eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wschowa › Zakup z dostawą pojazdu ciężarowego z zabudową typu skrzynia z wywrotemOgłoszenie z dnia 2022-08-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup z dostawą pojazdu ciężarowego z zabudową typu
skrzynia z wywrotem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Wschowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 977945847

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Kosynierów 1c

1.5.2.) Miejscowość: Wschowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-400

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wschowa.info/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://powiatwschowa.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup z dostawą pojazdu ciężarowego z zabudową typu
skrzynia z wywrotem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f0f9a34a-f32e-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00302850

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028245/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup z dostawą pojazdu ciężarowego z zabudową typu skrzynia z wywrotem

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00222932/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OSE.272.12.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje zakup z dostawą pojazdu ciężarowego z zabudową typu skrzynia z wywrotem. Zadanie jest współfinansowane ze środków Województwa Lubuskiego.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę pojazdu o minimalnych parametrach:

I. Parametry techniczne pojazdu
1. Samochód dostawczy DMC 7 t ( +-5%)
2. Manualna skrzynia biegów
3. Moc silnika min 160 max 180kM
4. Rodzaj paliwa – olej napędowy
5. Norma emisji spalin nim. EURO 6
6. Rok produkcji – fabrycznie nowy 2022 r.
7. Liczba osi – dwie, podwójne koła na tylnej osi
8. Hak – zaczep kulowy do przyczep 3,5t DMC
9. Fabryczny komplet kluczy, kliny pod koła, zapasowy kluczyk, zapasowe koło pełnowymiarowe

II. Zabudowa
1. Kabina min. 6 osobowa tzw. brygadówka
2. Typ skrzynia z wywrotem o wym. wewnętrznych 3,5m długości i 2,25m szerokości, ściana przednia stalowa do dolnej krawędzi szyby, powyżej krata stalowa ochronna o oczkach 50x50mm do wysokości kabiny
3. Burty boczne i tylne stalowe o wys. 40cm (boczne 2 szt. na każdą stronę otwierane w dolnej osi, tylna otwierana w dolnej i górnej osi)
4. Stalowa podłoga gładka gr 3mm
5. Barierki p/rowerowe
6. Światła wg kodeksu
7. Światła przeciwmgielne przednie z doświetleniem zakrętów
8. Kratki zabezpieczające tylne lampy
9. Sterowanie Power Pack
10. Słupki środkowe, wysuwne
11. Słupki tylne stalowe wysuwane
12. Słupki przednie stałe, stalowe
13. Błotniki z tworzywa
14. Rama pośrednia stalowa
15. Siłownik hydrauliczny podpodłogowy
16. Wszystkie elementy stalowe malowane na kolor szary
17. Złącze elektryczne przyczepy
18. Uchwyty wejściowe na skrzynie po obu stronach kabiny
19. Kolor nadwozia: pomarańczowy

III. Wyposażenie
1. Ogrzewanie postojowe
2. Klimatyzacja
3. Elektrycznie otwierane szyby
4. Lusterka boczne elektryczne, podgrzewane
5. Amortyzowany komfortowy fotel kierowcy regulowany w trzech płaszczyznach
6. Łatwo zmywalna tapicerka
7. Zagłówki
8. ABS, ASR, EBD, ESP, centralny zamek, poduszka powietrzna min. dla kierowcy, komputer pokładowy
9. Układ elektronicznej blokady mechanizmu różnicowego
10. Asystent zjazdu ze wzniesienia
11. Blokada tylnego mostu
12. Układ kierowniczy ze wspomaganiem, regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach
13. Podgrzewany filtr paliwa
14. Osłona chłodnicy
15. Osłona miski olejowej
16. Belka sygnalizacyjna – „służba drogowa”
17. Urządzenie do monitorowania zużycia paliwa i pozycjonowania pojazdu
18. Dodatkowy komplet kół zimowych
Ponadto w ramach dostawy pojazdu wykonawca zapewni:

1. Przeszkolenie kierowców w siedzibie zamawiającego w zakresie budowy, eksploatacji i obsługi pojazdu, w tym zasad BHP podczas użytkowania pojazdu. W tym zakresie przekaże również właściwe instrukcje obsługi pojazdu i urządzeń w języku polskim.
2. Odpłatny, autoryzowany serwis gwarancyjny pojazdu w maksymalnej odległości do 100 km od siedziby Zamawiającego, według cennika autoryzowanego serwisu.
3. Serwisy i naprawy gwarancyjne w okresie gwarancji lub rękojmi muszą być wykonywane przez autoryzowane stacje serwisowe, a w przypadku zabudowy pojazdu przez jej Wykonawcę.
4. Wymagany minimalny okres gwarancji bez limitu km na silnik, podzespoły mechaniczne, elektroniczne pojazdu, powłokę lakierniczą, perforację korozyjną nadwozia i zabudowy autobusu wynosi minimum 24 miesiące od daty przekazania dostawy Zamawiającemu.
Okres oferowanej przez dostawcę dłuższej gwarancji (36,48 i więcej miesięcy) będzie dodatkowo punktowany w ramach przyjęty w SWZ kryteriów oceny ofert.
5. Dostarczenie niezbędnych dokumentów i homologacji do rejestracji pojazdu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34134000-5 - Ciężarówki z platformami płaskimi i wywrotki

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 335175,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 335175,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 335175,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: UNI-TRUCK Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9291234953

7.3.3) Ulica: Al. Zjednoczenia 128

7.3.4) Miejscowość: Zielona Góra

7.3.5) Kod pocztowy: 65-120

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 335175,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.