eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szemud › Zakup sprzętu - dostawa komputerów stacjonarnych, tabletów i laptopów w ramach programu: "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGROgłoszenie z dnia 2022-08-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup sprzętu - dostawa komputerów stacjonarnych, tabletów i laptopów w ramach programu: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Szemud

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675422

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kartuska 13

1.5.2.) Miejscowość: Szemud

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-217

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@szemud.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szemud.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://szemud.pl/rejestr-rok-2022-zamowien-publicznych-upzp.html?

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup sprzętu - dostawa komputerów stacjonarnych, tabletów i laptopów w ramach programu: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a89f48ff-fc5a-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00302937

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038400/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup sprzętu - dostawa komputerów stacjonarnych, tabletów i laptopów w ramach programu: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00239815/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/3/13/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 167170,73 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu - dostawa komputerów stacjonarnych, tabletów i laptopów w ramach
programu: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” jest finansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.
2) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:
a) 16 szt. komputerów stacjonarnych wraz z zainstalowanym oprogramowaniem oraz ubezpieczeniem indywidualnym
każdego komputera
b) 43 szt. laptopów wraz z zainstalowanym oprogramowaniem oraz ubezpieczeniem indywidualnym każdego laptopa
c) 4 szt. tablety wraz z zainstalowanym oprogramowaniem oraz ubezpieczeniem indywidualnym każdego komputera
d) 11 szt. dostępu do internetu
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 7 do SWZ (Opz).
4) Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych
postanowieniach umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
5) Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe – nieeksploatowane, nieużywane, niemodyfikowane, sprawne
technicznie, oryginalnie zapakowane przez producenta, nie wycofane z produkcji, wolne od wad i prawnych i fizycznych,
kompletne.
6) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot Zamówienia na własny koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez
Zamawiającego.
a) Do momentu przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia
przedmiotu zamówienia jest po stronie Wykonawcy
7) Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, patenty lub pochodzenie mają charakter pomocniczy dla
określenia parametrów przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń równoważnych
o parametrach techniczno-jakościowych nie gorszych niż podane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowana
przez niego dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Dopuszcza się zaoferowanie wyposażenia o
wyższych parametrach.
Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producentów przez Zamawiającego mają na celu jedynie przybliżyć
wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.
8) Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 99 i art. 16 pkt 1 ustawy Pzp,
a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego.
9) Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w SWZ jest zobowiązany zachować równoważność w
zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie gorszym od parametrów
wskazanych przez Zamawiającego.
10) Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je przeważające, jednak
ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności. W przypadku braku dokumentów udowadniających równoważność,
Zamawiający przyjmuje, że oferta nie spełnia wymagań SWZ i zostanie odrzucona.
11) W przypadku wątpliwości związanych z równoważnością, Zamawiający będzie mógł poprosić o dodatkowe wyjaśnienia
Wykonawcę i/lub niezależne jednostki badawcze, mogące potwierdzić spełnienie wymagań. Na etapie realizacji należy
umożliwić weryfikację dostarczonego sprzętu i w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej
dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.
12) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego, jest
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić
uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszym SWZ.
13) W przypadku zastosowania sprzętu równoważnego, Zamawiający:
a) wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą zestawienia sprzętów zamiennych w stosunku do dokumentacji. Nie
złożenie takiego zestawienia oznacza, że Wykonawca zastosuje sprzęt i rozwiązania podane w OPZ;
b) nie dopuszcza zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych innych, niż określonych w ofercie Wykonawcy.
14) Wykonawca musi zagwarantować możliwość ewentualnych napraw dostarczonego sprzętu. Dane teleadresowe punktu
serwisowego Wykonawca wskaże w protokole odbioru dostarczonego sprzętu.
15) Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w formie protokołu, po uprzednim stwierdzeniu jego zgodności z warunkami
zamówienia określonymi w OPZ. W protokole odbioru powinien być wskazany niepowtarzalny numer identyfikacyjny każdej
sztuki sprzętu, który umożliwi indywidualną identyfikację sprzętu przekazanego ostatecznym beneficjentom projektu
(ostatecznie Gmina Szemud przekazuje zakupiony sprzęt mieszkańcom Gminy Szemud).

