eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siedlce › Dostawa i świadczenie usługi dystrybucji gazu ziemnego do budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3Ogłoszenie z dnia 2022-06-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i świadczenie usługi dystrybucji gazu ziemnego do budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Okręgowy w Siedlcach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000571501

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sądowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Siedlce

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.7.) Numer telefonu: 25 640-78-03

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@siedlce.so.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.siedlce.so.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

wymiar sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i świadczenie usługi dystrybucji gazu ziemnego do budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-13bb84a0-f849-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00232008

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019860/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa i świadczenie usługi dystrybucji gazu ziemnego do budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/module/profil

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system. System jest dostępny pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/module/profil Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków, wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania w ramach prowadzonego postępowania. W sytuacji awarii, błędów lub niedostępności Systemu uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego poprzez System, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: anna.wnukowska@siedlce.so.gov.pl (nie dotyczy składania ofert). Szczegółowe informacje zawarte są w Rozdziale XIII i XIV SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korzystanie z Systemu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia: - posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania: ●w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów: a) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje b) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11, c) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek
d) system operacyjny Windows 10 i późniejsze ●w zakresie składania podpisu kwalifikowanego:
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre) b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym. Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się w Systemie w zakładce E-learning. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg. Ofertę należy złożyć w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (czyli opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej (czyli opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Szczegółowe informacje zawarte są w Rozdziale XIII i XIV SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w Sądzie Okręgowym w Siedlcach.
Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach postępowania, w tym
w ofercie składanej przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego w Sądzie Okręgowym w Siedlcach, a także w dokumentach podwykonawców oraz podmiotów trzecich udostępniających zasoby oraz w dokumentach związanych
z realizacją udzielonego zamówienia jest Sąd Okręgowy w Siedlcach reprezentowany przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Siedlcach, z siedzibą w Siedlcach, ul. Sądowa 2, 08-100 Siedlce.
Administrator informuje, że: Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) Panem Michałem Kucharskim realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@siedlce.so.gov.pl.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu udzielenia i realizacji zamówienia publicznego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO). Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Sądu Okręgowego w Siedlcach zaangażowanych w proces udzielenia i realizacji zamówienia publicznego oraz będą udostępniane organom i osobom uprawnionym na mocy przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia procesu udzielenia i realizacji zamówienia publicznego. Po zakończeniu procesu dane będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa lub wewnętrznych procedurach Sądu Okręgowego w Siedlcach. Przysługuje Pani/Panu, na zasadach określonych w RODO i przepisach prawa krajowego, prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych w procesie udzielenia i realizacji zamówienia publicznego jest wymogiem ustawowym, jest niezbędne do skutecznego jego przeprowadzenia. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie.
Realizacja praw, o których mowa w punkcie 5 możliwa jest za pośrednictwem adresu
e-mail: iod@siedlce.so.gov.pl lub przesyłając żądanie na adres siedziby Sądu. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wskazane powyżej prawa podlegają następującym ograniczeniom:
a) skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych (Art. 16 RODO) nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą,
b) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
(art. 18 RODO) nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Zpn-261-2/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 367940,31 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i dystrybucja gazu ziemnego wysokometanowego typu E do budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej
w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3 przez okres 12 miesięcy. Umowa dotycząca niniejszego zamówienia realizowana będzie na warunkach, określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.), ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. -
o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania
w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U z 2021 r., poz. 2249 ze zm. j.t.). oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. Dostarczony gaz ziemny zużywany będzie przez dwa kotły o mocy 275 kW i 24 kW. Szacunkowe koszty jakie zostaną poniesione w okresie realizacji zamówienia zostały ustalone poprzez wyszacowanie zużycia gazu w ilości 412 000 kWh w okresie 12 miesięcy realizacji zamówienia oraz mocy umownej w ilości 219 kW. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jet w SWZ (Rozdział IV) oraz w Projektowanych postanowieniach umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

