eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sławno › Dowóz dzieci i uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Sławno oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sławnie wraz ze sprawowaniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2022/2023Ogłoszenie z dnia 2022-08-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz dzieci i uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Sławno oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Sławnie wraz ze sprawowaniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sławno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979909

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: I Pułku Ułanów 11

1.5.2.) Miejscowość: Sławno

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-100

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 59 810 75 26

1.5.8.) Numer faksu: +48 59 810 75 26

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaslawno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://ug.slawno.ibip.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz dzieci i uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Sławno oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Sławnie wraz ze sprawowaniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2022/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7d26add0-1978-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303056

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00012151/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Dowóz dzieci i uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Sławno oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Sławnie wraz ze sprawowaniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2022/2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://ug.slawno.ibip.pl/public/catalog/?id=236075&idCatalog=404087

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAP-u dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Zamawiający w Rozdziale I podaje link do strony postępowania. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza dołączenie katalogu elektronicznego do oferty

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 i z 2018 r. Nr 127 poz. 2), zwanym dalej „RODO” informujemy, że:
1. administratorem danych osobowych jest Gmina Sławno – Urząd Gminy Sławno, 76-100 Sławno, ul. I Pułku Ułanów 11, tel. +48 59 810 75 26,
e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl;
2. we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem danych osobowych, e-mail: odo@gminaslawno.pl, tel. 59 810 75 26 lub na adres wskazany powyżej;
3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dowóz dzieci i uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Sławno oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sławnie wraz ze sprawowaniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2022/2023” RSSA.271.27.2022, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz jego realizacji;
4. dane osobowe mogą zostać przekazane / powierzone osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania przetargowego w oparciu o art. 18, 19, 74, 75 i 76 ustawy Pzp oraz podmiotom, które na mocy obowiązujących przepisów prawa mogą dokonywać oceny, weryfikacji i kontroli prowadzonego postępowania i realizacji zadania, w tym w szczególności dokumentacji związanej z pozyskiwaniem środków finansowych pochodzących z budżetu państwa i Unii Europejskiej;
5. dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
6. dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących terminów archiwizacji, w tym w szczególności w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) oraz ustawy Pzp;
7. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a konsekwencje ich niepodania wynikają z ustawy Pzp;
8. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, o którym mowa w art. 22 RODO;
9. osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
1) dostępu do danych na podstawie art. 15 RODO;
2) sprostowania danych zgodnie z zapisami art. 16 RODO;
3) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO z wyjątkiem przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. osoba, której dane dotyczą nie ma prawa do:
1) usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d i e RODO;
2) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RSSA.271.27.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi dowozu dzieci i uczniów wraz ze sprawowaniem opieki w czasie przewozu do następujących placówek oświatowych:
1) Szkoły Podstawowej w Sławsku;
2) Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie – Filia w Sławsku;
3) Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie – Filia w Boleszewie;
4) Szkoły Podstawowej w Warszkowie;
5) Przedszkola Niepublicznego „Pajacyki” w Warszkowie;
6) Szkoły Podstawowej we Wrześnicy;
7) Przedszkola Niepublicznego „Ekoludki” we Wrześnicy;
8) Szkoły Podstawowej w Bobrowicach;
9) Szkoły Podstawowej w Żukowie;
10) Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie;
11) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie.
z zapewnieniem odwozu, po skończonych zajęciach, do miejscowości zamieszkania.
2. Dowóz dzieci i uczniów odbywać się będzie w dni nauki szkolnej, w okresie od dnia 1 września 2022 r. do dnia 23 czerwca 2023 r.
3. Usługa ma być realizowany według przebiegu linii komunikacji regularnej
