eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siedlce › Dostawa i świadczenie usługi dystrybucji gazu ziemnego do budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3Ogłoszenie z dnia 2022-08-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa i świadczenie usługi dystrybucji gazu ziemnego do budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Okręgowy w Siedlcach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000571501

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sądowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Siedlce

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.7.) Numer telefonu: 25 640-78-03

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@siedlce.so.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.siedlce.so.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/module/profil

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


wymiar sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i świadczenie usługi dystrybucji gazu ziemnego do budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-13bb84a0-f849-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00302083

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019860/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa i świadczenie usługi dystrybucji gazu ziemnego do budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00232008/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Zpn-261-2/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 367940,31 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i dystrybucja gazu ziemnego wysokometanowego typu E do budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej
w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3 przez okres 12 miesięcy. Umowa dotycząca niniejszego zamówienia realizowana będzie na warunkach, określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.), ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. -
o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania
w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U z 2021 r., poz. 2249 ze zm. j.t.). oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. Dostarczony gaz ziemny zużywany będzie przez dwa kotły o mocy 275 kW i 24 kW. Szacunkowe koszty jakie zostaną poniesione w okresie realizacji zamówienia zostały ustalone poprzez wyszacowanie zużycia gazu w ilości 412 000 kWh w okresie 12 miesięcy realizacji zamówienia oraz mocy umownej w ilości 219 kW. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jet w SWZ (Rozdział IV) oraz w Projektowanych postanowieniach umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

65200000-5 - Przesył gazu i podobne usługi

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 602298,34 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 602298,34 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 602298,34 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 527-27-06-082

7.3.3) Ulica: Jana Kazimierza 3

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-248

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 602298,34 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.