eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dębica › Świadczenie usług społecznych w gminie Dębica w ramach realizacji projektu: ,,Centrum Usług Społecznych w gminie Dębica-Nowa jakość życia mieszkańców"-cz.IIOgłoszenie z dnia 2022-08-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług społecznych w gminie Dębica w ramach realizacji projektu: ,,Centrum Usług Społecznych w gminie Dębica-Nowa jakość życia mieszkańców”-cz.II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH GMINY DĘBICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 850019270

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Batorego 13

1.5.2.) Miejscowość: Dębica

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 14 680-33-33

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gopsdebica@gopsdebica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: cusdebica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług społecznych w gminie Dębica w ramach realizacji projektu: ,,Centrum Usług Społecznych w gminie Dębica-Nowa jakość życia mieszkańców”-cz.II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-59a11890-1747-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303141

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00142334/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług społecznych w gminie Dębica, w ramach realizacji projektu: „Centrum Usług Społecznych w gminie Dębica- nowa jakość życia mieszkańców” - cz.II

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Tak

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej : II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-59a11890-1747-11ed-b950-8227d40187e8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie
eZamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy
eZamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz
informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
4. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i
przekazuje się jako załączniki.
5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
- w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i
przekazuje się jako załącznik), lub
- jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
6. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
8. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
9.W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych ( Dz. U. UEL119 z
04.05.2016 ) zwany „RODO” .
Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica, ul. Stefana Batorego 13, 39-00
Dębica
2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: e mail:
iod@gopsdebica.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z procedurą niniejszego
postępowania prowadzonego zgodnie z art. 359 pkt.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z
2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP, o wartości poniżej 750.000 euro w Centrum Usług Społecznych Gminy
Dębica
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 72 ustawy PZP
5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celu określonego w pkt 3 tj. zgodnie z art. 78 ust. 1
ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Po tym czasie z danych będziemy korzystać przez okres oraz w
zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.
22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych
osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CUS.26.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR 8 KLUB AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
W ramach usługi KLUB AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia - Klubów Aktywności Lokalnej w ramach którego zorganizowane będą:
I. Pakiety Aktywności - 16 pakietów- w łącznej ilości nie więcej niż 1376 godzin
II. Pikniki integracyjne - w 16 miejscowościach gminy Dębica
III. Zajęcia sportowe w wodzie - w ilości 80 godzin
IV. Wydarzenia gminne - 4 wydarzenia
V. Wyjazdy krajoznawczo– aktywizacyjne - 15 wyjazdów do różnych miejsc na terenie polski oraz 15 wyjazdów do kina-teatru
VI. Zajęcia prozdrowotne w Uzdrowisku Latoszyn-Zdrój - 500 jednogodzinnych zajęć;
skierowane do mieszkańców zamieszkujących na terenie gminy Dębica

4.2.6.) Główny kod CPV: 85320000-8 - Usługi społeczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

92500000-6 - Usługi świadczone przez biblioteki, archiwa, muzea i inne usługi kulturalne

98133000-4 - Usługi świadczone przez organizacje społeczne

80590000-6 - Usługi seminaryjne

92600000-7 - Usługi sportowe

85323000-9 - Usługi zdrowotne świadczone na rzecz wspólnot

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje zamówienia o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na wartość nie większą niż: Dla
Zadania Nr8 - 222.750,00 zł netto
Zamówienia będą mogły być udzielone w ramach rozszerzenia ilości godzin świadczenia usług stanowiących zakres przedmiotowy
zamówienia podstawowego w/w zadań.
Warunki na jakich zostaną udzielone zamówienia podobne:
- uzyskania oszczędności przetargowych,
- pozyskania dodatkowych środków w budżecie.
Zamówienia będą udzielane na następujących warunkach:
- Przeprowadzone zostaną negocjacje, na których strony ustalą szczegółowy zakres zamówienia, termin wykonania zamówienia i
wysokość wynagrodzenia,
- Wykonawca zamówienia podstawowego wykona je w takim samym standardzie jak dla zamówienia podstawowego

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert dla Zadania Nr 8
1) Cena – waga kryterium: 60%
Oferta z najniższą ceną wynikającą z Formularza ofertowego otrzyma PC= 10 pkt.
Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów obliczoną według następującego wzoru: PC= (oferta z najniższą ceną : oferta oceniana)
x10
2) Doświadczenie zawodowe Koordynatora Klubu Aktywności Lokalnej – waga kryterium 40 %

Punktowane będzie doświadczenie zawodowe.