z pierwszeństwem przejazdu dzieci i uczniów – na podstawie biletów miesięcznych,
z uwzględnieniem przysługujących uczniom ulg ustawowych w przewozach transportem publicznym, określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295). Realizacja usługi, ma umożliwić przejazd autobusami z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej oraz z placówki oświatowej do miejsca zamieszkania, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do formularza ofertowego, z dostosowaniem liczby kursów oraz pojemności (liczby miejsc) autobusów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w tym zakresie, a także uwzględnieniem następujących godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć szkolnych:
1) Szkoła Podstawowa w Sławsku – godzina rozpoczęcia zajęć – 800; godziny odwozu:
3 razy w tygodniu 1305 i 1430 oraz 2 razy w tygodniu 1305 i 1520;
2) Przedszkole Gminne - Filia w Sławsku – godzina rozpoczęcia zajęć – 800; godziny odwozu: 5 razy w tygodniu 1305;
3) Przedszkole Gminne - Filia w Boleszewie – godzina rozpoczęcia zajęć – 800; godziny odwozu: 5 razy w tygodniu 1405;
4) Szkoła Podstawowa w Warszkowie – godzina rozpoczęcia zajęć – 730; godziny odwozu: 4 razy w tygodniu 1225 i 1455 oraz 1 raz w tygodniu 1225 i 1400;
5) Przedszkole Niepubliczne „Pajacyki” w Warszkowie – godzina rozpoczęcia zajęć – 730; godziny odwozu: 5 razy w tygodniu 1400;
6) Szkoła Podstawowa we Wrześnicy – godzina rozpoczęcia zajęć – 800; godziny odwozu: 5 razy w tygodniu 1300 i 1425 oraz dodatkowo 2 razy w tygodniu 1520;
7) Przedszkole Niepubliczne „Ekoludki” we Wrześnicy – godzina rozpoczęcia zajęć – 800; godziny odwozu: 5 razy w tygodniu 1300 i 1425;
8) Szkoła Podstawowa w Bobrowicach – godzina rozpoczęcia zajęć – 800; godziny odwozu: 3 razy w tygodniu 1300 i 1415 oraz 2 razy w tygodniu 1300 i 1505;
9) Szkoła Podstawowa w Żukowie – godzina rozpoczęcia zajęć – 800; godziny odwozu:
5 razy w tygodniu 1235 i 1415 oraz dodatkowo 2 razy w tygodniu 1515;
10) Przedszkole Gminne w Gwiazdowie – godzina rozpoczęcia zajęć – 815; godziny odwozu: 1315 i 1345;
11) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sławnie – godzina rozpoczęcia zajęć – 800; godziny odwozu – 4 razy w tygodniu 1530 i 1 raz w tygodniu 1445.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia do każdego autobusu opiekuna. Opieka nie może być sprawowana przez kierowcę. Opiekunem winna być wyłącznie osoba pełnoletnia, niekarana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystająca z pełni praw publicznych, posiadająca odpowiednie przeszkolenie, której stan zdrowia pozwala na zatrudnienie. Opiekun w trakcie wykonywania obowiązków powinien być wyposażona w kamizelkę odblaskową z napisem OPIEKUN.
5. Opiekun sprawuje opiekę nad uczniami, dba o ich bezpieczeństwo w czasie ich przewozu oraz podczas ich wsiadania i wysiadania z pojazdu. W sytuacji, gdy wsiadanie uczniów do autobusu poprzedzone jest przeprowadzeniem ich przez jezdnię, opiekun podczas dawania poleceń i sygnałów wyposażony jest w kwadratową tarczę barwy żółtej fluorescencyjnej
z umieszczonym w polu ośmiokątnym znakiem barwy czerwonej z napisem "STOP".
6. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o tym, że wszyscy zatrudnieni do realizacji zadania kierowcy i opiekunowie zostali zweryfikowani w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym i w nim nie figurują oraz złożyli oświadczenie o niekaralności (zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przestępczością na tle seksualnym przed nawiązaniem z daną osoba stosunku pracy lub przed dopuszczeniem tej osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy
w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym).
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości dzieci i uczniów z poszczególnych miejscowości w trakcie realizacji zamówienia. Liczba dzieci i uczniów dowożonych do placówek oświatowych określana będzie na dany miesiąc na podstawie zapotrzebowania składanego przez dyrektorów placówek w terminie do 10-ego dnia miesiąca świadczenia usługi. W zakresie dowozu uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Sławnie zapotrzebowanie będzie składane przez pracownika Urzędu Gminy w Sławnie.
8. Ostateczny szczegółowy harmonogram dowozu dzieci i uczniów Zamawiający sporządzi we współpracy z dyrektorami poszczególnych placówek oświatowych, a następnie przedłoży Wykonawcy przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
9. W zakresie ustalenia dowozu dzieci i uczniów na zajęcia oraz dowozu do miejscowości zamieszkania po zakończeniu zajęć Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy
z dyrektorami placówek oświatowych, w tym także uwzględniając organizację roku szkolnego stosownie do rozporządzenia o organizacji roku szkolnego dającego możliwość indywidualnego określenia terminów dni wolnych od zajęć dydaktycznych (do 8 dni w roku szkolnym). Dyrektor placówki oświatowej może także ustalić dodatkowy dzień wolny od zajęć pod warunkiem odpracowania go w sobotę. O tym fakcie dyrektor jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany godzin przewozu dzieci i uczniów w okresie realizacji niniejszego zamówienia oraz prawo do uzgadniania tras przewozów, w tym w szczególności zmiany trasy.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania modyfikacji polegających na przewozie uczniów z innych miejscowości – z terenu Gminy Sławno – niż wymienione