65200000-5 - Przesył gazu i podobne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający, zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa
w art. 441 ustawy Pzp. Zamawiający ma prawo do:
1) ograniczenia przewidywanej wielkości przedmiotu zamówienia – tj. przewidywanej ilości zamawianego paliwa gazowego o nie więcej niż 20% (tj. o 82 400 kWh). Zamawiający zapewnia wykonanie umowy w zakresie przewidywanej wielkości przedmiotu umowy – tj. ilości zamawianego paliwa gazowego na poziomie 80% szacunkowego zapotrzebowania określonego w SWZ. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie 20% przewidywanej ilości przedmiotu zamówienia nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Skorzystanie z prawa opcji następuje z mocy prawa, w chwili w której dojdzie do faktycznego ograniczenia przewidywanej ilości zamawianego paliwa gazowego. Celem potwierdzenia skorzystania z prawa opcji Zamawiający prześle Wykonawcy informację o uruchomieniu prawa opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu, w szczególności z tytułu zapłaty za niewykorzystaną przez Zamawiającego ilość przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w przypadku zmniejszenia potrzeb jednostki Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Sokołowie Podlaskim, na rzecz których prowadzone jest postępowanie.
2) zwiększenia przewidywanej wielkości przedmiotu zamówienia – tj. przewidywanej ilości zamawianego paliwa gazowego o nie więcej niż 10 % (tj. o 41 200 kWh). Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie dodatkowych 10% ponad przewidywaną ilość przedmiotu zamówienia nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy – Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Skorzystanie z prawa opcji następuje z mocy prawa,
w chwili w której dojdzie do faktycznego zwiększenia przewidywanej ilości zamawianego paliwa gazowego. Celem potwierdzenia skorzystania z prawa opcji, Zamawiający prześle Wykonawcy informację o uruchomieniu prawa opcji. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w przypadku zwiększenia potrzeb jednostki Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej
w Sokołowie Podlaskim, na rzecz których prowadzone jest postępowanie. Prawo opcji realizowane będzie w terminie obowiązywania umowy tj. w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak niż od dnia 01 października 2022 r. co oznacza, że Zamawiający może, aż do upływu tego terminu złożyć skuteczne wobec Wykonawcy oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji
w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, liczonym od dnia otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, postanowienia umowy kompleksowej mogące mieć zastosowanie do rozszerzonego zakresu zamówienia, stosuje się do zakresu objętego prawem opcji.
Uwaga: Cena za jeden kWh w prawie opcji zwiększenia określona zostanie w Formularzu Ofertowym Wykonawcy. Zamawiający zastrzega, że cena jednostkowa netto przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji musi być taka sama jak cena jednostkowa netto
w ramach zamówienia podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Nazwa kryterium: Waga kryterium w pkt. (%)
Cena (C) 100 pkt (%)
Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
KRYTERIUM: Cena (C) – waga 100 pkt. (%)
Liczba punktów = ( Cmin/Co ) × 100
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert ocenianych (niepodlegających odrzuceniu)
- Co - cena podana w ofercie ocenianej
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „Cena” będzie łączna maksymalna szacunkowa cena brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) W celu dokonania oceny ofert pod uwagę będzie brana maksymalna wartość szacunkowa brutto całego zamówienia obejmująca cały okres realizacji przedmiotu zamówienia podstawowego i prawa opcji.
c) Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów w kryterium „Cena (C)”
wynosi 100.
W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku, lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najwyższym bilansem oceny ofert.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy który będzie realizował zamówienie posiadał:
a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) gazu ziemnego, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
b) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej
lub
c) podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych gazu ziemnego na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia gazu ziemnego w przypadku Wykonawców niebędących właścicielami sieci dystrybucyjnej.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa powyżej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
i zrealizuje dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt. 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 SWZ lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem ziemnym, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
2) koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w przypadku Wykonawców będących jednocześnie właścicielem sieci dystrybucyjnej.
lub
3) oświadczenie o podpisanej umowie z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych gazu ziemnego na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia gazu ziemnego, w przypadku Wykonawców niebędących właścicielami sieci dystrybucyjnej - załącznik nr 3 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

NIE DOTYCZY

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz Ofertowy 2. Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy). 3. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty - odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy). 4. Uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy). 5. Inne dokumenty wymagane w treści SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, powinno zostać przekazane w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ oraz dokumenty, o których mowa w Rozdziale X ust. 4 pkt 1 SWZ składa każdy z Wykonawców we własnym imieniu.
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 2 SWZ jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W przypadku, o którym mowa powyżej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. składają wraz z ofertą (w Formularzu Ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ) oświadczenie, z którego wynikać będzie, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp. oraz wskazanym w Projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 4 do SWZ. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez System dostępny pod adresem https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/module/profil

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-11 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.