Oferta ze wskazaniem doświadczenia zawodowego Koordynatora Klubu Aktywności Lokalnej, polegającego na zorganizowaniu wydarzeń z zakresu pobudzania aktywności obywatelskiej (warsztaty, seminaria, działania integracyjne, wydarzenia lokalne) w instytucjach kultury/placówkach oświatowych/organizacjach pozarządowych itp., w ilości:

- min.5 wydarzeń otrzyma 0 pkt.
- 5-10 wydarzeń otrzyma 5 pkt
- 10 i więcej wydarzeń otrzyma 10 pkt

W przypadku niewskazania doświadczenia Koordynatora Klubu Aktywności Lokalnej, Zamawiający przyjmie, iż osoba ta posiada co najmniej 24 miesięczne doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania działań mających na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej, a oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium.

Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów obliczoną według wzoru:

P= PCx60% + PDx40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe Koordynatora Klubu Aktywności Lokalnej

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR 9 KLUB RODZINNY W KOZŁOWIE
W ramach usługi KLUB RODZINNY Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia – KLUBU RODZINNEGO W KOZŁOWIE, w ramach którego zorganizowane będą:

I. Piknik integracyjny - 1 wydarzenie
II. Zajęcia edukacyjno - warsztatowe- w łącznej ilości nie więcej niż 156 godzin,
III. Warsztaty/seminaria dla rodziców/rodziców z dziećmi - w łącznej ilości nie większej niż 13 godzin;

skierowane do mieszkańców gminy Dębica (rodzice z dziećmi)

4.2.6.) Główny kod CPV: 85320000-8 - Usługi społeczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85312110-3 - Usługi opieki dziennej nad dziećmi

85312100-0 - Usługi opieki dziennej

80590000-6 - Usługi seminaryjne

92500000-6 - Usługi świadczone przez biblioteki, archiwa, muzea i inne usługi kulturalne

98133000-4 - Usługi świadczone przez organizacje społeczne

92600000-7 - Usługi sportowe

85323000-9 - Usługi zdrowotne świadczone na rzecz wspólnot

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje zamówienia o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na wartość nie większą niż: Dla
Zadania Nr 9 - 7 360,00 zł netto.
Zamówienia będą mogły być udzielone w ramach rozszerzenia ilości godzin świadczenia usług stanowiących zakres przedmiotowy
zamówienia podstawowego w/w zadań.
Warunki na jakich zostaną udzielone zamówienia podobne:
- uzyskania oszczędności przetargowych,
- pozyskania dodatkowych środków w budżecie.
Zamówienia będą udzielane na następujących warunkach:
- Przeprowadzone zostaną negocjacje, na których strony ustalą szczegółowy zakres zamówienia, termin wykonania zamówienia i
wysokość wynagrodzenia,
- Wykonawca zamówienia podstawowego wykona je w takim samym standardzie jak dla zamówienia podstawowego

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert dla Zadania nr 9
1) Cena – waga kryterium: 60%
Oferta z najniższą ceną wynikającą z Formularza ofertowego otrzyma PC= 10 pkt.
Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów obliczoną według następującego wzoru: PC= (oferta z najniższą ceną : oferta oceniana)
x10
2) Doświadczenie zawodowe Koordynatora Klubu Rodzinnego w Kozłowie – waga kryterium 40 %


Punktowane będzie doświadczenie zawodowe.
Oferta ze wskazaniem doświadczenia Koordynatora Klubu Rodzinnego w Kozłowie, polegającego na zorganizowaniu wydarzeń z zakresu pobudzania aktywności obywatelskiej (warsztaty, seminaria, działania integracyjne, wydarzenia lokalne) w instytucjach kultury/placówkach oświatowych/organizacjach pozarządowych itp., w ilości:

- min. 3 wydarzeń otrzyma 0 pkt.
- 3-6 wydarzeń otrzyma 5 pkt
- 6 i więcej wydarzeń otrzyma 10 pkt

W przypadku niewskazania doświadczenia Koordynatora Klubu Rodzinnego w Kozłowie, Zamawiający przyjmie, iż osoba ta posiada co najmniej 12 miesięczne doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania działań mających na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej, a oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium.
Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów obliczoną według wzoru:

