eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stalowa Wola › Program Rozwoju Lokalnego - Zielone EKO-Miasto Stalowa Wola: Projekt budowy 3 ogródków społecznychOgłoszenie z dnia 2022-08-11

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Program Rozwoju Lokalnego – Zielone EKO-Miasto Stalowa Wola: Projekt budowy 3 ogródków społecznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi zamawiający centralny

1.2.) Nazwa zamawiającego: Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384503002

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Jana Pawła II 25A

1.5.2.) Miejscowość: Stalowa Wola

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-450

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: scuw@stalowawola.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.stalowawola.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-1657

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Program Rozwoju Lokalnego – Zielone EKO-Miasto Stalowa Wola: Projekt budowy 3 ogródków społecznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4f1ccad4-1948-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00302446

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040234/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.48 Opracowanie dokumentacji technicznej dla 3 ogródków społecznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4f1ccad4-1948-11ed-acbd-46d0480cd9c4

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego komunikacja między Centralnym Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-
Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl lub
przy użyciu poczty elektronicznej.
2. Komunikacja za pomocą Platformy e-Zamówienia:
1) Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne (przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie
wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania).
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem
formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze”
(„Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań
i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do
przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
3. Centralny Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.
1) Osobą ze strony Centralnego Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Krzysztof Abratowski –
Dział Zamówień Publicznych Stalowowolskiego Centrum Usług
Wspólnych, adres email: kabratowski@stalowawola.pl lub zp@stalowawola.pl - w sprawach proceduralnych.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do
wypełnienia wszystkich obowiązków formalnoprawnych związanych z u działem w postępowaniu. D o obowiązków tych należą m.in.
obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych,
których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże, obowiązek informacyjny
wynikający z art. 13 RODO nie będzie
miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której
dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (por. art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek
informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekaz uje Zamawiającemu i których
dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu
zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy
4) Administrator danych osobowych, przetwarza Pan a /Pan i dane osobowe na podstawie zawartych umów oraz obowiązujących
przepisów prawa, wynikających
w szczególności z:
a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
b) umowy między Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie Norweskiego
Mechanizmu Finansowego na lata 2014 2021 oraz Memorandum of Understanding
w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 2021
i Regulacji w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 2021
c) u stawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
d) ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.,
e) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
f) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
g) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych,
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, którego treść została ujęta w Formularzu ofertowym.
3. KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 r . w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 /46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO Zamawiający
informuje, iż: 1) Administrator em Pana/Pani danych osobo wych jest Pani Danuta Bednarz Dyrektor Stalowowolskiego Centrum Usług Wspólnych
Al. Jana Pawła II 25A, 37 450 Stalowa Wola.
2) Wyjaśnień w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych udziela Inspektor Ochrony Danych Pan Grzegorz Madej
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą IURATUS Grzegorz Madej, Bodzanów 467 , 32 020 Wieliczka , z którym można
skontaktować się pod adresem e mail: iod.scuw@stalowawola.pl a także pocztą tradycyjną z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony
Danych”.
3) Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu realizacji postępowania o u dzielenie zamówienia publicznego pn.:
Utworzenie strony internetowej Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli prowadzonym w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp w ramach projektu „MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA
Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli”, dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego
2014-2021 (85%) oraz Budżetu Państwa (15%), wdrażanego w ramach Programu Rozwój Lokalny cdn. w informacjach dodatkowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-II.271.148.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy 3 ogródków społecznych o powierzchni nie większej niż 3a każdy, niezbędnej z punktu widzenia uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizacje robót budowlanych w oparciu o tę dokumentację i rzeczową realizację tych robót w ramach projektu „MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stal owej Woli” (zwanego dalej Projektem), dofinansowanego z Norweskiego Mechanizm u Finansowego 2014 2021 (85%) oraz z Budżetu Państwa (15%) i wdrażanego w ramach Programu Rozwój Lokalny.
2. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia poniesie wszelkie koszty niezbędne do wykonania zadania i uzyskania niezbędnych pozwoleń.
Lokalizacja inwestycji:
1) Os. Hutnik II Stalowa Wola
3. Szczegółowy zakres robót określa Załącznik nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 6 – Wzór umowy do niniejszej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie
ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków
przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium. Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans
(maksymalna liczba przyznanych punktów w
oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością
uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN REALIZACJI

