eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jelenia Góra › KPN/17/2022 "Zagospodarowanie terenu przy Pałacu Sobieszów na cele edukacyjne - przebudowa zewnętrznych schodów wraz z elementami małej architektury"Ogłoszenie z dnia 2022-08-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
KPN/17/2022 "Zagospodarowanie terenu przy Pałacu Sobieszów na cele edukacyjne - przebudowa zewnętrznych schodów wraz z elementami małej architektury"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 021781314

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chałubińskiego 23

1.5.2.) Miejscowość: Jelenia Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-570

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 0048 75 75 537 26

1.5.8.) Numer faksu: 00 48 75 75 533 48

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kpnmab.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpnmab.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

KPN/17/2022 "Zagospodarowanie terenu przy Pałacu Sobieszów na cele edukacyjne - przebudowa zewnętrznych schodów wraz z elementami małej architektury"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d128bbc1-1957-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00302593

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00011156/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Zagospodarowanie terenu przy Pałacu Sobieszów na cele edukacyjne - przebudowa zewnętrznych schodów wraz z elementami małej architektury

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów, współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki oraz osi priorytetowej II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.bip.kpnmab.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej : przetargi@kpnmab.pl z zastrzeżeniem, że złożenie oferty odbywa się wyłącznie przy użyciu miniPortalu.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
2. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
3. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
4. Wszystkie oświadczenia i dokumenty dołączone do oferty w zakresie wskazanym przez Zamawiającego wraz z plikami stanowiącymi ofertę wykonawca skompresuje do jednego pliku archiwum (ZIP). Po skompletowaniu oferty wykonawca jest zobowiązany podpisać ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i musi zaszyfrować ofertę przy pomocy miniPortalu. Oferta będzie zapisywana w formacie .zip, następnie będzie przesyłana do Zamawiającego za pomocą dedykowanych formularzy dostępnych na ePUAP.
5. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia na miniPortalu „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Pliki powinny być odrębnie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym. Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 Pzp.
6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik nr 10 do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
7. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia z BZP lub ID postępowania
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
9. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych jest Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Chałubińskiego 23; 58-570 Jelenia Góra, tel. 75 75 537 26, adres mail: sekretariat@kpnmab.pl;
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Karkonoskim Parku Narodowym z siedzibą w Jeleniej Górze jest: Leszek Wierzbicki; ido@kpnmab.pl
3. Wskazane dane osobowe przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem - znak sprawy: KPN/17/2022 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2021 r., poz. 1129).
5. Wskazane dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p., przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. W odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Osoba fizyczna posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych ;skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna , że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Osobie fizycznej nie przysługuje :
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Osobie fizycznej przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KPN/17/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ramowy zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie:
1. Przebudowa zewnętrznych schodów - zakres wg rysunku nr 2 w SWZ,
2. Wykonanie odwodnienia liniowego z studnią chłonną - zakres wg rysunku nr 2 w SWZ,
3. Przebudowa spocznika schodów - zakres wg rysunku nr 2 w SWZ,
4. Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej u szczytu schodów zakres wg rys. nr 2 w SWZ,
5. Przebudowa murków wzdłuż schodów wraz z wykonaniem oświetlenia schodów wraz z okablowaniem (BEZ WYKONYWANIA BALUSTRAD WZDŁUŻ MURKÓW) - zakres wg rysunku nr 2 w SWZ,
6. Przebudowa muru w zakresie 3 metrów od schodów, na dole i na górze schodów w zakresie pokazanym na rysunku nr 2 w SWZ,
7. Dostawa i montaż elementów małej architektury – ławki, kosze na śmiecie oraz stojaki na rowery - zakres wg rysunku nr 3 w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262512-3 - Kamieniarskie roboty wykończeniowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

39113600-3 - Ławki

39151100-6 - Stojaki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Kryterium „Cena” w PLN:
a) znaczenie kryterium - 60% (0,6);
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”:
Ccena = (Cmin / C) x 0,6 x 100 pkt
gdzie:
Ccena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty
Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną
C - cena w ofercie ocenianej

2) Kryterium „Gwarancja”:
a) znaczenie kryterium „Gwarancja” - 40% (0,4)
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „gwarancja”
- 4 lata gwarancji - 0 punktów,
- 5 lat gwarancji - 15 punktów,
- 6 lat gwarancji i więcej - 25 punktów.
okres gwarancji powyżej 6 lat nie będzie wyżej punktowany.