P= PCx60% + PDx40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe Koordynatora Klubu Rodzinnego w Kozłowie

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR 10 KLUBY RODZINNE W GMINIE DĘBICA
W ramach usługi KLUB RODZINNY Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia –KLUBU RODZINNEGO W GMINIE DĘBICA, w ramach którego zorganizowane będą:
I. Wydarzenie gminne – „Dzień Rodziny” - 1 wydarzenie
II. Pikniki integracyjne - w 13 miejscowościach
III. Pakiety wsparcia dziennego - łączna ilość nie więcej niż 4.069 godzin
IV. Pakiety zajęć edukacyjno - warsztatowych - łączna ilość nie więcej niż 845 godzin
V. Pakiety warsztatów/seminariów dla rodziców/rodziców z dziećmi - łączna ilość nie więcej niż 169 godzin, 13 godzin na każdą miejscowość;
skierowane do mieszkańców gminy Dębica (rodzice z dziećmi)

4.2.6.) Główny kod CPV: 85320000-8 - Usługi społeczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85312110-3 - Usługi opieki dziennej nad dziećmi

85312100-0 - Usługi opieki dziennej

92500000-6 - Usługi świadczone przez biblioteki, archiwa, muzea i inne usługi kulturalne

98133000-4 - Usługi świadczone przez organizacje społeczne

80590000-6 - Usługi seminaryjne

92600000-7 - Usługi sportowe

85323000-9 - Usługi zdrowotne świadczone na rzecz wspólnot

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje zamówienia o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na wartość nie większą niż: Dla
Zadania Nr 10 - 192.632,00 zł netto.
Zamówienia będą mogły być udzielone w ramach rozszerzenia ilości godzin świadczenia usług stanowiących zakres przedmiotowy
zamówienia podstawowego w/w zadań.
Warunki na jakich zostaną udzielone zamówienia podobne:
- uzyskania oszczędności przetargowych,
- pozyskania dodatkowych środków w budżecie.
Zamówienia będą udzielane na następujących warunkach:
- Przeprowadzone zostaną negocjacje, na których strony ustalą szczegółowy zakres zamówienia, termin wykonania zamówienia i
wysokość wynagrodzenia,
- Wykonawca zamówienia podstawowego wykona je w takim samym standardzie jak dla zamówienia podstawowego

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert dla Zadania nr 10
1) Cena – waga kryterium: 60%
Oferta z najniższą ceną wynikającą z Formularza ofertowego otrzyma PC= 10 pkt.
Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów obliczoną według następującego wzoru: PC= (oferta z najniższą ceną : oferta oceniana)
x10
2) Doświadczenie zawodowe Koordynatora Klubu Rodzinnego w gminie Dębica – waga kryterium 40 %

Punktowane będzie doświadczenie zawodowe.
Oferta ze wskazaniem doświadczenia Koordynatora Klubu Rodzinnego w gminie Dębica, polegającego na zorganizowaniu wydarzeń z zakresu pobudzania aktywności obywatelskiej (warsztaty, seminaria, działania integracyjne, wydarzenia lokalne) w instytucjach kultury/placówkach oświatowych/organizacjach pozarządowych itp., w ilości:

- min. 3 wydarzeń otrzyma 0 pkt.
- 3- 6 wydarzeń otrzyma 5 pkt
- 6 i więcej wydarzeń otrzyma 10 pkt


W przypadku niewskazania doświadczenia Koordynatora Klubu Rodzinnego w gminie Dębica, Zamawiający przyjmie, iż osoba ta posiada co najmniej 12 miesięczne doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania działań mających na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej, a oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium.
Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów obliczoną według wzoru:

P= PCx60% + PDx40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe Koordynatora Klubu Rodzinnego w gminie Dębica

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

I. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
Dysponowania osobami skierowanymi do realizacji zamówienia:
Dla Zadania nr 8
minimum 1 osobą do pełnienia funkcji Koordynatora Klubu Aktywności Lokalnej posiadającą co najmniej 24 miesięczne doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania działań mających na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej lub doświadczenie zawodowe polegające na zorganizowaniu co najmniej 5 wydarzeń z zakresu pobudzania aktywności obywatelskiej (warsztaty, seminaria, działania integracyjne, wydarzenia lokalne) w instytucjach kultury/placówkach oświatowych/organizacjach pozarządowych itp.

