eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY DLA KANDYDATÓW DO PRACY I PRACOWNIKÓW GŁÓWNEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO.Ogłoszenie z dnia 2022-08-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY DLA KANDYDATÓW
DO PRACY I PRACOWNIKÓW GŁÓWNEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Główny Inspektorat Transportu Drogowego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017427604

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Jerozolimskie 94

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-807

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@gitd.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gitd.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY DLA KANDYDATÓW
DO PRACY I PRACOWNIKÓW GŁÓWNEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1a3444c4-170d-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00302460

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00056814/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługi z zakresu medycyny pracy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://przetargi-gitd.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://przetargi-gitd.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie Zakupowej dalej: „Platforma” pod adresem: https://przetargi-gitd.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet i pod nazwą postępowania: Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla kandydatów do pracy i pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (znak sprawy: BDG.ZPB.230.17.2022).
2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapośrednictwem Platformy pod adresem wskazanym w pkt. 1.
3. Komunikacja między Zamaw. a Wykonaw., w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy, pod adresem wskazanym w pkt 1, z zastrzeżeniem pkt. 10. UWAGA: Podstawowym źródłem informacji jest Platforma, wszelkie fakultatywne powiadomienia za pomocą poczty e-mail obciążone są ryzykiem błędów związanych z działaniem serwerów pocztowych, na których działanie Zamaw. nie ma wpływu.
4.Środki komunikacji elektronicznej wskazane w pkt. 2. służące do odbioru dokumentów elektronicznych zawierających oferty spełniają wymagania, o których mowa w art. 68 ustawy Pzp oraz wskazane w § 11 ust. 1 Rozporządzenia PRM z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
5.Środki komunikacji elektronicznej wskazane w pkt. 2. służące do odbioru dokumentów elektronicznych zawierającychoświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w
art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (oświadczenie Wyk. wspólnie ubiegających się o zamówienie) oraz zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy zamówienia), oraz informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 4 umożliwiają identyfikację podmiotów przekazujących te dokumenty elektroniczne oraz ustalenie dokładnego czasu i daty ich odbioru.6.Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
7.Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy przekazywać za pośrednictwem Platformy.
Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamaw. przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej. 8.Komunikacja między Zamaw., a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są za pośrednictwem Platformy w zakładce Korespondencja (również Pytania i odpowiedzi). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy i przekazania przy jej użyciu. 9. Wyk. przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub, w przypadku posiadania konta w Platformie, logując się, akceptuje Regulamin zamieszczony na stronie internetowej: https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin oraz warunki korzystania z Platformy wynikające z Instrukcji wskazanych w pkt. 4.12.7 cz. I SWZ , a także uznaje je za wiążące.
10.Zamaw. przewiduje możliwość komunikowania się z Wyk. przy użyciu innych środków komunikacji elektronicznej niż Platforma oraz przy użyciu innych środków komunikacji niż środki komunikacji elektronicznej w zakresie dotyczącym udzielenia zamówienia publicznego, tj. zawarcia umowy.
11.Zamaw. informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wyk. winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa GITD tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl.
12. Wymagania techniczne zawarte w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula Informacyjna zawarta w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula Informacyjna zawarta w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BDG.ZPB.230.17.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla kandydatów do pracy i pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Część I: województwa: wielkopolskiego lub kujawsko-pomorskiego
2. Szczegółowy opis i wymagane ilości zostały określone w cz. III SWZ .

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia
najkorzystniejszy bilans (najwyższa liczba punktów przyznanych w oparciu o ustalone kryteria), pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
2. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
3. Ocena końcowa oferty w ramach wszystkich kryteriów oceny ofert stanowi sumę ocen cząstkowych w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert.
4. Przyznawanie liczby punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad opisanych w cz II, lit. B SWZ - Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Oddziały dodatkowe

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla kandydatów do pracy i pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
Część II: województwa: podlaskiego
2. Szczegółowy opis i wymagane ilości zostały określone w cz. III SWZ .

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia
najkorzystniejszy bilans (najwyższa liczba punktów przyznanych w oparciu o ustalone kryteria), pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
2. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
3. Ocena końcowa oferty w ramach wszystkich kryteriów oceny ofert stanowi sumę ocen cząstkowych w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert.
4. Przyznawanie liczby punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad opisanych w cz II, lit. B SWZ - Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Oddziały dodatkowe

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla kandydatów do pracy i pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
Część III: województwa: lubelskiego .
2. Szczegółowy opis i wymagane ilości zostały określone w cz. III SWZ .

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia
najkorzystniejszy bilans (najwyższa liczba punktów przyznanych w oparciu o ustalone kryteria), pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
2. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
3. Ocena końcowa oferty w ramach wszystkich kryteriów oceny ofert stanowi sumę ocen cząstkowych w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert.
4. Przyznawanie liczby punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad opisanych w cz II, lit. B SWZ - Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Oddziały dodatkowe

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 112 ustawy Pzp.
Zamawiający nie stawia Wykonawcom wymagań w zakresie warunków udziału w postępowaniu, posiadania:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
2. zdolności ekonomicznej lub finansowej;
3. zdolności zawodowej - w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia;
4. zdolności technicznej - w zakresie posiadania potencjału kadrowego
Warunki dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:

Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność
leczniczą, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2022.633, t.j. z dnia
2022.03.18.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: I. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych:
1. Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie z wzorem określonym w Formularzu DP.4);
2. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
b. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
e) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
(zgodnie z wzorem określonym w Formularzu DP.3);

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych:
1. w zakresie warunku dot. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2022.633, t.j. z dnia 2022.03.18).
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 1, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w ust. 16 Formularza „Oferta” (Formularz OF.0.).
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, jeśli dokumenty te są sporządzone w języku innym niż język polski.

