wykonawcy oferują długości okresu płatności faktury w pełnych dniach (w przedziale od 14 do 30 dni).

17.4 Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów (0) obliczoną na podstawie wzoru:
O=C+G
O – łączna ilość punktów oferty ocenianej,
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,
G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu płatności faktury”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu płatności faktury (G)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 4 zamówienia trasa:
Dominiczyn – Wólka Wytycka - Wytyczno - Kol. Wytyczno – Michałów – Urszulin
długość trasy i przewidywana liczba uczniów dowożonych przedstawia poniższa tabela:
Trasa 4:

Trasa nr Przystanek/
Miejscowość zamieszkania ucznia Liczba uczniów wsiadających Liczba uczniów wysiadających Dzienna długość trasy
w km (dowóz
i odwóz)
ZS* w Urszulinie SP* Wytyczno ZS *w Urszulinie SP* Wytyczno
4. Dominiczyn
0
9
0
9

36 km= 1 kurs
X 3 kursy =
108 km

Wólka Wytycka
0
3
0
3

Wytyczno

5

0

5

0

Kol. Wytyczno
0
1
0
1


Michałów
4 0
4
0

Urszulin
9 13
9 13

Razem = 22 uczniów 9 13 9 13
* ZS – Zespół Szkół w Urszulinie, w jego skład wchodzi Szkoła Podstawowa
* SP – Szkoła Podstawowa w Wytycznie
Podana liczba uczniów może ulec nieznacznej zmianie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 60
2 Długość okresu płatności faktury (G)
40

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
17.2 Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cn
C = x 60 pkt
Cb
gdzie,
C- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb - cena oferty badanej.
17.3 Kryterium „Długość okresu płatności faktury” liczone w dniach:
W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu płatności faktury tj. 14 dni, Wykonawca otrzyma zero (0) punktów.
W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu płatności faktury tj. 30 dni, Wykonawca otrzyma czterdzieści (40) punktów.
W przypadku zaoferowania okresu płatności faktury pomiędzy 14 a 30 dni
wykonawca otrzyma pkt wg wzoru:

Go
G= -------------- x 40 pkt
Gmax

Gdzie:
G – wartość punktowa, którą należy wyznaczyć,
Gmax – najdłuższy oferowany okres płatności faktury,
Go – okres płatności faktury podany w badanej ofercie.

Uwaga:
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości okresu płatności faktury
mniejszego niż 14 dni, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu długości okresu płatność faktury Zamawiający ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu płatności faktury dłuższy niż wyznaczony maksymalny 30 dniowy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 30 dni najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Długość okresu płatności faktury” . Wykonawcy oferują długości okresu płatności faktury w pełnych dniach (w przedziale od 14 do 30 dni).

17.4 Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów (0) obliczoną na podstawie wzoru:
O=C+G
O – łączna ilość punktów oferty ocenianej,
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,
G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu płatności faktury”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu płatności faktury (G)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 5 zamówienia trasa:
Borysik - Wielkopole - Przymiarki - Wereszczyn - Sęków - Zastawie - Urszulin
długość trasy i przewidywana liczba uczniów dowożonych przedstawia poniższa tabela:
Trasa 5:

Trasa nr Przystanek/
Miejscowość zamieszkania ucznia Liczba uczniów wsiadających Liczba uczniów wysiadających Dzienna długość trasy
w km (dowóz
i odwóz)
ZS*
w Urszulinie ZS*
w Urszulinie
5. Wielkopole 3

35km= 1 kurs
X 3 kursy =
105 km

Przymiarki
6

Wereszczyn
13

Sęków
2

Zastawie
11

Borysik
5


Urszulin
40
40
Razem = 40 uczniów
40
40
* ZS – Zespół Szkół w Urszulinie, w jego skład wchodzi Szkoła Podstawowa
Podana liczba uczniów może ulec nieznacznej zmianie

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 60
2 Długość okresu płatności faktury (G)
40

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
17.2 Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cn
C = x 60 pkt
Cb
gdzie,
C- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb - cena oferty badanej.
17.3 Kryterium „Długość okresu płatności faktury” liczone w dniach:
W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu płatności faktury tj. 14 dni, Wykonawca otrzyma zero (0) punktów.
W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu płatności faktury tj. 30 dni, Wykonawca otrzyma czterdzieści (40) punktów.
W przypadku zaoferowania okresu płatności faktury pomiędzy 14 a 30 dni
wykonawca otrzyma pkt wg wzoru:

Go
G= -------------- x 40 pkt
Gmax

Gdzie:
G – wartość punktowa, którą należy wyznaczyć,
Gmax – najdłuższy oferowany okres płatności faktury,
Go – okres płatności faktury podany w badanej ofercie.

Uwaga:
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości okresu płatności faktury
mniejszego niż 14 dni, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu długości okresu płatność faktury Zamawiający ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu płatności faktury dłuższy niż wyznaczony maksymalny 30 dniowy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 30 dni najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Długość okresu płatności faktury” . Wykonawcy oferują długości okresu płatności faktury w pełnych dniach (w przedziale od 14 do 30 dni).