Dla Zadania nr 9
minimum 1 osobą do pełnienia funkcji Koordynatora Klubu Rodzinnego w Kozłowie posiadającą co najmniej 12 miesięczne doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania działań mających na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej lub doświadczenie zawodowe polegające na zorganizowaniu co najmniej 3 wydarzeń z zakresu pobudzania aktywności obywatelskiej (warsztaty, seminaria, działania integracyjne, wydarzenia lokalne) w instytucjach kultury/placówkach oświatowych/organizacjach pozarządowych itp.

Dla Zadania nr 10
minimum 1 osobą do pełnienia funkcji Koordynatora Klubu Rodzinnego w gminie Dębica posiadającą co najmniej 12 miesięczne doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania działań mających na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej lub doświadczenie zawodowy polegające na zorganizowaniu co najmniej 3 wydarzeń takich jak np. warsztaty, seminaria, działania integracyjne, wydarzenia lokalne w instytucjach kultury/placówkach oświatowych/organizacjach pozarządowych itp.

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno zadanie dopuszcza się łączenie funkcji Koordynatora Klubu Rodzinnego w Kozłowie (zadanie 9) oraz Klubu Rodzinnego w gminie Dębica (zadanie 10). Nie dopuszcza się łączenia funkcji Koordynatora Klubu Aktywności (zadanie 8) i Koordynatora Klubu Rodzinnego (zadanie 9 lub 10).
II. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH
OKREŚLONYCH W ART. 118 USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI
ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów
udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 4 potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z
podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby
przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
6. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także zbada, czy
nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający
zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia,
wraz z oświadczeniami, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ (przy czym Wykonawca może
sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach).
2) Oświadczenia, o których mowa w rozdziale 8.1 SWZ;
3) Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 8.2 SWZ (jeżeli dotyczy),
4) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 9.4 SWZ (jeżeli dotyczy).
5) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest
umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego,
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a),
jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane
umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c) jeżeli w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego
reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), zamawiający żąda od wykonawcy lub podmiotu
udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do
reprezentowania wykonawcy.
6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
(jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.2 SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy
złożyć wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
c) Przepisy dotyczące wykonawców stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
Wykonawcy ponoszą solidarnie odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie
żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający zgodnie z art. 455 ust.1 pkt 1 ustawy PZP przewiduje możliwość zmiany umowy, polegających na:
1) zmianie w komparycji umowy obejmującej, m.in.: zmianie osób uprawnionych do reprezentacji Stron, zmianie siedziby Stron, zmianie nazwy Stron, zmianie kapitału zakładowego, itp.; zmianie koordynatorów, zmianie danych teleadresowych Stron, poprawieniu błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i liczbowych, zmianie numeracji jednostek redakcyjnych – umowa ulegnie zmianie poprzez doprowadzenie jej treści do stanu obowiązującego;
2) zmniejszeniu zakresu przedmiotu zamówienia w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3. Wysokość ostatecznego, zmniejszonego wynagrodzenia, zostanie ustalona na podstawie ilości i zakresu rzeczywiście wykonanych usług;
3) zmianie terminu wykonywania poszczególnych działalności w ramach zadania, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy;
4) zmianie osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SWZ. W przypadku osoby, której doświadczenie było premiowane w ramach kryterium oceny ofert, wskazana osoba musi legitymować się doświadczeniem punktowanym nie gorzej, niż osoba wskazana w Formularzu ofertowym.
5) Zmianie podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołuje się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku akceptacji przez Zamawiającego wskazanego innego podwykonawcy po wykazaniu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz nie zachodzą wobec podwykonawcy podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
6) Rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołuje się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku wykazania Zamawiającemu, iż Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku na Platformie e-Zamówienia pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-19 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Środki ochrony prawnej
1. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy
czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy,
mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie
wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w
formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią
przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej.
II. Zamawiający wyznacza następującą osobę do kontaktu z Wykonawcami: Anna Zielińska-Mazur - e-mail:
a.zielinskamazur@gopsdebica.pl, Sylwia Korycka-Żymuła – e-mail: s.zymula@gopsdebica.pl

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.