Otrzymane punkty w kryterium zostaną podstawione do wzoru
G.gwarancja = (G/Gmax.) x 0,4 x 100 pkt gdzie:
G. gwarancja - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „gwarancja” ocenianej oferty
G. max.- najwyższa przewidziana liczba punktów dla kryterium „gwarancja” z największą ilością punktów z badanych ofert
G – liczba punktów dla kryterium: „gwarancja” oferty ocenianej

Otrzymane punkty z dwóch podkryteriów zostaną zsumowane.
Ogólna ocena oferty suma punktów w kryteriach: „cena”, i „gwarancja : A+B = maksymalnie 100 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki dotyczące udziału w postępowaniu:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
- zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;

2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
- zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;

3) sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) posiada zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości: 50 000,00 PLN
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną:
minimum 100 000,00 PLN.

4) zdolności techniczne lub zawodowe:

a) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalny poziom zdolności w zakresie doświadczenia, a mianowicie:
− w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie jedną robotę budowlaną polegające na wykonaniu muru kamiennego o objetości minimum 100 m3.
b) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalny poziom zdolności w zakresie dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
− Kierownik budowy- minimalne wymagania:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz udział przez co najmniej 18 miesięcy w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury .

− Kierownik robót elektrycznych - minimalne wymagania:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalność instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

Zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 220) oraz ustawie z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1117).

− Archeolog – minimalne wymagania:
spełnienie wymagań określonych w art. 37e ustawy z dnia 23 lipca 2003r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710),

Wszystkie wymagane osoby powinny posługiwać się językiem polskim. W przypadku, gdy osoby nie posiadają znajomości języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza na język polski zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą na okres realizacji zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:
1. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SWZ);
2. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3. oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp ( załącznik nr 3 do SWZ)
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:
1) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 p.z.p., należy zastąpić je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego w rozdziale XI pkt 2 ppkt 3 SWZ zamawiający żąda od wykonawcy:

1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiąc przed jej złożeniem;
2) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 4, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
3. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w rozdziale XI pkt 2 ppkt 4 SWZ zamawiający żąda od wykonawcy:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (załącznik nr 5 do SWZ), przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, (załącznik nr 6 do SWZ).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Załącznik nr 7 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby
Załącznik nr 8 do SWZ- Oświadczenie o podziale zadań art. 117 ust. 4 pzp

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda wniesienie wadium w kwocie 4 000,00 zł. Wymagania dotyczące wadium określone zostały w Rozdziale XXVII SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1. w formularzu oferty należy wskazać nazwy firm wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
2. oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ;
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
-dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;
- dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną;
3. wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; do oferty wspólnej wykonawcy dołączają pełnomocnictwo, pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp,
4. dokumenty, o których mowa w rozdział XII pkt. 7 SWZ obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
5. wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
6. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
7. zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna,
8. przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Przewiduje się zmiany umowy polegające na:
1) uzasadnionym przedłużeniu terminu realizacji umowy w razie wystąpienia:
a) warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuowanie wykonywania robót budowlanych, jednak nie dłużej niż o czas trwania tych warunków; fakt ten musi zostać potwierdzony przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 20 i zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu,
b) sytuacji, o których mowa w pkt 2, a mających wpływ na czas trwania realizacji prac,
c) działania siły wyższej, np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania prac,
2) zmianie będącej wynikiem zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-29 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-27

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Prawo zamówień publicznych oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1.
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie -sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. -Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.