w Zestawieniu ilości dowożonych uczniów w/g miejscowości i szkół w roku szkolnym 2022/2023. Cena biletów miesięcznych za przejazdy do placówek oświatowych z innych miejscowości –z terenu Gminy Sławno – niż wymienione w Zestawieniu, zostanie ustalone w taki sposób, że ich cena będzie taka sama jak cena biletu miesięcznego określona przez Wykonawcę dla przewozu na trasie o takiej samej lub jak najbardziej zbliżonej długości przejazdu liczonej w kilometrach.
12. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) realizacji usług z wykorzystaniem pojazdów nie starszych niż 20-letnie (dotyczy roku produkcji pojazdu 2002 i młodsze), z zastrzeżeniem, że w całym okresie realizacji zamówienia usługa będzie świadczona pojazdami o roku produkcji zgodnym ze złożoną ofertą. Dopuszczalna jest zmiana dotycząca pojazdu w stosunku do tego, który Wykonawca zawarł w ofercie, tylko wtedy, gdy pojazd zmieniony będzie na inny o nie gorszych parametrach technicznych – w zakresie roku produkcji oraz liczby miejsc siedzących;
2) zapewnienia taboru bezpiecznego i niezbędnego do przewozu wszystkich dowożonych dzieci i uczniów, z odpowiednią ilością miejsc siedzących w pojazdach, odpowiadającą liczbie aktualnie przewożonych dzieci i uczniów. Pojazdy służące do przewozu muszą być w pełni sprawne technicznie i gwarantować pełne bezpieczeństwo przy przewozie zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także oznakowane stosownie do charakteru świadczonych usług i utrzymane w czystości oraz ogrzewane w sezonie zimowym;
3) podstawienia w ciągu 1 godziny zastępczego środka transportu w razie awarii autobusu;
4) zapewnienie opieki wszystkim dzieciom i uczniom w czasie świadczenia usługi, poprzez zatrudnienie opiekunów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo dzieci i uczniów w czasie przewozu;
5) zatrudnienia kierowców posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz przestrzegania norm pracy kierowców autobusów.
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania doraźnych kontroli spełnienia wymienionych wymogów w czasie obowiązywania umowy.
14. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem usługi, na podstawie umowy o pracę, tj. kierowców, opiekunów.
15. W związku z powyższym Wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić pisemne oświadczenie w zakresie określonym w ust. 14. W odniesieniu do podwykonawców lub dalszych podwykonawców pisemne oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w zakresie określonym w ust. 14, należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.
16. O każdej zmianie personalnej osób wymienionych w ust. 14 Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego. Wykonawca będzie mógł powierzyć bezpośrednią realizację usługi osobom wymienionym w ust. 14 dopiero po dokonaniu zmiany u Zamawiającego.
17. Zmiany, o których mowa w ust. 16 wymagają przedłożenia Zamawiającemu, nowych pisemnych oświadczeń o których stanowi ust. 14.
c. d. w SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 295 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający dopuszcza możliwości udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podanym powyżej.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Maksymalna liczba punktów w danym kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %.
2. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku.
3. Przyznawanie liczby punków poszczególnym ofertom będzie się odbywać według następujących zasad:
a) Cena oferty.
Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa – podana w Formularzu oferty (stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ). Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona według wzoru:
najniższa cena brutto spośród złożonych ofert
liczba punktów = ------------------------------------------------------------ x 60 pkt.
cena brutto oferty ocenianej
b) Średni wiek pojazdów.
Średni wiek pięciu pojazdów maksymalnie 20 lat każdy z pojazdów, liczony na podstawie średniej arytmetycznej wieku pojazdów, za pomocą których Wykonawca zamierza realizować usługę. Zamawiający dokona stosownego obliczenia na podstawie wypełnionego Formularza oferty (stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ) i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy o wieku poszczególnych pojazdów. Liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
najniższy średni wiek pojazdów spośród złożonych ofert
liczba punktów = ------------------------------------------------------------ x 40 pkt.
średni wiek pojazdów w ofercie ocenianej
4. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów
w wyniku oceny oferty.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
7. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
8. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
9. Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spełnia warunki i wymogi ustawy Pzp i SWZ.
10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
11. Na podstawie kryteriów oceny ofert Zamawiający będzie oceniał każdą spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i wybierze ofertę najkorzystniejszą.
12. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z przesłanek wymienionych w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
10. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.
11. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Średni wiek pojazdów

