eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Świadczenie usług cateringowych - przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w RadomiuOgłoszenie z dnia 2022-08-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług cateringowych – przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Radomiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W RADOMIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 672884719

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: UNIWERSYTECKA 6

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agroradom@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.agroradom.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług cateringowych – przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Radomiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2a2ea6aa-197d-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303076

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00073582/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług cateringowych – przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Radomiu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://agroradom.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://agroradom.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: WYMAGANIA TECHNICZNE I
ORGANIZACYJNE WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI
ELEKTRONICZNEJ PRZEKAZYWANEJ PRZY ICH UŻYCIU OPISANE ZOSTAŁY W REGULAMINIE
KORZYSTANIA Z PLATFORMY ZAKUPOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO MARKETPLANET POD
ADRESEM https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą
przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.-Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem -Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych
osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy PZP, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.-Dane osobowe wykonawcy zawarte w
protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, -Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych
wykonawcy w celu innym niż cel określony w powyżej. -Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym
postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w
przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:- obowiązek informacyjny przewidziany w art.
13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i
przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;- obowiązek informacyjny
wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane
wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.-W celu
zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej,
Zamawiający informuje, że:- Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia
korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy PZP, do upływu terminu na ich wniesienie.-
Udostępnianie protokołu i załączników - W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez
zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO - W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie
żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia tego postępowania.-W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, Zamawiający informuje, że:-Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których
mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy PZP, do
upływu terminu na ich wniesienie. Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych
osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. -W
przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w
art. 15 ust. 1–3 RODO , zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji,
mającychna celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.-Skorzystanie przez osobę,
której
dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu postępowania
oraz jego załączników.-W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w
art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSCKR.26.39.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wytwarzanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla wychowanków internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Radomiu w okresie od 05.09.2022 r. do 23.06.2023 r.
2. Miejsce świadczenia usługi: Internat ZSCKR, ul. Wośnicka 125D, 26-612 Radom.
3. Łączna liczba uczniów: do 70 osób dziennie, aktualnie – 60 dziennie. Łącznie w roku w liczbie 14 000.
4. Zakres zamówienia obejmuje żywienie młodzieży na zasadach usługi cateringu który obejmuje: przygotowanie posiłków, dowóz posiłków do placówki wskazanej w ust. 2 i wniesienie w miejsce wskazane przez pracownika Zamawiającego oraz odbiór pojemników siedem dni w tygodniu.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty ilości posiłku wskazanych w pkt. 3, w zależności od bieżących potrzeb, zmiany liczby wychowanków i ilości dostarczanych posiłków zgodnie z rzeczywistą potrzebą. Rozliczenia finansowe Wykonawcy usługi z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie faktycznie dostarczonych posiłków i ceny brutto jednodniowego posiłku dla jednego dziecka. Z tytułu wykorzystania mniejszej ilości posiłków, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
6. Ceny zaoferowane przez Wykonawcę nie ulegną podwyższeniu przez cały okres obowiązywania umowy.
7. Wykonawca jako zakład prowadzący działalność w zakresie produkcji posiłków musi posiadać Decyzję wydaną przez właściwego miejscowo Państwowego Inspektora Sanitarnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2021)
Uwaga! Decyzja powinna być wydana na produkcję żywności oraz dystrybucję żywności w ramach cateringu (m.in. ze względu na potrzebę uwzględnienia przepisów w zakresie warunków transportu żywności, dezynfekcji pojemników do przewożenia żywności).

8. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność, w tym finansową za jakość przedmiotu zamówienia oraz wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie oraz ewentualne koszty związane ze skutkami tych nieprawidłowości.
9. Wykonawca ponosi koszty zakupu produktów, załadunku, transportu i rozładunku wszystkich dostarczonych posiłków, a także odbioru i utylizacji pozostałości po posiłkach.
10. Wymagania dotyczące realizacji usługi żywienia - przedmiotu zamówienia:
 śniadanie - codziennie: 3 rodzaje pieczywa (pełnoziarniste, żytnie, pszenne), napoje do wyboru: herbata z cukrem, kakao, kawa zbożowa z mlekiem, masło typu “extra” o zawartości tłuszczu 82%, dżem owocowy; oprócz tego śniadanie powinno zawierać: posiłek mleczny np.. zupę mleczną, płatki śniadaniowe, bułkę słodką, wędlinę dobrej jakości, ser żółty, ser biały warzywo, owoc;
 obiad - I danie (zupa z dodatkiem makaronu, ryżu lub kaszy), II danie (mięso, ryby, krokiety, pierogi) + dodatki (ziemniaki, kasze, ryż, makaron, surówki , gotowane jarzyny)+ kompot lub sok + deser (ciasto własnego wypieku, owoc, kisiel, jogurt naturalny);
 Kolacja - wędlina dobrej jakości, ser żółty, inne potrawy gotowane, zapiekanki, sałatki
11. Posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe:
1) zupa - ilość łączna minimum 250 ml,
2) drugie danie - gramatura łączna min. 350 g,
3) kompot, kisiel, owoc lub drożdżówka/ciastko - ilość minimum 200 ml / 1 sztuka.
Waga składowych drugiego dania powinna kształtować się następująco:
1) sztuka mięsa lub ryby – 100 g,
2) ziemniaki, kasza, ryż lub makaron – 150 g,
3) surówki lub jarzyny – 100 g,
4) pierogi, naleśniki, krokiety itp. – min. 200 g, plus dodatki stanowić mogą 100 g.

12. Łączna wartość energetyczna posiłku o którym mowa w punkcie 10 nie może być niższa niż 3 200 kcal.
13. Posiłki dostarczane będą w dniach: od poniedziałku do niedzieli według następującego grafiku:
a) śniadanie - dowóz 1 x dziennie w godzinach od 05:00 do 05:30 w dni nauki szkolnej, od 07:00 do 07:30 w dni wolne od zajęć lekcyjnych i w dni świąteczne;
b) obiad - dowóz 1 x dziennie w godzinach od 12:30 do 13:30 w dni nauki szkolnej, od 12:00 do 12:30 w dni wolne od zajęć lekcyjnych i w dni świąteczne;
c) kolacja - dowóz 1 x dziennie w godzinach od 17:30 do 18:00 w dni nauki szkolnej, od 17:00 do 17:30 w dni wolne od zajęć lekcyjnych i w dni świąteczne.
14. Zamawiający zastrzega, iż w okresie przerw świątecznych, liczba posiłków może być zdecydowanie niższa.
15. Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę cyklicznie na okres 14 dni i dostarczany Zamawiającemu (pisemnie lub drogą elektroniczną) z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem uwzględniając gramaturę i kaloryczność potraw oraz alergeny.
16. Do jadłospisu złożonego Zamawiającemu zgodnie z pkt 15, Zamawiający, w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania, zgłasza zastrzeżenia albo zatwierdza jadłospis bez zastrzeżeń. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do jadłospisu z uwagi na jego niezgodność z postanowieniami SWZ, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie do poprawienia jadłospisu zgodnie z uwagami Zamawiającego oraz dostarczenia poprawionego jadłospisu w terminie określonym przez Zamawiającego.
17. Jadłospis dostarczony Zamawiającemu musi być zatwierdzony przez Wykonawcę i osobę decyzyjną ze strony Zamawiającego.
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów dotyczących technologii produkcji i jakości wykonywanych usług.
19. Przedstawiciel szkoły będzie miał prawo do przeprowadzenia kontroli żywienia młodzieży.
20. Zmiany w jadłospisie sugerowane przez Zamawiającego będą wiążące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wprowadzać żadnych zmian do jadłospisu bez zgody Zamawiającego. Wszelkie ewentualne zmiany w jadłospisie muszą być zgłaszane z co najmniej 2 - dniowym wyprzedzeniem i zaakceptowane przez Zamawiającego. Zgłoszenie podpisane przez osobę upoważnioną powinno być dostarczone do siedziby Zamawiającego przez pracownika przywożącego posiłki.
21. Posiłki muszą być przygotowane na bieżąco, w dniu spożycia zgodnie z zasadami sztuki kulinarnej.
22. Artykuły spożywcze dostarczane przez Wykonawcę powinny być pierwszego gatunku, których termin ważności upływa nie wcześniej niż 5 dni po dacie dostawy. Ponadto nie mogą być genetycznie modyfikowane.
23. W jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone. Do przygotowania posiłków zalecane jest stosowanie tłuszczów roślinnych (ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych), stosowanie dużej ilości warzyw i owoców, różnego rodzaju kasz, umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli. Niewskazane jest używanie produktów typu instant czy gotowych półproduktów. Mięso przeznaczone do obróbki nie może być MMO (mięso oddzielane mechanicznie).
24. Wykonawca zapewnia urozmaicenie jadłospisów oraz różnorodność przygotowanych dań. Rodzaj serwowanej potrawy nie może powtarzać się częściej niż raz na dwa tygodnie.
25. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem szczególnych potrzeb żywieniowych ze względu na uwarunkowania zdrowotne oraz kulturowe poprzez przygotowanie posiłków uwzględniających:
1) dietę bezglutenową - dietę polegającą na eliminacji z pożywienia produktów zawierających gluten, czyli na wykluczeniu pokarmów z dodatkiem naturalnych bądź przetworzonych zbóż: pszenicy, żyta, jęczmienia i inne zboża zawierające gluten,
2) dietę uwzgledniającą nietolerancję laktozy - dietę wykluczającą z przygotowywanych posiłków produkty mleczne zawierające laktozę,
3) dietę wegańską - dietę pozbawioną produktów pochodzenia zwierzęcego.
26. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić ilość posiłków zgodną z zapotrzebowaniem złożonym na dany dzień przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego do godz. 20:00 dnia poprzedniego.
27. Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Wykonawca gwarantuje, że będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz przepisach wykonawczych, w szczególności w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.
28. Wykonawca zobowiązany będzie do bezwzględnego przestrzegania norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywności i Żywienia.
29. Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym środkiem transportu, w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury potraw oraz jakości i higieny przewożonych potraw.
30. Temperatura dostarczanych posiłków powinna wynosić:
1) pierwsze danie: co najmniej +65 ° C,
2) danie mięsne: co najmniej + 60 ° C,
3) potrawy podawane na zimno: + 4 ° C,
4) napoje gorące, zupy mleczne: co najmniej + 65 ° C.
31. Za zbieranie odpadów pokonsumpcyjnych (niezależnie od ich ilości) oraz mycie termosów, dostarczenie czystych pojemników każdego dnia odpowiedzialny jest Wykonawca.
32. Obowiązkiem Wykonawcy będzie przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich przygotowanych i dostarczonych posiłków przez okres 72 godzin, z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek.
33. Zamawiający zastrzega sobie, że nieprzestrzeganie terminowości dostarczania posiłków jak i również odpowiedniej gramatury oraz jakości posiłków skutkować będzie możliwością rozwiązania umowy po wcześniejszym pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy.
34. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym w przypadku, gdy konieczność tej zmiany spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, nie więcej jednak niż 85% szacunkowej ilości. ( w szczególności w przypadku odwołania zajęć z uwagi na COVID - 19: przejście placówki na pracę zdalną, czy z uwagi na inną nadzwyczajną, niezależną od woli Zamawiającego, nieprzewidzianą okoliczność typu np.: strajk nauczycieli/pracowników oświaty.)