17.4 Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów (0) obliczoną na podstawie wzoru:
O=C+G
O – łączna ilość punktów oferty ocenianej,
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,
G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu płatności faktury”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu płatności faktury (G)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w niżej wymienionym zakresie:
6.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
6.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Wykonawca musi posiadać aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U z 2022, poz. 180 z późn. zm.)
6.1.3. uprawnień sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
6.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał, (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę, która:
a) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na dowozie uczniów do szkół w ciągu całego roku szkolnego.,
b) udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, takie jak: prawo jazdy, świadectwo kwalifikacji lub inne dokumenty potwierdzające uprawnienia kierowcy do przewozu osób
c) Potencjał techniczny:
Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował środkami transportu zapewniającymi przewóz uczniów jednocześnie na każdej trasie. Ilość posiadanych środków transportowych musi być adekwatna do ilości obsługiwanych tras dowożenia
UWAGA:
W przypadku wykazania się przez Wykonawcę doświadczeniem w zakresie usługi wykonywanej (będącej w trakcie realizacji), Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli do upływu terminu składania ofert realizacja usługi trwała co najmniej 9 miesięcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 8.3.2 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu: - Zamawiający nie wymaga składania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
7.7. Zamawiający informuje, że wykluczeniu z postępowania na podstawie pkt 7.6 SWZ podlegają:
1) wykonawcy wymienieni w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego
środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z
20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków
ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im
zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego, na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3 powołanej ustawy;
2) wykonawcy, których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu
Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem
Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr
269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność
terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo
wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lub będący takim beneficjentem rzeczywistym
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostali wpisani na ww. listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego .;
3) wykonawcy, których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006
z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji
wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014
r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i
niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisany na listę o której mowa
w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został
wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1
pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństw

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.3.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w rozdziale 6 niniejszej SWZ:
a) aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U z 2022, poz. 180 z późn. zm.) - w odniesieniu do warunku określonego w pkt 6.1.2 SWZ.
b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - w odniesieniu do warunku określonego w pkt 6.1.4 SWZ ;
c) Oświadczenia wykonawcy, że skierowane przez wykonawcę osoby do realizacji zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, takie jak: prawo jazdy, świadectwo kwalifikacji lub inne dokumenty potwierdzające uprawnienia kierowcy do przewozu osób, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SWZ – w odniesieniu do pkt 6.1.4 ppkt. B
d) Wykazu narzędzi wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - Wykaz posiadanych środków transportowych niezbędnych do wykonania zamówienia i spełniających wymogi do przewozu osób według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ - w odniesieniu do pkt 6.1.4 ppkt. c
Ciąg dalszy sekcji 5.6
Wykluczenie, o którym mowa powyżej następuje na okres trwania ww. okoliczności.
W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie ww. przesłanek Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub
biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, nakłada Prezes
Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów Załącznika nr 6 do SWZ. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku
10.3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach określonych w art. 454 i 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach i zakresie:
a) wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, m.in.: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, stan epidemii i wprowadzenie obostrzeń i ograniczeń z nią związanych, w tym odwołanie zajęć edukacyjnych prowadzonych w placówkach oświatowych i wprowadzenie edukacji zdalnej;
b) zmiany przepisów prawnych mających wpływ na przebieg realizacji umowy, a w szczególności zmiany przepisów podatkowych, przepisów oświatowych lub przepisów dotyczących transportu/przewozu osób;
c) zwiększenie bądź zmniejszenie liczby dowożonych dzieci w trakcie trwania umowy,
d) zwiększenie bądź zmniejszenie długości danej trasy, zmiany trasy,
e) konieczności wprowadzenia nowych tras dowozu,
f) zmiany długości danej trasy w związku wystąpienia utrudnień w ruchu z powodu robót drogowych,
g) zmian, gdy są one korzystne dla Zamawiającego np. skrócenie trasy przejazdu dające taki sam efekt dowiezienia dzieci do szkół i odwiezienia ich ze szkół;
h) Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację umowy, w trakcie obowiązywania Umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę, o wartość wzrostu tych kosztów,
i) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany sposobu wykonania umowy w sytuacji takiej konieczności związanej bezpośrednio z zagrożeniami lub wytycznymi lub wymogami wynikającymi ze stanu epidemii lub stanem zagrożenia epidemicznego na terytorium RP w sposób dostosowujący realizację zamówienia do obowiązujących w momencie wykonywania usługi wymagań sanitarnych wraz z możliwością podwyższenia wynagrodzenia jeżeli będzie się to wiązało z koniecznością wykonywania dodatkowych czynności niewchodzących z zakres umowy lub dodatkowych przewozów,
j) Wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.
3. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności ust. 1 i ust. 2. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych:
a) zmiana danych teleadresowych;
b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);
c) zmiana harmonogramu dowożenia i przebiegu tras.
d) zmiany danych adresowych oraz zmiana ilości zamawianych biletów nie stanowią zmiany
umowy.
5. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
6. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zamawiający przewidział katalog zmian umowy, na które mogą powoływać się strony niniejszej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-19 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 14.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy zakupowej (https://urszulin.ezamawiajacy.pl) w sposób określony w rozdziale 11.15 SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-19 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.