4.5.3.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30213000-5 - Komputery osobiste

30213100-6 - Komputery przenośne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta nr 1
Komisja przetargowa podczas sprawdzania i weryfikacji ofert pod względem złożenia przedmiotowych środków dowodowych stwierdziła, iż oferta Wykonawcy Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02 – 326 Warszawa nie spełnia wymagań postawionych w postępowaniu załącznik nr 1 do oferty (Specyfikacja techniczna określająca parametry oferowanego przedmiotu zamówienia) w Tabeli nr 1 L.P. 9 Porty/złącza wbudowane Zamawiający wymagał:
- min 1 x złącze RJ-45 (podłączenie sieci lokalnej)
- min. 2 x USB 3.2 Gen 1
- min. 1 x VGA
- gniazdo mikrofonowe i słuchawkowe, dopuszcza się złącza typu Combo
- min. 1 x HDMI 2.0
Nie dopuszcza się zastosowania konwerterów / przejściówek w celu uzyskania wymaganej ilości złącz / portów.
Zaś wykonawca wskazał:
Spełnia Częściowo – porty HDMI i VGA realizowane na dołączonych przejściówkach.

Powyższy fakt stanowi podstawę do odrzucenia takiej oferty z postępowania na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 Pzp.

Oferta nr 2
Komisja przetargowa podczas sprawdzania i weryfikacji ofert pod względem złożenia przedmiotowych środków dowodowych stwierdziła, iż oferta Wykonawcy Web-Profit Maciej Kuźlik ul. Spokojna 18 nie zawiera wymaganych przedmiowych środków dowodowych pismem z dnia 27.07.2022 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia Kart katalogowych lub innych dokumentów służących identyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia na co Wykonawca uzupełnił karty w dniu 29.07.2022 r. w dniu 01.08.2022r Zamawiający wezwał Wykonawcę do Wyjaśnienia złożonych przedmiotowych środków dowodowych w zakresie:
1. W załączniku nr 1 do oferty - Specyfikacja techniczna określająca parametry oferowanego przedmiotu zamówienia w pkt 3. Wymagania minimalne oferowanych 43 laptopów (Tabela nr 1. Wymagania minimalne oferowanego notebooka) L.P. 5 Dysk twardy Wykonawca wskazał na potwierdzenie spełnienia wymagań dysk twardy o pojemności 512 GB SSD, zaś w przedstawionych kartach katalogowych lub innych dokumentach służących identyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia w pkt. 3 Laptop HP 250 G9 6F200EA - dysk twardy 250 GB. Zwracamy się o wyjaśnienie zaistniałej rozbieżności.
2. W kartach katalogowych lub innych dokumentach służących identyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia Wykonawca przedstawił dla komputera stacjonarnego Procesor Intel Pentium Zwracamy się o wyjaśnienie i wskazanie jaką wydajność zapewnia cały oferowany komputer Overall Rating w teście SYSmark® 2018 w oparciu o wyniki testów opublikowanych na stronie konsorcjum BapCo
3. W kartach katalogowych lub innych dokumentach służących identyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia Wykonawca przedstawił dla laptopa Procesor Intel Core i3 1215U Zwracamy się o wyjaśnienie i wskazanie jaką wydajność zapewnia cały oferowany laptop Overall Rating w teście SYSmark® 2018 w oparciu o wyniki testów opublikowanych na stronie konsorcjum BapCo

W wyznaczonym terminie tj: 08.08.2022 r. godz. 12.00 nie wpłynęły wyjaśnienia.

Powyższy fakt stanowi podstawę do odrzucenia takiej oferty z postępowania na podstawie art. 226 ust 1 pkt 2 ppkt. c) Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.