eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pruszków › Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Brwinowie (2)



Ogłoszenie z dnia 2022-08-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Brwinowie (2)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Pruszkowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013267144

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Drzymały 30

1.5.2.) Miejscowość: Pruszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-800

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@powiat.pruszkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.powiat.pruszkow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Brwinowie (2)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c7d911de-1960-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00302879

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027135/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa Ośrodków Wsparcia, Pomocy i Integracji Zawodowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pruszkow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu prowadzona jest zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl. Funkcjonalność platformy gwarantuje złożenie przez Wykonawcę zaszyfrowanej oferty wraz z załącznikami, w sposób uniemożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcą odbywa się za pomocą udostępnionego na platformie formularza.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s.
b) Komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux. lub ich nowsze wersje.
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.
d) Włączona obsługa JavaScript.
e) Zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf.
f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8 .
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
9. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z platformy, określone w Regulaminie określonym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pruszkow oraz uznaje go za wiążący.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych jest Powiat Pruszkowski, reprezentowany przez Starostę Pruszkowskiego z siedzibą w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, tel. 022 738 14 08, sekretariat@powiat.pruszkow.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych w Starostwie można uzyskać pod adresem e-mail: ochrona.danych@powiat.pruszkow.pl lub wysyłając pisemną korespondencję na adres Starostwa Powiatowego w Pruszkowie z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
3. Dane osoby fizycznej przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, a podstawą przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień, spoczywających na Zamawiającym, zgodnie z Ustawą.
4. Odbiorcami danych osobowych osoby fizycznej będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy, a także podmioty, z którymi Administrator danych osobowych zawarł stosowne umowy w celu realizacji ww. ustawowego zadania.
5. Dane osobowe osoby fizycznej będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania , a następnie dokumentacja będzie przechowywana zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji dokumentów.
6. Obowiązek podania przez osobę fizyczną danych osobowych bezpośrednio dotyczących osoby fizycznej jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. W odniesieniu do danych osobowych osoby fizycznej, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8. Osobie fizycznej przysługuje:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych osoby fizycznej (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku osoba fizyczna może zostać zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenia zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych osoby fizycznej (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą pzp. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-197 Warszawa.
9. Osobie fizycznej nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.17.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Brwinowie.
Przedmiotowa inwestycja obejmuje następujące elementy:
• Budowa jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego budynku Centrum;
• Budowa wewnętrznej instalacji:
- wodociągowo – kanalizacyjnej,
- wody hydrantowej,
- klimatyzacji,
- centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego,
- gazowej,
- elektrycznej;
• Budowa zewnętrznej instalacji:
- odprowadzania ścieków do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,
- sieci wodociągowej,
- sieci energetycznej,
- zbiornikowej na gaz płynny,
- systemu gromadzenia wód deszczowych;
• Budowa drogi pożarowej;
• Budowa 32 miejsc postojowych, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo zaprojektowano 1 miejsce o wymiarach 19x5 m dla mikrobusów, karetek, autobusów i innych pojazdów o większych gabarytach;
• Budowa ciągów pieszo – jezdnych;
• Budowa miejsca gromadzenia odpadów stałych;
• Budowa małej architektury;
• Zieleń – działka jest porośnięta samosiewami oraz wieloma skupinami krzewów. Część drzew nie będących w kolizji z inwestycją należy pozostawić oraz dokonać nasadzeń różnymi gatunkami drzew i krzewów w rejonie ogrodu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45215213-3 - Roboty budowlane w zakresie domów opieki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca spełnia łącznie następujące warunki:
a) Posiada środki na rachunku bankowym, albo jego zdolność kredytowa w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert stanowią kwotę co najmniej 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów złotych);
b) Dysponuje polisą odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
z sumą gwarancyjną o wartości co najmniej 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych);t
c) Posiada przychód z ostatnich 3 lat (2021, 2020 i 2019) w wysokości nie niższej niż 8.000.000 zł brutto (słownie: osiem
milionów złotych) w każdym roku bilansowym.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zdolność techniczna
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane (zakończone i oddane do użytkowania) polegające na budowie obiektów określonych w załączniku do ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane w kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII zawierające w swoim zakresie roboty: ogólnobudowlane,
konstrukcyjne, elektryczne (w tym niskoprądowe), sanitarne (w tym wentylacyjne), z czego:
a) każda z ww. inwestycji miała powierzchnię użytkową co najmniej 700 m2 oraz kubaturę co najmniej 4 600 m3,
b) jedna inwestycja powinna obejmować realizację budynku przystosowanego do obsługi osób z niepełnosprawnościami.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana ilość i wartość a także wielkości
inwestycji budowlanych nie sumują się, tzn. co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że wykonał wskazane inwestycje budowlane określone wyżej.
b) Zdolność zawodowa – Wykonawca dysponuje odpowiednim personelem
W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować na etapie
realizacji umowy, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą pełnić następujące funkcje:
i. Kierownik Budowy (jedna osoba).
Minimalne wymagania:
􀀀 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
wydane zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów,
􀀀 co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, w tym doświadczenie w ostatnich 5 latach na co
najmniej 2 inwestycjach budowlanych (zakończonych i oddanych do użytkowania) o powierzchni użytkowej co najmniej 700
m2 oraz kubaturze co najmniej 4 600 m3, polegających na budowie obiektów określonych w załączniku do ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowlane w kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII
ii. Kierownik robót w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej (jedna osoba).
Minimalne wymagania:
􀀀 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające
im ważne uprawnienia , które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
􀀀 co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót, w tym doświadczenie w kierowaniu w ostatnich 5
latach jako Kierownik robót w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej na co najmniej 2 inwestycjach budowlanych
(zakończonych i oddanych do użytkowania) o powierzchni użytkowej co najmniej 700 m2 oraz kubaturze co najmniej 4 600
m3, polegających na budowie obiektów określonych w załączniku do ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane w
kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII
iii. Kierownik robót w specjalności sanitarnej (jedna osoba) Minimalne wymagania:
􀀀 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, wentylacyjnych bez ograniczeń wydane zgodnie z
Prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia , które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów,
􀀀 co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót, w tym doświadczenie w kierowaniu w ostatnich 5
latach jako Kierownik robót w specjalności sanitarnej na co najmniej 2 inwestycjach budowlanych (zakończonych i oddanych
do użytkowania) o powierzchni użytkowej co najmniej 700 m2 oraz kubaturze co najmniej 4 600 m3, polegających na
budowie obiektów określonych w załączniku do ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane w kategorii IX, XI, XII,
XIII, XIV, XVI, XVII.
IV. Kierownik robót w specjalności telekomunikacyjnej. (jedna osoba).
Minimalne wymagania:
􀀀 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń telekomunikacyjnych wydane zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń telekomunikacyjnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Ustala się wadium w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert to jest do 15.09.2022 r. do godziny 09.30.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zmiany zostały określone w zał. B do SWZ - projektowane postanowienia umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-15 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pruszkow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-15 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.