4.2.6.) Główny kod CPV: 55524000-9 - Usługi dostarczania posiłków do szkół

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55523100-3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-05 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w SWZ.
2. Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie zostały odrzucone, według następujących kryteriów


Nr Nazwa kryterium Waga/znaczenie
1. Cena [C] 60 pkt.
2. ilość ciepłych posiłków w postaci śniadań lub kolacji w tygodniu (Cp) 20 pkt.
3. ilość dowożonych posiłków 3 razy dziennie w tygodniu (Dp) 20 pkt.

3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska najwyższą ocenę punktową.
4. Dla zastosowanych kryteriów oceny ofert Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujące wzory:
1.1. Cena [C]
Ocena w zakresie kryterium „Cena” będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru (liczba punktów możliwych do uzyskania – 60).

C = (Cn/Cb) × 60 pkt.
gdzie: C – ilość punktów za kryterium „Cena”
Cn –najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych
Cb – cena badanej oferty

1.2 Ilość ciepłych posiłków w postaci śniadań lub kolacji w tygodniu (Cp)

Ocena w zakresie kryterium „Ilość ciepłych posiłków w postaci śniadań lub kolacji w tygodniu” będzie dokonywana na podstawie podanego w formularzu ofertowym terminu (liczba punktów możliwych do uzyskania – 20 pkt.

Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:
- oferta, w której wskazany przez Wykonawcę ilość ciepłych posiłków w postaci śniadań lub kolacji w tygodniu” zamówienia wyniesie:

1 raz w tygodniu ciepłe śniadanie lub kolacja – otrzyma 0 punktów
2 raz w tygodniu ciepłe śniadanie lub kolacja – otrzyma 5 punktów
3 raz w tygodniu ciepłe śniadanie lub kolacja – otrzyma 10 punktów
4 raz w tygodniu ciepłe śniadanie lub kolacja – otrzyma 15 punktów
5 raz w tygodniu ciepłe śniadanie lub kolacja – otrzyma 20 punktów

gdzie: Cp – ilość punktów za kryterium „Ilość ciepłych posiłków w postaci śniadań lub kolacji w tygodniu”

1.3 Dowóz posiłków 3 razy dziennie (Dp)

Ocena w zakresie kryterium „Dowóz posiłków 3 razy dziennie” będzie dokonywana na podstawie podanego w formularzu ofertowym terminu (liczba punktów możliwych do uzyskania – 20 pkt.

Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:
- oferta, w której wskazany przez Wykonawcę dowóz posiłków 3 razy dziennie zamówienia wyniesie:

dowóz posiłków 3 razy dziennie w godzinach:

śniadanie - dowóz 1 x dziennie w godzinach od 05:00 do 05:30 w dni nauki szkolnej, od 07:00 do 07:30 w dni wolne od zajęć lekcyjnych i w dni świąteczne;
obiad - dowóz 1 x dziennie w godzinach od 12:30 do 13:30 w dni nauki szkolnej, od 12:00 do 12:30 w dni wolne od zajęć lekcyjnych i w dni świąteczne;
kolacja - dowóz 1 x dziennie w godzinach od 17:30 do 18:00 w dni nauki szkolnej, od 17:00 do 17:30 w dni wolne od zajęć lekcyjnych i w dni świąteczne.

1 raz w tygodniu – otrzyma 0 punktów
2 raz w tygodniu – otrzyma 5 punktów
3 raz w tygodniu – otrzyma 10 punktów
4 raz w tygodniu – otrzyma 15 punktów
5 raz w tygodniu – otrzyma 20 punktów


gdzie: Dp – ilość punktów za kryterium „dowóz posiłków 3 razy dziennie”


2. Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższa liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

 P = C+Cp+Dp

gdzie: P - ilość punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość ciepłych posiłków w postaci śniadań lub kolacji w tygodniu (Cp)

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dowóz posiłków 3 razy dziennie

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. posiada aktualne zezwolenia Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej stwierdzające spełnienie wymagań higieniczno-zdrowotnych do żywienia zbiorowego oraz możliwości prowadzenia cateringu.
Zdolności technicznej lub zawodowej;

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 usługę żywienia dzieci lub młodzieży, w zakresie przygotowywania posiłków w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży o łącznej wartości tych usług minimum 150.000,00 zł brutto, w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, a także w placówkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2020 poz. 910 ze zm.).

Usługi przygotowywania posiłków wykonywane w ramach jednej umowy traktuje się jak jedną usługę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie (o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert nie podlega wykluczeniu z postępowania - Załącznik nr 3 do SWZ.
1.1 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
1.2 W przypadku, wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
o którym mowa w pkt 1 składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia.
1.3 zobowiązanie podmiotu (Wykonawcy) udostępniającego zasoby oraz oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 7;
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następującego podmiotowego środka dowodowego

w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (aktualnego na dzień złożenia):
 Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdziale VIII SWZ – Załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: w celu potwierdzenia spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących:

zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie, kwalifikacje zawodowe kadry technicznej):
 wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty załącznik nr 3

uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

 aktualne zezwolenia Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej stwierdzające spełnienie wymagań higieniczno-zdrowotnych do żywienia zbiorowego oraz możliwości prowadzenia cateringu.2.1 Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe określone w pkt. 2 na wezwanie Zamawiającego. Dokumenty te powinny być aktualne na dzień ich złożenia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty wykonawca załącza również:
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
8. Pełnomocnictwo o którym mowa w pkt. 7 ppkt 3) lit c) i pkt 7 ppkt 4) niniejszego Rozdziału składa się, pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - w formatach danych określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2070),
z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
9. W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej
i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje mocodawca. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
10. W przypadku, gdy Wykonawca nie złożył pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt. 7 ppkt 3) lit c) i pkt 7 ppkt 4) niniejszego Rozdziału lub złożył pełnomocnictwo wadliwe, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do jego złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jego złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
11. Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655). Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji, o których mowa w art. 222
ust. 5 ustawy Pzp.
13. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone
w odpowiednio wydzielonym i oznaczonym pliku. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie o których mowa w pkt. 1 Rozdział IX SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia.
b) zobowiązani są na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 2 Rozdział IX SWZ. Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 2 Rozdział IX SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ .
d) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z Projekt Umowy - Załącznik nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-19 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://agroradom.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-19 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.