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ i w art. 112 ustawy Pzp:
1. posiadający zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, tj.:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu;
2. posiadający uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj.:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu;
3. znajdujący się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia, tj.:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu;
4. posiadający zdolności techniczne lub zawodowe zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia, tj.:
1) Wykonawca musi wykazać, że wykonał lub wykonuje minimum 2 (dwie) usługi w zakresie dowozu uczniów do szkół odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł (brutto) każda w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane lub są wykonywane, na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ. Dokument należy złożyć wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
2) Wykonawca musi wykazać na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ, że dysponuje minimum 6 osobami posiadającymi prawo jazdy kat. D;
3) Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz wykonania lub wykonywania minimum dwóch usług sporządzony na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ. Dokument należy złożyć wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie.
2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia sporządzony na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
2. Wadium można wnieść w formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Sławno Nr 50 9317 0002 0000 3131 2000 0030 z dopiskiem „Wadium na przewóz uczniów”.
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał dokumentu w postaci elektronicznej.
7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób inny niż określony w SWZ skutkowało będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.
8. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 98 ustawy Pzp.
9. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
 ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
 muszą ustanowić Pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów;
 pełnomocnictwo musi jednocześnie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;
 przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
2. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełniać następujące wymagania:
1) musi być zgodna z postanowieniami SWZ;
2) sposób składania dokumentów w przypadku składania oferty wspólnej:
a) dokumenty wspólne, takie jak:
 oferta (Załącznik nr 1 do SWZ);
 wykaz wykonanych usług (Załącznik Nr 2 do SWZ);
 dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie;
 potencjał kadrowy (Załącznik nr 3 do SWZ);
 oświadczenie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (Załącznik nr 6 do SWZ);
podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik (Lider) w imieniu całego konsorcjum.
b) dokumenty, takie jak:
 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 5 do SWZ);
składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp, które zostaną wyrażone w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą nastąpić wyłącznie w następujących sytuacjach:
1) wprowadzanie istotnych zmian do przedmiotu zamówienia spowodowanych uwarunkowaniami formalno – prawnymi lub technicznymi, bez konieczności zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy;
2) zmniejszenia zakresu realizacji prac – usług, w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności powodującej że:
a) wykonanie części zakresu prac nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy lub
b) wykonanie części zakresu prac nie jest możliwe, z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy;
3) zmiany kwoty i terminu wykonania umowy, w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
b) wniesienia przez Zamawiającego istotnej zmiany, na podstawie której Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, przez co niemożliwe jest dotrzymanie terminu o którym mowa w umowie,
c) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego nie wynikające z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
d) wyrażenia zgody przez Zamawiającego na skrócenia terminu realizacji,
e) wystąpienia opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji i uzgodnień wydawanych przez inne organy w stosunku do terminów przewidzianych ustawowo lub w stosunku do innych przepisów z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
f) w sytuacji opóźnienia przez Zamawiającego przekazania danych na podstawie, których Wykonawca wykonuje dokumentację.
4) w zakresie zmiany wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu realizacji usługi, zmiany stawki obowiązującego podatku od towarów i usług (VAT), utworzenia nowej placówki oświatowej.
2. We wszystkich przypadkach określonych w ust. 2 pkt. 3, termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:
1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
4) opis wpływu zmiany na harmonogram realizacji i fakturowania oraz termin wykonania umowy.
4. Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę – w takim przypadku koszty dodatkowe związane takimi zmianami ponosi Wykonawca.
5. Powyższe zmiany nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.
6. Poza przypadkami opisanymi w niniejszym paragrafie, zmiana umowy może nastąpić w przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 – 4 i ust. 2 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-19 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-19 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.