II.
1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia/Podmioty udostępniające zasoby składa wraz z ofertą oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp, o którym mowa w Części II SWZ. Oświadczenie, to stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, potwierdzający na dzień składania ofert spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia.
2. Szczegółowe wymagania w zakresie formy dokumentu określonego w pkt. II ust. 1 i sposobu jego złożenia zostały określone w ust. 7 pkt. 7.1-7.6 Część I SWZ.
3. Warunkiem polegania na zdolnościach innych podmiotów jest brak zaistnienia w stosunku do tych podmiotów podstaw wykluczenia z postępowania określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. oraz art. 7 ust. 1 UPWAU.
4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt I ust. 2. dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę stanowi wypełniony: Formularz „Oferta” (Formularz OF.0.), oraz formularze cenowe (odpowiednio dla każdej części zamówienia Formularz OF.1.) oraz dokumenty wymienione w Warunkach szczególnych SWZ.
Wraz z ofertą powinny być złożone:
1. oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu wymienione w ust. 3 pkt 3.6. Część I SWZ i w zakresie wymaganym postanowieniami Części II (zgodnie z wzorem
określonym w Formularzu DP.1);
2. oświadczenie, z którego wynika, które usługi, dostawy lub roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień (zgodnie z wzorem określonym w Formularzu DP.2), jeżeli dotyczy zamówienia;
3. oświadczenie, z którego wynika, które usługi i roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy w sytuacji gdy:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia polegają na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (zgodnie z wzorem określonym w Formularzu DP.2), jeżeli dotyczy zamówienia;
4. pisemne zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa ust. 3 pkt 3.4.4.-3.4.5. Część I SWZ, w przypadku, w którym Wykonawca polega na jego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu;
5. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których
mowa w zdaniu pierwszym pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, jeśli dokumenty te będą sporządzone w języku innym niż język polski;
6. jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 5., Wykonawca składa pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
7. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo;
8. dowód wniesienia wadium, jeżeli wadium jest wymagane zgodnie z postanowieniami Warunków szczególnych w części II SWZ i wnoszone w innej formie niż w pieniądzu;
9. uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa i przedłożenie odpowiednich dowodów wykazujących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca zastrzega określone informacje składane wraz z ofertą jako tajemnica
przedsiębiorstwa, stosownie do zapisów zawartych w ust. 6 pkt 6.14. Część I SWZ;
10. przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli są wymagane zgodnie z postanowieniami Warunków szczególnych w Części III SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia.
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
b) Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty;
c) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
d) Zamawiający może określić szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i jest proporcjonalne.
Szczegółowe informacje w tym zakresie opisane są w Części II SWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne), dokumenty wskazane w części II SWZ, lit. A, ust. 6 składa każdy z tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zamawiający przewidział możliwość dokonania zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia w Projektowanych Postanowieniach Umowy stanowiących Część IV SWZ.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie określonych zadań wchodzących w skład zamówienia podwykonawcom. W formularzu oferty OF.0. należy określić zakres planowanej do powierzenia części zamówienia oraz nazwy podwykonawców przyporządkowane do danej części zamówienia (jeżeli dotyczy), jeśli są znani. Powierzenie wykonania określonych zadań wchodzących w skład zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-22 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem https://przetargi-gitd.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-22 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 261 ustawy Pzp.
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.
3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań.
4. Zamawiający nie określa wymogu zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę z uwagi, na fakt iż czynności wskazane do realizacji w ramach zamówienia publicznego nie polegają na świadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy.
5. Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp.
6. Zamawiający nie zastrzega wymogów ani wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w przepisie 96 ust. 1 ustawy Pzp
7. Zamówienie może zostać udzielone Wykonawcy, który:
a) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie obligatoryjnych przepisów z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
b) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r. poz. 835) określana dalej również jako: „UPWAU”;
c) spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w Części II SWZ;
d) złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
8. Jako dopuszczalne określa formaty danych zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) (dalej również
jako „KRI”) o wielkości do 100 MB. Jednocześnie Zamawiający zaleca/rekomenduje stosowanie w szczególności następujących formatów danych, dokumentów i oświadczeń: .pdf, .doc, .docx. Za pośrednictwem Platformy można przesyłać wiele pojedynczych plików każdy w jednym ze wskazanych w KRI formatów, lub plik archiwum (ZIP) zawierający wiele
pojedynczych plików w dowolnym akceptowalnym formacie. W przypadku, gdy plik sporządzony w jednym z formatów opisanych w KRI nie jest wskazany na liście plików obsługiwanych przez Platformę, wystarczy go zapisać w folderze archiwum ZIP.
9 .Dopuszcza się posługiwanie się podpisem: kwalifikowanym, osobistym, bądź zaufanym.
10. Zamawiający rekomenduje używanie znacznika czasu.
11.Zamawiający nie przewiduje: a) przeprowadzenia zebrania przed ofertowego z Wykonawcami; b) możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.