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie
następujących warunków dotyczących
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
a) Centralny Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) Centralny Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Centralny Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową zapewniającą realizację zamówienia
w wysokości minimum 30 000,00 zł;
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Centralny Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej 1 usługę w zakresie opracowania dokumentacji projektowej zagospodarowania zieleni np.: ogrodu społecznego, podwórka, parku, skweru, itp. o wartości niemniejszej niż 30 000,00 zł brutto
b) Centralny Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował kadrą techniczną z uprawnieniami i kwalifikacjami tj:
- architektem krajobrazu z wykształceniem wyższym kierunkowym z minimum 3 letnim doświadczeniem,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Centralny Zamawiający nie żąda przedłożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia. Wykonawca składa wraz z ofertą: oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Centralny Zamawiający nie żąda przedłożenia podmiotowych środków
dowodowych na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca składa wraz z ofertą:
oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki które pod rygorem nieważności, składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym:
1) Formularz ofertowy - dokument wygenerowany i wypełniony na Platformie
e-Zamówienia;
2. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć wyłącznie w formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym:
1) oświadczenia Wykonawcy na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia składane odrębnie przez Wykonawcę lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - Załącznik nr 1 do SWZ;
2) oświadczenia na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia podpisane odrębnie przez podmiot udostępniający zasoby - Załącznik nr 2 do SWZ (jeżeli dotyczy);
3) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy) podpisane odrębnie przez podmiot udostępniający zasoby - Załącznik nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy);
4) Oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy Pzp. (dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) podpisane wspólnie przez Wykonawców Załącznik nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy);
5) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z Załącznikiem nr 6 Wzór umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-22 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia - SCUW Stalowa Wola

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-22 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

6) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
a) Gmina Stalowa Wola oraz jej jednostki organizacyjne i Partnerzy projektu, zaangażowani w realizację projektu;
b) Związek Miast Polskich, zaangażowany w realizację wsparcia eksperckiego w ramach projektu;
c) Wykonawcy realizujący usługi w ramach projektu i wsparcie na rzecz jego uczestników;
d) Ministerstwo Finansów, a także podmioty zaangażowane w realizację Funduszy norweskich;
e) Podmioty realizujące zadania z zakresu monitoringu/audytu projektu takie jak: Operator Programu Ministerstwo Funduszy i
Polityki Regionalnej, Krajowy Punkt Kontaktowy, Instytucja Certyfikująca, NMSZ Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
Instytucja Audytu, której funkcje pełni Departament Audytu Środków Publicznych w Ministerstwie Finansów, Biuro Norweskiego
Audytora m Generalnego lub jednostka upoważniona do działania w imieniu tych podmiotów;
f) Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
g) Inne podmioty uprawnione na podstawi e przepisów prawa.
7) Pana/P ani dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.
8) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9) W odniesieniu do Pana /Pan i danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO.
10) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodni e z przepisami prawa,
przez okres co najmniej 5 lat, od dnia przyjęcia przez Komitet Mechanizmu
Finansowego i Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Raportu końcowego
dla Programu Rozwój Lokalny.
11) Posiada Pan/Pani:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostęp u do danych osobowych Pan a /Pan
i dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pana /Pan
i danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy, w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników
c) na podstawie art. 18 RO DO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych d o czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pan/Pan i , że przetwarzanie danych osobowych Pan a/Pani do tyczących
narusza przepisy RODO.
12) Poda nie przez Pana/Panią powyższych danych jest konieczne do przeprowadzenia postępowania wyłonienia Wykonawcy i
zawarcia umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.